Anda di halaman 1dari 23

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn.

MS
DENGAN SALAH SATU ANGGOTA MENGALAMI TBC PARU
A. Pengkajian
1. Strktr Dan Si!at Ke"arga
a. Kepala Keluarga
Nama : Tn. MS
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Suku : Jawa
Umur : 54 Tahun
Agama : Islam
Peniikan : S!
Peker"aan : Pe#ani
Alama# : $T %% $& '( !usun Kreweh !esa )unungre"*
Ke+. Sing*sari Ka,upa#en Malang
,. Susunan Angg*#a Keluarga
N*. NAMA L-P USIA .U/.KK P0N! P0KJ K0T
1.
%.
2.
4.
N3.M
N3. 4
Nn. S
An. AS
P
P
P
L
(5 #ahun
45 #ahun
15 #ahun
1% #ahun
Mer#ua
Is#ri
Anak
Anak
6
S!
SLTA
S!
6
Tani
6
6
Saki#
Seha#
Seha#
Seha#
+. )en*gram

1
Ke#erangan :
: Laki6laki
: Perempuan
: Saki#
: Meninggal
: Tinggal serumah
. Jenis-#3pe Keluarga
Jenis : 07#ene#
#. $akt%r S%&i%'B(a)a'Ek%n%*i
a. Penghasilan !an Pengeluaran
Sum,er penghasilan aalah ari kegia#an ,er#ani 3ang ilakukan *leh kepala
keluarga ,ersama is#ri8 3ai#u seki#ar ± $p. 5''.'''86-per,ulan. Pengeluaran
per,ulan un#uk keperluan makan seki#ar ± $p. 2''.'''86 an sisan3a un#uk
keperluan lain –lain seper#i mem,a3ar lis#rik8 ke,u#uhan anak sek*lah.
,. Peniikan
Angg*#a keluarga semuan3a ,erpeniikan semuan3a ,erpeniikan #ingka#
asar8 ke+uali mer#ua 3ang #iak sek*lah8 an anak per#ama 3ang seang
sek*lah kelas 1% 9SMA kelas III:. /erkai#an engan pen3aki# T/; 3ang
ieri#a Tn. MS8 keluarga menga#akan #iak #ahu ,agaimana +ara penularan
T/ paru kepaa *rang lain an ,agaimana +ara pen+egahan #erhaap angg*#a
keluarga 3ang lain. Se#elah i"elaskan #en#ang penger#ian pen3aki#8 +ara
pen+egahan an peng*,a#ann3a8 Tn.MS an N3.4 ,elum ,isa men"awa,
per#an3aan seerhana perawa#
+. Suku !an Agama
keluarga merupakan suku Jawa an ,eragama Islam8 alam men"alankan
perin#ah agama keluarga +ukup #aa# an ra"in mengiku#i kegia#an keagamaan
seper#i sh*la# "amaah i Mush*lla8 sh*la# Juma# i Mes"i8 a+ara
%
#ahlilan-3asiinan 9,apak6,apak an i,u6i,u:8 a+ara !i,a< 9rema"a pu#ri an i,u6
i,u:.
+. Kegiatan Se,ari ' Hari
a. Nu#risi
keluarga le,ih sering memasak seniri ari paa mem,eli8 engan k*mp*sisi
se,agai ,eriku# : makanan p*k*k 3ai#u nasi8 #empe an #ahu8 sa3uran 3ang
iapa# ari ke,un-sawah8 "arang makan ,uah an minum susu. Keluarga alam
memasak sa3ur engan men+u+i ulu lalu ip*#*ng – p*#*ng. Keluarga makan
#iga kali alam sehari engan p*rsi 3ang +ukup. Pem,erian makan sama ra#a
un#uk seluruh angg*#a keluarga. ;ara menghiangkann3a #er,uka i a#as me"a.
Ala# makan igunakan ,ersama a#au #iak aa pemisahan alam pemakaiann3a.
Pan#angan makan #iak aa.
,. 0liminasi
P*la /A/ angg*#a keluarga sehari sekali an /AK #iga6empa# kali sehari. Paa
angg*#a keluarga #iak aa 3ang mengalami gangguan alam eliminasi.
Tempa# /A/ aalah i sungai a#au menumpang i &; #e#angga.
+. =lah $aga
Kepala keluarga menga#akan #iak men3eiakan wak#u khusus un#uk melakukan
*lah raga8 #api ia #elah ru#in pergi ke sawah se#iap pagi an s*re. Kegia#an i
sawah misln3a men+angkul8 men+ari rumpu# un#uk #ernak8 a#au men+a,u#i
rumpu# 3ang mengganggu #anaman pai. Is#ri "uga #iak meluangkan wak#u
un#uk kegia#an *lah raga se+ara khusus8 ia han3a iku# mem,an#u suami ker"a i
sawah. Anak6anak #iak aa kegia#an *lah raga i rumah8 seangkan i sek*lah
sesuai "awal *lah raga i sek*lah masing6masing.
. Ke,ersihan !iri
Kepala keluarga an is#ri mani % kali sehari8 3ai#u sepulang ari sawah an
paa s*re hari. Anak6anak mani % kali sehari se,elum ,erangka# sek*lah an
paa s*re hari. Ke,ersihan mani ua kali sehari engan menggunakan sa,un
mani8 mengg*s*k gigi sekali sehari engan pas#a gigi ser#a men+u+i ram,u#
#iga hari sekali engan menggunakan samph*8 ke,iasaan mani keluarga i
2
rumah engan air sum,er 3ang ,erasal ari ma#a air Sum,erawan. /erkai#an
engan T/;8 keluarga menga#akan #iak menger#i mengenai sani#asi 3ang seha#
3ang apa# men+egah penularan T/ paru. Tn.MS menga#akan #iak mempun3ai
#empa# khusus un#uk pem,uangan ahak8 ,iasan3a meluah i halaman a#au
imana sa"a saa# ia ,eraa.
e. &ak#u Senggang-.i,uran-$ekreasi
Penggunaan wak#u senggang *leh angg*#a keluarga engan san#ai–san#ai a#au
igunakan un#uk mem,i+arakan masalah keluarga. Angg*#a keluarga alam
menggunakan wak#u senggangn3a sesuai engan usia an "enis kelamin. Un#uk
menapa#kan hi,uran keluarga meliha# #ele>isi an rai*.
