Anda di halaman 1dari 6

2/12/2014

1
PERSAMAAN TIGA MOMEN
Jati Sunaryati
1. Material bersifat istr!i" #an elastis linier
2. M$en Inersia se!an%an& 1 batan& a#ala' "nstan
(. )ntu" bal" * ti#a" ter%a#i sen#i !lastis
4. )ntu" fra$e* ti#a" ter%a#i &yan&an+ !a#a setia! %int 'anya
#ii,in"an $e$unyai rtasi
-. Pa#a satu titi" "u$!ul .%int/ 'anya #ii,in"an a#a #ua batan&
yan& ter'i$!un
AS)MSI yan& #i&una"an
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en 2
2/12/2014
2
PEN)R)NAN R)M)S
0 1 2 (
P
1
P
2
P
(
1
EI
0
EI
2
EI
1
2
0 2
1
2
2
0 1 2 (
EI
0
EI
2
EI
1
P
1
P
2
P
(
1
MO
1
M2
(
M1
2
EI
0
EI
2
EI
1
M
2
M
1
3
1
3
2
4
5
6al" sebenarnya
7ur8a elastis bal"
θ
10
= θ
12
= θ
1
θ
21
= θ
23
= θ
2
6eban luar
M$en !erleta"an
seba&ai re#un#ant
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en (
θ
21
4 θ
2(
4 θ
2
Pa#a !erleta"an 2
θ
22
5 θ
22
R9
4 θ
2R
+ θ
2R
R9
4 θ
2
1 1
1 12
2
.
a M
L EI
L
− = θ
2 2
2 23
2
.
a M
L EI
R
+ = θ
A"ibat beban luar
1
1 2 1 1
2
1
2
M
3
2
2
M
3
1
EI
L L RD
L


+ = θ
2
2 3 2 2
2
1
2
M
3
1
2
M
3
2
EI
L L RD
R


+ = θ
A"ibat Momen redundant
.1/
.2/
.(a/
.(b/
.4a/
.4b/
Substitusi"an !ersa$aan .(/ #an .4/ "e !ersa$aan .2/+ $a"a
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en 4
2/12/2014
(
( )
1
1
1
2
1
1
0
0
1
0
0
0
6 2 r
EI
L
M
EI
L
EI
L
M
EI
L
M − = +
+ +
( )
2
2
2
3
2
2
1
1
2
1
1
1
6 2 r
EI
L
M
EI
L
EI
L
M
EI
L
M − = +
+ +
+ − = +
+ +
2 2
2 23
1 1
1 12
2
2
3
2
2
1
1
2
1
1
1
.
a M
.
a M
6 2
L EI L EI EI
L
M
EI
L
EI
L
M
EI
L
M .-/
.:/
9en&an ;ara yan& sa$a $a"a !a#a %int !erleta"an 1
.</
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en -
r
1
a#ala' $$en "iri #an $$en "anan yan& ter%a#i a"ibat beban luar !a#a %int 1
9i$ana
r
2
a#ala' $$en "iri #an $$en "anan yan& ter%a#i a"ibat beban luar !a#a %int 2
REA7SI E2ASTI7 A7I6AT 6E6AN 2)AR
1. 6E6AN MERATA 1
1
1
2
1
2
2
M
12
M
21
EI
2
1
.
8 3
2

