Anda di halaman 1dari 3

Pendirian Malaysia di arena antarabangsa tetap mantap; forum bukannya arena bagi

kuasa utama yang terpilih sahaja. Kepentingan semua negara besar dan kecil, harus
terpelihara dan berada pada perimbangan yang sihat. Di atas asas inilah kita menganjurkan
reformasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB! dan mengimbau keperihatinan
masyrakat antarabangsa.

Malaysia telah
menganjurkan
Tilawah Al-Quran
Antarabangsa dan
sambutan dari
peserta luar negara
amat
menggalakkan.


Kebijaksanaan pemimpin dan kerjasama serta sokongan padu rakyat terhadap seluruh
program pembangunan yang dirancang oleh Kerajaan akan dapat merealisasikan segala
cita-cita untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju.
Kebijaksanaan kita mengutarakan "undingan #konomi $sia %imur #$#&! adalah sebagai
langkah positif untuk menentang arus ka'asan Perdagangan Bebas $(#$) $*%$!,
pelbagai rangka tiga segi pertubuhan dan usaha menggerakkan liberalisasi perdagangan
dan pengurangan tarif. Kerajaan juga ingin melihat Kerjasama #konomi $sia Pasifik $P#&!
kekal sebagai forum yang berkesan.
Ke'iba'aan dan kelantangan suara Perdana Menteri Dato+ (ri Dr. Mahathir dalam
menyuarakan isu-isu semasa antarabangsa terutamanya mengenai isu alam sekitar, hak
asasi manusia dan alam sejagat telah menaikkan lagi martabat Malaysia di mata dunia. Di
samping itu ke'iba'aan pasukan keselamatan negara yang berkhidmat di ba'ah panji-
panji PBB juga telah mendapat pujian dan pengiktirafan dunia.
Konsep Kawasan Aman, Bebas dan Berkecualian
(ZOPFAN) Di Asia Tenggara Kembali
Latarbelakang
Sebagai blok yang boleh disifatkan bukan komunis di Asia
Tenggara, ASEAN sebenarnya lebih berpegang kepada dasar
berkecuali. Malaysia telah menyarankan supaya diwuudkan
!kawasan awam, bebas dan berkecuali! "#one of peace, $reedom
and Neutrality atau #%&$AN' telah diterima sebagai pendirian
ASEAN. Konsep dan dasar ini telah diumumkan melalui (eklarasi
Kuala )umpur pada *+hb. No,ember, -.+-.

Rasional
/eberapa faktor dan peristiwa penting yang telah berlaku di Asia
Tenggara telah mendorongkan timbulnya konsep #%&$AN ini.
$aktor0faktor dan peristiwa itu ialah1
"i' Kedudukan Asia Tenggara yang agak strategik kepada
kuasa0kuasabesar dalam konteks ketegangan politik Timur0
/arat2 pergolakan politik di 3ietnam serta keputusan
pengunduran tentera0tentera /ritish dari Asia Tenggara dan
Amerika dari 3ietnam pada awal +4an. &erkembangan0
perkembangan tersebut telah menimbulkan kecurigaan di
kalangan negara0negara ASEAN, kerana ianya mungkin
meneaskan kestabilan serantau.
"ii' &eperangan0peperangan di Korea dan di 3ietnam telah
menyakinkan ASEAN bahawa campurtangan dan sokongan
tentera kuasa0kuasa besar dalam pertelingkahan negara0
negara kecil Asia Tenggara sering meneaskan kestabilan
di rantau ini.
"iii' Semangat !regionalisma! masa itu telah menghasilkan
pertubuhan kerasama ekonomi serantau ASEAN yang
dapat digunakan sebagai entera untuk mencapai tuuan
#%&$AN.
Objektif
%bektif #%&$AN adalah untuk menadikan Asia Tenggara satu
kawasan yang aman, bebas dan berkecuali daripada
pertelingkahan politik kuasa0kuasa besar khususnya Amerika
Syarikat, 5ussia dan 5epublik 5akyat 6hina.

Strategi Pelaksanaan
Antara strategi0strategi utama yang telah digubal dan
dilaksanakan untuk mencapai obektif tersebut adalah10
"i'
Mendapatkan persetuuan, pengiktirafan dan aminan
kuasa0kuasa besar tentang objektif atau usaha
menjadikan
"ii'
Mengundurkan tentera asing dari kawasan Asia Tenggara
dalam jangka panjang.
"iii'
Menadikan rantau Asia Tenggara sebagai kawasan yang
bebas daripada senjata nuklear.
Penutup
(apat dirumuskan bahawa #%&$AN tidak mungkin dapat
dilaksanakan tanpa kesanggupan kuasa0kuasa besar untuk
mengiktiraf dan menamin #%&$AN dan sokongan padu kesemua
anggota negara0negara ASEAN. 7alau bagaimanapun, usaha
ASEAN mencari penyelesaian politik di Kampuchea berdasarkan
5esolusi &ertubuhan /angsa0/angsa /ersatu dan (eklarasi
&ersidangan Antarabangsa mengenai Kampuchea "-.8-'
mencerminkan tekad ASEAN untuk terus berusaha mencapai
konsep #%&$AN.