?. Is#iraha#
P*la is#iraha# keluarga "arang #iaur siang8 kalau sempa# #iur siang ,iasan3a
selama 1 – % "am mulai pukul 1%.2' – 14.2'. Ke,iasaan #iur paa malan hari
"am %%.'' – '5.''. Paa Tn. MS #iurn3a sering #erganggu *leh karena sering
,a#uk paa malam hari8 an sering ,erkeringa# ingin paa malam hari.
g. Ke,iasaan S*sial
Semua angg*#a keluarga #erli,a# ak#i? alam kegia#an s*sial mas3araka# seper#i
kegia#an #ahlilan8 i,a< an lain6lain. Kepala keluarga 3ai#u Tn. MS ahulu
merupakan per*k*k ,era# engan ?rekuensi 1 pak perhari. Se"ak saki# ?rekwensi
mer*k*k ikurangi seki#ar @ pak perhari.
-. Ri.a)at Ta,a/ Perke*0angan Ke"arga
a. Tahap Perkem,angan Keluarga
Tahap perkem,angan keluarga saa# ini ,eraa paa #ahap ke III8 3ai#u keluarga
engan anak usia sek*lah. Anak per#ama perempuan8 masih sek*lah i SLTA
engan usia 15 #ahun8 seangkan anak keua laki6laki ,erusia 1% #ahun an
masih sek*lah i,angku S!.
+. $iwa3a# Keluarga In#i
Keluarga #iak mempun3ai pen3aki# ke#urunan. $iwa3a# keseha#an masing
masing keluarga ,aik ke+uali Tn. MS 3ang mempun3ai riwa3a# T/;.
Ke,iasaan angg*#a keluarga apa,ila aa 3ang saki# periksa ke /ian !esa a#au
4
ke Man#ri. Un#uk menga#asi pen3aki# 3ang ieri#a saa# ini8 Tn.MS ,er*,a#
ru#in ke Puskesmas Sing*sari8 an sekarang ini *,a# suah apa# iam,il i
P*lines.
. $iwa3a# Keluarga Se,elumn3a
$iwa3a# keseha#an se,elumn3a8 keluarga menga#akan #iak pernah saki# serius.
Mer#ua Tn.MS saa# ini suah lan"u# usia8 an mengalami saki# ,a#uk6,a#uk an
linu6linu8 ,elum pernah periksa la,-ahak8 han3a ,er*,a# kalau linu6linun3a
irasa sanga# mengganggu.
1. $akt%r Lingkngan
a. Karak#eris#ik Perumahan
Perumahan 3ang igunakan aalah semi permanen an milikn3a seniri. Luas
pekarangan 5 7 A me#er engan ,angunan rumah 5 7 1% me#er. Lan#ai rumah
se,agian ari ples#er semen an se,agian masih #anah8 a#ap ari gen#ing.
Ben#ilasi aa ,e,erapa 3ai#u : i ruang #amu aa "enela8 iseki#ar kamar an
ruang #engah ser#a apur8 ise#iap kamar an ruang #engah ser#a apur aa
lu,ang angin8 Penerangan menggunakan lampu lis#rik. Kamar #amu aa se,uah
lampu ne*n 15 wa##8 ruang #engah #erapa# ,*la lampu %' wa##8 masing–masing
kamar an apur #erapa# lampu pi"ar 1' wa##.
$uang #amu +ukup rapi an ,ersih8 #erapa# pera,*#an 9kursi:8 ruang #iur8
apur ,erining ,am,u an3am an lan#ai #anah. Keluarga mempun3ai kamar
mani #api #iak aa &;8 ,ila ,uang air ,esar i sungai a#au numpang i &;
#e#angga. .alaman rumah #ampak kurang ,ersih *leh rerumpu#an iseki#ar
rumahn3a.
Keluarga menggunakan air sum,er ari ma#a air Sum,erawan un#uk minum
an memasak8 keaaan air se+ara ?isik "ernih8 #iak ,er,au an #iak ,erasa.
Keluarga men3impan air ari sumur alam gen#*ng 3ang ke,ersihann3a +ukup
an #er#u#up.
Keluarga mempun3ai #empa# pem,uangan lim,ah 3ang i,uang langsung i
,elakang rumah an i,iarkan #er,uka.
Keluarga mempun3ai #ernak sapi engan kanang menempel i ,elakang
5
apur. Pem,uangan k*#*ran #ernak ,erupa "urang #er,uka ,er"arak 2 me#er ari
kanang.
,. !enah rumah

ke#erangan :
LKT C Lim,ah k*#*ran #ernak
LKM C Lim,ah kamar mani
L! C Lim,ah apur
C Pin#u
C Jalan kampung-gang
C /a#as pekarangan
Keterangan (ena, r*a, 2
$umah keluarga Tn. MS #eriri ari 1 ruang #amuD 1 ruang keluarga 3ang
sekaligus se,agai #empa# makanD 4 kamar #iur masing6masing un#uk Nn.S8
Tn.MS ,ersama N3.48 N3.M an An.AsD 1 apurD 1 kamar mani #anpa &;D
an kanang #ernak.
Masing6masing kamar mempun3ai >en#ilasi sekaligus se,agai pen+aha3aan
(
$. Tiur Nn.S
$. Tiur
An.AS
$. Tiur Tn.MS
an N3.4
$.Tiur
N3.M
$. Tamu
$uang keluarga- $.
Makan
Kanang
sapi
Kamar
mani
!apur
L!
LK
M
LKT
sinar ma#ahari #api masih #erlalu sempi#8 kurang ari 1'E luas lan#ai kamar.
Pen+aha3aan an >en#ilasi ruang #amu +ukup. Pen+aha3aan ruang keluarga
kurang8 sinar ma#ahari kurang apa# men3inari lan#ai ruang #amu. Sum,er air
,ersih 3ang igunakan un#uk mani an memasak ,erasal ari ma#a air
Sum,erawan. Tempa# pem,uangan air lim,ah ari kamar mani ,erupa
sel*kan #er,uka8 pem,uangan air lim,ah ari apur #iak aa #empa# khusus8
langsung i,uang a#au ialirkan ke ,elakang apur an i,iarkan meresap
seniri.
