Anda di halaman 1dari 14

BAHAGIAN A (30

MARKAH)
ARAHAN:
Setiap soalan
diikuti oleh
empat pilihan
jawapan, pilih satu jawapan yang betul. Jawab semua soalan.
1. Antara berikut alatan tangan yang manakah digunakan untuk mengetuk paku kecil ?
A. Gandin getah
. !ukul
"arrington
#. !ukul kuku kambing
$. Spana boleh
laras
%.
Merupakan rujukan dan panduan penggunaan,
pemasangan, dan penyenggaraan sesuatu
peralatan.
Antara berikut perkara yang manakah enar tentang pernyataan di atas ?
A. #uku &ujukan
. 'ad
'erja
#. (anual
$. #uku
)dea
*
.
Apakah nama alatan tangan yang ditunjukkan
di atas ?
A
. Gergaji tangan . Gergaji puting
#
. Gergaji kecil $. Gergaji besi
+
.
Antara berikut alatan tangan yang manakah tidak digunakan untuk mengukur dan
menanda ?
A
. Sesiku , . -embaris keluli
# -isau penanda
$. Gergaji puting
.
.
.
Apakah nama bahagian komponen yang dilabelkan dengan huru/ ! dalam rajah di
atas ?
A. Anod . 'atod
#. 'etod $. Stom
0
.
Antara berikut bahan pembersih yang manakah sesuai digunakan untuk
membersihkan cermin
tingkap yang kotor ?
A. #ulu keluli . 'ertas las
#. (inyak $. Sabun
1
1. &ajah di atas menunjukkan litar
A. Skematik . bergambar
#. #ersimbol $. bersambung
2. Apakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkan di atas ?
A. (emotong wayar atau dawai . (enjalur dan memotong wayar
#. (engetat atau melonggarkan skru $. (enebuk lubang pada papan
3. Antara berikut, bahagian bangunan yang manakah boleh diselenggara sendiri ?
). ermin tingkap
)). 4ngsel pintu
))). -enghawa dingin
)5. 'erangka tingkap
A. ), )), dan )))
. ), )), dan
)5
#. ), ))), dan )5
$. )), ))),
dan )5
16. Antara berikut peralatan yang manakah menggunakan sistem takal dalam sistem
pergerakannya ?
). 'ereta kabel )). (esin jahit
))). (esin rumput )5. 'asut
beroda
A. ), )), dan )))
B. ), ))), dan )5
C. ), )), dan )5
D. )), ))), dan )5
11.Antara berikut yang manakah kebaikan menggunakan bahan kitar semula sebagai bahan
projek
rekacipta ?
). (engurangkan kos
)). (engekalkan sumber alam
))).
#ahan kitar semula adalah
terbaik
)5. (engelakkan pemba7iran
A. ), )), dan )))
. ), )), dan
)5
#. ), ))), dan )5 $. )), ))),
dan )5
1%.
Membaca lukisan projek
Menentukan jenis bahan
dan kuantiti
X
Mengukur, menanda, dan
memotong bahan projek
Memasang komponen projek
Membuat kemasan projek
&ajah di atas menunjukkan langkah8langkah membuat projek daripada bahan terbuang.
,angkah " ialah
A. mereka bentuk projek . mengenal pasti alatan
#. melukis gambar rajah projek $. mengukur dan menanda projek
1*. ,itar skematik ialah lukisan yang menunjukkan sambungan komponen8komponen dalam
litar yang digambarkan oleh 9999999999999999.
A. alatan
.
simbol
#. komponen
$.
gambar
1+. Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang alatan tangan di atas ?
). (emotong dan menjalur wayar
)). (emegang dan membentuk dawai
))). (emegang benda8benda kecil
)5. (emotong wayar berlebihan pada tamatan
A. ) dan ))
. ) dan
)5
#. )) dan )5
$. )))
dan )5
1..Apakah sistem pergerakan yang mungkin
sekali digunakan oleh kereta mainan yang
ditunjukkan di atas ?
A. -ergerakan menggunakan gandal
B. -ergerakan menggunakan takal dan tali sawat
C. -ergerakan menggunakan rantai
D. -ergerakan menggunakan gear
10. Antara berikut bahan8bahan logam yang manakah sering digunakan kerana ia mudah
dibentuk dan tahan karat ?
A. 'eluli . :ink
#. -lat timah
$.
Aluminium
11.
$igunakan untuk mengurangkan kelajuan putaran dan memindahkan gerakan putaran pada
kedudukan sya/ yang bersudut.
Gear yang memppunyai ciri di atas ialah
A gear serong. gear taji.
# Gear belitan. $ gear hidup.
12.
;ungsi takal yang bertanda ! di atas ialah
A menggerakkan takal dipacu.
# membekalkan bekalan elektrik kepada kit model.
menyambungkan takal dipacu dengan tali sawat.
