Anda di halaman 1dari 2

AKTIVITI : PENGUCAPAN AWAM 1

Terima kasih tuan pengerusi majlis, yang saya hormati guru-guru penasihat Kelab
Rukun Negara, SK Bandar Utama Damansara 4, rakan-rakan ahli Kelab Rukun
Negara, seterusnya hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian Berdirinya saya di
sini adalah untuk menyampaikan u!apan berkenaan sejarah Rukun Negara
"adirin sekalian,
Rukun Negara hampir sama #ungsinya dengan $an!asila di negara %ndonesia yang
menjadi pegangan seluruh rakyat berbilang kaum dan agama Rukun Negara
adalah ideologi kebangsaan &alaysia %a telah dibentuk pada '( )gos (*+, oleh
&ajlis -erakan Negara iaitu setahun selepas berlakunya tragedi (' &ei (*.* yang
menghan!urkan perpaduan dan ketenteraman negara
Rukun Negara dibentuk dan dirangka untuk tujuan-tujuan seerti :-
( &en!apai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya
/ &emelihara !ara hidup demokratik
' &en!ipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat
dinikmati se!ara adil dan saksama
4 &enjamin satu !ara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya
dan berbagai-bagai !orak
0 &embina satu masyarakat progresi# yang akan menggunakan sains dan
teknologi moden
"adirin sekalian,
Rukun Negara yang mempunyai lima prinsip ini sangat penting untuk
mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara kita akan terus terpelihara
&arilah kita semua sebagai ahli Kelab Rukun Negara menjadi duta untuk
menyuburkan budaya patriotisme dan !inta akan negara dalam kalangan rakan-
rakan kita
Demikian sahaja u!apan saya pada hari ini Semoga berkesempatan di lain
1aktu
Sekian, terima kasih
Terima kasih tuan pengerusi majlis, yang saya hormati guru-guru penasihat Kelab
Rukun Negara, SK Bandar Utama Damansara 4, rakan-rakan ahli Kelab Rukun
Negara, seterusnya hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian Berdirinya saya di
sini adalah untuk menghuraikan prinsip pertama yang terkandung dalam prinsip
Rukun Negara
"adirin sekalian,
$rinsip pertama Rukun Negara ialah Keer!a"aan keada
Tu#an$ Bangsa dan Negara ini telah di1ujudkan atas keper!ayaan yang kukuh
kepada Tuhan &elalui keper!ayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan
negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat $erlembagaan
$ersekutuan memperuntukkan baha1a %slam ialah agama rasmi $ersekutuan, tetapi
agama dan keper!ayaan-keper!ayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan
tenteram di mana-mana bahagian di dalam $ersekutuan dan tindakan membe2a-
be2akan terhadap seseorang 1arganegara atas alasan agama adalah dilarang
sama sekali
3a1atankuasa penggubal Rukun Negara menyedari akan pentingnya agama
dan keper!ayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia Ketiadaan agama boleh
meruntuhkan keperibadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara
&enyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap
ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam
Rukun Negara
"adirin sekalian,
Rukun Negara yang mempunyai lima prinsip ini sangat penting untuk
mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara kita akan terus terpelihara
&arilah kita semua sebagai ahli Kelab Rukun Negara menjadi duta untuk
menyuburkan budaya patriotisme dan !inta akan negara dalam kalangan rakan-
rakan kita
Demikian sahaja u!apan saya pada hari ini Semoga berkesempatan di lain
1aktu
Sekian, terima kasih