+. Ma+am Tempa# Tinggal
Keluarga ,er#empa# #inggal i peesaan "arak an#ara rumah sa#u engan 3ang
lainn3a ,ereka#an #api #iak ,erhimpi#an-menempel. Lingkungan #empa#
#inggal aalah persawahan engan uara 3ang se"uk
. Karak#eris#ik Te#angga !an K*munikasi $&
Te#angga i seki#ar keluarga Tn. MS aalah ,ersuku Jawa8 ,ahasa k*munikasi
sehari6hari 3ang igunakan aalah ,ahasa "awa8 se,agian ,esar #e#angga Tn.
MS ,erma#a pen+aharian se,agai pe#ani. Keluarga mempun3ai ala# k*munikasi
seper#i #ele>isi an rai*. Jika aa kegia#an s*sial kemas3araka#an ,iasan3a
iumumkan melalui pengeras suara 3ang aa i mush*lla a#au mes"i.
e. M*,ili#as )e*gra?is Keluarga
Keluarga Tn. MS Keluarga "arang pergi ke #empa#6#empa# 3ang "auh. Kegia#an
ru#in harian aalah ,er#ani - pergi ke sawah 3ang #iak "auh ari rumahn3a
9seki#ar 1 km:. Tempa# #inggal keluarga "uga #iak ,erpinah – pinah. Sanak
?amili ari Tn.MS maupun N3.4 "uga ,eraa i seki#ar #empa# #inggaln3a
9masih sa#u esa:.
?. Perkumpulan Keluarga !an In#eraksi Keluarga !engan Mas3araka#.
K*munikasi an#ar keluarga-warga ,iasan3a ilakukan saa# mereka melakukan
kegia#an keagamaan seper#i #ahlilan8 3asiinan8 i,a< an kegia#an6kegia#an
keagamaan lainn3a.
g. Sis#em Penukung Keluarga
Jarak rumah ke P*lines seki#ar @ km8 "arak ke puskesmas pem,an#u seki#ar
185 km8 "arak ke Puskesmas seki#ar 5 km. Keluarga "uga mempun3ai "aminan
F
pemeliharaan keseha#an keluarga miskin 9Askes Maskin:.
3. Strktr Ke"arga
a. P*la K*munikasi Keluarga
keluarga Tn. MS alam ,erk*munikasi menggunakan ,ahasa "awa. !alam
keluarga mempun3ai ke,iasaan ,erk*munikasi se#iap saa# an wak#u san#ai.
K*munikasi saa# makan sering ilakukan8 an #er,iasa makan ,ersama.
,. S#ruk#ur Kekua#an Keluarga
Keluarga #iak mempun3ai peran alam mas3araka#8 hal ini #er,uk#i engan
ke#iakmampuan keluarga Tn. MS alam mempengaruhi #e#angga. Kekua#an
alam keluarga 3ang apa# igunakan un#uk meningka#kan era"a# keseha#an
aalah Tn. MS an N3.4 +ukup ,i"aksana8 #ampak sa,ar alam menghaapi
pen3aki# a#au masalah 3ang ialami *leh angg*#a keluarga8 sehingga apa#
men*r*ng Tn.MS un#uk ,er*,a# se+ara #era#ur sampai sem,uh. N3.4 sering
menginga#kan Tn.MS "ika lupa minum *,a#.
+. S#ruk#ur Peran 9 4*rmal !an In?*rmal :
Keluarga alam s#ruk#ur peran ?*rmal #iak aa a#au #iak mempun3ai peran.
/egi#u "uga alam perann3a se+ara in?*rmal.
. Nilai !an N*rma Keluarga
Keluarga Tn. MS menganu# agama Islam8 alam kehiupan keseharian
iwarnai engan ke,iasaan se+ara agamis. !isamping i#u keluarga menganu#
ke,ua3aan Jawa8 n*rma 3ang ianu# "uga ke,ua3aan "awa. !alam ke,iasaan
keluarga Tn. MS #iak aa 3ang ,er#en#angan engan keseha#an.
4. $ng&i Ke"arga
a. 4ungsi A?ek#i?
!alam kehiupan keseharian8 keluarga Tn. MS sanga# harm*nis8 rukun an
#en#ram. Semua keluarga merasa saling memiliki8 apa,ila aa keluarga 3ang
saki# a#au i#impa musi,ah8 maka angg*#a keluarga 3ang lain iku# merasakan
akan hal 3ang sama 3ai#u keaaan saki# a#au i#impa musi,ah.
,. 4ungsi S*sialisasi
5
.u,ungan alam keluarga Tn. MS menganu# ke,ua3aan "awa. !alam
,erhu,ungan engan angg*#a mas3araka#8 keluarga #iak #ampak kaku. Keluarga
sanga# mem,aur engan ,ua3a 3ang aa iseki#arn3a.
+. 4ungsi Perawa#an Keseha#an
Keluarga Tn MS mampu un#uk kurang mengenal engan ,aik masalah
keseha#an 3ang ialami *leh salah sa#u angg*#a keluarga 3ai#u Tn. MS engan
T/ paru. .al ini i,uk#ikan engan ,ahwa keluarga ,elum mampu un#uk
men3e,u#kan #en#ang #ana an ge"ala ser#a ?ak#*r pen3e,a, ari T/ paru.
Kemampuan keluarga un#uk menger#i #en#ang si?a# masalah suah #ampak8
karena keluarga #iak menganggap ,ahwa ,a#uk – ,a#uk 3ang ialami *leh Tn.
MS ianggap se,agai ,a#uk ,iasa an keluarga suah memeriksakann3a ke
Puskesmas Sing*sari an suah menapa# #erapi se"ak ,ulan =k#*,er %''F.
Se"ak awal peng*,a#an8 Tn.MS menga#akan suah ,er*,a# se+ara #era#ur. Kalau
*,a# ha,is8 keluarga langsung pergi ke Puskesmas un#uk mengam,il *,a#.
