Anda di halaman 1dari 14

BAB I

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Aliran fluida yang melingkupi seua! enda se"ara penu! akan menimulkan #egangan
pada enda #erseu#$ aik #egangan n%rmal maupun #egangan geser. Tegangan n%rmal
diseakan karena adanya #ekanan dari fluida$ sedangkan #egangan geser #imul akia#
adanya &isk%si#as fluida. 'ika ki#a #in(au pada aliran dua dimensi$ aliran yang mengalir
se"ara !%ri)%n#al akan menimulkan gaya drag a#au gaya !ama# karena ara! dari gaya
ini erla*anan dengan ara! aliran$ sedangkan aliran yang mengalir se"ara &er#ikal
menimulkan gaya lif# a#au gaya angka#. Gaya drag sering dianggap mengganggu$ #e#api
dalam si#uasi #er#en#u gaya drag (us#ru di!arapkan. Aplikasi gaya lif# dapa# dili!a# pada
penggunaan pesa*a# #erang dan m%il alap. Pada pesa*a# #erang gaya lif# yang
di!arapkan adala! gaya lif# p%si#if$ ar#inya gaya angka# p%si#if. +edangkan pada aplikasi
m%il alap$ gaya lif# yang di!arapkan adala! gaya lif# nega#if agar m%il #e#ap mela(u di
a#as #ana!.
BAB II
PE,BAHA+AN
A. DE-INI+I -LUIDA
.ang ki#a maksud dengan fluida disini adala! sua#u en#uk ma#eri yang muda! mengalir
misalnya )a# "air dan gas. +ifa# kemuda!an mengalir dan kemampuan un#uk
menyesuaikan dengan #empa#nya erada merupakan aspek yang memedakan fluida
dengan )a# enda #egar. ,eskipun demikian !ukum/!ukum yang erlaku pada dua sis#em
ini #idak ereda. Pada agian ini ki#a akan menin(au fluida dalam keadaan #idak
mengalir$ "%n#%!nya air di dalam sua#u *ada! a#au air di danau0*aduk. Aspek per#ama
yang ki#a dapa#i ke#ika ki#a erada dalam sua#u fluida 1)a# "air2 yai#u #ekanan. Ki#a
merasakan ada #ekanan pada #uu! ki#a yang erada di dalam )a# "air.
B. TEKANAN
Penger#ian #ekanan akan muda! ki#a pa!ami se#ela! ki#a men(a*a per#anyaan/
per#anyaan di a*a! ini. ,engapa pisau yang #a(am lei! muda! mem%#%ng dari pada
pisau yang #umpul3 ,engapa paku yang run"ing lei! muda! menan"ap kedalam enda
diandingkan paku yang kurang run"ing3 Per#anyaan dia#as sanga# er!uungan dengan
k%nsep #ekanan. K%nsep #ekanan iden#ik dengan gaya$ gaya selalu menyer#ai penger#ian
#ekanan. Tekanan yang esar di!asilkan dari gaya yang esar pula$ sealiknya #ekanan
yang ke"il di!asilkan dari gaya yang ke"il. Dari pernya#aan di a#as dapa# dika#akan a!*a
#ekanan seanding dengan gaya. ,ari ki#a li!a# %rang memukul paku seagai "%n#%!.
4rang menan"apkan paku dengan gaya yang esar meng!asilkan paku yang menan"ap
lei! dalam diandingkan dengan gaya yang ke"il.
Penger#ian #ekanan #idak "ukup sampai disini. Terdapa# peredaan !asil #an"apan paku
ila paku run"ing dan paku #umpul. Paku run"ing menan"ap lei! dalam dari pada paku
yang #umpul *alaupun dipukul dengan gaya yang sama esar. Dari sini #erli!a# a!*a
luas permukaan yang #erkena gaya erpengaru! #er!adap #ekanan. Luas permukaan yang
sempi#0ke"il meng!asilkan #ekanan yang lei! esar daripada luas permukaan yang lear.
