Anda di halaman 1dari 1

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA 2010

PENCERAPAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN GURU


NAMA GURU :............................................................................ NO K/P :..........................................................................................
NAMA SEKOLAH : SK TAMAN DUSUN NYIOR, SEREMBAN KOD SEKOLAH : NBA 4035

TARIKH :................................

MATA PELAJARAN :.................................................................. MASA :............................................. TAHUN :..............................


BIL MURID :................................................................................ BIL.BUKU LATIHAN : .............................................

NO
ASPEK
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

4.11

4.12

ASPEK

SKOR
(1 6)

KRITERIA KRITIKAL

Penglibatan aktif murid membolehkan


berlakunya pembelajaran berkesan.
Penguasaan pembelajaran murid selaras
Penguasaan Pembelajaran Murid
dengan objektif yang ditetapkan.
Hasil kerja murid yang berkualiti dapat
Hasil Kerja Murid
mengukuhkan pembelajaran.
Perancangan dan persediaan yang rapi
Perancangan Dan Persediaan Guru
meningkatkan keberkesanan pengajaran.
Kaedah penyampaian yang sesuai
Kaedah Penyampaian
meningkatkan pencapaian objektif pelajaran.
Komunikasi berkesan memudahkan pemahaman
Kemahiran Komunikasi
dan menggalakkan pembelajaran murid.
Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan
Penggunaan Sumber Pendidikan
membantu mengukuhkan pembelajaran murid.
Penilaian yang berterusan meningkatkan
Penilaian
keberkesanan pembelajaran dan pengajaran.
Teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan
Teknik Penyoalan
pemahaman murid.
Penguasaan isi kandungan yang mendalam
Penguasaan Isi Kandungan
membolehkan pelajaran disampaikan dengan
yakin, jelas dan tepat.
Penguasaan kelas yang cekap mewujudkan
Pengurusan Kelas (Bilik Darjah/
suasana yang kondusif untuk keberkesanan
Makmal/Bengkel/Padang)
pembelajaran dan pengajaran.
Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang
Amalan Profesionalisme Keguruan
positif mewujudkan keyakinan dan kepercayaan
murid terhadap guru.
Jumlah Skor Diperoleh
Skor Min [ Formula mengira skor min = Jumlah Skor Diperoleh 12 ]
Peratus Pencapaian [ Formula mengira peratus pencapaian = (Skor min 1 5) x 100 ]
Taraf Pencapaian
Penglibatan Murid

SANGAT LEMAH
0 19%

LEMAH
20 39%

TARAF PENCAPAIAN
MEMUASKAN
HARAPAN
40 59%
60 79%

BAIK
80 89%

CATATAN

Nama Pencerap :
No K/P :

Tandatangan :

CEMERLANG
90 100%