2
1
.
8 3
2
M M
3 2
21 12
=
= =
EI
qL
L
EI
qL
.=/
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en :
8
2
ql
2/12/2014
4
REA7SI E2ASTI7 A7I6AT 6E6AN 2)AR
2. 6E6AN TERP)SAT P
P
1
2
1
2
L
Pab
a
M
12
M
21
EI
LEI
b a Pab
6
) 2 (
M
12
+
=
b
LEI
b a Pab
6
) 2 (
M
12
+
=
.>/
.10/
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en <
?ONTO@ SOA2
2 t/$
1 2 (
EI EI
9i"eta'ui "nstru"si se!erti #iatas
@itun& rea"si !erleta"an yan& ter%a#i #an &a$bar"an bi#an& &aya #ala$nya
SO2)SI
1. )ntu" $en&'iun& $$en #i !erleta"an 2+ $a"a #ibuat !ersa$aan
ti&a $$en #i titi" 2 .seba&ai$ana !ersa$aan .:/ atau .<// #an r
2
seba&ai$ana !ersa$aan .=/+ $a"a
= $ = $
( )
2
2
2
3
2
2
1
1
2
1
1
1
6 2 r
EI
L
M
EI
L
EI
L
M
EI
L
M − = +
+ +
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en =
1.
2/12/2014
-
tm
qL
M
qL
L M
EI
qL
EI
L
EI
L
EI
L
M
EI
L
16
8
8 . 2
8
8
2 2 0
8 3
2
6 . 0 2 . 0
2 2
2
3
2
3
2
2
2 1
2
1
1
− = − = − =
− = +
− = +
+ +
2 t/$
1 2 (
EI EI
= $ = $
M
2
7n#isi a"'ir a#ala' se!erti bal" se!erti ter&a$bar #i baAa' ini
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en >
2. Men&'itun& reaksi perletakan #an bidang gaya dalama#ala' #en&an
$e$buat free b#y seba&ai beri"ut .PR untu" #i"er%a"an #iru$a'/
2 t/$
1 2
M
2
2 t/$
B
12
B
21
1 2
B
12M
B
21
=
M
2
= $
1 2
2 t/$
B
121
B
211
+
M
2
2 (
B
2( B
(2
2 (
B
2(M
B
(2M
= $
M
2
2 (
2 t/$
B
2(1
B
(21
M
2
M
2
+
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en 10
2/12/2014
:
?ONTO@ SOA2
2 t/$
1 2 (
2EI EI
9i"eta'ui "nstru"si se!erti #iatas
@itun& rea"si !erleta"an yan& ter%a#i #an &a$bar"an bi#an& &aya #ala$nya
SO2)SI
1. )ntu" $en&'iun& $$en #i !erleta"an 2+ $a"a #ibuat !ersa$aan
ti&a $$en #i titik 2 .seba&ai$ana !ersa$aan .:/ atau .<// #an r
2
seba&ai$ana !ersa$aan .=/+ $a"a
: $ = $
( )
2
2
2
3
2
2
1
1
2
1
1
1
6 2 r
EI
L
M
EI
L
EI
L
M
EI
L
M − = +
+ +
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en 11
2.
: t
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en 12


+ − = + 

+ +
1
67 . 42
2
5 . 13
6 0
1
8
2
6
2 0
2
2
2
1
1
EI
L
M
EI
L
( ) 47 . 13 67 . 42 75 . 6
22
6
2
= + − = M
2 t/$
1 2 (
2EI EI
: $ = $
7n#isi a"'ir a#ala' se!erti bal" se!erti ter&a$bar #i baAa' ini
M
2
: t
2/12/2014
<
2. Men&'itun& reaksi perletakan #an bidang gaya dalama#ala' #en&an
$e$buat free b#y seba&ai beri"ut .PR untu" #i"er%a"an #iru$a'/
2 t/$
1 2
M
2
B
12
B
21
1 2
B
12M
B
21
=
M
2
: $
1 2
B
121
B
211
+
2 (
B
2( B
(2
2 (
B
2(M
B
(2M
= $
M
2
2 (
2 t/$
B
2(1
B
(21
M
2
M
2
+
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en 1(
?ONTO@ SOA2
2 t/$
1 2 (
2EI EI
9i"eta'ui "nstru"si se!erti #iatas
@itun& rea"si !erleta"an yan& ter%a#i #an &a$bar"an bi#an& &aya #ala$nya
SO2)SI
1. )ntu" $en&'iun& $$en #i !erleta"an 2+ $a"a #ibuat persamaan
tiga momen #i titik 2 .seba&ai$ana !ersa$aan .:/ atau .<// #an r
2
seba&ai$ana !ersa$aan .=/+ $a"a
: 2
( )
2
2
2
3
2
2
1
1
2
1
1
1
6 2 r
EI
L
M
EI
L
EI
L
M
EI
L
M − = +
+ +
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en 14
(.
4
2 2 2 4 2
4 t 4 t : t
2 t
EI
EI
2/12/2014
=
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en 1-


