Anda di halaman 1dari 17

KAEDAH

PENDEKATAN
DAKWAH SILAM
DAN MASA KINI
PROF MADYA MOHAMAD KAMIL BIN AB
MAJID
JABATAN DAKWAH DAN PEMBANGUNAN
INSAN, UNIVERSITI MALAYA
PENDEKATAN DAKWAH
 Tugasan dakwah satu agenda
penting wajib dipikul dalam
kehidupan muslim.
 Agenda yang mampu menarik
sasaran dari kalangan muslim dan
non-muslim.
PENDEKATAN DAKWAH
 Pendekatan yang sesuai dan
bersistematik serta strategik perlu
diatur dan disusun secara terancang
 Muhammad al-Ghazali
mendefinisikan dakwah sebagai satu
program lengkap yang jelas tujuan
dan matlamat membawa petunjuk
kepada manusia.
PENDEKATAN DAKWAH
 Menurut Shalabi dakwah gerakan
perubahan masyarakat dari kufur
kepada iman
 Ringkasnya, dakwah merupakan
semua usaha yang baik dilaksana
secara terancang agar manusia
mengetahui tujuan hidup mencapai
kebahagiaan dunia dan akhirat
PENDEKATAN DAKWAH
DALAM AL-QURAN
 Pendekatan fitrah
 Hikmah
 Nasihat yang baik

 Dialog
PENDEKATAN DAKWAH
DALAM AL-QURAN
 Penjelasan yang nyata jelas
 Berperingkat-peringkat
 Mudah
 Menjinakkan
 Rasional / Rahsia pensyariatan
PENDEKATAN DAKWAH
RASULULLAH
 Menurut Zaydan pendekatan
Rasulullah S.A.W pendekatan
menyelesaikan masalah.
 Mengeksploitasi potensi yang ada
 Berhikmah
 Pendekatan psikologi
 Ketegasan
PENDEKATAN DAKWAH
RASULULLAH
 Larangan Indirect
 Jalinan yang baik dengan non-muslim
PENDEKATAN DAKWAH
SEMASA
 Pendekatan al-Quran dan amalan
Rasulullah tetap relevan dengan
keadaan semasa
 Pelaksanaanya boleh berbeza
mengikut kesesuaian masa dan
sasaran.Contoh:
 Dialog boleh diatur dalam bentuk
seminar, diskusi , simposium, mahupun
persidangan
PENDEKATAN DAKWAH
SEMASA
 Rasulullah S.A.W bukan hanya dilihat
sebagai individu tetapi sebagai
institusi
 Institusi dakwah perlu kepada
pengurusan yang cekap yang
menggambarkan kesempurnaan
Islam
PENDEKATAN DAKWAH
SEMASA
 Institusi Ekonomi sebagai contoh
Bank Islam, Takaful, YAPEIM perlu
menampilkan pengurusan yang
beramanah dan cekap
 Demikian jabatan-jabatan agama
YADIM, PERKIM harus memberi imej
Islam yang komprehensif dan ada
kredibiliti
PENDEKATAN DAKWAH
SEMASA
 Seni dan hiburan boleh dijadikan
pendekatan yang tidak bercanggah
dengan fitrah
 Seni bagi tujuan dakwah mampu
berperanan selari dengan fitrah
manusia yang inginkan ketenangan
PENDEKATAN TERKINI
 Menggunakan pendekatan E-Dakwah
dengan teknologi terkini, interaktif,
cantik, sederhana membina minda,
bersepadu, perpustakaan maya,
sistem saluran bermaklumat, email,
News Group, FAQ, Cyber Taklim
KESIMPULAN
 Kaedah pendekatan tetap sama
tetapi pelaksanaan berbeza menurut
keperluan zaman dan golongan
sasaran
 OIC organisasi antarabangsa yang
juga berperanan dalam dakwah
KESIMPULAN
 Dakwah semasa lebih berkesan
melalui institusi kepimpinan politik,
ekonomi,hubungan antarabangsa
 Peranan dakwah secara individu
menjadi semakin sempit diambil alih
oleh bentuk organisasi internasional,
nasional, daerah, kampung, dsb.
KESIMPULAN
 Dakwah berkesan bermula dari
institusi tadika, sekolah, institusi
pengajian dan membawa kepada
keluarga, media, institusi agama,
sosial, dan budaya
Sekian, Terima
kasih