Anda di halaman 1dari 8

MAKALAH GEOLOGI Nusa Tenggara (Sunda kecil

)
BAB I
PENDAHULUAN
ALa!ar Belakang
Ke"ulauan Sunda Kecil a!au Nusa Tenggara iala# gugusan "ulau di se$ela# !i%ur Pulau &a'a( dari Pulau
Bali di se$ela# $ara! se#ingga Pulau Ti%)r di se$ela# !i%ur Ke"ulauan Sunda Kecil !er%asuk 'ila*a#
negara Ind)nesia kecuali $agian !i%ur Pulau Ti%)r *ang !er%asuk 'ila*a# negara Ti%)r Ti%ur Di
Ind)nesia( ke"ulauan ini !erdiri dari !iga $ua# "r)+insi( *ai!u ($er!uru!,!uru! dari $ara!)- Bali( Nusa
Tenggara Bara!( dan Nusa Tenggara Ti%ur
Sunda kecil .uga %e%iliki ceri!a ge)l)gi se"er!i #aln*a "ulau,"ulau lainn*a Secara g)el)gis Sunda kecil
%e%eiliki karak!eris!ik *ang k#as karena !erdiri dari "ulau,"ulau kecil *ang !erse$ar di%ulai dari Pulau
Bali #ingga Pulau Ti%)r Sunda kecil %eru"akan #asil $en!ukan dari le%"eng Sa%udra Hindia *ang
$ergerak keara# u!ara dan %endesak le%"eng Eurasia Pulau,"ulau di 'ila*a# Sunda Kecil %e%iliki
$an*ak gunung a"i *ang %asi# ak!i/( gunung a"i ini %eru"akan .aluran dari "egunungan Busur Sunda
(&aluran Pegunungan Medi!eran)
B0u%usan Masala#
Berdasarkan la!ar $elakang *ang !ela# dise$u!kan dia!as ru%usan %asala# *ang "erlu di$a#as dala%
%akala# ini adala# se$agai $eriku! -
1Bagai%ana "e!a ge)l)gi ke"ulauan Sunda Kecil2
3Bagai%ana se!!ing a!au ceri!a ge)l)gi dari ke"ulaun Sunda Kecil2
4Bagai%ana s!ruk!ur ge)l)gi ke"ulauan Sunda Kecil2
5Bagai%ana s!ra!igra/i $a!uan di ke"ulauan Sunda Kecil2
6Tu.uan
Tu.uan ki!a dala% %en*usun %akala# !en!ang Sunda Kecil adala# se$agai $eriku! -
1Un!uk %enge!a#ui le!ak Sunda Kecil $erdasarkan "e!a *ang ada
3Un!uk %endeskri"sikan se!!ing ge)l)gi ke"ulauan sunda Kecil
4Un!uk %endeskri"sikan s!ruk!ur ge)l)gi ke"ulauan Sunda Kecil
5Un!uk %endeskri"sikan s!ra!igra/i $a!uan di ke"ulauan Sunda Kecil
DMan/aa!
Man/aa! *ang da"a! ki!a "er)le# dala% %en*usun %akala# ini adala# ki!a da"a! %ena%$a# "enge!a#uan
!en!ang k)ndisi ge)l)gis Ind)nesia secara u%u% dan ke"ulauan Sunda Kecil secara k#usus Dengan
%akala# ini ki!a .uga le$i# %enge!a#ui "r)ses,"r)ses ge)l)gis *ang !er.adi di daera# !erse$u!