Tn.MS menga#akan se,enarn3a malas minum *,a# karena se#elah minum *,a#8
ia merasa mual an kem,ung. Tapi Tn.MS ingin +epa# sem,uh8 sehingga
walaupun malas ia #e#ap meminum *,a#n3a.
Peman?aa#an ?asili#as keseha#an8 keluarga Tn. MS mampu un#uk
meman?aa#kann3a8 karena Tn. MS selama saki# ,er*,a# ke Puskesmas
Sing*sari.
. 4ungsi $epr*uksi
Jumlah anak 3ang imiliki *leh Tn. MS aalah % *rang8 N3.4 menggunakan K/
Sun#ik.
e. 4ungsi 0k*n*mi
Keluarga Tn. MS #ermasuk keluarga 3ang kurang mampu hal ini apa# iliha#
ari penghasilan #iap ,ulan3a han3a seki#ar $p.5''.'''-per,ulan. !alam
pemenuhan sanang8 pangan an papan keluarga Tn. MS sanga# seerhana.
Un#uk memenuhi ke,u#uhan makan sehari6hari8 Tn.MS menanam sa3ur i #epi
sawahn3a ser#a i pekarangan rumahn3a. Jika ingin makan lauk6pauk8 Tn.MS
,iasa men+ari ikan i sungai eka# rumahn3a.
A
5. Stre& Dan k%/ing Ke"arga
a. S#ress*r Jangka Penek !an Pan"ang
Keluarga Tn. MS menga#akan hampir #iak pernah mengalami s#ress ,aik i#u
s#ess "angka penek 9 G ( ,ulan : maupun "angka pan"ang 9 H ( ,ulan :. Te#api
keluarga Tn. MS han3a mengalami s#ress ,iasa 3ang apa# engan segera
ia#asi.
,. Kemampuan Keluarga /eresp*n Terhaap Si#uasi-S#ress*r
P*la peme+ahan masalah alam keluarga Tn. MS aalah engan +ara
mus3awarah an#ar angg*#a keluarga8 kaang "uga meli,a#kan anakn3a.
Misaln3a alam menen#ukan peng*,a#an Tn. MS8 alam pengam,ilan
kepu#usan i keluarga 3ang paling men*n"*l aalah Tn. MS
+. S#ra#egi Aap#asi !is?ungsi*nal
!alam menghaapi sua#u permasalahan keluarga Tn. MS ,iasan3a
mengk*nsen#rasikan paa ,agaimana +ara peme+ahan masalah #erse,u#.
Sehingga keluarga #iak #erganggu alam melakukan peker"aan keseharian.
6. Pe*erik&aan $i&ik
a. Pe*erik&aan $i&ik Tn. MS
Ri.a)at ke&e,atan &ekarang 2 se"ak enam ,ulan 3ang lalu Tn. MS sering
,a#uk 3ang iser#ai aan3a ahak 3ang warnan3a kekuningan an kaang
iser#ai arah alam ahakn3a8 emam i malam hari8 na?su makan menurun8
,era# ,aan agak menurun.
Ri.a)at ke&e,atan *a&a "a" 2 Tn. MS #iak pernah meneri#a pen3aki# 3ang
,era#8 kr*nis a#au pen3aki# 3ang menular. Tn. MS #iak pernah minum –
minuman keras8 #api merupakan per*k*k ,era# engan ?rekwensi 1 – 185 pak
perhari.
Pe*erik&aan $i&ik 2
Tana >i#al : #ekanan arah 1''-F' mm.g8 nai 54-meni#8 respirasi %%-meni#8
#inggi ,aan 1(% +m8 ,era# ,aan 45 kg.
/en#uk kepala ,ula#8 ukuran seang an sime#ris. Kuli# kepala #iak aa luka8
ke#*m,e an ,ersih. Per#um,uhan ram,u# mera#a8 warna hi#am an pu#ih8 #iak
1'
r*n#*k. &a"ah agak pu+a#. S#ruk#ur sime#ris an #iak i#emukan kesan
sem,a,.
Ma#a lengkap8 sime#ris8 skelera #iak ik#erus8 #iak aa peraangan8 k*n"ung#i>a
agak anemis8 #iak aa ,en"*lan a,n*rmal8 pengliha#an agak ka,ur.
Telinga lengkap8 sime#ris ,ila#eral8 penengaran ,aik8 #iak aa raang a#au
,en"*lan 3ang a,n*rmal.
Mulu# an ?aring : ,i,ir #iak sian*sis8 kering an #iak aa luka8 gigi an gusi
n*rmal8 aan3a sisa makanan8 +aries #iak aa8 #erapa# karang gigi an #iak
i#emukan perarahan. Liah ,erwarnah merah mera#a. /au na?as #iak aa8
u>ula sime#ris8 #*nsil #iak meraang an #iak aa peru,ahan suara.
.iung ,ersih8 #iak aa se+re#8 #iak #erapa# #ana raang8 #iak #er"ai
e>iasi sep#um nasi8 #iak #erapa# p*lip. Perna?asan +uping hiung #iak aa.
Leher 8 p*sisi #ra+hea sime#ris8 #iak i#emukan pem,esaran #3r*i an
peru,ahan suara ser#a pem,esaran kelen"ar lim?e.
Th*rak : ,en#uk n*rmal8 ?rekwensi perna?asan %% permeni#8 #erapa# re#raksi
in#er+*s#a an ,a#uk pr*uk#i? ser#a pergerakan aa kanan an kiri sama.
4*kal ?remi#us le,ih ,erge#ar paru kiri ari paa kanan8 perkusi suara ullness.
Suara na?as ,r*n+hial an ,r*nkh*6>esikuler #erapa# r*nkhi ,asah. Jan#ung
suara S1 an S% #unggal8 #iak aa #ana – #ana pem,esaran "an#ung. Kelainan
#ulang ,elakang #iak i#emukan.
A,*men #urg*r ,aik8 ,en#uk peru# +ekung8 ,ising usus 1%-meni#8 perkusi
#3mpani8 hepar 8 lien #iak aa kelainan
0ks#rimi#as sime#ris8 #iaki #erapa# eema8 #iak aa >arieses8 kekua#an *#*#
empa#.