Ar#inya #ekanan eranding #eralik dengan luas permukaan.
Pen(elasan di a#as memerikan uk#i yang sanga# nya#a pada penger#ian #ekanan. 'adi$
#ekanan dinya#akan seagai gaya per sa#uan luas. Penger#ian #ekanan ini digunakan se"ara
luas dan lei! k!usus lagi un#uk -luida. +a#uan un#uk #ekanan dapa# diper%le! dari rumus
di a#as yai#u 5 Ne*#%n0m6 a#au diseu# dengan pas"al. 'adi 5 N0m675 Pa 1pas"al2. Bila
sua#u "airan dieri #ekanan dari luar$ #ekanan ini akan menekan ke seluru! agian "airan
dengan sama prinsip ini dikenal seagai !ukum Pas"al.
8. -LUIDA +TATI+
+ua#u )a# yang mempunyai kemampuan mengalir dinamakan fluida. 8airan adala! sala!
sa#u (enis fluida yang mempunyai kerapa#an mendeka#i )a# pada#. Le#ak par#ikelnya lei!
merenggang karena gaya in#eraksi an#ar par#ikelnya lema!. Gas (uga merupakan fluida
yang in#eraksi an#ar par#ikelnya sanga# lema! se!ingga diaaikan. Dengan demikian
kerapa#annya akan lei! ke"il.
Karena i#u$ fluida dapa# di#in(au seagai sis#em par#ikel dan ki#a dapa# menelaa! sifa#nya
dengan menggunakan k%nsep mekanika par#ikel. Apaila fluida mengalami gaya geser
maka akan siap un#uk mengalir. 'ika ki#a mengama#i fluida s#a#ik$ misalnya air di
#empayan. +is#em ini #idak mengalami gaya geser #e#api mempunyai #ekanan pada
dinding #empayan.
9 Berdasarkan uraian di a#as$ maka pada ma#eri ini akan dia!as dulu mengenai fluida
s#a#ik. Pada kegia#an eriku#nya akan dia!as se"ara k!usus fluida dinamik. Pema!asan
sering menggunakan k%nsep umum maupun prinsip mekanika par#ikel. Dengan
mempela(ari ma#eri ini erar#i Anda akan dapa# mengka(i sifa# fluida s#a#ik dan fluida
dinamik dengan menggunakan mekanika par#ikel. +e#ela! Anda mempela(ari ma#eri ini$
Anda dapa#: ,en(elaskan makna !ukum u#ama !idr%s#a#ik.
,enggunakan !ukum u#ama !idr%s#a#ik un#uk men(elaskan sifa#/sifa# k!usus fluida
s#a#ik. ,emedakan ma"am/ma"am aliran fluida.
,eng!i#ung dei# aliran fluida. ,en(elaskan makna !ukum Bern%ulli.
,enggunakan !ukum Bern%ulli un#uk men(elaskan sifa#/sifa# aliran fluida.
,en(elaskan masala! fluida pada ke!idupan se!ari/!ari dengan menggunakan k%nsep
fisika.
D. ,EKANIKA -LUIDA
,ekanika fluida adala! sudisiplin dari mekanika k%n#inum yang mempela(ari fluida
1yang dapa# erupa "airan dan gas2. ,ekanika fluida dapa# diagi men(adi fluida s#a#ik
dan fluida dinamik. -luida s#a#is mempela(ari fluida pada keadaan diam semen#ara fluida
dinamis mempela(ari fluida yang ergerak.