BAB II
PEMBAHASAN
APe!a Ge)l)gi Sunda Kecil
BSe!!ing (6eri!a) Ge)l)gi Sunda Kecil
Pulau Ke"ulauan Sunda Kecil %eru"akan $agian dari Sis!e% Pegununggan Sunda E+)lusi )r)genesa di
ka'asan $er#u$ungan dengan Busur Banda Sund kecil *ang !erdiri dari "ulau Bali( L)%$)k( Su%$a'a(
Su%$a( 7l)res( dan Ti%)r,!i%)r
L)%$)k dan Su%$a'a %eru"akan dua "ulau )seanik *ang di%aksud dengan Pulau )seanik di sini
%eru"akan "ulau *ang %uncul dari kerak sa%udra *ang !eris)lasi dari kerak $enua se$agai #asil su$duksi
)seanik ke )seanik "en*usun $usur +)lkanik dala% di sis!e% Busur Sunda "aling !i%ur *ang $erasal dari
su$duksi an!ara kerak )seanik Hindia dengan kerak )seanik *ang %e%$a!asi Sundaland di se$ela# !enggara
8kedua "ulau ini adala# a "r)"er island arc sedangkan "ulau $ali %eru"akan #asil dari su$duksi kerak
)seanik di $a'a# !e"i kerak $enua,!ransisi Eurasia 8c)n!inen!al %argin arc)
Ba!as an!ara kerak k)n!inen!al,!ransisi Eurasia dengan kerak )seanik *ang
%e%$a!asi Sundaland di se$ela# !enggaran*a adala# Sela! L)%$)k 8 se$ua# sela!
sanga! dala% !e%"a! Al/red 0ussel 9allace %enaru# garis de%arkasi :))ge)gra/i
"ada !a#un 1;<= Maka ceri!a !en!ang ru%"ang keanekarga%an #a*a!i an!ara Bali
dan L)%$)k( *ang duduk se$ela#,%en*e$elas !er#ada" garis de%arkasi ini akan
sa%a %enarikn*a dengan ceri!a !en!ang disk)n!inui!as ge)l)gi kedua "ulau ini
*ang duduk di dua %assa kerak *ang $erlainan 7l)res akan "un*a ceri!a !ek!)nik *ang le$i# seru lagi
se$a$ di sela!an ia di#alangi )le# /rag%en $enua Su%$a( di u!ara ia $er#ada"an dengan 7l)res %ega!#rus! 8
*ang se$enarn*a se$ua# su$duksi kerak )seanik 9es! Banda 6eri!a $i)ge)gra/in*a .uga le$i# seru dengan
#adirn*a sekian $an*ak %ak#luk ende%ic di "ulau ini( dari k)%)d) sa%"ai H)%) /l)resiansis &elas ki!a
#arus %e%ikirkan 7l)res lain dari"ada *ang lain
L)%$)k dan Su%$a'a "un karena ")sisin*a "aling $ara! se$agai "ulau +)lkanik di Nusa Tenggara
%ereka "aling !ua u%urn*a se$a$ dari Busur Sunda ke Busur Banda cenderung %a!erial "en*usunn*a
se%akin %uda $ergerak ke !i%ur Bila ki!a uru!kan dari kala !ua ke kala %uda( Pulau L)%$)k dan
Su%$a'a %e%"un*ai se.ara# se$agai $eriku! -

,se$elu% Mi)sen - !ak ada kedua "ulau ini
,$ase )/ "re,Mi)cene %arine r)cks ($elu% !eriden!i/ikasi( $isa ada
$isa !idak)
,Mi)cene - s)u!#ern +)lcan)es /)r% (su$%arine +)lcan)es)
,Mi),Pli)cene - su$,aerial +)lcan)es (%akin $ergerak ke u!ara)
,Pleis!)cene - c)ral ree/s /)r% and are u"li/!ed> ?3 Ma n)r!#ern
+)lcan)es /)r%
,??5 Ma - Ta%$)ra@s /irs! caldera /)r%ed
