Anda di halaman 1dari 7

ST(KE)2 Pind 2009

MS: 1 / 7PERMOHONAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR ELEKTRIK/ KONTRAKTOR
PERKHIDMATAN ELEKTRIK/ PENGILANG PAPAN SUIS/ KONTRAKTOR PAPAN
TANDA ELEKTRIK/ UNIT PENDAWAI AN PERSENDIRIAN/ KONTRAKTOR
PEMBAI KAN ELEKTRI K
(Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 (Peraturan 71 96))


BAHAGIAN A : SENARAI SEMAK

Bil Perkara Tandakan
( )

MAKLUMAT PERNIAGAAN/ SYARIKAT
1. Pendaftaran Perniagaan/Syarikat
i. Borang D (Perakuan Pendaftaran)
ii. Borang maklumat perniagaan

ATAU (J ika Sendirian Berhad)

i. Borang 9 (Perakuan Pemerbadanan Syarikat Sendirian)
ii. Borang 24 (Return of Allotments of Share)
iii. Borang 49 (Particulars in Registers of Directors, Managers &
Secretaries)

iv. MAA (Memorandum & Articles of Association of Company)
v. Salinan perjanjian sewa atau salinan hakmilik/perjanjian jual beli
premis perniagaan (Perjanjian hendaklah ditandatangai oleh
pemohon atau salah seorang pemegang saham atau rakan kongsi
perniagaan)

MAKLUMAT ORANG KOMPETEN
(Hendaklah diisi juga di dalam Borang ST(KE)1 Pendaftaran Orang Kompeten)
2 i. Salinan kad pengenalan pemohon (depan dan belakang)
ii. Salinan kad pengenalan orang kompeten (depan dan belakang)
iii. Salinan perakuan kekompetenan
iv. Gambar orang kompeten (ditampal ditempat yang disediakan)
v. Salinan surat tawaran/penerimaan jawatan
vi. Salinan senarai tugas
LAIN-LAI N
3. Photo (Bersaiz 3R)
i. Papan tanda
ii. Pandangan hadapan premis/premis dari luar
iii. Ruang dalam pejabat
iv. Stor penyimpanan barang elektrik
v. Peralatan pengujian
vi. Pelan lokasi premis perniagaan
4. Perlindungan Insuran untuk pekerja di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja
1969 (jadual caruman dan resit)

5. Lesen papan tanda dari Pihak Berkuasa Tempatan - Majlis Daerah atau
Perbandaran atau Dewan Bandaraya


ST(KE)2 Pind 2009

MS: 2 / 7
BAHAGIAN B: J ENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH


J enis
Kontraktor
# Kategori/ Kelas Kelas/ Voltan
yang dipohon
Kelas A
Kelas B
Kelas C

Kontraktor
Elektrik
Kelas D
415v
<11 kV
11 hingga 33 kV
66kV
132kV
275kV

Kontraktor
Perkhidmatan
Elektrik
500kV dan ke atas
0.6kV
11kV
Pengilang Papan
Suis
33kV
Kontraktor Papan
Tanda Elektrik

Unit Pendawaian
Persendirian

Kontraktor
Pembaikan
Elektrik


NOTA:
1 # - Tandakan ( ) pada ruangan berkenaan
2 * - Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
3 Semua dokumen hendaklah disahkan oleh pihak pengeluar dokumen tersebut atau
Pesuruhjaya Sumpah yang berdaftar.
4 Borang ini adalah percuma dan boleh dibuat salinan fotostat.


# Tempoh
dipohon
(tandakan)

1 Tahun


2 Tahun


3Tahun


4 Tahun


5 Tahun

ST(KE)2 Pind 2009

MS: 3 / 7

BAHAGIAN C: MAKLUMAT PERNIAGAAN/ SYARIKAT


1. Nama Syarikat:2. No. Pendaftaran Syarikat:


No. Telefon:

3. Alamat Berdaftar:
(Dengan Pendaftar Syarikat)
No. Fax:
*
Sewa [ ]

Milik sendiri [ ]
No. Telefon:

4. Alamat Premis:
(J ika berlainan dengan alamat di atas)
No. Fax:


5. Ahli-Ahli Lembaga Pengarah / Perkongsian / Milikan Saham
Bil. Nama dan No. Kad Pengenalan Alamat Pos
Milikan
(%)

i.)


ii.)


iii.)

iv.)


v.)
ST(KE)2 Pind 2009

MS: 4 / 7
BAHAGI AN D: MAKLUMAT ORANG KOMPETEN

i. Sertakan salinan setiap perakuan kekompetenan, kad pengenalan dan surat tawaran /
lantikan / senarai tugas jawatan bagi setiap orang kompeten yang dijawat.
ii. Gunakan Borang ST(KE)1 untuk pendaftaran orang kompeten.


BIL

NAMA ORANG KOMPETEN


NO. PERAKUAN

NO. KAD
PENGENALAN

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


BAHAGIAN E: PERALATAN MENGUJ I
Alat-alat ujian yang diperlukan adalah mengikut jenis kategori kontraktor yang dipohon.
(Sebarang dokumen / resit / katalog PERLU disertakan)

Bil.
PERALATAN MENGUJ I

J enama &
No. Siri Peralatan
1.
Penguji Rintangan Penebatan
(Insulation Resistance Tester)
* 500 / 1000 / 5000 Volts
2. Penguji Pemutus Litar Arus Baki
(Residual Current Device Tester)
3. Penguji Rintangan Bumi (Earth
Resistance Tester)
4. Set Pengujian Tekanan
(Pressure Test Set)
5. Set Ujian Suntikan
(Primary/Secondary Injection Test
Set)
6.
Lain-lain jika ada (senaraikan):

ST(KE)2 Pind 2009

MS: 5 / 7


BAHAGIAN F: PENGESAHAN PENDAFTARAN
(Sebarang dokumen / resit perlu disertakan)

Bil. PERKARA-PERKARA
No. Pendaftaran /
No. Rujukan

1.