-luida Ne*#%nian &s. n%n/Ne*#%nian
+eua! -luida Ne*#%nian 1dinamakan dari Isaa" Ne*#%n2 didefinisikan seagai fluida
yang #egangan gesernya eranding lurus se"ara linier dengan gradien ke"epa#an pada
ara! #egak lurus dengan idang geser. Definisi ini memiliki ar#i a!*a fluida ne*#%nian
akan mengalir #erus #anpa dipengaru!i gaya/gaya yang eker(a pada fluida. +eagai
"%n#%!$ air adala! fluida Ne*#%nian karena air memiliki pr%per#i fluida sekalipun pada
keadaan diaduk. +ealiknya$ ila fluida n%n/Ne*#%nian diaduk$ akan #ersisa sua#u
;luang<. Luang ini akan #erisi seiring dengan er(alannya *ak#u. +ifa# seper#i ini dapa#
#erama#i pada ma#erial/ma#erial seper#i puding. Peris#i*a lain yang #er(adi saa# fluida n%n/
Ne*#%nian diaduk adala! penurunan &isk%si#as yang menyeakan fluida #ampak ;lei!
#ipis< 1dapa# dili!a# pada "a#2. Ada anyak #ipe fluida n%n/Ne*#%nian yang kesemuanya
memiliki pr%per#i #er#en#u yang erua! pada keadaan #er#en#u.
Persamaan pada fluida Ne*#%nian
K%ns#an#a yang meng!uungkan #egangan geser dan gradien ke"epa#an se"ara linier
dikenal dengan is#ila! &isk%si#as. Persamaan yang menggamarkan perlakuan fluida
Ne*#%nian adala!:
di mana
= adala! #egangan geser yang di!asilkan %le! fluida
> adala! &isk%si#as fluida/seua! k%ns#an#a pr%p%rsi%nali#as
adala! gradien ke"epa#an yang #egak lurus dengan ara! geseran
?isk%si#as pada fluida Ne*#%nian se"ara definisi !anya ergan#ung pada #empera#ur dan
#ekanan dan #idak ergan#ung pada gaya/gaya yang eker(a pada fluida. 'ika fluida
ersifa# ink%mpresiel dan &isk%si#as ernilai #e#ap di seluru! agian fluida$ persamaan
yang menggamarkan #egangan geser 1dalam k%%rdina# kar#esian2 adala!
di mana
=i( adala! #egangan geser pada idang i#! dengan ara! (#!
&i adala! ke"epa#an pada ara! i#!
@( adala! k%%rdina# erara! (#!
'ika sua#u fluida #idak memenu!i !uungan ini$ fluida ini diseu# fluida n%n/Ne*#%nian.
E. ALIRAN -LUIDA
Aliran fluida dapa# diak#eg%rikan:
5. Aliran laminar
Aliran dengan fluida yang ergerak dalam lapisan A lapisan$ a#au lamina A lamina dengan
sa#u lapisan melun"ur se"ara lan"ar . Dalam aliran laminar ini &isk%si#as erfungsi un#uk
meredam ke"endrungan #er(adinya gerakan rela#i&e an#ara lapisan. +e!ingga aliran
laminar memenu!i !ukum &isk%si#as Ne*#%n
6. Aliran #urulen
Aliran dimana pergerakan dari par#ikel A par#ikel fluida sanga# #idak menen#u karena
mengalami per"ampuran ser#a pu#aran par#ikel an#ar lapisan$ yang mengakia#kan saling
#ukar m%men#um dari sa#u agian fluida keagian fluida yang lain dalam skala yang
esar. Dalam keadaan aliran #urulen maka #urulensi yang #er(adi memangki#kan
#egangan geser yang mera#a diseluru! fluida se!ingga meng!asilkan kerugian A kerugian
aliran.
B. Aliran #ransisi
Aliran #ransisi merupakan aliran perali!an dari aliran laminar ke aliran #urulen.