0. Pe*erik&aan $i&ik N). $
$iwa3a# Keseha#an masa lalu : N3. 4 #iak pernah meneri#a pen3aki# 3ang
,era#8 kr*nis a#au pen3aki# 3ang menular.
Tana >i#al : #ekanan arah 11'-5' mm.g8 nai 5'-meni#8 respirasi 14-meni#8
#inggi ,aan 15% +m8 ,era# ,aan 5% kg.
Tiak #ampak ge"ala6ge"ala pen3aki# 3ang serius8 #ana6#ana penularan kuman
11
T/; ari Tn.MS ke N3.4. 4ungsi perna?asan ,aik8 #iak mengeluh ,a#uk6,a#uk
3ang mene#ap. Juga #iak mengeluhkan ge"ala6ge"ala pen3aki# 3ang lain.
7. Pe*erik&aan $i&ik An. AS
$iwa3a# Keseha#an masa lalu : An.AS #iak pernah meneri#a pen3aki# 3ang
,era#8 kr*nis a#au pen3aki# 3ang menular.
Tana >i#al : #ekanan arah 1''-F' mm.g8 nai 5'-meni#8 respirasi 15 7-meni#8
#inggi ,aan 144 +m8 ,era# ,aan 25 kg.
Tiak #ampak ge"ala6ge"ala pen3aki# 3ang serius8 #ana6#ana penularan kuman
T/; ari Tn.MS ke An.AS. 4ungsi perna?asan ,aik8 #iak mengeluh ,a#uk6
,a#uk 3ang mene#ap. Juga #iak mengeluhkan ge"ala6ge"ala pen3aki# 3ang lain.
(. Pe*erik&aan $i&ik Nn. S
$iwa3a# Keseha#an masa lalu : menuru# N3.48 Nn.S #iak pernah meneri#a
pen3aki# 3ang ,era#8 kr*nis a#au pen3aki# 3ang menular. Saa# kumn"ungan
per#ama8 perawa# #iak ,er"umpa engan Nn.S karena ,elum pulang ari
sek*lahn3a.
e. Pe*erik&aan $i&ik N).M
$iwa3a# Keseha#an masa lalu : menuru# N3.48 N3.M suah lama mempun3ai
pen3aki# linu6linu.
Tana >i#al : #ekanan arah 1('-A' mm.g8 nai F(-meni#8 respirasi 1( 7-meni#8
#inggi ,aan 15' +m8 ,era# ,aan 5' kg.
&a"ah agak pu+a#. S#ruk#ur sime#ris an #iak i#emukan kesan sem,a,.
Ma#a lengkap8 ,*la ma#a keruh8 pengliha#an agak ka,ur.
Telinga lengkap8 sime#ris ,ila#eral8 ?ungsi penengaran menurun
Leher 8 p*sisi #ra+hea sime#ris8 #iak i#emukan pem,esaran #3r*i an
peru,ahan suara ser#a pem,esaran kelen"ar lim?e.
Th*rak : ,en#uk n*rmal8 ?rekwensi perna?asan 1( 7-meni#. Jan#ung suara S1 an
S% #unggal8 #iak aa #ana – #ana pem,esaran "an#ung. Tulang ,elakang agak
mem,ungkuk.
1%
0ks#remi#as : #er"ai penurunan ?ungsi gerak 9gerakan agak #er,a#as:. Tiak aa
eema eks#remi#as. Kekua#an *#*# nilia 4.
18. Hara/an Ke"arga
Keluarga ,erharap agar ,a#uk Tn.MS segera sem,uh sehingga #iak mengalami
gangguan "ika ,eker"a i sawah.
B. Ana"i&a Data
N
*
! a # a Masalah 0#i*l*gi
1. !S :
6 Tn. MS menga#akan ,iasa
mem,uang luah i
halaman8 #iak aa #empa#
khusus.
6 Tn. MS menga#akan ,elum
#ahu aki,a# ,ila #iak
melakukan #inakan
pen+egahan paa keluarga.
6 N3. 4 menga#akan kurang
menger#i #en#ang
pen+egahan T/;
6 Keluarga #iak #ahu
,agaimana +ara penularan
T/ paru kepaa *rang lain
an ,agaimana +ara
pen+egahan #erhaap
angg*#a keluarga 3ang lain.
6 Keluarga menga#akan #iak
menger#i mengenai sani#asi
3ang seha# 3ang apa#
men+egah penularan T/
paru.
6 Tn.MS ak#i? mengiku#i
kegia#an s*sial keagamaan
i mas3araka# seper#i a+ara
#ahlilan8 3aasinan8 s,.
!= :
6 Lan#ai rumah se,agian
#er,ua# ari #anah8 #ampak
lem,a, an k*#*r.
$esik* pen3e,aran
- penularan in?eksi

Perilaku kurang
higienis
12
6 Tiak aa #empa# khusus
un#uk mem,uang ahak
6 Tiak aa #empa# khusus
un#uk pem,uangan lim,ah
rumah.
6 Ala# makan keluarga #iak
aa pemisahan a#au
igunakan ,ersama
6 Pen+aha3aan rumah 9kamar
#iur: kurang.
6 Tn.MS #iur sekamar
engan N3.4
!S :
6 Keluarga menga#akan se"ak
lima ,ulan 3ang lalu sering
,a#uk 3ang iser#ai ahak.
6 Keluarga menga#akan ,ahwa
Tn.MS saki# paru6paru8 #api
#iak #ahu "enis pen3aki#8
pen3e,a,8 pen+egahan8
perawa#an an
peng*,a#ann3a.
6 Tn. MS menga#akan8 I sa3a
,elum #ahu aki,a# 3ang
#er"ai8 ,ila pen3aki# sa3a
#iak i*,a#i I.
6 N3. 4 menga#akan 8J Tn. MS
suah iperiksakan i $S
S*epra*enI. Te#api
,a#ukn3a masih sering an
agak sesak.
