Anda di halaman 1dari 78

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1
ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


1


Standard Prestasi


Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah

Deskriptor


B1D1
Mengenal pasti elemen muzik


Eviden


B1D1E1
Memberi tindak balas dengan cara mengajuk atau menyebut nama elemen
muzik


Instrumen


Aktiviti


Contoh ItemCONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


2


Standard Prestasi


Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah

Deskriptor


B2D1
Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik


Eviden


B2D1E1
Menjelaskan elemen muzik secara lisan dalam kuiz


Instrumen- Soal jawab /Kuiz


Aktiviti


- murid mendengar rakaman dan menjawab soalan berkaitan secara lisan


Contoh Item


Rujuk lampiran : Soalan lisan elemen muzik 1-5


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


2


Standard Prestasi


Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah

Deskriptor


B2D1
Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik


Eviden


B2D1E2
Menjelaskan elemen muzik dalam ujian bertulis


Instrumen


- lembaran bekerjaAktiviti


- murid menjawab secara menulisContoh Item


Rujuk lampiran kerja

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


3Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah.


Deskriptor


B3D1
Memberi respon kepada elemen muzik


Eviden


B3D1E1
Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat


Instrumen


1. PemerhatianAktiviti


1. Guru memberi arahan kepada murid
2. Murid membuat pergerakanContoh Item


B3D1E1

1. Guru memperdengarkan laguSiapa Gurau Senda ( tempo cepat) dan
lagu Selamat Pagi (tempo lambat)
2. Murid melakukan pergerakan berlari anak ( tempo cepat ) dan
berjalan ( tempo lambat )
3. Guru membuat pemerhatian

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


3Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah.


Deskriptor


B3D1
Memberi respon kepada elemen muzik


Eviden


B3D1E2
Membandingkan pic tinggi dan rendah


Instrumen


1. PemerhatianAktiviti


1. Guru memberi arahan kepada murid
2. Murid membuat pergerakanContoh Item

B3D1E2

1. Guru memperdengarkan kesan bunyi ( CD2 Track 21)
2. Murid membuat pergerakan angkat tangan ( pic tinggi ) dan turun
tangan ( pic rendah )
3. Guru membuat pemerhatian

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


3Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah.


Deskriptor


B3D1
Memberi respon kepada elemen muzik


Eviden


B3D1E3
Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan


Instrumen


1. Soal jawabAktiviti


1. Guru memberi arahan
2. Murid menjawab soalanContoh Item


B3D1E3
1. Guru memperdengarkan lagu duet ( contoh lagu: Kalau Berpacaran )
2. Guru meminta murid membezakan suara lelaki dan perempuan
3. Murid menjawab soalanCONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


3Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah.


Deskriptor


B3D1
Memberi respon kepada elemen muzik


Eviden


B3D1E4
Menepuk detik


Instrumen


1. PemerhatianAktiviti


1. Guru memberikan arahan
2. Murid melakukan pergerakanContoh Item


B3D1E4
1. Guru memainkan keyboard
2. Murid menepuk tangan mengikut detik
3. Guru membuat pemerhatian
CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


3Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah.


Deskriptor


B3D1
Memberi respon kepada elemen muzik


Eviden


B3D1E5
Membandingkan bunyi panjang dan pendek


Instrumen


1. Pemerhatian
2. Kad imbasanAktiviti


1. Guru memainkan alat perkusi
2. Murid mengangkat kad imbasanContoh Item

B3D1E5
1. Guru memainkan kayu tik tok ( bunyi pendek ) dan simbal ( bunyi
panjang)
2. Murid membezakan bunyi pendek dan bunyi panjang dengan
mengangkat kad imbasan
3. Guru membuat pemerhatian.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


3Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah.


Deskriptor


B3D1
Memberi respon kepada elemen muzik


Eviden


B3D1E6
Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis


Instrumen


1. Soal jawabAktiviti

1. Guru mengajuk bunyi haiwan

2. Murid memberi jawapan
Contoh Item


B3D1E6

1. Guru mengajuk bunyi harimau (vokal tebal ) dan kucing (vokal nipis)
2. Murid membezakan vokal tebal dan vokal nipis secara lisan


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


3Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah.