,H)l)cene - 6en!ral "lain in/ills
Da"a! ki!a li#a! $a#'a di kedua "ulau ini !erda"a! dua %)un!ain land (s)u!#ern dan n)r!#ern) *ang
!er$en!uk - gunung a"i Mi),Pli)sen *ang sekarang !erer)si !a#a" !ua %e%$en!uk "e%a!ang,"e%a!ang
se%"i! !er!)re# dala%( dan gununa"i ak!i/ Kuar!er %uda *ang $en!ukn*a %asi# kerucu! Ini %encer%inkan
"erke%$angan $usur +)lkanik $agian dala% seiring dengan $ergerakn*a :)ne su$duksi ke u!ara Di
L)%$)k dan Su%$a'a .alur +)lkanik !ua ada di se$ela# sela!an Sisa,sisa gununga"i !ua andesi!ik,$asal!ik
ini %isaln*a Gunung Mare.e (A1< %) di deka! Ma!ara% L)%$)k a!au Gunung Se"aka! dan Gunung
Dinding di Su%$a'a sela!an Di seki!ar gunung ini da"a! di"ela.ari dengan $aik $agai%ana asal dan sekuen
gunung ini dala% #u$ungann*a dengan $a!uan sedi%en! *ang !ersingka" di seki!arn*a( a"aka# in!rusi
%ag%a!ik *ang %ener)$)s $a!uan sedi%en! le$i# !ua( a"aka# gununga"i !ua*ang di "inggirn*a di!u%$u#i
!eru%$u karang( ds$
Pengangka!an 0esen !er.adi sanga! kua! di se$ela# sela!an L)%$)k,Su%$a'a Ba!uga%"ing dan
k)ngl)%era! dari gunung a"i !ua !erangka! %e%$en!uk !e$ing "an!ai( %isaln*a di deka! Ku!a dan Bl)ngas
di L)%$)k sela!an ($andingkan dengan "an!ai Ulu'a!u( Bali sela!an 8 #al *ang sa%a .uga) Da!aran !inggi
se$ela# sela!an Tali'ang di Su%$a'a $ara!da*a( .uga %eru"akan u"li/!ed c)ral li%es!)nes *ang dulun*a
!u%$u# %enu%"u ()nla") gununga"i andesi!ik ke se$ela# sela!an dan !enggaran*a
S!ruk!ur Ge)l)gi Sunda Kecil
Tela# ki!a ke!a#ui $a#'a Sunda Kecil *ang akan ki!a "ela.ari disini %eru"akan sua!u ke"ulaun di se$ela#
!i%ur Pulau &a'a *ang !erdiri dari $e$era"a "ulau $esar %isaln*a Bali( L)%$)k( Su%$a'a( dan 7l)res
K)ndisi ge)l)gi 'ila*a# NTB dengan $a!uan !er!ua $eru%ur Tersier dan *ang !er%uda $eru%ur Kuar!er(
did)%inasi )le# Ba!uan Gununga"i ser!a Alu+iu% (recen!) Ba!uan Tersier di Pulau L)%$)k !erdiri dari
"erselingan $a!u"asir kuarsa( $a!ule%"ung( $reksi( la+a( !u/a dengan lensa,lensa $a!uga%"ing(
$a!uga%"ing dan dasi!
Sedangkan di Pulau Su%$a'a !erdiri dari la+a( $reksi( !u/a( andesi!( $a!u"asir !u/aan( $a!ule%"ung( dasi!(
!)nali!( !u/a dasi!an( $a!uga%"ing $erla"is( $a!uga%"ing !u/aan dan le%"ung !u/aan Ba!uan Kuar!er di
Pulau L)%$)k !erdiri dari "erselingan $reksi ga%"ingan dan la+a( $reksi( la+a( !u/a( $a!ua"ung dan $reksi
la#ar Sedangkan di Pulau Su%$a'a !erdiri dari !eru%$u k)ral !erangka!( e"iklas!ik (k)ngl)%era!)( #asil
gununga"i !ana# %era#( gununga"i !ua( gununga"i Sangeanga"i( gununga"i Ta%$)ra( gununga"i %uda dan