!= :
6 Keluarga #iak ,isa
men"awa, per#an3aan
#en#ang penger#ian pen3aki#8
pen+egahan8 perawa#an an
peng*,a#ann3a
6 Peniikan Tn.MS an N3.4
S!
6 Se#elah i"elaskan #en#ang
penger#ian pen3aki#8 +ara
pen+egahan an
peng*,a#ann3a8 Tn.MS an
Kurang
penge#ahuan
Kurang
in?*rmasi an
ke#er,a#asan
kemampuan
men+erap
in?*rmasi
14
N3.4 ,elum ,isa men"awa,
per#an3aan seerhana
perawa#
!S :
6 Keluarga menga#akan
Tn.MS suah men"alani
peng*,a#an se"ak ,ulan
=k#*,er %''F
6 Tn.MS menga#akan sering
lupa minum *,a#8 #api selalu
iinga#kan *leh is#rin3a
6 Tn.MS menga#akan sering
mual an kem,ung se#elah
minum *,a#
6 Tn.MS menga#akan
se,enarn3a malas minum
*,a#8 #api ia ingin
pen3aki#n3a +epa# sem,uh
!= :
6 Pemeriksaan ?isik : ,en#uk
aa n*rmal8 #erapa#
re#raksi in#er+*s#a8 ,a#uk
pr*uk#i?. Na?as agak sesak.
6 lan#ai ruang #amu ari
p*rselin8 sisan3a #er,ua# ari
#anah keaaann3a k*#*r an
lem,a,.
6 Ben#ilasi kurang karena
"enela - lu,ang angin
#erlalu sempi# 9kurang ari
1'E luas lan#ai:.
$esik* kerusakan
pena#alaksanaan
pr*gram #erapi i
rumah
9peng*,a#an #iak
#un#as:
D. Pri%rita& Ma&a"a,
1. $esik* pen3e,aran in?eksi ,erhu,ungan engan perilaku kurang higienis.
15
N= Kre#eria Perhi# Nilai Pem,enaran
1
%
2
4
Si?a# masalah :
an+aman
Kemungkinan masalah
un#uk iu,ah : muah
P*#ensial masalah
un#uk i+egah : #inggi
Men*n"*ln3a
masalah : keluarga
#ahu aa masalah #api
merasa ,ukan se,agai
,aha3a
%-2 K 1
%-% K %
2-2 K 1
1-%
%-2
%
1
1-%
Klien #elah ,er*,a# se+ara
#era#ur8 #api ,iasa meluah i
sem,arang #empa#8 ak#i? alam
kegia#an perkumpulan i
mas3araka#8 #iur sekamar
engan is#ri
Selama pasien ,er*,a# se+ara
#era#ur8 kuman T/;
kemungkinan ,esar #iak akan
ak#i?. Tapi perlu iukung
*eleh peru,ahan perilaku 3ang
le,ih higienis
Pen3e,aran kuman T/ paru
apa# i+egah asal keluarga
mau hiup seha# an hu,ungan
engan pe#ugas keseha#an
+ukup ,aik.
Keluarga #ahu ,ahwa pen3aki#
Paru 3ang ialami Tn.MS ,isa
menular #api merasa ,ukan
se,agai ,aha3a.
Jumlah 4 1-(
%. Kurang penge#ahuan #en#ang pen3aki#8 pen3e,a,8 +ara pen+egahan8 perawa#an
an peng*,a#ann s. kurangn3a in?*rmasi an ke#er,a#asan men+erap in?*rmasi
N
=
Kre#eria Perhi# Nilai Pem,enaran
1
%
Si?a# masalah : ak#ual
Kemungkinan masalah
apa# iu,ah : han3a
se,agian
2-2 K 1
@ K %
1
1
Keluarga #iak memahami
engan ,aik masalah keseha#an
3ang ialami Tn.MS
Pem,erian in?*rmasi #en#ang
pen3aki# an ke,u#uhan
perawa#an akan suli# ipahami
karena kemampuan keluarga
men3erap in?*rmasi kurang
,aik8 peniikan renah
1(
2
4
P*#ensial masalah
un#uk i+egah : +ukup
Men*n"*ln3a masalah:
keluarga men3aari
,ahwa mereka kurang
paham an mereka
ingin i,eri pen"elasan
3ang le,ih rin+i
%-2 K 1
%-% 7 1
%-2
1
Mem,an#u keluarga memaha6
mi masalah keseha#an ,isa
ilakukan melalui ,ahasa
keluarga engan meiasi
anakn3a per#aman3a 3ang
sek*lah SMA.
Keluarga #iak merasakan
aan3a masalah 3ang harus
segera i#angani
Jumlah 2 %-2
2. $esik* kerusakan mana"emen #erapeu#ik - #a#alaksana peng*,a#an irumah
9peng*,a#an #erpu#us: s.. e?ek samping *,a# an peng*,a#an "angka pan"ang
N
=
Kre#eria Perhi# Nilai Pem,enaran
1
%
2
4
Si?a# masalah :
p*#ensial
Kemungkinan masalah
apa# iu,ah : han3a
se,agian
P*#ensial masalah
un#uk i+egah : +ukup
Men*n"*ln3a masalah:
masalah irasakan #api
#iak perlu segera
i#angani
%-2 K 1
@ K %
%-2 K 1
1-% 7 1
%-2
1
%-2
1-%
Tn. MS merasa malas minum
*,a#8 an sering lupa
Peng*,a#an "angka pan"ang
mem,u#uhkan kesa,aran an
ukungan 3ang ,esar ari
*rang6*rang #ereka#8 3ang
mau menginga#kann3a "ika upa
minum *,a#
!ukungan is#ri +ukup ,aik8
selalu menginga#kan Tn.MS
"ika lupa minum *,a#
Keluarga #iak merasakan
aan3a masalah 3ang harus
segera i#angani
Jumlah 2 1-(
Maka pri*ri#as masalahn3a se,agai ,eriku# :
1F
1. $esik* pen3e,aran in?eksi ,erhu,ungan engan perilaku kurang higienis
%. Kurang penge#ahuan #en#ang pen3aki#8 pen3e,a,8 +ara pen+egahan8
perawa#an an peng*,a#ann s. kurangn3a in?*rmasi an ke#er,a#asan
men+erap in?*rmasi
2. $esik* kerusakan mana"emen #erapeu#ik - #a#alaksana peng*,a#an irumah
9peng*,a#an #erpu#us: s.. e?ek samping *,a# an peng*,a#an "angka
pan"ang
E. Ren7ana A&,an Ke/era.atan
1. $esik* pen3e,aran in?eksi T/;
Tjan ** 2 #erhinarn3a penularan an pen3e,aran kuman T/; ke *rang6
*rang #ereka# maupun paa mas3araka# seki#ar
Inter9en&i :
6 Jelaskan pen3e,a, T/ paru aalah ,asil m3+*,a+#erium #u,er+ul*sa8
imana apa# men3erang semua *rang ,aik ke+il8 #ua8 mua8 ka3a8
miskin.