Deskriptor


B3D2
Menyanyi sambil membuat gerakan


Eviden


B3D2E1
Menyanyi mengikut detik


Instrumen


1. PemerhatianAktiviti

1. Guru memainkan lagu
2. Murid menyanyi sambil mengikut detik
Contoh Item

B3D2E1

1. Guru memainkan lagu Mari Menyanyi
2. Murid menyanyi sambil menepuk paha mengikut detik lagu
3. Guru membuat pemerhatian
CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


3Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah.


Deskriptor


B3D2
Menyanyi sambil membuat gerakan


Eviden


B3D2E2
Menyanyi mengikut tempo


Instrumen


1. PemerhatianAktiviti

1. Guru memainkan lagu
2. Murid menyanyi mengikut tempo
Contoh Item

B3D2E2


1. Guru memainkan lagu Nenek Si Bongkok Tiga
2. Murid menyanyi mengikut tempo dengan diiringi minus one.
3. Guru membuat pemerhatianCONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


3Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah.


Deskriptor


B3D2
Menyanyi sambil membuat gerakan


Eviden


B3D2E3
Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut


Instrumen


1. Pemerhatian
2. Lembaran kerja


Aktiviti


1. Guru memperdengarkan rakaman
2. Murid menjawab soalanContoh Item

B3D2E3

1. Guru memperdengarkan rakaman bunyi petir ( dinamik kuat )dan
titisan air ( dinamik lembut )
2. Murid menjawab soalan pada lembaran kerja.
B3D1E1
( Bergerakmengikut tempo cepatdanlambat)

Arahan
1. Guru memainkanlagu. (tempo cepatdanlambat)

- LaguSiapagurausenda (CD 1 track 7), (tempo cepat)

- LaguSelamatpagi (CD 1 track1), (tempo lambat)

2. Guru menyuruhmuridmembuatpergerakan :

berlarianak - tempo cepat
berjalan tempo lambat
B3D1E2
(Membandingkan pic tinggidan pic rendah )

Arahan
1.Gurumemperdengarkankesanbunyi.
(CD2 track 21)

2.Gurumemintamuridmembuatpergerakkan :

angkattangan (pic tinggi)
turuntangan (pic rendah)

B3D1E3
(Membandingkanwarna ton suaramanusialelakidanperempuan)

Arahan
1. Guru memperdengarkanlagu duet kepadamurid.
(contohlagu: KalauBerpacaran)

2. Muridmembezakansuaralelakidanperempuan.B3D1E4
(Menepukdetik)


Arahan

1. Guru memainkan keyboard

2. Guru menyuruhmuridmenepuktanganmengikutdetik.


B3D1E5
(Membandingkanbunyipanjangdanpendek)

Arahan

1. Guru memainkanduaalatperkusi

- kayutiktok. (bunyipendek)
- simbal. (bunyipanjang)

2. Guru memintamuridmengangkatkaduntukmembandingkanbunyipanjangdanpendek

B3D1E6
( Membandingteksturvokaltebaldannipis)

Arahan

1. Guru membuatsuaratebaldannipis.

suaratebal : harimau

suaranipis : kucing

2. Mintamuridmenjawabsuara yang
didengarsamaadabunyivokaltebal
ataunipis_______________


______________________
B3D2E1
(Menyanyimengikutdetik)

Arahan

1. Guru memainkanlagumarimenyanyi (CD 1 track 3)
2. Guru menyuruhmuridmenyanyisambilmenepukpahamengikutdetik

B3D2E2
(Menyanyimengikut tempo)

Arahan

1. Guru memainkanlaguNenek Si Bongkok
Tiga( CD1 Track 18 )

2. MintamuridmenyanyikanlaguNeneksi
BongkokTigamengikut tempo dengan
iringan minus one.


B3D2E3
(Menyanyidengandinamikkuatdanlembut)

Arahan
1. Guru memperdengarkanrakamanbunyipetirdantitisan air.
( CD2 track 7) (dinamikkuatdanlembut)

2. Muridmenulislembarankerja :
gambarpetir (dinamikkuat)
gambartitisan air ( dinamiklembut)
_______________________________ ______________________________

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B4D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul


Eviden


B4D1E1
Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat dengan betul


Instrumen


Pemerhatian
Bersoal jawab
Aktiviti


Murid melakukan gerakan mengikut tempo cepat dan lambat secara
berpasanganContoh Item


B4D1E1
Guru memainkan lagu .
Contoh CD 2 Track 01 dan 02
Murid membuat gerakan mengikut tempo lagu
Guru bersoal jawab tentang tempo lagu
Guru membuat permerhatianCONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B4D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul


Eviden


B4D1E2
Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul


Instrumen


Pemerhatian
Bersoal jawabAktiviti


Guru memperdengarkan melodi lagu Mari Menyanyi
Murid mengecam dan membandingkan pic tinggi dan rendahContoh Item


B4D1E2
Guru memperdengarkan melodi lagu Mari Menyanyi dengan
menggunakan kibod/piano
Guru memaparkan skor lagu Mari Menyanyi
Murid mengecam dan membandingkan pic tinggi dan rendah yang
terdapat dalam lagu tersebut
Rujuk Modul KSSR Muzik Tahun 1 muka surat 7.B4D1E2CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B4D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul


Eviden


B4D1E3
Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan
betul


Instrumen


Bersoal jawab
Gambar
Aktiviti


ARAHAN GURU:
Guru meminta murid megenal pasti ton suara manusia

ARAHAN MURID:
Murid menandakan ( / ) pada ton suara yang betulContoh Item


Gambar
Rujuk Lampiran B4D1E3
B4D1E3

NAMA: _______________________________ TAHUN: ________________

- Murid menandakan (/) pada gambar mengikut ton suara yang
diperdengarkan.

1.


2.


3.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B4D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul


Eviden


B4D1E4
Menepuk detik dengan betul


Instrumen


Pemerhatian
Bersoal jawab
Skor LaguAktiviti


Murid menepuk detik lagu Selamat Pagi
Contoh Item


Skor Lagu Selamat Pagi
Rujuk Lampiran B4D1E4B4D1E4


- Murid menepuk detik lagu Selamat Pagi bersama iringan muzik dengan betul


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B4D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul


Eviden


B4D1E5
Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul


Instrumen


Aktiviti


Contoh Item


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B4D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul


Eviden


B4D1E6
Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul


Instrumen


Aktiviti


Contoh Item


B4D1E6

NAMA: ___________________________ TAHUN: ______________
Pentaksir : __________________________________________________________________________


Nama Guru: ______________________________________ Tarikh: __________________tebal
nipis
tebal
nipis
tebal
nipis
tebal
nipis
CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B4D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul


Eviden


B4D2E1
Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul


Instrumen


Aktiviti


Contoh ItemB4D2E1
NAMA: ______________________ TAHUN: ____________________


Murid dikehendaki menulis detik yang mewakili setiap bilangan kastanet dalam kotak yang disediakan.

Pentaksir: _____________________________________________________________________

Nama Guru: ___________________________________ Tarikh: __________________


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B4D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul


Eviden


B4D2E2
Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut
dengan betul


Instrumen


Aktiviti


Contoh Item

B4D2E2
NAMA: __________________________ TAHUN: ______________

- Membandingkan bunyi kuat (f) dan lembut (p) alat perkusi di bawah .
- Letakkan f pada alat perkusi yang berbunyi kuat dan p alat perkusi berbunyi lembut.

Pentaksir: _____________________________________________________________________


Nama Guru: __________________________________________ Tarikh: ___________________CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B4D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul


Eviden


B4D2E3
Memainkan perkusi mengikut tempo dengan betul


Instrumen


Aktiviti


Contoh ItemCONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B4D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul


Eviden


B4D2E4
Memainkan perkusi dengan dinamik kuat dan lembut dengan betul


Instrumen


Aktiviti


Contoh Item


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B4D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul


Eviden


B4D2E5
Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul


Instrumen


Aktiviti


Contoh ItemCONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


4Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B4D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul


Eviden


B4D2E5
Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul


Instrumen


Aktiviti


Contoh Item

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


5


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain
dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B5D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat


Eviden


B5D1E1
Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat secara betul dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian
2. Soal jawab