$a!uga%"ing k)ral Alu+iu% dan enda"an "an!ai cuku" luas !erda"a! di Pulau Su%$a'a dan L)%$)k
Da!a ge)l)gi *ang disa.ikan un!uk Pulau L)%$)k dari #asil "enga%a!an( %aka da"a! diker#ukakan .enis
$a!uan *ang ada di Pulau L)%$)k Terda"a! dua unsur ge)l)gi u!a%a di Pulau L)%$)k *ai!u lingkaran
gunung $era"i di se$ela# u!ara dan lingkaran renda# *ang suda# !ua di se$ela# sela!an Dian!ara kedua
$agian ini !erda"a! le%$a# *ang %eru"aka# "erali#an Gunung $era"i dila"isan $agian a!asn*a dan
"egunungan !ua di la"isan $a'a# dan *ang "aling $er"engaru# adala# Gunung 0in.ani( Gunung Punikan
dan Gunung Nangi di$en!uk )le# sediki! $eresia dan lar*a( *ang dise$arkan )le# Bresia 0in.ani ke ara#
$ara! dan !i%ur
S!ruk!ur ge)l)gi regi)nal Bali di%ulai dengan adan*a kegia!an di lau!an sela%a kala Mi)sen Ba'a# *ang
%eng#asilkan $a!uan la+a $an!al dan $reksi *ang disisi"i )le# $a!u ga%"ing Di $agian sela!an !er.adi
"engenda"an )le# $a!u ga%"ing *ang ke%udian %e%$en!uk 7)r%asi Sela!an Di .alur *ang $er$a!asan
dengan !e"i u!aran*a !er.adi "engenda"an sedi%en *ang le$i# #alus Pada ak#ir kala Pli)sen( seluru#
daera# "engenda"an i!u %uncul di a!as "er%ukaan lau! Bersa%aan dengan "engangka!an( !er.adi
"ergeseran *ang %en*e$a$kan $er$agai $agian !ersesarkan sa!u !er#ada" *ang lainn*a U%u%n*a sesar ini
!er$ena% )le# $a#an $a!uan )rganik a!au enda"an *ang le$i# %uda
Sela%a kala Pli)sen( di lau!an se$ela# u!ara !er.adi enda"an $eru"a $a#an *ang $erasal dari enda"an *ang
ke%udian %eng#asilkan 7)r%asi Asa# Di $ara! lau! se$agian dari $a!uan %uncul ke a!as "er%ukaan lau!
Se%en!ara ini se%akin ke $ara! "engenda"an $a!uan kar$)na! le$i# d)%inan Seluru# .alur i!u "ada ak#ir
Pli)sen !erangka! dan !ersesarkan
Kegia!an gunung a"i le$i# $an*ak !er.adi di dara!an( *ang %eng#asilkan gunung a"i dari $ara! ke !i%ur
Seiring dengan !er.adin*a dua kaldera( *ai!u %ula,%ula kaldera Bu*an,Bra!an dan ke%udian kaldera Ba!ur(
Pulau Bali %asi# %engala%i gerakan *ang %en*e$a$kan "engangka!an di $agian u!ara Aki$a!n*a(
7)r%asi Palasari !erangka! ke "er%ukaan lau! dan Pulau Bali "ada u%u%n*a %e%"un*ai "ena%"ang
U!ara,Sela!an *ang !idak si%e!ris Bagian sela!an le$i# landai dari $agian U!ara
6S!ra!igra/i Ba!uan di Sunda Kecil
S!ra!igra/i regi)nal *ang u%u% di Sunda Kecil $erdasarkan Pe!a Ge)l)gi *ang ada !erg)l)ng %asi# %uda
Ba!uan !er!ua ke%ungkinan $eru%ur Mi)sen Tenga#
S!ra!igra/i Ba!uan Pulau Bali Secara U%u%
Ge)l)gi regi)nal daera# !eli!ian %engacu "ada Pe!a Ge)l)gi Le%$ar Bali disusun )le# Pur$) Hadi'id.).)