6 Jelaskan engan ,ahasa seerhana #en#ang +ara penularan T/ paru 3ai#u
melalui per+ikan luah a#au spu#um paa wak#u klien T/ paru : ,ersin 8
,a#uk an menguap. !a3a #ahan #u,uh 3ang ipengaruhi *leh usia8 nu#risi
an ?ak#*r ?aali.
6 Ka"i +ara keluarga alam mengam,il kepu#usan un#uk men+egah
#er"ain3a penularan pen3aki# T/ paru.
6 Jelaskan aki,a# ,ila #iak ilakukan perawa#an paa angg*#a keluarga
misal penularan paa angg*#a keluarga.
6 Jelaskan +ara menghinari penularan T/ paru seper#i men"aga k*nisi
#u,uh se,aik mungkin karena alam k*nisi #u,uh 3ang ,uruk muah
#er#ular.
6 M*#i>asi keluarga un#uk melakukan usaha pen+egahan
6 Jelaskan an em*n#rasikan +ara hiup seha# seper#i : paa saa# ,a#uk8
,ersin an menguap se,aikn3a mulu# an hiung i#u#up D +ara
mem,uang ahak a#au luah 3ai#u i kl*se# kemuian i siram8 apa,ila
15
ahak i,uang ihalaman maka harus iuruk engan #anah D ala# makan
se,aikn3a #erseniri8 se#elah ipakai se,aikn3a isiram engan air
meniih kemuian i+u+i ,ersih.
6 Jelaskan an em*n#rasikan #en#ang rumah 3ang menukung #iak
#er"ain3a penularan T/ paru8 seper#i men"aga ke,ersihan lingkungan ari
p*lusi uara8 >en#ilasi rumah harus +ukup sehingga uara apa# #er#ukar
engan leluasa8 pen+aha3aan alam rumah harus +ukup8 sinar ma#ahari
,isa masuk se+ukupn3a karena kuman T/ an ,e,erapa kuman lain akan
ma#i ,ila #erkena sinar ma#ahari.
6 Jelaskan ,ahwa klien T/ perlu ukungan semanga# un#uk hiup pan"ang
umur an "angan pu#us asa .
6 Jelaskan ,ahwa klien ,u#uh uara segar.
6 !em*n#rasikan +ara men+ip#akan linkungan rumah 3ang seha#.
6 M*#i>asi keluarga un#uk mewu"ukan lingkungan rumah 3ang seha#
engan s3ara# 3ai#u ?isik 9k*n#ruksi harus ,aik an kua#ser#a #iak
lem,a,.:.psik*l*gis 9pem,agian ruangan 3ang ,aik8 pena#aan pera,*# 3ang
rapi8 kelengkapan ?asili#as sani#asi: an ?isi*l*gis 9?en#ilasi harus ,aik8
pen+aha3aan harus +ukup an #erhinar ari ke,isingan:
6 Ka"i penge#ahuan keluarga alam meman?aa#kan ?asili#as keseha#an 3ang
aa i mas3araka#
6 Jelaskan kepaa keluarga #en#ang man?aa# ?asili#as keluarga
6 "elaskan ,ahwa peng*,a#an T/ paru perlu kesa,aran karena harus ra"in
,er*,a# an paling seiki# ( ,ulan.
6 Jelaskan #en#ang "awal pemeriksaan spe#um 3ai#u 8 kan#r*l spu#um /TA
ilakukan se,ulan sekali8 ,ila suah nega#i? spu#um /TA #e#ap iperiksa
seiki#n3a sampai #iga kali ,er#uru#6#uru#
6 Jelaskan ,ahwa pemeriksaan rai*l*gis ilakukan #iap #iga ,ulan sekali.
6 Jelaskan ,ila klien i runah mengalami sesua#u misal ,a#uk arah8 maka
an"urkan un#uk mengun"ungi ?asili#as keseha#an meskipun ,elum
wak#un3a k*n#r*l.
6 Jelaskan ?asili#as keseha#an 3ang aa i mas3araka# selain puskesmas "uga
1A
*k#er6*k#er swas#a8 rumah saki# swas#a an lain6lain.

%. Kurang penge#ahuan #en#ang pen3aki#8 pen3e,a,8 +ara pen+egahan8 perawa#an
an peng*,a#ann ,. kurangn3a in?*rmasi an ke#er,a#asan men+erap
in?*rmasi
Tjan U** 2 keluarga mampu melakukan #inakan un#uk men+egah
#er"ain3a penularan pen3aki# T/ paru paa angg*#a.
Inter9en&i 2
6 Jelaskan engan menggunakan ,ahasa 3ang seerhana an muah
imenger#i #en#ang ge"ala pen3aki# T, paru seper#i klien merasa lesu8
pu+a#8 an*re7ia8 emam imalam hari engan a#au #anpa ,erkeringa#
ingin8 sesak na?as8 ,a#uk-,a#uk arah.
6 Jelaskan ,ahwa ,a#uk arah 3ang he,a# apa# mengaki,a#kan pneum*nia
aspirasi8 #ersum,a#n3a "alan na?as.
6 ka"i penge#ahuan keluarga #en#ang +ara – +ara peme+ahan masalah 3ang
#epa#.
6 Jelaskan +ara prinsip peme+ahan masalah paa T/ paru 3ai#u engan
peng*,a#an an perawa#an 3ang #epa# an #era#ur.
