Anda di halaman 1dari 3

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PRODI PEND. BIOLOGI


Alamat: Jl. Dukuhwaluh No. 1 Purwokerto, Banyumas Post Code 55281
Phone: !281" #$!%#$& !281" #$%%2% e't 251
SILABUS
I. Identitas
Pro(ram )tud* : Pend*d*kan B*olo(*
+ata ,ul*ah : Pro-es* ,e.end*d*kan
Jumlah ),) : 2 ),)
)emester : 2 Dua"

II Kometensi Mata K!"ia#$
)etelah men(*kut* .erkul*ahan *n*, mahas*swa d*hara.kan mem*l*k* .emahaman dan
mam.u men(em/an(kan .eranannya se/a(a* (uru mata .ela0aran dalam .elayanan
B*m/*n(an ,onsel*n(, mem*l*k* s*ka. .ro-es*onal dalam melaksanakan tu(as serta
mem*l*k* wawasan tentan( kode et*k ke(uruan
III. Des%&isi Mata K!"ia#$
+ata kul*ah *n* memuat tu(as .ro-es* ke(uruan, hakekat ke.end*d*kan, (uru se/a(a*
.elaksana /*m/*n(an dan konsel*n(, hakekat /*m/*n(an dan konsel*n(, .ro(ram
/*m/*n(an dan konsel*n( d* sekolah, adm*n*stras* dan su.er1*se .end*d*kan
IV. Ke'iatan Pem(e"a)a&an
PERTEMUAN
KE
POKOK BAHASAN DAN SUBPOKOK BAHASAN
1 ,ontrak .erkul*ahan
2 2u(as .ro-es*onal ke(uruan : tu(as .ro-es*onal (uru, tu(as kemanus*aan,
tu(as kemasyarakatan
$
%
5
3akekat .ro-es* ke.end*d*kan : syarat 4 syarat .ro-es*, hakekat .ro-es*
ke.end*d*kan
,ode et*k .ro-es* (uru d* 5ndones*a
6r(an*sas* .ro-es*onal ke(uruan
# )*ka. .ro-es*onal ke(uruan dan .en(em/an(annya
7 3akekat /*m/*n(an dan konsel*n( : .en(ert*an /*m/*n(an, .en(ert*an
konsel*n(, .er/edaan /*m/*n(an dan konsel*n(, landasan B,, -un(s*,
sasaran dan ruan( l*n(ku. B,
8 6r*entas*, .r*ns*. dan asas B,
82)
1
9 Penyelen((araan B, d* sekolah: dasar hukum .elaksanaan B, d* sekolah,
tu0uan /*m/*n(an dan konsel*n( d* sekolah, .eranan B, d*sekolah, .eranan
B, dalam .em/ela0aran s*swa.
1! Pro(ram B, d* sekolah dan .eranan (uru dalam .elaksanaanya
11: 12 Adm*n*stras* .end*d*kan dalam .ro-es* ke(uruan
1$ : 1% Peranan (uru dalam adm*n*stras* sekolah menen(ah
15 )u.er1*s* .end*d*kan
1# 8A)
; ;;;;;;;;
Catatan: 2*a. .ertemuan 1!! men*t
V. Re*e&ensi$
+a..*are, And*. 198%. Buku Pen(antar B*m/*n(an dan konsel*n( d* )ekolah. Pener/*t
8saha Nas*onal: Jakarta
)amana, A. 199%. Pro-es*onal*sme ,e(uruan. Pener/*t ,an*sus: <o(yakarta
)oetarno, et al. 199#. Pro-es* ,e(uruan. Pener/*t 8N): )urakarta
)oet0*.to dan ,osas*. 2!!9. Pro-es* ,e(uruan. Pener/*t =*neka C*.ta: Jakarta
)ukard* dan ,usmawat*. 2!!8. Proses B*m/*n(an dan konsel*n( d* )ekolah. Pener/*t
=*neka C*.ta: Jakarta
>*nkle, >.). 1989. B*m/*n(an dan ,onsel*n( d* )ekolah. Pener/*t ?ramed*a: Jakarta
VI. STRATEGI PERKULIAHAN
A. 2ata. +uka
1. Presentas*
2. D*skus*
B. Non tata. +uka
2u(as *nd*1*dual
VII. Sistem eni"aian

No ,om.onen Bo/ot @"
1 ,ehad*ran dalam .erkul*ahan 5
2
2 2u(as *nd*1*dual 2!
$ 80*an ten(ah semester 25
% 80*an akh*r semester 25
5 Akt*1*tas la*n Akt*1*tas dalam ke(*atan d*skus* dan .resentas*" 25
Jumlah 1!!
3