(1=A1) *ang di!er$i!kan )le# Pusa! Peneli!ian dan Penge%$angan Ge)l)gi Ada"un uru!an s!ra!igra/in*a
dari %uda ke !ua adala# se$agai $eriku! -
BEnda"an !er%uda adala# alu+iu% *ang disusun )le# le%"ung "asir kerikil( %eru"akan "ela"ukan dari
$a!uan *ang le$i# !ua
BBa!uan Gununga"i Bu*an,Bra!an Pur$a dan Ba!ur Pur$a
BBa!uan Gununga"i &e%$erana *ang !erdiri a!as la+a( $reksi( !u/a Gunung Kla!akan( Gunung Mer$uk(
Gunung Pa!as dan $a!uan *ang !erga$ung $eru%ur Kuar!er Ba'a#
B7)r%asi Asa#( !erdiri a!as la+a( $reksi( !u/a $a!u a"ung dengan isian reka#an $ersi/a! ga%"ingan( diduga
$eru%ur Pli)sen
B7)r%asi Pra"a!agung( !erdiri a!as $a!u ga%"ing( $a!u "asir ga%"ingan dan na"al( diduga $er!u%ur Pli)sen
S!ra!igra/i di daera# Ke"ulauan Al)r Ti%ur !erdiri dari $a!uan $eru%ur !ersier *ang !erdiri dari $a!uan
sedi%en dan $a!uan +ulkanik *ang !idak dike!a#ui su%$er eru"sin*a( sedangkan $a!uan *ang $eru%ur
kuar!er !erdiri dari $a!uan +ulkanik dari $e$era"a su%$er eru"si( $a!u ga%"ing dan allu+ial Di daera#
Su%$a'a( s!ra!igra/i $a!uan *ang "aling %enc)l)k *ai!u Sa!uan Ba!uan Breksi Gununga"i( Sa!uan Ba!uan
Tu/a dan Breksi !u/a Breksi( Sa!uan Ba!uan Tu/a ga%"ingan( Sa!uan Ba!uan Ba!uga%"ing( Sa!uan Ba!uan
Andesi!( Sa!uan Ba!uan Di)ri! dan Alu+ial
K)ndisi ge)l)gi 'ila*a# NTB dengan $a!uan !er!ua $eru%ur Tersier dan *ang !er%uda $eru%ur Kuar!er(
did)%inasi )le# Ba!uan Gununga"i ser!a Alu+iu% (recen!) Ba!uan Tersier di Pulau L)%$)k !erdiri dari
"erselingan $a!u"asir kuarsa( $a!ule%"ung( $reksi( la+a( !u/a dengan lensa,lensa $a!uga%"ing(
$a!uga%"ing dan dasi! Sedangkan di Pulau Su%$a'a !erdiri dari la+a( $reksi( !u/a( andesi!( $a!u"asir
!u/aan( $a!ule%"ung( dasi!( !)nali!( !u/a dasi!an( $a!uga%"ing $erla"is( $a!uga%"ing !u/aan dan le%"ung
!u/aan
Ba!uan Kuar!er di Pulau L)%$)k !erdiri dari "erselingan $reksi ga%"ingan dan la+a( $reksi( la+a( !u/a(
$a!ua"ung dan $reksi la#ar Sedangkan di Pulau Su%$a'a !erdiri dari !eru%$u k)ral !erangka!( e"iklas!ik
(k)ngl)%era!)( #asil gununga"i !ana# %era#( gununga"i !ua( gununga"i Sangeanga"i( gununga"i Ta%$)ra(
gununga"i %uda dan $a!uga%"ing k)ral Alu+iu% dan enda"an "an!ai cuku" luas !erda"a! di Pulau
Su%$a'a dan L)%$)k
Nusa !enggara $erada dian!ara $agian !i%ur "ulau &a'a dan ke"ulauan Banda !ediri dari
"ulau,"ulalu kecil dan le%$a# sungai Secara /isik( di$agian u!ara $er$a!asan dengan
"ulau &a'a( $agian !i%ur di$a!asi )le# ke"ulauan Banda( $agian u!ara di$a!asi )le# lau!