6 Jelaskan aki,a# ,ila T, paru #iak i*,a#i alam "angka wak#u 3ang lama
apa# menim,ulkan k*mplikasi seper#i ,a#uk arah.
6 ka"i penge#ahuan keluarga #en#ang #a#a +ara perawa#an klien T/ paru.
6 Jelaskan engan ,ahasa 3ang muah imenger#i #en#ang perawa#an klien
T/ paru : makan 3ang ,an3ak an ,ergiLi #inggi8 is#iraha# 3ang +ukup 8
pikiran iusahakan san#ai hinari s#res 3ang ,erlaru# – laru#8 ,erhen#i
mer*k*k an hinari p*lusi uara. )erak ,aan ian"urkan ,ila pen3aki#
#ampak sem,uh.
6 Jelaskan peng*,a#an T/ paru an +ara minum *,a# ser#a ,erapa lama
harus minum *,a#.
2. $esik* kerusakan mana"emen #erapeu#ik
%'
Tjan : Keluarga memahami #en#ang k*nisi8 #inakan pen+egahan in?eksi8
pena#alaksanaan s#ress8 ?ak#*r pem,era#8 #ana an ge"ala k*mplikasi8 an
sum,er6sum,er i k*muni#as 3ang apa# igunakan.
Kriteria ,a&i" :
6 Menun"ukkan nia# un#uk ,er,agi masalah engan angg*#a keluarga 3ang
lain a#au #eman 3ang apa# iper+a3a.
6 Men3e,u#kan e?ek samping *,a#.
6 Mengien#i?ikasi s#ra#egi un#uk mengurangi s#ress.
6 Mengien#i?ikasi #ana6#ana an ge"ala 3ang harus ilap*rkan paa
#enaga keseha#an.
6 Menggam,arkan pena#alaksanaan "angka pan"ang pen3aki#.
6 Men3e,u#kan man?aa# penggunaan gelang Kewaspaaan6Meis.
Inter9en&i 2
6 A"arkan mengenai iagn*sis an pena#alaksanaan pen3aki# "angka pan"ang
un#uk menen#ukan #ingka# pem,ela"aran klien6keluarga.
6 A"arkan ink*mpa#i,ili#as *,a# 6 *,a#an :
6 A"arkan pem,erian *,a#6*,a#an :
6 A"arkan s#ra#egi pena#alaksanaan s#ess : gunakan #ehnik relaksasi8
,im,ingan ima"inasi8 ru"uk ke sum,er k*muni#as un#uk pr*gram
pena#alaksanaan s#ress.
6 A"arkan k*nser>asi energi.
6 In?*rmasikan klien #en#ang ?ak#*r 3ang ike#ahui men+e#uskan eksaser,asi
:
6 Jelaskan #ana an ge"ala 3ang harus ilap*rkan paa pr*?esi*nal
pela3anan keseha#an :
6 A"arkan #ehnik mengun3ah an menelan
$. I*/e"e*enta&i Dan E9a"a&i
NO TANGGAL Diagn%&a I*/e"e*enta&i E9a"a&i
%1
1
%.
2
4
%% !es %''F
Sa,#u pagi
%F !es %''F
Kamis pagi
5 Jan %''5
Selasa pagi
11 !es %''1
Juma# pagi
$esik* pen3e,aran
pen3aki#
Kurang penge#ahuan
$esik* kerusakan
mana"emen
pena#alaksanaan i
rumah
$esik* penularan
pen3aki#
 men"elaskan
pen3a,a, T/ paru
 men"elaskan
#en#ang ge"ala T/
paru
6 mengka"i
penge#ahuan
keluarga #en#ang
resik* #er"ain3a
penularan T/ paru
paa angg*#a
keluarga.
6 Men"elaskan
#en#ang +ara
penularan T/ paru
6 Men"elaskan
kepaa keluarga
#en#ang man?aa#
?asili#as keseha#an
3ang aa i
mas3araka#.
6 Meng"ka"i
penge#ahuan klg
#en#ang man?aa#
?asili#as keseha#an
3ang aa i
mas3araka#.
6 men"elaskan +ara
menghinari
penularan T/ paru
seper#i men"aga
k*nisi #u,uh.
6Mem*#i>asi an
menem*n#rasikan
+ara hiup seha#
seper#i : menu#up
mulu# paa saa#
S : keluarga menga#akan
masih suli# un#uk
menger#i #en#ang
pen3e,a, an ge"ala
T/ paru.
= : keluarga #iak
mampu men3e,u#kan
engan ,ahasa 3ang
seerhana #en#ang
pen3e,a, an ge"ala
T/ paru.
A : masalah ,elum
#era#asi
P : lan"u#kan in#er>ensi.
S : keluarga menga#akan
suah #ahu +ara
penularan T/ paru
paa angg*#a keluarga
engan +ara per+ikan
luah.
= : keluarga mampu
men"elaskan engan
,ahasa 3ang seerhana
#en#ang +ara penularan
T/ paru 3ai#u melalui
per+ikan luah.
A : masalah #era#asi
P : hen#ikan in#er>ensi.
S : klg menga#akan #elah
#ahu man?aa# 3ang i
apa# ari ?asili#as
keseha#an 3ang aa i
mas3araka#
= : keluarga mampu
men"elaskan man?aa#
ari ?asili#as keseha#an
3ang aa i
mas3araka#.
A : masalah #era#asi
se,agian.
P : lan"u#kan in#er>ensi.
S : keluarga menga#akan
#elah menge#ahui +ara
merawa# angg*#a
keluarga agar #iak
#er#ular8 #api ,elum
mampu melakukan
khusus memisahkan
ala# makan engan
klien.
= : keluarga mampu
%%
,a#uk a#au ,ersin 8
+ara mem,uang
ahak a#au luah ,ila
i,uang i halaman
maka harus iuruk
engan #anah. Ala#
makan harus #erpisah
men"elaskan an
,elum mampu
menem*n#rasikan
+ara perawa#an paa
angg*#a keluarga agar
#iak #er#ular T/ paru.
A : masalah #era#asi
se,agian
P : lan"u#kan in#er>ensi
%2