-. K4N+EP DA+AR
Bilangan Reyn%lds
Bilangan Reyn%lds merupakan ilangan #ak erdimensi yang dapa# memedakan sua#u
Dili!a# dari ke"epa#an aliran$ menuru# 1,r. Reyn%lds2 diasumsikan0dika#eg%rikanlaminar
ila aliran #erseu# mempunyai ilangan Re kurang dari 6BCC$ Un#uk aliran #ransisi
erada pada pada ilangan Re 6BCC dan DCCC iasa (uga diseu# seagai ilangan
?isk%si#as
?isk%si#as fluida merupakan ukuran ke#a!anan seua! fluida #er!adap def%rmasi a#au
perua!an en#uk. ?isk%si#as dipengaru!i %le! #empera#ur$ #ekanan$ k%!esi dan la(u
perpinda!an m%men#um m%lekularnya. ?isk%si#as )a# "air "enderung menurun dengan
seiring er#ama!nya kenaikan #empera#ur !al ini diseakan gaya A gaya k%!esi pada
)a# "air ila dipanaskan akan mengalami penurunan dengan semakin er#ama!nya
#empera#ur pada )a# "air yang menyeakan er#urunya &isk%si#as dari )a# "air #erseu#.
Rapa# (enis 1densi#y 2
Densi#y a#au rapa# (enis 1E2 sua#u )a# adala! ukuran un#uk k%nsen#rasi )a# #erseu# dan
dinya#akan dalam massa persa#uan &%lumeF sifa# ini di#en#ukan dengan "ara meng!i#ung
nilai densi#y dapa# dipengaru!i %le! #empera#ur semakin #inggi #empera#ur maka
kerapa#an sua#u fluida semakin erkurang karena diseakan gaya k%!esi dari m%lekul A
m%lekul fluida semakin erkurang.
K%efisien Gesek
K%efisien gesek dipengaru!i %le! ke"epa#an$ karena dis#riusi ke"epa#an pada aliran
laminar dan aliran #urulen ereda$ maka k%efisien gesek ereda pula un#uk masing A
masing (enis aliran. Reyn%lds kri#is$ sedangkan aliran #urulen mempunyai ilangan Re
lei! dari DCCC.
G. TEKANAN DALA, -LUIDA
,isalkan ki#a sedang erendam di dalam air$ apa yang ki#a rasakan3 +e%la!/%la! air
menekan seluru! #uu! ki#a yang ersen#u!an dengan air. Tekanan ini semakin esar
apaila ki#a masuk lei! dalam ke dalam air. -en%mena apa yang ada dialik peris#i*a
ini. Pernya#aan ini mengandung penger#ian a!*a fluida memerikan #ekanan #er!adap
enda yang erada di dalamnya. Penger#ian ini diperluas men(adi #ekanan pada fluida
#ergan#ung pada ke#ealannya a#au lei! #epa#nya kedalamannya. Udara0a#m%sfer #erdiri
dari gas/gas yang (uga merupakan en#uk dari fluida. ,aka udara (uga akan memiliki
#ekanan seper#i definisi di a#as. Tekanan udara ki#a anggap sama un#uk ke#inggian
#er#en#u di a#as umi namun un#uk ke#inggian yang sanga# #inggi di a#as permukaan umi
esarnya men(adi ereda.
H. -LUIDA ELEKTR4/RE4L4GI
,ungkin$ yang per#ama kali melakukan per"%aan pemua#an dan penerapan "airan
fluida yang meresp%n k%ndisi luarnya adala! Pak Ginsl%* pada #a!un 5HDC. Kenapa
saya a*ali dengan ;mungkin<3 +ea ide a#au nia#an memua# fluida pin#ar ini suda! ada
se(ak 5IC #a!un yang lalu. Lalu Pak Ginsl%* la! yang er!asil melakukan per"%aan
pemua#annya. Keanyakan fluida elek#r%/re%l%gi merupakan dispersi dari par#ikel
diele"#ri" yang #ersuspensi pada n%n/"%ndu"#ing liJuid 1"airan yang ersifa# ukan
k%nduksi$ alias #idak mampu !an#ar lis#rik2. ,uda!nya$ anda punya par#ikel 1ule# ke"il/
ke"il2 dari a!an diele"#rik kemudian di"ampur dengan "airan #ak mampu !an#ar lis#rik$
misal sili"%ne/%ils$ !ingga sifa# "ampuran seper#i suspensi. I#ula! fluida elek#r%/re%l%gi.