Aktiviti


1. Guru membuat demonstrasi kepada murid
2. Murid membuat aktiviti dengan aktiviti sendiri


Contoh Item


B5D1E1
Arahan :
1. Guru memainkan lagu (contoh : Gajah Menari dan Siapa Gurau Senda)
2. Guru memainkan contoh tempo cepat dan lambat dengan keyboard
3. Guru menyuruh murid melakukan aktiviti gerakan berdasarkan tempo
yang didengar
4. Guru membuat pemerhatian terhadap aktiviti murid

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


5Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain
dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B5D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat


Eviden


B5D1E2
Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul dan tepat


Instrumen


1. Soal jawab
2. Lembaran kerja


Aktiviti


1. Guru menunjukkan contoh pic kepada murid
2. Murid menyatakan pic secara bertulis


Contoh Item


Lampiran B5D1E2


B5D1E2

Arahan :

1. Guru memainkan contoh pic rendah dan tinggi
2. Guru memainkan lagu Mari Menyanyi
3. Murid menyatakan pic yang didengar secara bertulis
a. Menandakan senikata lagu yang mempunyai pic rendah pada skor/senikata
b. Menandakan senikata lagu yang mempunyai pic tinggi pada skor/senikata

Contoh :
Tandakan senikata yang mempunyai pic tinggi pada skor

Contoh :
Tandakan senikata lagu yang mempunyai pic rendahRendah tinggi, rendah tinggi
Mari menyanyi
Pic rendah, pic tinggi
Itu melodiCONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


5


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain
dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B5D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat


Eviden


B5D1E3
Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan
betul dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian


Aktiviti


1. Guru menperdengar contoh warna ton
2. Murid memberi respon secara lisan


Contoh Item


B5D1E3
Arahan :
1. Guru memperdengarkan berapa buah lagu
Contoh :
a. Lagu dengan vokal lelaki
b. Lagu dengan vokal perempuan
c. Gajah Menari ( CD1 track 11 )
d. Hong Chai Mei Mei ( CD1 track 21 )
e. CD 2 track 12
2. Guru meminta murid menyatakan vokal samada lelaki atau
perempuan.
3. Murid menyatakan jenis suara
4. Murid menyatakan warna ton samada kasar, lembut, nyaring, garau
dan sebagainya


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


5


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain
dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B5D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat


Eviden


B5D1E4
Menepuk detik dengan betul dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian


Aktiviti


Guru memainkan contoh lagu
Murid memberi respon secara gerakan dan permainan alat perkusi


Contoh Item


B5D1E4
Arahan :
1. Guru memainkan lagu ( bebas )
2. Murid menyanyi lagu sambil menepuk tangan mengikut detik
3. Murid menyanyi lagu sambil memainkan alat perkusi mengikut detik
4. Guru membuat pemerhatian kepada aktiviti murid

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


5Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain
dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B5D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat


Eviden


B5D1E5
Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul dan tepat


Instrumen


1. Lembaran Kerja


Aktiviti


1. Guru memainkan bunyi yang pelbagai
2. Murid memberi respon secara bertulis


Contoh Item


Lampiran B5D1E5

B5D1E5

Arahan :

1. Guru memainkan contoh bunyi panjang dan pendek
Contoh :
a. Bunyi perkusi seperti simbal dan kastanet
b. Bunyi keyboard dalam not krocet dan semibrif
c.
2. Murid menandakan pada gambar yang mewakili bunyi panjang atau pendek.

Keretapi : Panjang
Basikal : Pendek


Contoh lembaran kerja :
Soalan 1

Soalan 2
Soalan 3

Gambar
keretapi

Gambar
basikal

Gambar
keretapi

Gambar
keretapi

Gambar
keretapi

Gambar
basikal

Gambar
keretapi

Gambar
keretapi

Gambar
keretapi

Gambar
basikal

Gambar
keretapi

Gambar
keretapi

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


5Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain
dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B5D1
Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat


Eviden


B5D1E6
Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian
2. Soal Jawab
3. Lembaran kerja


Aktiviti


Murid menyatakan tekstur vokal tebal atau nipis secara lisan


Contoh Item


B5D1E6
Arahan :
Guru memainkan lagu CD2 track 18 (nipis) dan track 19 (tebal)
Murid menyatakan tekstur vokal pada laghu yang didengar secara lisan
Guru membuat pemerhatian


