Anda di halaman 1dari 29

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS
PEREMPUAN MELAYU

PERANCANGAN PENGAJARAN BERKESAN


MENJANA PEMBENTUKAN
MODAL INSAN KELAS PERTAMA

Aimee Shahrin Bin Jais

-1-
RINGKASAN EKSEKUTIF

Perbincangan penulisan ini adalah berfokus kepada 5 elemen utama perancangan pengajaran

berkesan adalah kesesuaian bahan pengajaran, kesesuaian sumber pengajaran, penglibatan

pelajar, penilaian prestasi , pengukuran dan penambahbaikan.

Faktor Olahan Perancangan yang memenuhi kehendak sukatan pelajaran / modul pelajaran ,

faktor perancangan penggunaan bahan mengajar konvensional serta faktor pengunaan teknologi

maklumat dan komunikasi menjadi kunci utama menentukan kesesuaian bahan pengajaran

berkesan.

Keberkesanan sesuatu sumber pembelajaran pula banyak dipengaruhi oleh faktor pemilihan

dan pemusatan pembelajaran berasaskan kepada teori tingkahlaku serta faktor pemilihan

pendekatan pembelajaran kontekstual, konstruktivisme dan masteri dalam bentuk pembelajaran

secara bersemuka.

Faktor kesediaan pelajar sama ada dari aspek kognitif afektif mahu pun psikomotor menjadi

tonggak kekuatan perancangan mengajar berkesan. Selain dari itu, faktor penglibatan pelajar

secara partisipatif dan kolaboratif juga menyumbang kearah keberkesanan merancang

penglibatan pelajar.

Keberkesanan penilaian prestasi juga dipengaruhi oleh faktor perlaksanaan proses penilaian

berasaskan sekolah melalui semakan hasil portfolio hasil kerja pelajar , serta faktor refleksi

kendiri pengajaran yang mendalam.

Keupayaan memilih , bentuk – bentuk ujian samad ada dalam pembinaan item mahupun

pembinaan PMM berdasarkan JPU juga memainkan peranan menentukan perancangan

pengajaran berkesan. Seterusnya tindakan melaksanakan analisis keputusan pelajar dan analisis

perancangan strategik akan mengukuhkan lagi proses tindakan penambah-baikan.

-2-
1.0 PENGENALAN

Dalam pendidikan formal, proses merancang pengajaran dan pembelajaran merupakan satu

proses utama yang perlu diberi penekanan yang sewajarnya. Ramai pakar dalam pendidikan

berpendapat bahawa proses ini memerlukan suatu usaha berterusan untuk menyediakan

pendidikan komprehensif serta efektif untuk menyampaikan segala isi pelajaran dengan berkesan.

Koh Boh Boon (1992) menyatakan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah

melibatkan dua pihak iaitu guru dan murid. Justeru, pengajaran yang ideal haruslah membawa

kesan penuh ke atas pembelajaran yang berlaku sepertimana yang telah dirancang terlebih

dahulu.

Menurut Sharifah Alwiah Alsagoff (1983) pula, pengajaran yang berkesan adalah merujuk

kepada keupayaan guru merancang dan melaksana proses pembelajaran yang dapat membawa

pelajar kepada hasil pembelajaran terakhir sepertimana yang diinginkannya. Hal ini melibatkan

corak pengajaran berstruktur sama ada segi organisasi pengurusan bilik darjah mahupun kepada

kecukupan dalam kandungan isi pelajaran.

Hal ini dikuatkan lagi dengan kenyataan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia : Modal Insan

Cemerlang Minda Kelas Pertama : Edisi Pelancaran 2008, ms 185 menyatakan bahawa

pengajaran berkesan sangat memerlukan perancangan yang rapi oleh guru dengan mengambil

kira kesesuaian bahan pengajaran, sumber pembelajaran, penglibatan aktif murid, penilaian

prestasi, pengukuran dan penambahbaikan.

Berdasarkan kepada dua kenyataan di atas, jelaslah bahawa untuk melaksanakan satu

proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan , satu persediaan perancangan yang rapi

perlu dirangka terlebih dahulu dengan mengambil kira 5 elemen utama seperti mana yang

terkandung dalam kenyataan Kementerian Pelajaran Malaysia tersebut.

