Anda di halaman 1dari 6
KSSR Bahasa Melayu Tahun 3 Rancangan Pengajaran Harian Tarikh /Hari : 20 Jan 2014 / Isnin Tahun : 3 B Bil Murid : 18 orang Masa : 11.10 pagi – 12.10 tengah hari Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Keluarga Kita Tajuk : Laatan Keluarga STANDARD KANDN!AN STANDARD P"MB"#A$ARAN 1.3 Men!engar" #e#aha#i !an #e#$eri respons terha!ap sesuatu arahan" soalan !an pesanan yang !i!engar !engan $etul. 1.3.1 Men!engar" #e#aha#i" !an #e#$eri%an respons se&ara lisan atau gera% la%u terha!ap arahan $er!asar%an ayat perintah 'enis per#intaan !an ayat perintah 'enis suruhan !engan $etul. %&jekti'( (a!a a%hir penga'aran !an pe#$ela'aran" #uri! !apat: )i* Men!engar" #e#aha#i serta #enye$ut ayat perintah !engan se$utan !an intonasi yang $etul. )ii* Me#$eri respons se%urang+%urangnya 3 !aripa!a 4 ayat perintah !engan $etul. )iii* Men'aa$ se%urang+%urangnya 3 !aripa!a 4 soalan $er%enaan %ata ganti na#a !iri #eru'u% %epa!a gelaran !an panggilan !engan $etul Sistem Bahasa • ,ata$ahasa : Mor-ologi – Kata ganti na#a !iri • .e$utan !an Intonasi : /yat (erintah • Kosa %ata : lapangan ter$ang" pasport" $er&uti" aasi" tu'uan Pengisian Kurikulum • Il#u : (en!i!i%an Moral • 0ilai Murni : 1e#ah ,inggi • ,e%nologi Ma%lu#at !an Ko#uni%asi : Bela'ar #elalui ,MK 1 Ke)el&agaian Kaedah dan Teknik • Ke#ahiran Ber-i%ir : Menghu$ung%ait%an" #en'ana%an i!ea" #eru#us !an #e#$an!ing $e2a • Ke&er!asan (el$agai : 3er$al linguisti% !an Interpersonal • (e#$ela'aran Konte%stual : Menghu$ung%ait%an ayat perintah !engan respons. Bahan Bantu Mengajar : $enis Bilangan 1 Ko#puter ri$a 1 2 L45 1 3 (apan ,ulis 1 4 (oer (oint 1 6 Mar%en (en 1 Pengetahuan Sedia Ada : Muri! telah #e#aha#i ayat perintah. #angkah / Masa *si Pelajaran Penerangan Akti+iti Pengajaran , Pem&elajaran -atatan Set *nduksi ./0 minit1 Kli) 2ide3( http://.youtu$e.&o#/at&h7 89608:5&ugeI; S3alan( /pa%ah per%ataan yang selalu !iguna%an !ala# ayat perintah7 $angkaan $a4a)an( )i* .ila )ii* Jangan )iii* ,olong 1. . 2. Muri! !i%ehen!a%i #enonton 8i!eo %lip !engan teliti. 3. /yat (erintah>. BBB( • Ko#puter ri$a • L45 (ro'e%tor 2 Slaid 7( Slaid 3( 2.