Anda di halaman 1dari 4

KONSEP ASAS FIZIK

YANG SUKAR DAN MISKONSEPSI


KONSEP FIZIK BAGI
TAJUK
GELOMBANG CAHAYA
PANTULAN DAN
PEMBIASAN CAHAYA
DAN APLIKASI DALAM
HUKUM SNELL
PENERANGAN TENTANG KONSEP-KONSEP YANG SUKAR DAN MENJADI PENYEBAB KEPADA MASALAH MISKONSEPSI
Bagi tajuk gelombang, ianya terbahagi kepada tiga bahagian iaitu
1. Gelombang bunyi
2. Gelombang cahaya
3. Gelombang electromagnet
Para pelajar sentiasa keliru dengan konsep-konsep yang diterangkan di dalam ketiga-tiga tajuk ini. Setiap tajuk di atas secara relatinya
mempunyai kesamaan namun jika diahami dengan jitu ianya mempunyai banyak perbe!aan dari pelbagai aspek. Bukan itu sahaja, setiap tajuk di
atas juga sentiasa salah diintepretasikan oleh kebanyakan pelajar. "ami memilih tajuk gelombang cahaya yang merangkumi tajuk pantulan dan
pembiasan cahaya untuk dipermudahkan.
#alam tajuk ini, kebanyakan pelajar tidak mematuhi beberapa perkara seperti$
a% "urang memahami &ukum-&ukum Pantulan dan &ukum Snell bagi pembiasan cahaya.
b% 'idak mahir menggunakan simbol dalam pengiraan.
c% 'idak mahir menggantikan simbol dalam pengiraan (atematik
d% 'idak memahami secara terperinci &ukum Snell
Berikut bagaimana permasalahan di atas dihuraikan dan diperincikan sehingga menyebabkan pelajar mengalami miskonsepsi dan seterusnya
kurang berminat pada subjek ini.
Kurang memahami Hukum-Hukum Panu!an "an Hukum Sne!! #agi $em#ia%an &aha'a
Bagi permasalahan ini, kebanyakan pelajar sukar mengingati hukum-hukum yang perlu mereka ahami menyebabkan gangguan kepada input
yang baru. )ntuk itu, pemahaman yang jitu amatlah kritikal dikalangan pelajar.
Ti"ak mahir menggunakan %im#(! "a!am $engiraan)
Bagi sesetengah pelajar, symbol-simbol (atematik yang digunapakai ketika mnyelesaikan masalah amatlah mengganggu. (ereka tidak dapat
mengingati apakah makna dan kegunaan symbol yang digunapakai itu.
Ti"ak mahir mengganikan %im#(! "a!am $engiraan Maemaik
Selain itu, sentiasa kedengaran para pelajar tidak mahir dalam menggantikan simbol dalam pengiraan (atematik. Para pelajar yang dibebankan
dengan pelbagai simbol dan rumus pada matapelajaran yang lepas. (asalah ini akan makin terbeban apabila sesetengah simbol digunapakai
untuk me*akili lain.
Ti"ak memahami %e&ara er$erin&i Hukum Sne!!
"ebanyakan pelajar tidak memahami sesuatu hukum adalah impak dari masalah-masalah yang dinyatakan di atas. (aka, penguasaan pelajar
akan terus merundum sekiranya tidak diatasi segera.
KAEDAH YANG DIGUNAPAKAI BAGI MENGATASI MASALAH)
"aedah yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini adalah praktis latih tubi. +ara ini dipilih berdasarkan kebolehan pelajar dan
sejauh mana mereka boleh menguasai tajuk ini. "aedah praktis latih tubi sangat berkesan apabila melibatkan topik-topik yang memerlukan
pengiraan untuk dikuasai. Secara relatinya, otak kita akan memberi tindak balas segera apabila mengulangi sesuatu perkara berulangkali. ,amun
kaedah ini *alaupun berulangkali mampu menarik minat pelajar kerana penerapan beberapa elemen yang diikirkan *ajar. -lemen-elemen ini
seperti penyampaian ilmu melalui multimedia interakti seperti kepelbagaian audio dan .isual. Pelajar didapati mula memahami sedikit demi
sedikit dan setelah mampu menyelesaikan masalah keseluruhannya mereka akan menampakkan minat yang mendalam untuk terus mencuba.