Untuk melihat sepintas lalu perbincangan mengenai elemen-elemen tersebut, kerangka

perbincangan berfokus kepada seperti mana yang terkandung dalam rangka konsep dibawah :

-3-
ELEMEN Fokus elemen Huraian Contoh /Bukti

• Olahan Perancangan Perlu melihat dan sejajar dengan sukatan • Rangka perancangan pengajaran
pengajaran memenuhi dari: tahunan pensyarah
kehendak Sukatan o Matlamat /objektif (LAM PT 09-01)
pelajaran dan Modul pembelajaran
Pembelajaran o Penerapan nilai • Ringkasan Rancangan Mengajar (Lesson
o Masa pembelajaran yang Plan) pensyarah
diperuntukan LAM PT 09-02
:

• Penggunaan bahan Perlu melihat kepada ciri-ciri bahan • Bahan Bantu Belajar
Bantu Mengajar pengajaran yang baik o Alatan sebenar
(BBM) Konvensional • gerakbalas dengan elemen o Carta/gambar
o Bahan pancaindera. (Gambaran sebenar bahan )
konkrit • membantu peningkatan
o Bahan kefahaman pelajar • Bahan pengurusan Grafik
Kesesuaian Bahan
Pengajaran
separa • Mudah disediakan o Peta minda
konkrit o Carta alir
o Peta konsep
(Salinan gambaran grafik yang
digunakan semasa P&P)

• Penggunaan bahan • Maklumat dapat dicapai secara on- • Laman web


berasaskan teknologi line (atas talian) • E-libary
maklumat dan • Pembelajaran secara interaktif. • Hamparan elektronik
komunikasi (ICT) • Menggambarkan situasi sebenar o Presentation Media
melalui rakaman-rakaman secaran o Word Spreadsheet
movie/animasi.
• Dapat mengambarkan secara visual
secara konkrit dari sesuatu abstrak.
• Meminima kos pembelajaran pelajar (Contoh Persembahan Powerpoint yang
digunakan semasa P&P)

• Kuliah/Tutorial/Amali
• Pemusatan Pemilihan dan perubahan strategi ISL dalam
pembelajaran Pembelajaran dari kontinum berpusatkan
berasaskan Teori guru kepada berpusatkan pelajar LAM PT 09-02
Tingkahlaku
• Pendekatan • Pemilihan pendekatan pembelajaran Kuliah/Tutorial/Amali
pembelajaran secara yang sesuai. ISL dalam
bersemuka o Pendekatan pembelajaran LAM PT 09-02
Kesesuaian Sumber secara kontekstual
pembelajaran Amali Praktikum dalam Borang PR1
o Pendekatan pembelajaran dan PR2
secara Konstruktivisme
Amali Bina Insan Guru dalam Borang
o Pendekatan pembelajaran Pentaksiran BIG
secara masteri
Amali Gerko dalam Borang LAM PT
11-06 GERKO

• Faktor kesediaan • Kesedianaan Kognitif • Penyusunan jadual semester yang sesuai


pelajar • Kesediaan Afektif untuk pelajar
• Kesediaan Psikomotor (Jadual Waktu IPGMKPM)

• Penyusunan jadual waktu yang sesuai


(Jadual Waktu Semester Pensyarah)
Penglibatan pelajar
• Kaedah Penglibatan • Penglibatan belajar secara • Arahan pembinaan tugasan secara
pelajar parsitipatif (pembuat keputusan) berkumpulan
• Penglibatan belajar secara
kolaboratif • Arahan persembahan tugasan secara
berkumpulan

-4-
• Prestasi kemajuan dan Melaksanakan proses penilaian melalui • Arahan Kerja Kursus Pendek
perkembangan pelajar • Skema Jadual Penentuan Tugasan
beraskan PBS • Semakan folio Hasil Kerja Pelajar • Rubrik Kriteria Penilaian kerja
kursus ( PMM kerja kursus)
• Penilaian Prestasi Melaksanakan proses merenung kembali
Penilaian Prestasi Pengajar melalui • Catatan/refleksi
• Refleksi kendiri pengajaran tentang faktor kekuatan, kelemahan
berasaskan Analisis SWOT. Peluang Ancaman dalam LAM PT 09-
• Soalselidik P&P oleh pelajat 02
terhadap guru / pensysrah. • Borang semakan interaksi bersemuka
• • Instrumen Penilaian perlaksanaan kerja
Kursus LAM PT 14-03
• Pemilihan bentuk-bentu • Pembinaan Item Ujian
ujian dan alat penilaian o Item objektif Contoh pembinaan soalan-soalan
o Item subjektif peperiksaan
o Item essei