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


5


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain
dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B5D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat


Eviden


B5D2E1
Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian


Aktiviti


Murid memberi respons dengan memainkan alat perkusi


Contoh Item


B5D2E1
Arahan :
1. Guru memainkan lagu (bebas)
2. Guru meminta murid memainkan alat perkusi mengikut detik lagu
3. Murid memainkan alat perkusi mengikut detik lagu dengan betul dan
tepat
4. Guru membuat pemerhatian


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


5


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain
dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B5D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat


Eviden


B5D2E2
Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut
dengan betul dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian
2. Kad Imbasan


Aktiviti


Murid memainkan perkusi mengikut dinamik yang ditunjukkan oleh guru


Contoh Item


Lampiran B5D2E2B5D2E2

Arahan :

1. Guru memainkan lagu (bebas)
Contoh :
a. Lagu Gajah Menari
b. CD 2 track 07
2. Murid memainkan perkusi mengiringi lagu
3. Guru menunjukkan contoh kad imbasan yang menunjukkan dinamik kuat dan lembut
4. Murid memainkan perkusi mengikut dinamik yang ditetapkan
5. Guru membuat pemerhatianContoh Kad Imbasan
Dinamik Kuat Dinamik LembutCONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band

5


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain
dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B5D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat


Eviden


B5D2E3
Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat


Instrumen


Aktiviti


Contoh Item


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band

5


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain
dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B5D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat


Eviden


B5D2E4
Memainkan alat perkusi dengan dinamik lembut dan kuat dengan betul dan
tepat


Instrumen


Aktiviti


Contoh Item

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


5


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain
dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah


Deskriptor


B5D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat


Eviden


B5D2E5
Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul dan tepat


Instrumen


Aktiviti


Contoh Item


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D1
Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat


Eviden


B6D1E1
Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat secara betul dan tepat


Instrumen


1. PemerhatianAktiviti


2. Guru memberi arahan kepada murid untuk melakukan aktiviti


Contoh Item


B6D1E1

Arahan :
1. Guru memainkan beberapa lagu yang berlainan tempo
Cadangan lagu :
2. Guru menyuruh murid memberi respon terhadap lagu didengar
dengan membuat gerakan mengikut kreativiti sendiri.
Contoh : berkawat dengan pelbagai variasi
3. Guru membuat pemerhatian terhadap aktiviti muridCONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D1
Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat


Eviden


B6D1E2
Membanding pic tinggi dan rendah dengan betul dan tepat


Instrumen


1. Soal jawab
2. Lembaran Kerja ( skor lagu )


Aktiviti


1. Murid menjawab secara lisan dan bertulisContoh Item


Lampiran B6D1E2Lampiran B6D1E2

Soalan:
- Menandakan pic tinggi dan pic rendah secara ikon pada skor lagu yang diberi.
Pemerhatian:
- Guru menyediakan sebuah skor lagu yang pernah murid pelajari.
- Minta murid menandakan pic yang tertinggi dan terendah pada skor tersebut dengan
menggunakan ikon pilihan guru sendiri.


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D1
Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat


Eviden


B6D1E3
Membanding warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul
dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian
2. Soal jawab


Aktiviti


1. Guru bersoal jawab dengan murid.
2. Murid menjawab soalan secara lisan


Contoh Item


B6D1E3
Soalan:
- Meneka bunyi suara orang dewasa (lelaki dan perempuan).
Pemerhatian:
- Guru memperdengarkan bunyi percakapan di antara 2 orang dewasa
(lelaki dan perempuan).
- Minta murid nyatakan bunyi suara tersebut sama ada lelaki atau
perempuan.
- Minta murid mengajuk semula bagaimana suara lelaki dan
perempuan.
CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D1
Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat


Eviden


B6D1E4
Mengekspresi mud dengan betul dan tepat


Instrumen


1. PemerhatianAktiviti


1. Murid melakukan aktiviti berdasarkan arahan guru
2. Guru membuat pemerhatianContoh Item


B6D1E4
Soalan:
- Buat satu persembahan aksi secara solo di hadapan audien sambil
menunjukkan mud berdasarkan lagu yang diperdengarkan.

