Anda di halaman 1dari 1

DOA SEMPENA HARI Keluarga Pra Sekolah

"

"

&

'

* $

% "

+,

+"

+ .
Ya Allah , Tuhan Penguasa Alam ,
Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan
menghadiri Hari Keluarga ______________________________pada hari ini .
Ya Allah Ya Tuhan Kami
esungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu Ya Allah
Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredhaan-Mu
Kami berkumpul untuk menghubungkan silaturahim,bermusya!arah, bertukar-tukar pendapat dan
menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan s"k"ngan ke arah meningkatkan dana ke!angan
sek"lah kami .
Ya Allah , Ya #ahhar Ya $abbar ,
%erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan &dengan usaha-usaha kami ini' , anak didik kami
akan men(adi pela(ar yang )emerlang, terbilang , pela(ar yang disegani dan dih"rmati, samada
dalam aspek akademik mahupun k"kurikulum seterusnya mampu melahirkan generasi pela(ar
yang ber(aya di dunia mahupun di akhirat.
Ya *ahman Ya *ahim Ya *abbal+alamin ,
$adikanlah kami "rang-"rang yang mendengar kebaikan lantas bersegera melakukan kebaikan ,
,an (adikanlah kami "rang yang mendengar dan mengetahui keburukan lantas bersegera
meninggalkan keburukan .
Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan
sifat lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan keta-!aan dan indahkanlah diri kami dengan
kesihatan.

, /0

2
3

4 /0

"

5 * 3

"

4 7

% (

"

%
8

% "

"

'

"

"

7
:
(