Anda di halaman 1dari 3

REFLEKSI PENGAJARAN MAKRO

6.3.1.1 Menerangkan fasa dalam pembangunan sistem iaitu analisis, reka bentuk,
perlaksanaan, pengujian, dokumentasi. penyelenggaraan
Kekuatan
Semasa menjalankan pengajaran makro, saya telah dapat mengesan beberapa kekuatan
dan kelemahan dalam pengajaran saya. Antara kekuatannya adalah saya dapat menyampaikan
kandungan pelajaran dengan baik. Persediaan yang rapi telah dibuat sebelum memulakan
pengajaran makro ini bagi mengelakkan sebarang masalah yang akan berlaku semasa sesi
pengajaran. Persediaan awal adalah sangat penting bagi membantu saya menjalankan isi
kandungan dengan baik, mematuhi masa yang telah ditetapkan dan menjalankan segala aktiviti
pengajaran yang dirancang dengan kemas dan teratur. Pemilihan kadedah yang sesuai dapat
menarik minat murid dan dapat memastikan murid-murid berada dalam keadaan terkawal supaya
aktiviti pengajaran berjalan dengan lancar. Aktiviti menonton video pembuatan kek dalam set
induksi dapat menarik minat pelajar untuk bersedia menerima isi pelajaran yang akan diajar pada
hari tersebut.
Penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran saya dapat membantu mereka
memahami dengan lebih jelas isi pelajaran yang ingin saya sampaikan. Selain itu, kelantangan
suara guru juga memainkan peranan yang penting kerana suara yang lantang dan tegas akan
memudahkan murid mendengar dengan teliti dan sekaligus membantu pemahaman mereka
terhadap isi pelajaran yang ingin disampaikan oleh guru. Segala arahan guru juga akan dipatuhi
oleh murid dan ini akan memudahkan guru untuk menjalankan aktiviti yang telah dirancang.
Ketegasan dalam menyampaikan pelajaran akan membuatkan pelajar lebih hormat kepada guru.
Kejelasan dalam memberikan arahan merupakan salah satu kemahiran penting yang perlu ada
pada setiap guru. Hal ini adalah kerana kejalasan dalam menyampaikan isi pelajaran boleh
mempengaruhi peribadi pelajar agar lebih berkeyakinan untuk menimba ilmu. Selain itu,
pertuturan yang baik dapat melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu dengan
menggunakan bahasa yang standard dan mudah difahami oleh pelajar. Arahan yang jelas akan
memudahakan murid-murid faham seterusnya dapat melakukan tugasan mengikut panduan yang
telah diberikan. Tindakan susulan oleh murid yang tepat menunjukkan kefahaman murid
terhadap penyampaian guru berkenaan isi pelajaran.
Kelemahan
Kelemahan yang dapat saya kenalpasti semasa pengajaran makro ini ialah saya tidak
pandai untuk mengaitkan video set induksi saya dengan pengajaran yang akan dijalankan. Video
tersebut saya rasa kurang sesuai kerana tulisan yang terdapat pada video sukar untuk dibaca.
Selain itu, saya juga tidak mencadangkan aktiviti susulan kepada murid untuk menarik perhatian
dan kesediaan mereka untuk menerima isi pelajaran.
Kelemahan yang saya dapat kesan pada langkah pertama ialah saya hanya menjalankan
pengajaran secara terus atau direct teaching learning dan menyebabkan kurangnya komunikasi
dengan pelajar. Komunikasi yang baik akan membuatkan pelajar lebih faham dan memberi
tumpuan di dalam kelas. Keadah pengajaran secara terus ini menyebabkan pelajar-pelajar saya
tidak memberi tumpuan di dalam kelas. Pada pengamatan dalam video makro yang dirakam,
saya dapati pelajar agak bosan semasa proses pengajaran yang dijalankan. Selain itu, saya juga
gagal mengawal kelas dengan baik kerana terdapat beberapa orang pelajar tidak memberi
tumpuan dan mereka melakukan kerja lain (menggunakan telefon bimbit) semasa sesi
pengajaran. Kelemahan saya ialah saya tidak menegur pelajar- pelajar yang tidak memberi
tumpuan semasa saya memberi penerangan dihadapan kelas. Tambahan pula, saya hanya berdiri
dihadapan kelas dan tidak bergerak ke belakang untuk memeriksa pelajar apa yang mereka
lakukan.
Kelemahan lain yang saya dapat kesan ialah kemungkinan bahan bantu mengajar saya
iaitu slaid mspowerpoint yang biasa dan tidak menarik menyebabkan pelajar kurang berminat
untuk mendengar isi pelajaran yang disampaikan. Sepatutnya slaid atau aktiviti yang menarik
boleh dilakukan untuk menggalakkan pelajar-pelajar mengambil bahagian di dalam kelas.
Kekurangan idea untuk membuat aktiviti yang melibatkan pelajar merupakan salah satu
kelemahan yang ada pada saya.
Seterusnya, pada sesi meminta pelajar untuk membuat peta minda ringkasan daripada apa
yang dipelajari pada hari tersebut juga saya tidak begitu mahir memberi arahan dan penjelasan
tentang apa yang sepatutnya ada dalam ringkasan peta minda tersebut. Selain itu, semasa
ringkasan peta minda dibuat, saya tidak pandai untuk menguruskan masa dan masa tidak cukup
untuk membuat latihan pengukuhan. Justeru, saya meminta pelajar menyiapkan tugasan tersebut
dirumah dan ini menyebabkan saya tidak mengikut langkah pengajaran iaitu menyiapkan peta
minda sebelum sesi kelas berakhir.Pada sesi menjawab soalan pengukuhan, kelemahan saya
menggunakan mspowerpoint untuk membuat persembahan macro dalam menjawab soalan,
menyebabkan jawapan terus dipaparkan.