• Pembinaan Panduan Memberi


Markah (PMM)
Pengukuran Dan
Penambahbaikan Berdasarkan Jadual Spesifikasi Ujian
(JSU)
• Analisis keputusan Pembinaan analisis keputusan pencapaian Contoh
Pencapaian Pelajar pelajar Analisis Keputusan Kerja Kursus dan
Peperiksaan mengikut Gred dalam
LAM PT 15-02
Analisis Perancangan
Strategik Perlaksanaan tindakan penambahbaikan o Penilaian sasaran Kerja tahunan (SKT)

Seterusnya, perincian perbincangan dalam penulisan ini adalah berdasarkan kepada

perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Kursus Lepasan Ijazah (KPLI) yang dijalankan

di Institusi Pendidikan Guru (IPGM).

2.0 ELEMEN KESESUAIAN BAHAN PENGAJARAN

2.1 Perancangan pengajaran memenuhi dengan Sukatan Pelajaran kursus KPLI

dan Modul Pembelajaran KPLI

Sukatan pelajaran merupakan rujukan utama keperluan asas merangka

perancangan pengajaran. Akta Pendidikan 1996 dengan jelas menyatakan bahawa setiap

rangka perancangan pengajaran mestilah berpandukan kepada sukatan pelajaran. Ini

adalah kerana sukatan pelajaran tersebut dirangka untuk memenuhi apirasi matlamat

kurikulum operasional rasmi seperti mana yang telah termaktub dalam Falsafah Pendidikan

Negara.

-5-
Mengikut perakuan 57(a) Laporan Jawatankuasa Kabinet pula menyatakan

bahawa kurikulum sekolah hendaklah dirancang untuk membolehkan murid-murid

mencapai kemahiran dalam bidang komunikasi, bidang manusia dengan alam sekeliling

dan perkembangan bidang diri individu yang sesuai dengan keperluan, minat, bakat dan

kemampuan mental serta kesediaan murid-murid.

Oleh itu kesesuaian olahan perancangan pengajaran yang akan dirangka perlulah

juga memenuhi kehendak apa yang disarankan dalam sukatan pelajaran. Kesesuaian

mengolah perancangan pengajaran ini memberi implikasi terhadap keberkesanan untuk

mengapai

• Matlamat /objektif pembelajaran yang disasarkan

• Penerapan nilai-nilai murni yang dirangka

• Masa pembelajaran yang diperuntukan

Para pensyarah seterusnya melaksanakan proses penterjemahan dari sukatan

pelajaran KPLI atau modul Pembelajaran KPLI untuk menjana idea dan inovasi semasa

merangka Perancangan Pengajaran Tahunan Pensyarah ( rujuk lampiran 1 :LAM PT 09-

01). Olahan idea dan inovasi pengajaran yang dirancang dengan teliti dan terperinci ini

pula akan digarap dalam Ringkasan Rancangan Pengajaran Mingguan Pensyarah ( rujuk

lampiran 2 : LAM PT 09-02). Dengan usaha melengkapkan kedua-dua perancangan ini,

satu gambaran menyeluruh perencanaan perancangan pengajaran dapat diwujudkan.

Semasa melaksanakan proses menterjemah sukatan pelajaran atau modul

pembelajaran tersebut. keupayaan dan kebolehan seseorang pensyarah memahami dan

menghayati isi kandungannya dengan mendalam banyak membantu kejayaan merangka

pengajaran dan pembelajaran yang berkesan banyak dipengaruhi oleh

• kelayakan profesionalisme keguruan yang dimiliki

• pengalaman sebagai pakar dalam menyusun tajuk-tajuk pembelajaran


-6-
• kebolehan dalam pengurusan masa mengikut jam kredit yang telah

ditetapkan.

Hakikat ini dibuktikan oleh kajian Aimee Shahrin (2007) menyatakan 98.3% dari

kalangan responden dengan jelas amat bersetuju dengan kepentingan elemen kelayakan

profesionalisma keguruan sebagai suatu penanda-aras dalam menilai kualiti pensyarah

institusi melalui Kelayakan Ikhtisas, Kelayakan Akademik, Kursus-kursus dalam

perkhidmatan yang diikuti, Keterampilan dalam bidang kepakaran, dan pengalaman

tempoh bertugas sebagai pakar dalam sesuatu tugasan dalam merencanakan

perancangan pengajaran.