7l)res dan $agian sela!an di$a!asi )le# Sa%udra Hindia Secara ge)l)gi nusa !enggara
$erada "ada $usur Banda 0angkaian "ulau ini di$en!uk )le# "egunungan +ulkanik %uda
Pada !e)ri le%"eng !ek!)nik( dere!an "egunungan di nusa !enggara di$angun !e"a! di :)na
su$duksi ind),aus!ralia "ada kerak sa%udra dan da"a! di in!er"re!asikan kedala%an
%ag%an*a kira,kira %enca"ai 1<C,3?? k% sesuai dengan "e!a !ek!)nik Ha%il!)n
(1=A=) Le%"eng !ek!)nik ke"ulauan Ind)nesia !erle!ak di "engga$ungan !iga le%"eng
u!a%a dian!aran*a le%"eng ind),aus!ralia( Eurasia dan "asi/ik In!eraksi dari ke !iga
le%"eng !erse$u! %eni%$ulkan k)%"leks !ek!)nik k#ususn*a di "er$a!asan le%"eng
*ang !erle!ak di !i%urInd)nesia
Se$agian $esar $usur dari ke"ulauan Nusa Tenggara di$en!uk )le# :)na
su$duksi dari le%"eng Ind),aus!ralia *ang $erada !e"a! di$a'a# $usur Sunda,Banda
sela%a dia!as kurun 'ak!u !er!ier *ang %ana su$duksi ini di$en!uk didala% $usur
+)lcanik ke"ulauan Nusa Tenggara Bagai%ana"un .uga ada "er$edaan,"er$edaan
#u$ungan dari anDlisis ki%ia dian!ara $a!uan +)lkanik "ada ke"ulauan Nusa Tenggara
Busur +)lkanik "ada $agian !i%ur 'ila*a# sunda secara langsung di$a!asi )le# kerak
sa%udra *ang keduan*a %e%iliki karak!eris!ik ki%ia *ang %e%$edakan*a dari la+a "ada
$agian $ara! $usur Nusa Tenggara
Nusa Tenggara Bagian Ti%ur
Bagian !i%ur Nusa Tenggara %ulai dari Al)r,Ka%$ing,9e!ar,0)%ang( dise$u! )r)gene !i%)r dengan
"usa! undasi di L 7l)res E+)lusi )r)genik daera# Nusa Tenggara $agian !i%ur ini agak k)%"leks karena
"ada %asa Mes):)iku% %uda !er.adi "enggel)%$angan *ang !er%asuk sirku% Aus!ralia %eng#asilkan
$usur dala% dari P Su%$a keara# !i%ur lau! dan $usur luar %elalui P Sa'u ke !i%ur lau!( Na%un
%e%asuki "eri)de !er!ier daera# ini %engala%i "enggel)%$angan dengan "usa! undasi di Lau! 7l)res
se$agai $agian dari si!e% Pegunungan Sunda Kegan.ilan,kegan.ilan *ang na%"ak se"er!i ")sisi "ulau
su%$a di in!erdee"( garis ara# $usur luar 0)!e,Ti%)r ke ara# !i%ur lau! nndan se$agiann*a( %enuru! Ean
Be%%elen adala# 'arisan dari e+)lusi Ge)l)gis !erda#ulu *ang !idak da"a! dikai!kan dengan sis!e%
"enggel)%$angan %asa !er!ier dari "egunungan Sunda
Ada"un daera# undasi di Or)gene Ti%)r se$agai $eriku!-
Busur dala%- Al)r,Ka%$ing,9e!ar,0)%ang( !idak %e%"erli#a!kan !anda,!anda +ulkanis♣
Palung An!ara- Pulau Su%$a,L Sa'u♣
Busur Luar- Dana,0ai.ua,Sa'u,0)!e,Se%au,Ti%)r♣
Backdee"- Punggungan Ba!u!a:a♣
Br)u'er (1=1A) %enge%ukakan a$sen*a ak!i+i!as +ulakanis%e didaera# ini karena .alan keluarn*a %ag%a
!ersu$a! se$agai aki$a! dari "ergeseran le%"eng Aus!ralia ke u!ara Penda"a! Br)u'er ini %enda"a!
!an!angan dari "ara a#li $elakangan ini !er%asuk Ean Be%%elen karena !idak ada !anda,!anda *ang
%enun.ukkan adan*a "ergeseran secara la!eral ke u!ara diseki!ar P Ban!ar,P Al)r( !e%"a! %ulai a$sen*a
ak!i+i!as +ulkanis%e keara# !i%ur &uga !idak ada "eru$a#an ara# s!ruk!ural "ada $usur luar *ang
%enandakan "engaru# !ekanan $l)k Aus!ralia( "ada#al $usur luar inila# *ang akan !erle$i# da#ulu !enderi!a
!ekanan !erse$u! Le$i# .au#( Ean Be%%elen %enge%ukakan alasann*a $a#'a $ila di!elusuri !erus ke
!i%ur %aka dere!an $usur dala% *ang !idak +ulkanis ini !idak $ersa%$ung dengan dere!an $usur dala%
Da%ar,Banda *ang +ulkanis( !e!a"i dengan :)na A%$)n *ang !idak +ulkanis
Menuru! Ean Be%%elen a$senn*a ak!i+i!as +ulkanis%e dari al)r ke !i%ur dan .uga :)na A%$)n !er.adi
karena $er$a!asan dengan dangkalan sa#ul
7ak!)r l)kal lainn*a *ang %ungkin $er"engaru# adala#-
1 Ga*a end)gen dari la"isan !ek!)n)s/er !ela# #a$is
3 Puncak as!#en)li!#n*a %ungkin %engala%i "e%$ekuan se#ingga saluran %ag%a *ang keluar !ersu%$a!
Su%$u gean!iklin di Nusa Tenggara %akin ke !i%ur %akin !enggela% Hal ini da"a! dili#a! dari sela!,sela!