$ menukarkann bekalan elektrik kepada elektromagnet.
13. Alatan tangan manakah yang digunakan untuk memotong lengkok pada
kepingan kayu?
A gergaji tangan
# gergaji lengkung halus
playar muncung tirus
$ gunting logam
%6. ;ungsi perintang boleh laras dalam litar elektronik ialah
A membenarkan arus elektrik mengalir sehala dan memancarkan cahaya.
# mengawal arus elektrik mengikut nilai rintangannya yang boleh diubah.
mengawal arus elektrik mengikut nilai rintangan.
$ menukarkan arus elektrik kepada gelombang bunyi
%1. Antara berikut. #ahan pelarut manakah yang sesuai digunakann untuk melarutkan
syelek?
A Air
# minyak tanah
spirit metal
$ turpentine
%%. Susun semula proses penghasilan projek elektronik di bawah ini dengan betul.
) memasang komponen mengikut litar projek
)) mengukur, memotong, dan menjalur wayar.
))) menguji litar projek dan membuat pembaikan
)5 membaca dan menterjemah lotar projek.
5 memilih alatan, bahan, dan komponen.
A )),))),)5,), dan 5
# 5,),))),)), dan )5
)5,5,)),), dan )))
$. ))),)5,),)), dan 5
%*. <ang berikut ialah maklumat8maklumat yang perlu ada dalam sesebuah buku idea
ke#ual$
A. =ama kumpulan
#. =ama projek
. 'os projek
$. Senarai nama pembeli
%+. #erikut adalah bahan yang digunakan untukn membersihkan bahagian bangunan
yang berasaskan kayu, jubin, ataupun konkrit, ke#ual$
A sabun
# detergen
pembersih jubin
$ penggilap semburan
%.. <ang berikut ialah komponen kit model ke#ual$
A. &oda
#. (otor
. Gear
$. -emutar skru -hillips
%0. Skru, bolt dan nat yang telah dibuka hendaklah diletakkan ke dalam bekas supaya
A. !idak hilang
#. =ampak berkilat
. =ampak kotor
$. !idak berkarat
%1. Apakah /ungsi gear?
A. (enukar kelajuan atau arah pergerakan
#. (enyambungkan atau memutuskan arus elektrik
. (enggerakkan gear pada kit model
$. !empat untuk meletakkan bateri
%2. #uku skrap, /olio, /ail adalah beberapa cara bagi
A. -enyelesaian (asalah
#. -endokumentasian
. -erancangan pembinaan projek
$. (enterjemah idea
%3. (emberikan pendapat, pandangan atau buah /ikiran untuk menyelesaikan masalah
dinamakan?
A. -encetusan atau penjanaan idea
#. -engenalpastian masalah
. -enyelesaian masalah
$. (erancang pembinaan projek
*6. #uku idea boleh digunakan untuk perkara yang berikut ke#ual$
A. #ahan rujukan
#. &ekod maklumat projek
. #ahan pameran
$. #ukti pencipta
BAHAGIAN B (%0 MARKAH)
1. ,ukis simbol bagi nama komponen berikut.
>b? $iod -emancar ahaya
>a? #ateri
>d? -erintang #oleh ,aras
>c? -erintang !etap
>e? #u7er
%. -adankan alatan tangan dengan /ungsinya.
(engukur jarak
-emutar Skru
(emegang benda kerja
(embuat potongan lekuk
(enegetat dan melonggarkan skru
(engetuk paku kecil
Gergaji ,engkung
Apit G
!ukul "arington
-ita -engukur
BAHAGIAN & (%0 MARKAH)
1. !andakan >@? bagi pernyataan yang betul dan >A? bagi pernyataan yang salah.
>a? 'ad kerja ialah kad yang mengandungi manual kerja
Bntuk memudahkan melakukan pemasangan projek
>b? !ukul warington digunakan untuk mencabut paku
>c? ,4$ mempunyai * kaki
>d? ,akaran rupa bentuk sebenar projek dipanggil lukisan projek
>e? -emutar skru -hilips digunakan untuk melonggarkan skru
'epala belah.
#u7er -enjalur wayar 4lektrik
Suis cahaya -emotong sisi
%. )sikan tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat
a? ,4$ menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga CCCCCCCCCCC..
b? Alat yang digunakan untuk memisahkan penebat dengan kuprum pada wayar
ialahCCCCCCCCCCCC
c? CCCCCCCC.. akan mengeluarkan bunyi jika arus elektrik melaluinya.
d? ,ebihan wayar yang terdapat pada projek adalah tidak kemas.#agi membuang
lebihan
wayar ini, kita boleh menggunakan CCCCCCCC..
e? Alat yang digunakan untuk melengkap dan memutus arus elektrik ialah
CCCCCCCCC.