.ield s#ress$ #egangan geser$ yai#u gaya luar yang diperlukan un#uk menggeser fluida
#erseu#$ dari keadaan diam kemudian mengalir. -luida elek#r%/re%l%gi mula/mula
mempunyai nilai yield s#ress rela#if ke"il$ ya iyala!K"airan gi#u l%!K Namun ke#ika
medan lis#rik dari luar diaplikasikan$ nilai yield s#ress/nya men(adi meningka# dengan
dras#is$ alias susa! un#uk mengalir. ,ekanisme yang sering digunakan un#uk men(elaskan
fen%mena ini adala! ke#ika medan lis#rik luar 1%rdenya seki#ar k?0mm2 diaplikasikan
kepada fluida elek#r%/re%l%gi$ menimulkan efek dip%le 1pe/dua/ku#u/an2 dari dielek#rik
par#ikel yang #ersuspensi dalam "airan #s. Berua!nya sifa# dialek#rik par#ikel !ingga
mempunyai ku#u ini menyeakan par#ikel ke"il/ke"il saling mendeka# sa#u sama
lainnya$ sesusai sifa# ku#u masing/masing.
+e!ingga #er"ip#ala! ran#ai0susunan par#ikel seara! dengan medan lis#rik. Li!a# animasi
dia*al ar#ikel. Ben#uk daripada susunan rapi (a(aran par#ikel yang eren#uk seper#i ran#ai
inila! yang menyeakan nilai yield s#ress men(adi naik se"ara drama#is. Definisi
penda!uluan #en#ang fluida pin#ar (enis ini di"ukupkan sampai disini$ n#ar disamung lagi
yang lei! dalam (ika memungkinkan.
Kini$ aplikasi dari fluida elek#r%/re%l%gi #ela! mempunyai pangsa pasar #ersendiri$
dian#aranya:
/ 8%n#r%llale &al&e and s!akers
/ 8%n#r%llale ma"!inery and engine m%un#
/ 8%n#r%llale "lu#"! and rakes
/ 8%n#r%llale dampers
,ungkin ada seagian perala#an ini perna! anda li!a#$ sekilas li!a#$ a!kan anda pakai
dan %perasikan #eru#ama di perusa!aan/perusa!aan esar. Namun yang #ampak nya#a di
depan anda !anyala! kemuda!/a#uran dan ke"anggi!an perala#an #erseu#. +iapa sangka
dialik pr%duk/pr%duk #erseu# #ersimpan keru*e#an dan keunikan aspek s"ien"e dan
#ekn%l%gi yang memikin da!i erkeru#$ kening melear$ dan %#ak erpu#ar sekian anyak
peneli#i dan sekian lama *ak#u yang diperlukan.
I. -LUIDA BER,AGNET
Pada #a!un 5HLC/an$ Pak R%sens*eig men(adi pel%p%r peneli#ian pemua#an dan aplikasi
dari fluida ermagne#. Kemudian se#ela! eerapa saa# se#ela! peneli#iannya
erkemang$ eliau mendirikan perusa!aan yang dikenal dengan Perusa!aan
-err%fluidi"s. -luida ermagne# #erdiri a#as par#ikel ermagne# 1superparamagne#i"
par#i"le2 erukuran sangan ke"il 1skala nan%$ !6.