Kelemahan seterusnya ialah pengurusan masa. Saya tidak mengikut masa yang telah
dirancang di dalam rancangan pengajaran dan menyebabkan masa terlebih selama 6 minit.
Pengurusan masa ini penting kerana ia akan menggangu subjek pengajaran yang seterusnya.
Berdasarkan video makro, saya banyak menghabiskan masa pada langkah pertama iaitu
membuat penerangan isi kandungan dan menyebabkan target untuk menyiapakan peta minda
tidak tercapai.
Langkah Penambahbaikan
Penambahbaikan yang boleh dilakukan pada masa akan dating ialah, saya akan cuba
untuk mencari set induksi yang bersesuaian dengan pembelajaran yang akan dijalankan supaya
pelajar lebih bersedia dari segi fizikal dan mental. Seterusnya, saya akan cuba mencari aktiviti
yang sesuai agar komunikasi antara pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar itu berlaku
supaya pemahaman pembelajaran dapat difahami pada tahap yang maksimum. Selain itu saya
akan cuba membaiki cara penyampaian supaya dapat pelajar lebih fokus dan tidak pula berasa
bosan dengan penyampaian yang disampaikan. Kemungkinan isi pelajaran juga boleh
diselilingkan dengan unsur jenaka atau unsur kecindan agar pelajar tidak terlalu tertekan
menerima isi pelajaran. Seterusnya penambaikan yang boleh dilakukan adalah bahan bantu
mengajar. Bahan bantu mengajar yang menarik, interaktif dan bahan yang boleh dipraktikan
sendiri oleh pelajar adalah bahan bantu mengajar yang terbaik. Penambahbaikan yang perlu
dititik berat ialah pengurusan masa. Saya akan cuba mengurus masa mengikit rancangan
pengajaran yang telah dibuat supaya sukatan pelajaran dapat dihabiskan mengikut waktu
ditetapkan disamping pelajar memahami dan menguasai isi kandungan yang telah disampaikan.