Anda di halaman 1dari 6

1

KSSR Bahasa Melayu Tahun 3 Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh /Hari : 29 Jan 2014 / Rabu
Tahun : 3 Merah
Bil Murid : 52 orang
Masa : 8.40 pagi – 9.40 pagi
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tema : Hidup bermasyarakat
Tajuk : Unit 4- Hari Mesra Taman Bestari

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
3.4-Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1-Menulis imlak perkataan yang
mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan
akhiran dengan tepat.

Objektif:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
(i) mencatat 5 perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran.
(ii) Mencatat sekurang-kurangnya 3 daripada 5 frasa yang betul.

Sistem Bahasa
 Tatabahasa : Morfologi – imbuhan awalan dan imbuhan akhiran
 Kosa kata : khusus,mengusik,bergurau,meriah,berbual,berusaha,bersuka ria

Pengisian Kurikulum
 Ilmu : Pendidikan Moral
 Nilai Murni : hormat-menghormati,kasih sayang dan semangat
bermasyarakat
 Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK


2

Kepelbagaian Kaedah dan Teknik

 Kemahiran Berfikir : Menghubungkaitkan, menjanakan idea dan merumus
 Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik dan Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar :

Jenis Bilangan
1 Komputer riba 1
2 LCD 1
3 Papan putih 1
4 Power Point 1
5 Marker pen 3


Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah memahami imbuhan awalan.

Langkah /
Masa

Isi Pelajaran Penerangan Aktiviti Pengajaran
& Pembelajaran
Catatan
Set Induksi
(5± minit)
Video:
Gong Xi Gong Xi
http://www.youtube.com/watch?
v=Lmu-_cA3b-
k&feature=player_detailpage

Slide :

Soalan:
1) Adakah murid nampak
1. Guru menayangkan video ”Gong
Xi Gong Xi”.
2. Murid diminta bernyanyi
bersama-sama.


3. Guru menayangkan lirik lagu
yang telah digubahkan oleh guru.
4. Murid dikehendaki menyanyi
dengan melodi lagu Gong Xi Gong
Xi.
5. Semasa menyanyi murid
diperhatikan lirik lagu yang guru
tayangkan.
BBB:
 Slide
 Komputer riba
 LCD Projektor

KB:
Menghubungkaitkan
Menjana idea

KP:
Verbal Linguistik3

terdapat sesetengah perkataan
yang berwarna merah?
Jangkaan Jawapan:
Ya,cikgu.
2) Cuba tekakan apa yang ingin
cikgu ajarkan kepada murid-
murid hari?
Jangkaan Jawapan:
Imbuhan akhiran


6. Guru bersoal jawab dengan
murid tentang slide yang
ditayangkan.4. Guru menghubungkait jawapan
murid dengan tajuk dan isi
pelajaran hari ini.Pembelajaran
Konteksual:
Menghubungkaitkan
perkataan lirik lagu
yang berimbuhan
akhiran dengan tajuk
pembelajaran.

4

Langkah 1
(15± minit)

Buku Teks m/s 18

1. Murid diminta membuka buku
teks muka surat 18.
2. Murid diminta membaca secara
mentalis.
2. Guru membimbing murid
membaca petikan dalam buku teks
dengan sebutan dan intonasi yang
betul.
3. Guru membuat penerangan
tentang kosa kata dalam teks.
4. Murid diminta membaca petikan
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dengan mengikut kumpulan.

BBB
 Buku Teks
 Papan tulis

KB:
Menjana idea

KP:
Interpersonal
Verbal linguistik

Teknik:
Pemerhatian

Penerapan nilai:
Hormat-menghormati
Kasih sayang

Langkah 2
(15± minit)

Buku Teks m/s 18


1. Murid duduk dengan
berpasangan.
2. Murid diminta mencari perkataan
imbuhan awalan,imbuhan akhiran
yang terdapat pada buku teks.
3.Guru memantau di sekeliling
kelas sambil membimbing murid
yang lemah.
4. Sesi perbincangan jawapan
diadakan.
5. Guru meminta murid
menyebutkan perkataan yang
berimbuhan awalan dan akhiran.BBB:
 Komputer riba
 LCD Projektor

KB:
Menghubungkaitkan
Menjana idea

KP:
Verbal linguistik

Teknik:
Penyoalan
Pemerhatian

5
Langkah 3
(20± minit)

Lembaran kerja diedarkan.


Slaid jawapan soalan:
1.Murid duduk dalam kumpulan.
2. Guru mengedarkan kepada
setiap murid.
3. Murid diminta bacakan soalan
dengan teliti.
4. Murid diberi peluang untuk
menanya soalan atau perkataan
yang tidak faham maksudnya.
5. Murid dikehendaki mencatatkan
perkataan yang berimbuhan
akhiran berdasarkan soalan-soalan
yang diedarkan dalam kertas.
6. Murid diminta untuk menulis
perkataan dengan kemas.
7. Guru memberi bimbingan
kepada murid yang lemah.
8. Guru berbincang jawapan
dengan murid sambil
menayangkan jawapan yang betul.

BBB:
 Petikan
pendek

KB:
Menghubungkaitkan
Menjana idea

KP:
Verbal linguistik

Teknik:
Penyoalan
Menulis

Penutup
(5± minit)
Kognitif:
Rumusan isi pelajaran
- Memastikan murid
dapat menulis
perkataan yang
berimbuhan akhiran.

Sosial:
Pujian atas usaha dan
kejayaan.
1. Guru memberi pujian atas usaha
murid pada pengajaran dan
pembelajaran hari ini.
2. Guru merumuskan isi pelajaran
pada hari ini secara lebih
terperinci.

KB:
Merumus


KP:
Verbal linguistik
Interpersonal


6