B. !5
tinggi awal air
5. Sebuah mobil buatan Amerika serikat meluncur
di jalan tol dengan kecepatan 50 mil/jam kecepatan
ini setara dengan
A.50 km/jam
B. 60 km/jam
C. 70km/jam
. !0 km/jam
". #o km/jam
6. badan metereologi menemukan bahwa sebuah
stasiun pengisian bahan bakar melakukan
pen$impangan pela$anan%$aitu & liter bensin $ang
dijual sebenarn$a han$a ber'olum 0.#5 liter.hal
mendasar $ang disarankan oleh Balai meteorolog$
kepada pemilik stasiun adlah
A.melakukan kalibrasi terhadap alat ukurn$a
B. mengganti seluruh pompa $ang digunakann$a
C. membeli alat ukur baru
. menutup pompa bahan bakarn$a
".menambah 'olume bensin $ang dijualn$a
7. "mas memilki massa jenis &#(00 kg/m).Sepotong
emas ber'olum * cm) di ambil dari batangan emas
murni padat tak berpori.+assa potongan adalah
A.* gr
B. &#.(gr
C.(!.6gr
.#.65 gr
".&#( gr
!. Suatu ketika sebuah pesawat angkasa mendarat
di permukaan Bulan.kemudian sebuah satelit
diluncurkan dan mengorbit pada ketinggian &00 km
di atas permukaan bulan.percepatan gra'itasi pada
permukaan bulan adalah &.5* m/s,.-ari .jari bulan
adalah &%7 / &00m.Apabila satelit tersebut
mengorbit lingkstsn.berapakah perioda orbit satelit
tersebut1
A.&.0 / &0)s
B.6%! / &0)s
C.&.& / &0)s
. 5.0 / &0)s
" 7.& / &0)s
#. Sebuah tangga $ang panjangn$a berstandar pada
dinding tanpa gesekan.2antai cukup kasar dan
koe3isien gesek statis antara lantai dan tangga
adalah 4. 5etika posisi tangga membentuk sudut
6%tangga tepat hamper tergelincir.berapakah sudut
61
A. tan 6 7 4/2
B. tan 6 7 *4
C. tan 6 7 &/ *4
. sin 6 7 &/4
".cos 6 7 4
&0. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan (0
m/s. seratus meter di depan mobil tersebut terdapat
rambu peringatan jalan licin.Bila mobil dapat
berjalan di jalan tanpa selip dengan kecepatan &0
m/s%maka pengendara mobil harus mengerem
dengan percepatan konstan sebesar8m/s,.
A.9*0
B.9!
C.9:
. &5
". *0
&&. Seorang pemain gol3 memukul bola gol3
bermassa 50 gr dengan s tik sehingga bola bergerak
dengan kelajuan :0 m/s.Bila waktu sentuh antara
bola gol3 dengan stik 0.0& sekon%maka besarn$a
ga$a rata . rata $ang dikerjakan stik gol3 pada bola
adalah8newton
A.*
B.&0
C. *0
.&00
".*00
&*. total ga$a $ang dihasilkan mesin pesawat boeing
7:7 adalah sebesar #%0 / &00 ;. +assa maksimum
$ang diperbolehkan dimilki oleh pesawat jenis ini
adalah (.0 / &00kg.Selama pesawat lepas
landas%besar maksimum percepatan $ang mungkin
adalah8.m/s,
A.&
B.(
C.#.!
. &0
". *7
&(. Sebuah mobil dan kereta api bergerak bersama9
sama melalui lintasan $ang sejajar dengan
kecepatan konstan *5 m/s. +obil mengalami
perlambatan sebesar *.5 m/s,.hingga berhenti
karena lampu lalu lintas menunjukan lampu
merah.Setelah berhenti selama &5 sekon% mobil di
percepat kembali sebesar 5 m/s,.waktu $ang di
perlukan mobil untuk dapat men$usul kereta
setelah mulai berjalan kembali adalah88sekon
A.&0
B.&5
C.*0
.*5
".(0
&:. Seorang anak memutar batu bermassa m
dengan tali $ang panjangn$a * m.membentuk
lingkaran hori<ontal setinggi * m di atas tanah.=iba
. tiba tali putus dan batu terlontar hori<ontal serta
jatuh &0 m dari%asal batu terlepas.>ercepatan
sentriprntal batu selama gerak melingkar adalah
sebesar8.m/s
A.*5
B.50
C.75
.&00
".&*5
&5. Sebuah electron dalam tabung sinar katoda
?C@=A dipercepat dari *B&00m/s sepanjang lintasan
*cm.2aman$a electron bergerak sepanjang lintasan
ini adalah8.mikrosekon.