Pendaftaran Perniagaan (Di bawah Akta Pendaftaran
Perniagaan)
Perakuan Pendaftaran Perniagaan (Borang D)
atau
Pendaftaran Syarikat (Di bawah Akta Syarikat)
Perakuan Pemerbadanan Syarikat Sendirian
(Borang 9)


2.

Perlindungan insuran untuk pekerja di bawah Akta
Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) 1969 jika diperlukan.
No. Kod Majikan :3.

Contoh plat nama papan suis berserta dengan logo syarikat
dalam bentuk lukisan atau plat sebenar. (Untuk permohonan
pengilang papan suis sahaja )


4. Contoh Sijil Ujian Papan Suis. ( Untuk permohonan pengilang
papan suis sahaja )BAHAGIAN G: PENGAKUAN PEMOHON

Nama Pemohon:
No K/P:
Alamat:


Gambar
Ukuran Pasport
J awatan Dalam Syarikat:


1. Saya mengaku bahawa maklumat-maklumat yang terkandung di dalam permohonan ini
adalah benar dan betul dan saya sedar adalah menjadi suatu kesalahan di bawah seksyen
8, Akta Bekalan Elektrik 1990 jika maklumat-maklumat yang diberikan itu adalah palsu.

2. Orang kompeten seperti butiran di Bahagian D adalah dijawat sepenuh masa dan akan
bertanggungjawab ke atas semua kerja-kerja elektrik serta mengawal mutu, menyelia dan
menguji kerja-kerja yang akan dijalankan oleh syarikat ini.
ST(KE)2 Pind 2009

MS: 6 / 7

3. Bersama-sama ini disertakan salinan Perakuan-perakuan kekompetenan, salinan kad
pengenalan dan surat tawaran / lantikan / senarai tugas jawatan sebagai sebagai orang
kompeten.Tandatangan Pemohon: ........................................................

Cop Syarikat: ........................................................

........................................................

Tarikh ........................................................BAHAGIAN H: PERAKUAN ST KAWASAN
(Untuk kegunaan ST sahaja)

Kepada:

Ketua Kawasan Suruhanjaya Tenaga

Tuan,

+
[ ] Saya telah menyemak dan menilai permohonan ini dan memperakukan
supaya ia diluluskan.

+
[ ] Saya tidak memperakukan permohonan ini disebabkan

.

.

( )
Pegawai Yang Diberi Kuasa
b.p: Suruhanjaya Tenaga

Cop Rasmi: ...............................................

Tarikh: ...............................................


*DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN


......................................................
( )
Ketua Kawasan
Suruhanjaya Tenaga


Tarikh : .

ST(KE)2 Pind 2009

MS: 7 / 7

PANDUAN KEPADA PEMOHON MENGENAI KELAS, HAD NILAI KERJ A DAN BILANGAN
ORANG-ORANG KOMPETEN.PENGELASAN KONTRAKTOR ELEKTRIK DAN
J UMLAH KEPERLUAN ORANG KOMPETEN KONTRAKTOR
(Nota: Orang kompeten yang dijawat dikehendaki bekerja sepenuh masa)

Kontraktor Elektrik (P.75)
Kelas Nilai Kerja
Kategori Pendawai
yang perlu dijawat
Bilangan
A Kerja melebihi RM 1 juta (a) Pendawai Fasa Tiga + Endorsan
Pengujian (PW4)
(b) Pendawai Fasa Tiga (PW3)
(c) Pendawai Fasa Tunggal (PW1)

1

2
2
B Kerja mencapai RM 1
juta
(a) Pendawai Fasa Tiga + Endorsan
Pengujian (PW4)
(b) Pendawai Fasa Tiga (PW3)
(c) Pendawai Fasa Tunggal (PW1)

1

1
1
C Kerja mencapai
RM500,000.00
(a) Pendawai Fasa Tiga + Endorsan
Pengujian (PW4)

1
D

Kerja mencapai
RM100,000.00
(a) Pendawai Fasa Tunggal +
Endorsan Pengujian (PW2)

1
Lain-Lain
Unit Pendawaian Persendiarian
(P.80)
(a) Pendawai Fasa Tiga + Endorsan
Pengujian (PW4)

1
Pengilang Papan Suis (P.92) (a) Pendawai Fasa Tiga + Endorsan
Pengujian (PW4)
(b) Penjaga J entera bersesuaian dengan
sekatan yang ditentukan oleh
Suruhanjaya Tenaga

1


1
Kontraktor Papan Tanda Elektrik
(P.84)
(a) Pendawai Fasa Tiga + Endorsan
Pengujian (PW6)

1
Kontraktor Pembaikan Elektrik
(P.88)
(a) Orang yang berkemahiran dan
berpengalaman yang mencukupi untuk
membaiki atau menserbis perkakas
elektrik

1

Anda mungkin juga menyukai