an!ar "ulau *ang %akin ke !i%ur %akin dala% (di se$ela# $ara! "ulau Ta%"ar ra!a,ra!a kurang dari 3??
%e!er( sedang se$ela# !i%urn*a %akin dala% *ai!u an!ara Pan!ar,Al)rF 115?%( Al)r,Ka%$ingF13<?%(
Ka%$ingF1?5? %( 9e!ar,0)%anFle$i# 3??? %( se$ela# !i%ur 0)%an kira,kira 5??? %)
P 0)!e( !ersusun dari sedi%en,sedi%en *ang !ela# %engala%i "eli"a!an kua!( !er!u!u" dengan karang
kuar!er sa%"ai ke!inggian 54? %¬
P Sa'u( !erdiri dari $a!uan "ra!errier( dikelilingi )le# karang k)ral se!inggi 4?? %¬
P Ti%ur( "uncak gena!iklinaln*a %engala%i de"resi %e%an.ang %ulai dari !eluk Ku"ang sa%"ai dengan
sungai L)is Br)u'er (1=4C) %enge%ukakan $a#'a %enuru! ceri!a "enduduk asli Ti%)r( da#ulu #a%"ir
seluru# "ulau %eru"akan lau! G Lakaan 1C3C % da#ulu %eru"akan "ulau sa.a Ini $erar!i "engangka!an P
Ti%)r !ela# !er.adi Belu% la%a ini Adan*a "engangka!an !erse$u! didukung )le# $uk!i,$uk!i
di!e%ukann*a sisa,sisa karang "ada ke!inggian 1??? % le$i# Pulau ini $an*ak %engala%i )+er !#rus!(
$a!uan in!rusi $an*ak *ang !ersingka" di "er%ukaan $u%i Ba#an galian se"er!i e%as( !e%$aga( c#r)%iu%(
dan uraniu% di!e%ukan di sana na%un dala% .u%la# *ang !idak ek)n)%is¬
Se$aran s!ruk!ur $a!uan ge)l)gi *ang ada di 'ila*a# "r)"insi ini( adala# -
a Ba!uan Silicic (acid) 0)ck ($a!uan $erasa% kersi asa%)( !erda"a! di Ka$u"a!en Al)r( Ka$u"a!en
Le%$a!a( se$agian $esar Ka$u"a!en 7l)res Ti%ur( Ka$u"a!en Sikka( Ka$u"a!en Ende( se$agian $esar
Ka$u"a!en Ngada( se$agian Ka$u"a!en Manggarai( se$agian $esar Manggarai Bara! dan se$agian kecil
Ka$u"a!en Ku"ang>
$ Ba!uan Ma!ic Basic 0)cks ($a!uan $asa)>
c Ba!uan In!er%edia!e Basic ($asa %enenga#)>
d Ba!uan Pre Ter!iare Undi+ide) ("ra !ersier !ak di$edakan)>
e Ba!uan Paleagene ("le)gen)>
/ Allu+ial Terrace De")si! and 6)ral 0ee!s (allu+iu% undak dan $eru%$a k)ral)>
g Ba!uan Ne)gene (ne)gen)>
# Ba!uan Keknen) Series (dere! keknen))>
i Ba!uan S)ne$ai! Series (dere! s)ne$ai!)>
. Ba!uan S)ne$ai! and O/u Series Tere/)lde (dere! s)ne$ai! dan dere! !erli"a! $ersa%a)>
k Ba!uan O/u Series (dere! )/u)>
l Ba!uan Silicic E/usi+es (e/usi+a $erasa% kersik)>
% Ba!uan Triassic (!rias)>
n Ba!uan 6r*s!alline S#is! (sekis #a$lur)