A.0.&
B.0.:
C.0.5
.&
".&.*
&6. Seorang pemain basket $ang tinggin$a *m
memasukan bola ke dalam keranjang $ang berjarak
hori<ontal &0m.Bila sudut lemparan.Bola :5C
terhadap hori<ontal dengan tinggi keranjang basket
( m%maka kecepatan awal%bola harus di lemparkan
sehingga bola masuk keranjang berda pada tinggi
maksimum adlah sebesar8m/s
A.5
B.:0
C.50
.7
". 7.5
&7. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan
konstan di atas jalan melingkar dengan jari . jari
tertentu.Bila mobil dapat bergerak melingkar dan
tidak tergelincir%maka $ang men$ebabkan mobil
tidak tergelincir karena adan$a8.
A.ga$a normal
B.ga$a berat
C.ga$a gesekan kine tis
.ga$a sentri3ugal
". ga$a gesekan statis
&!. Sebuah disk pla$er dapat memutar compact
disk ?CA $ang bergerak berdiameter &*cm dengan
kelajuan &00 rpm.Bila ada dua titik dalam C $ang
masing . masing berjarak &cm ?titik &Adan* cm
?titik *A dari poros C%maka8.
A.5ecepatan sudut titik&%dua kali kecepatam sudut
titik *
B.5ecepatan 2inier titik &%dua klai kecepatan linier
titik *
D C.kecepatan sudut titik & sama dengan kecepatan
sudut titik *
.5ecepatan linier titik & sama dengan kecepatan
titik *
".kecepatan sudut titik & setengah kali kecepatan
sudut titik *
&#. ua bola sodok A dan B bermassa sama saling
bertumbukan. Bola A dari keadaan
diam ditumbuk oleh bola B $ang bergerak dengan
kelajuan konstan tertentu.Bila
tumbukan pertama lenting sempurna%sedangkan
tumbukan kedua tidak lenting%maka
A . kecepatan bola A setelah tumbukan $ang kedua
tdk lenting
B . kecepatan bola A setelah tumbukan kedua kali
tumbukan pertama
C . kecepatan bola B setelah tumbukan pertama
dua kali tumbukan kedua
. kecepatan bola B setelah tumbukan kedua dua
kali tumbukan pertama
" . kecepatan bola A setelah tumbukan pertama
sama dengan tumbukan
kedua
*0. ua buah bola dilemparkan mendatar
bersamaan dari puncak sebuah gedung $ang
tinggi%satu dengan kelajuan Eo dan $ang lainn$a
dengan kelajuan F'o%maka
A . bola dengan kelajuan awal 'o sampai duluan ke
tanah
B . bola dengan kelajuan awal F sampai duluan ke
tanah
C . kedua bola sampai ke tanah dengan posisi sama
. kedua bola sampai bersamaan di tanah
". tidak dapat diketahui tanpa tahu tinggi
gedungn$a
*&. -arak -akarta . Bandung adalah &!0 km dan
dapat ditempuh dengan kereta api >arah$angan
selam ( jam. -ika dari arah $ang berlawanan
dengan gerak kereta kelajuan rata9rata angina
adalah 5 km/jam% maka kelajuan rata9rata kereta
api >arah$angan itu adalah
A. 65 km/jam
B. 60 km/jam
C. 55 km/jam
. !0 km/jam
". :5 km/jam
**. Besar ga$a gesekan $ang bekerja pada benda
$ang bergerak pada bidang miring kasar% jika ga$a
gesekan dengan udara diabaikan % bergantung pada
A.kecepatan benda dan kekasaran permukaan
bidang
B. massa benda% percepatan benda% dan kekasaran