Pemerhatian:
- Guru memperdengarkan sebuah lagu yang pernah dipelajari murid.
- Minta murid membuat aksi untuk menunjukkan mud yang terdapat di
dalam lagu tersebut.
CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D1
Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat


Eviden


B6D1E5
Menepuk detik dengan betul dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian


Aktiviti


1. Murid melakukan aktiviti berdasarkan arahan guru
2. Guru membuat pemerhatian


Contoh Item


B6D1E5
Soalan:
- Menepuk mengikut detik konsisten mengiringi lagu yang didengari.

Pemerhatian:
- Guru memperdengarkan sebuah lagu.
- Minta murid menepuk mengikut detik dengan betul dan tepat
sepanjang mengiringi sebuah lagu.
CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D1
Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat


Eviden


B6D1E6
Membanding bunyi panjang dan pendek dengan betul dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian
2. Lembaran kerja


Aktiviti


Guru menyuruh murid menandakan senikata lagu yang panjang dan pendek
pada senikata lagu yang didengar


Contoh Item


Lampiran B6D1E6


B6D1E6
Soalan:
- Buat garisan panjang pada perkataan yang dinyanyikan dengan panjang, dan buat garisan pendek
pada perkataan yang dinyanyikan dengan pendek.

Pemerhatian:
- Guru menyediakan sebuah lirik lagu yang pernah murid pelajari.
- Minta murid menandakan garisan panjang dan pendek di bawah perkataan berdasarkan lagu
yang pernah dipelajari.

Contoh skor lagu.
CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D1
Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat


Eviden


B6D1E7
Mencipta dan memainkan corak irama dengan betul dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian
2. Lembaran kerja


Aktiviti


1. Guru menyediakan lembaran kerja
2. Murid membuat pola irama mengikut kreativiti sendiri sepanjang 4
bar


Contoh Item


Lampiran B6D1E7


B6D1E7
Soalan:
- Buat improvisasi pola irama ciptaan sendiri.

Pemerhatian:
- Guru menyediakan 1 bar pola irama.
- Minta murid membuat pola irama sendiri sepanjang 3 bar.

Contoh :

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Guru

Murid
Lembaran Kosong
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Guru

Murid

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D1
Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat


Eviden


B6D1E8
Membanding tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian
2. Soal Jawab


Aktiviti


1. Guru memainkan beberapa buah lagu
2. Murid menyatakan perbezaan vokal pada lagu


Contoh Item


B6D1E8
Soalan:
- Menyatakan perbezaan tekstur vokal tebal dan nipis daripada 2 buah lagu
yang didengari.
Pemerhatian:
- Guru memperdengarkan 2 buah lagu yang mempunyai tekstur vokal
tebal dan nipis.
- Murid dikehendaki menerangkan perbezaan vokal tebal dan nipis
daripada lagu yang diperdengarkan.
Contoh Lagu :
1. Jenis Suara (CD 1 track 09 )
2. Lagu duet yang mempunyai vokal lelaki dan wanitaCONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan
betul dan tepat kepada rakan yang lain


Eviden


B6D2E1
Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian
2. Soal jawab


Aktiviti


1. Guru menyuruh murid memainkan alat perkusi mengikut detikContoh Item


B6D2E1
Soalan:
- Mainkan alat perkusi mengikut detik konsisten mengiringi lagu yang
didengari.

Pemerhatian:
- Guru memperdengarkan sebuah lagu.
- Minta murid mainkan alat perkusi mengikut detik dengan betul dan
tepat sepanjang mengiringi sebuah lagu.
CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan
betul dan tepat kepada rakan yang lain


Eviden


B6D2E2
Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut
dengan betul dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian
2. Lembaran kerja


Aktiviti


1. Guru memainkan lagu
2. Murid mengiringi lagu dengan permainan alat perkusi secara dinamik


Contoh Item


Lampiran B6D2E2
B6D2E2

Soalan:
- Mainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut mengiringi sebuah lagu
Pemerhatian:
- Guru perdengarkan sebuah lagu.
- Guru menunjukkan skor / senikata lagu berkaitan.
- Guru meletakkan simbol dinamik pada skor / senikata lagu
- Murid diminta memainkan alat perkusi mengikut dinamik kuat dan lembut mengikut kreativiti
mereka mengiringi sebuah lagu.
Contoh :

