Anda di halaman 1dari 6

1

MAKSUD AYAT SECARA MENYELURUH


Surah Al A'raf: ayat 57 Surah Al A'raf : ayat 58
Kekuasaan Allah menciptakan &
menurunkan Hujan sebagai rahmat
untuk manusia & aemua
kehidupan di alam.
Kekuasaan Allah menghidupkan &
semula manusia yang telah mati
Negeri yang tanahnya baik (subur)
apabila diturunkan hujan akan
menghasilkan tanaman yang
subur dengan izin Allah
Manakala negeri yang tanahnya
gersang & kering kontang apabila
diturunkan hujan tidak dapar terlalu
sukar untuk mengeluarkan hasil
tanaman.
Menyakini Hari Kebangkitan
Proses Kejadian Hujan dan Faedahnya
Surah al-Araf ayat 57 - 58
- Allah telah membuat beberapa ibarat / perbandingan dalam ayat ini :
Bumi yang subur- diibaratkan se!erti Orang Beriman :
Bumi yang kering / tandus- diibaratkan se!erti orang kafir :
Huan !ula - diibaratkan se!erti Al !uran"
Terjemahan Ayat
"an "ia lah #Allah$ yang %enghantarkan angin
sebagai !e%ba&a berita yang %enge%birakan
sebelu% kedatangan rah%atnya #iaitu hujan #
hingga a!abila angin itu %e%ba&a a&an
%endung' Ka%i halakan dia ke negeri yang
%ati #ke daerah yang kering kontang '#
lalu Ka%i turunkan hujan dengan a&an itu'
ke%udian Ka%i keluarkan dengan air hujan itu
berbagai-bagai jenis buah-buahan (
"e%ikianlah !ula Ka%i %engeluarkan
#%enghidu!kan se%ula$ orang-orang yang
telah %ati' su!aya ka%u beringat #%enga%bil
!elajaran dari!adanya #
"an negeri yang baik #tanahnya$' tana%an-
tana%annya tu%buh #subur$ dengan i)in Allah
dan negeri yang tidak baik #tanahnya$ tidak
tu%buh tana%annya %elainkan dengan
keadaan bantut
"e%ikianlah Ka%i %enerangkan tanda-tanda
#ke%urahan dan kekuasaan$ Ka%i dengan
berbagai *ara bagi orang-orang yang #%ahu$
bersyukur(
#enis gas Simbol $ %egunaan
+itrogen +, 78 - "i!erlukan oleh tanah su!aya bakteria tanah da!at %ensintesis !roten untuk
tu%bersaran tu%buhan
-ksigen -, ,. - Manusia dan hai&an %e%erlukan oksigen untuk !ernafasan dan
!enghasilan tenaga dari!ada %akanan (
- /u%buhan !ula %e%erlukan oksigen untuk %enghasilan tenaga dari!ada
%akanan
- /anah %e%erlukan oksigen su!aya akar da!at bernafas
Karben dioksid 0-, 1(12 - /u%buhan %enyera! karben dioksida untuk %enjalankan !roses fotosintesis
3as Adi 4+adir He
Ar
+e
1(5 Menyalakan la%!u nion dan belon gas
%esimpulan6 Se%ua hidu!an !erlukan udara utk hidu! teruta%a %anusia( Pen*i!ta udara atau angin ialah Allah s&t
2
&" Angin pemba'a berita gembira
(" A'an dan huan pemba'a rahmat kepada manusia dan alam(
Kejadian a&an dan !enurunan hujan berlaku %elalui proses kitar air
semulaadi(
3
!.Hujan terjadi kerana adanya a"an
#. $alam a"an% titisan&titisan air yang kecil
bergabung menjadi titisan&titisan yang lebih
besar dan berat
'. (itisan air yang terlalu besar dan berat tidak
dapat disokong lagi oleh daya pengapungan
udara.
)alu ia jatuh ke bumi sebagai hujan.
Air hujan pula akan diserap ke dalam tanah
atau mengalir ke sungai% tasik dan laut.
*roses ini akan berulang dan membentuk kitar
air semula jadi
)*OS+S %+#A,-A.
H/#A.
i.Air di permukaan bumi seperti kolam%
tasik%sungai & laut tersejat menjadi
"aphaba air yang lebih besar dan lebih
berat disebabkan haba sinaran matahari
#.+ap air yabg ringan akan naik ke
etmosphia
'. Apabila "ap air bertemu dengan udara
sejuk% ia akan berkondisasi menjadi titisan
air
,. (itisan air yang kecil ini terapung&apung
ke etmosphia kerana dis okong oleh daya
pengapungan udara.
-. (itisan air akan berkumpul lalu
membentuk a"an
)*OS+S %+#A,-A. A0A.
)*OS+S %+#A,-A. H/#A. 1+./*/2 A3 !/*A.
i.Air di permukaan bumi seperti kolam% tasik%sungai
& laut tersejat menjadi "aphaba air yang lebih besar
dan lebih berat disebabkan haba sinaran matahari
#.A"an yg berisi "ap&"ap air digerakkan oleh angin & berkumpul
'.+ap yang telah cukup berat akan gugur sebagai air hujan
. Air hujan yang turun akan meresap ke dalam tanah dan mengalir semula
ke kolam%tasik% sungai & laut. *roses kejadian hujan ini akan berulang
sebagai satu kitaran. /
hujan
Air %ata air
a&an
tasik
7a! air 8!enyejatan9