pemukaan bidang
C. berat benda% kemiringan bidang% percepatan
benda% dan kekasaran
>ermukaan bidang
. berat benda% kecepatan benda% kekasaran
permukaan bidang
". berat benda% kemiringan bidang dan kekasaran
permukaan bidang
*(. Sebuah gigi ?gearA berputar secara normal
dengan kecepatan :0G rad/s. 5arena debu $ang
menempel pada sumbu putarn$a% putaran gigi
diperlambat sebesar :G rad/s, sampai akhirna$ gigi
berhenti berputar. Berapa jumlah putaran $ang
dijalani gigi tersebut sebelum akhirn$a berhenti1
A. 50 putaran
B. &00 putaran
C. &50 putaran
. *00 putaran
". *50 putaran
*:. esain pistol mainan menggunakan pegas
dengan spesi3ikasi teknisH pemendekan maksimum
pegas 5 cm% massa peluru maksimum &0 gram%
kecepatan peluru keluar laras 50 m/s. Agar sesuai
dengan spesi3ikasi tersebut% konstanta bahan pegas
$ang digunakan besarn$a.
A. &00 ;/m
B. &000 ;/m
C. &0000 ;/m
. 5000 ;/m
". 50 ;/m
*5. -ari9jari bumi di khatulistiwa 6(7! km%
sedangkan g 7 #%7! m/s,. -ika sebuah satelit dengan
massa *B&06 kg mengorbit di atas khatulistiwa
dengan ketinggian &0 km% maka energi potensial
$ang dimiliki satelit tersebut adalah8
A. &#5 I-
B. &#5 +-
C. &%#5 I-
. #7%5 I-
". #7%5 +-
*6. Sebuah ga$a J bekerja hori<ontal pada benda
$ang berada pada bidang $ang licin dengan sudut
kemiringan K seperti pada gambar di samping. Bila
masa benda adalah m dan percepatan gra'itasi
bumi adalah g% maka resultan ga$a $ang bekerja
pada benda itu adalah88
A. J sin K L mg cos K
B. J cos K . mg sin K
C. J sin K . mg cos K
. J cos K L mg sin K
". J sin K . mg sin K
*7. >erhatikan gambar berikut ini M
Sebuah benda ditarik oleh truk dan mobil dengan arah
$ang berlawanan. -ika truk memberikan ga$a &6 k;
dan mobil memberikan ga$a &0 k;% maka besar dan
arah resultan ga$a $ang d alami benda adalah 8.
A. 6 k; kearah mobil
B. 6 ; kea rah mobil
C. 6 k; kea rah truk
. 6 ; kea rah truk
". =idak bergerak
*!. =iga buah benda% masing9masing bermassa +%
dilepaskan secara bersamaan dari atas bidang miring
pada ketinggian $ang sama N. Benda9benda tersebut
adalah
O. 5ubus dengan sisi @
OO. Silinder pejal beradius @
OOO. Silinder berongga beradius @
Asumsikan silinder bergerak menggelinding sedangkan
kubus bergerak translasi tanpa gesekan. Benda mana
$ang tiba di dasr terlebih dahulu 1
A. Benda i
B. Benda ii
C. Benda iii
. Benda i dan ii
". Benda ii dan iii
*#. =ongkat tak bermasa dengan panjang * @ dapat
berotasi terhadap sumbu 3ertikal melalui pusat seperti
pada gambar. Sistem berotasi dengan kecepatan sudut
P ketika dua masa m berjarak @ dari sumbu. +asa .
massa tersebut di tarik bersama sama hingga jarak @/ *
dari pusat oleh ga$a berarah sepanjang tongkat.
5ecepatan angular s$stem tersebut adalah8

Anda mungkin juga menyukai