: Dinamik kuat

: Dinamik LembutCONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan
betul dan tepat kepada rakan yang lain


Eviden


B6D2E3
Menyanyi dengan mud yang betul dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian


Aktiviti


1. Guru menilai persembahan murid
2. Murid menyanyi dengan mud yang sesuai


Contoh Item


B6D2E3
Soalan:
- Buat satu persembahan nyanyian secara solo di hadapan audien sambil
menunjukkan mud berdasarkan lagu yang diperdengarkan.

Pemerhatian:
- Guru memperdengarkan sebuah lagu yang pernah dipelajari murid.
- Minta murid menyanyi sambil menunjukkan mud yang terdapat di
dalam lagu tersebut.


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan
betul dan tepat kepada rakan yang lain


Eviden


B6D2E4
Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat


Instrumen


1. PemerhatianAktiviti


1. Guru membentuk persembahan murid dalam kumpulan
2. Memilih murid untuk mengetuai persembahan secara bergilir


Contoh Item


B6D2E4
Soalan:
- Mengetuai satu persembahan dalam kumpulan memainkan alat perkusi
mengikut tempo dengan betul dan tepat.
Pemerhatian:
- Komitmen yang ditunjukkan oleh ketua kumpulan untuk
mendapatkan satu persembahan yang baik.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan
betul dan tepat kepada rakan yang lain


Eviden


B6D2E5
Memainkan perkusi dengan dinamik lembut kuat secara betul dan tepat


Instrumen


1. PemerhatianAktiviti


1. Guru membentuk persembahan murid secara berkumpulan
2. Memilih murid secara rawak sebagai ketua kumpulan


Contoh Item


B6D2E5
Soalan:
- Membuat persembahan berkumpulan memainkan alat perkusi sambil
menyanyi dengan dinamik lembut dan kuat secara betul dan tepat tanpa
muzik iringan.

Pemerhatian:
- Komitmen yang ditunjukkan oleh ketua kumpulan untuk
mendapatkan satu persembahan yang baik.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan
betul dan tepat kepada rakan yang lain


Eviden


B6D2E6
Mencipta dan memainkan corak irama dengan betul dan tepat


Instrumen


1. Pemerhatian
2. Lembaran kerja


Aktiviti


1. Guru memberi contoh corak irama
2. Murid mencipta corak irama dengan kreativiti sendiri dan
memainkannya


Contoh Item


Lampiran B6D2E6
B6D2E6
Soalan:
- Mainkan alat perkusi mengikut corak irama/pola irama ciptaan sendiri mengiringi sebuah lagu.

Pemerhatian:
- Kreativiti yang ditunjukkan oleh murid untuk memainkan corak irama ciptaannya serta
menggunakan alat perkusi dengan betul dan tepat.Contoh :

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Murid 1

Murid 2
Lembaran Kosong
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Guru

Murid
CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA MUZIK TAHUN 1


ITEM

PERNYATAAN ITEM


Band


6


Standard Prestasi


Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara
kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia
dalam nilai sahsiah


Deskriptor


B6D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan
betul dan tepat kepada rakan yang lain


Eviden


B6D2E7
Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara bentuk dan kuat


Instrumen


1. Pemerhatian
2. Skor/senikata lagu


Aktiviti


Guru meminta murid membuat persembahan secara solo
Murid menyanyi secara dinamik dengan kreativiti sendiri


Contoh Item


Lampiran B6D2E7
B6D2E7
Soalan:
- Buat satu persembahan nyanyian secara solo dengan dinamik kuat dan lembut.
- Murid meletakkan tanda dinamik pada lagu dengan kreativiti sendiri
- Murid menyanyi secara dinamik mengikut skor/senikata lagu

Pemerhatian:
- Kreativiti yang ditunjukkan oleh murid dalam persembahan dinamik kuat dan lembut dengan
betul dan tepat.


Contoh :

: Kuat

: Lembut