Anda di halaman 1dari 1

NAMA : ROWINDI TITIK CAHYA KURELA

KELAS : 8F
ABSEN : 27
HAKEKAT PERUNDANG-UNDANGAN
Asas Peraturan Perundang Undangan
Asas peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu asas
pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.
A. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
1) Asas Kejelasan Tujuan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang akan
dicapai.
2) Asas Kelembagaan atau rgan !embentuk yang Tepat
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga"pejabat pembentuk peraturan
perundang-undangan yang ber#enang.
!eraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh
lembaga"pejabat yang tidak ber#enang.
$) Asas Kesesuaian antara %enis dan &ateri &uatan
!embentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang
tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
') Asas dapat (ilaksanakan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan e)ekti*itas peraturan
perundang - undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara )iloso)is +)alsa)ah), yuridis +hukum),
maupun sosiologis.
,) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan
berman)aat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
-) Asas Kejelasan .umus
Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan
perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan
mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
/) Asas Keterbukaan (alam
proses peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan
pembahasan bersi)at transparan dan terbuka

B. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
1) 0ak Asasi &anusia
2) 0ak 1 Ke#ajiban #arga negara
$) !elaksanaan 1 penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara
') 2ilayah negara 1 pembagian daerah
,) Ke#arganegaraan 1 kependudukan
-) Keuangan negara