Angin
1aksudnya: /dara yang bergerak4
pemba"a berita gembira
memba"a a"an mendung yg mengandungi hujan
Memba"a beberapa jenis gas utk semua hidupan.
)roses kitar air semulaadi %eru!akan sunnah Allah( :ertujuan utk %engekalkan kuantiti air di
bu%i yg %e%bolehkan se%ua hidu!an hidu! sejahtera(
5" 2anah yang gersang menadi subur"
)+*BA.,-.6A. B/1- 7A.6 S/B/* 8 B/1- 7A.6 2A.,/S
Bumi yang
tandus,
hangus
terbakar, dan
gersang
A!abila disera%i air %enjadi subur dan
sesuai untuk !ertanian( A!abila dibasahi
air hujan %enjadi subur sehingga
%enu%buhkan tu%buhan yang %enghijau
dan buahan yang la)at di%akan
Bumi yang
Subur
/anah yang subur a!abila tanah
diturunkan hujan akan %engeluarkan
hasil tana%an yang lu%ayan /anah yang
subur a!abila tanah diturunkan hujan
akan %engeluarkan hasil tana%an yang
lu%ayan
"i ibaratkan sebagai orang beri%an'
A!abila diturunkan al ;uran ' %ereka
%udah beri%an < %enga%alkan
ajaran al ;uran
Bumi yang
kering/
tandus/gersa
ng
:u%i yang tidak subur 4gersang <
kering kontang &alau!un diturunkan
hujan sangat sukar untuk %enghasilkan
tana%an
"iibaratkan sebagai orang kafir(
7alau!un telah diturunkan al ;uran =
%ereka tidak da!at %eneri%a <
%enga%bil kebaikan dari ajaran al-
;uran
HA*- %+BA.6%-2A. S+1/3A ,A3A1 A7A2 : 57
1aksud %ebangkitan semula 6 ialah Manusia yang telah %ati akan dihidu!kan
se%ula oleh Allah di akhirat kelak untuk %eneri%a balasan
Hukum beriman dengan hari kebangkitan 6
7ajib beri%an dgn hari kebangkitan kerana ia adalah salah satu ruku% i%an
>(
4
Maksud
0ersyukur1
Menyatakan rasa teri%a kasih ke!ada Allah
atas segala nik%at yg dikurniakan
*erbandingan orang
yang bersyukur dan
orang yang tidak
bersyukur
>(.

)+.6A#A*A. ,A*- A7A26
.( Manusia hendaklah sentiasa %ensyukuri nik%at Allah < %enggunakannya !ada
!erkara yang diredai Allah
,( Meyakini baha&a Al ;uran tidak bertentangan dengan sains
2( Kita hendaklah sentiasa %e%erhati < %erenungi setia! kejadian Ala% untuk
%endekatkan diri ke!ada Allah
>( Kita &ajib %eyakini Allah berkuasa %e%atikan %anusia < %enghidu!kannya
ke%bali di akhirat
SOA3A. 3A2-HA. :
.( +yatakan dua bukti Allah berkuasa %enghidu!kan se%ula %ansuia
5
2rang 0ersyukur
&3ajin dan ikhlas melakukan ibadat
&0erusaha meningkatkan dan
memajukan diri% masyarakat dan
negara
&4abar menghadapi musibah
&3eda "alaupun menerima nikmat
yang sedikit.
2rang 5amg (idak 0ersyukur
&Malas dan berpura&pura beribadat
&Kurang berusaha ke arah kemajuan
diri% masyarakat dan negara
&(idak 4abar dan mengeloh apabila
ditimpa musibah
&(amak "alaupun menerima nikmat
yang banyak yang sedikit.
9A*A
B+*S7/%/*
A1A3A.
3-SA.
HA2-
&Memelihara ibadat "ajib dan meninggalkan
ibadat sunat
&Meman6aatkan nikmat ke aranh kebaikan diri%
masyarakat dan negara
-Membanyakkan zikir seperti mengucap al&
Hamdulillah
&Menyampaikan dak"ah dan memberi nasihat
secara hikmah
-3eda dan 7anaah dgn segala pemberian Allah
s"t
-0ertambah cinta kepada Allah s"t apabila
menerima nikmat
,( /erangkan *ara berlakunya !roses kitar air se%ula jadi
2( ?elaskan dua bukti Allah berkuasa %e%bangkitkan %anusia se%ula sele!as ke%atiannya
>( Senaraikan tiga !erbandingan antara orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur
5( /erangkan !roses kejadian hujan
@( ?elaskan ke!entingan air dala% kehidu!an
7( /anah yang subur diibaratkan sebagai ji&a yang %udah %eneri%a nur i%an( A!akah usaha
yang !erlu anda lakukan u%tuk %eningkatkan kei%anan A
8( +yatakan rah%at Allah S7/ yang anda tahu selain dari!ada hujan(
5( Menyelidik kha)anah Allah di bu%i %endatangkan banyak kebaikan ke!ada %anusia
sejagat( Huraikan kebaikan yang akan di!erolehi(
.1( :eri erti !erkataan yang bergaris di ba&ahB
.1(. C D
.1(, D
.1(2 D
.1(> =
.1(5 =
.1(@ =
6