+ − = + 

+ +
EI EI EI
M
EI EI
M
EI
L 16 9
6
6 6
2
6
2 0
3 2
1
1
150 6 2
3 2
− = + M M
25 3
3 2
− = + M M
)ntu" $en&'iun& $$en #i !erleta"an (+ $a"a #ibuat persamaan tiga momen #i titik 3
.seba&ai$ana !ersa$aan .:/ atau .<// #an r
2
seba&ai$ana !ersa$aan .=/+ $a"a
( )
3
3
3
4
3
3
2
2
3
2
2
2
6 2 r
EI
L
M
EI
L
EI
L
M
EI
L
M − = +
+ +
( ) 33 . 13 16 6 ) 4 ( 6 24 6
3 2
+ − = − + + M M
CCCC .a/
) 33 . 13 16 ( 4 4
3 2
+ − = − + M M
32 4
3 2
− = + M M CCCC .b/
9en&an $enyelesai"an !ersa$aan .a/ #an .b/+ $a"a
M
2
4 0 :.<= t$
M
(
4 0 :.4- t$
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en 1:
7AS)S DI3E9 S)PPORT
4 t/$
1 2
4 $
@itun& rea"si !erleta"an yan& ter%a#i #an &a$bar"an bi#an& &aya #ala$nya
SO2)SI
A&ar #a!at $en&&una"an $et#a !ersa$aan ti&a $$en+ $a"a #ibuat
!erleta"an fi"tif !a#a !erleta"an 1 #an 2+ sbb
1
2
4 $ 2
0
4 0
2
0
4 0
4 t/$
0
0
2/12/2014
>
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en 1<
( )
2
1
1
1
1
0
0
0
0
1
6 2 r
EI
L
M
EI
L
EI
L
M
EI
L
M − = +
+ +
( )
− = + + +
24
6 0 2 0
3
qL
ML L M
− =
4
3
3
qL
ML
− =
12
2
qL
M
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en 1=
7AS)S DI3E9 S)PPORT 9AN PIN
@itun& rea"si !erleta"an yan& ter%a#i #an &a$bar"an bi#an& &aya #ala$nya
SO2)SI
A&ar #a!at $en&&una"an $et#a !ersa$aan ti&a $$en+ $a"a #ibuat
!erleta"an fi"tif !a#a !erleta"an 1+ sbb
2 t/$
1 2 (
2EI EI
: 2 ( 2 2
4 t
2 t
EI EI
2 t/$
1 2 (
2EI EI
4
4 t
EI
2 t
EI
(
4
: 2 ( 2 2 (
2/12/2014
10
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en 1>
2 t/$
2EI EI
4 t
EI
: 2 (
2

4 0
(
4
2 t
EI
5
Penyelesaian
se!erti ;nt'
sebelu$nya
Su#a' $eru!a"an statis
tertentu
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en 20
PORTA2
A 6
? 9
@itun& #an &a$bar"an bi#an& &aya #ala$#ari
!rtal seb&ai$ana ter&a$bar #iatas
P
P
P
EI
EI
EI
SO2)SI
A
6
? 9
P
P
P
EI
EI
EI
AE 6E
2
0
4 0
2
0
4 0
2/12/2014
11
Jati 0 Persa$aan Ti&a M$en 21
7AS)S DI3E9 S)PPORT 9AN PIN
@itun& rea"si !erleta"an yan& ter%a#i #an &a$bar"an bi#an& &aya #ala$nya
SO2)SI
A&ar #a!at $en&&una"an $et#a !ersa$aan ti&a $$en+ $a"a #ibuat
!erleta"an fi"tif !a#a !erleta"an 1+ sbb
q t/m
1 2 (
2EI EI
2 2 ( 2 2
4 t
2 t
EI EI
2 t/$
1 2 (
2EI EI
4
4 t
EI
2 t
EI
(
4
: 2 ( 2 2 (
P t
2 2