Seterusnya kajian Salinat Mohamed Ali, Hj Yahya Panot, Zamzam Abdul Rashid,

Sabariah Ibrahim, Dr Jennifer Wee Beng Neo dan Hj Syed Nokman Syed Abu Bakar :

Kajian Kes Persepsi Terhadap Pensyarah Di Jabatan Pendidikan Ilmu Pendidikan , MPTI

telah menyatakan bahawa sebilangan besar persediaan pensyarah berada di tahap

sederhana tinggi dalam merangka dan menyediakan perancangan pengajaran yang

berkesan.

2.2 Penggunaan Bahan Bantu Belajar Konkrit atau Separa konkrit

Bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan

program pembelajaran, menimbulkan rangsangan keinginan pelajar-pelajar untuk

mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran lebih baik dan menarik. Bahan

bantu belajar (BBM) bukanlah merupakan sesuatu yang tersisih sifatnya daripada proses

pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Noraziah Abdul Hamid ( 1981: 2 ) , menyatakan ‘

alat bantu ‘ itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut.

Ia bukan sahaja bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan

-7-
murid dan sebaliknya, murid sesama murid malah akan membantu atau mempercepatkan

proses pemahaman mereka.

Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale ( 1964 ) yang digambarkan dalam

bentuk “ cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek

konkrit hinggalah kepada aspek abstrak. Kefungsian Bahan Bantu Mengajar ini juga

diiktiraf oleh David Berlo yang menyatakan bahawa isi pengajaran sebagai mesej dan

salurannya penyampaiannya adalah melalui BBM, lisan dan tulisan.

Penyelidikan Mok Soon Sang dan Lee Shok Mee (1986) yang telah dibuat

menyatakan bahawa: kefahaman dan pengetahuan yang diperolehi oleh manusia, 75%

adalah diperolehi melalui deria pandang, 13% daripada deria dengar, 6% daripada deria

sentuh, 3% daripada deria rasa , 3% daripada deria bau. Berdasarkan kajian di atas,

nyatalah bahawa pancaindera pandang dan dengar merupakan dua saluran indera yang

penting sekali dalam proses pembelajaran. Kenyataan-kenyataan di atas dapat

disimpulkan bahawa ciri-ciri bahan yang baik seharusnya boleh :

• Memberi gerakbalas yang baik dengan elemen pancaindera yang dimiliki

oleh pelajar

• Membantu memberi peningkatan kefahaman pelajar dan

• Disediakan dengan mudah.

Oleh itu, untuk menyediakan bahan bantu mengajar di peringkat KPLI berdasarkan

kepada ciri-ciri tersebut, para pensyarah telah mengklasifikasikannya kepada dua bentuk.

Bentuk-bentuk tersebut adalah :

• bahan bantu mengajar konkrit

• bahan bantu mengajar separa konkrit.

Dibawah klasifikasi Bahan Bantu Mengajar Konkrit para pensyarah akan

menyediakan bahan sebenar yang terdiri dari alatan sebenar, item sebenar yang wujud
-8-
serta boleh digunakan sewaktu sessi pembelajaran yang dirancang.(rujuk lampiran 3 yang

mengambarkan penggunaan alatan sebenar atau bahan sebenar). Pelajar-pelajar akan

dibenarkan untuk mencuba menggunakan bahan-bahan tersebut untuk mengukuhkan

pengalaman pembelajaran mereka.

Seterusnya, para pensyarah akan menjelmakan bahan separa konkrit dalam bentuk

ilustrasi grafik seperti carta alir, peta minda dan peta konsep ( rujuk lampiran 4 ). Adalah

diharapkan ilustrasi grafik yang dihasilkan dari teori, idea atau konsep yang terdapat dalam

sesuatu isi kandungan pelajaran itu dapat membantu meningkatkan kefahaman pelajar.

2.3 Penggunaan Bahan Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

Dewasa ini sejajar dengan pengetahuan saintifik dan perkembangan teknologi,

beberapa bentuk BBM yang baru perlu digunakan untuk mempercepatkan proses

pembelajaran. Keberkesanan guru yang mengajar di bilik darjah pula tidak akan tercapai

dengan baik tanpa sokongan bahan bantu mengajar yang berteknologi, kreatif, cantik dan

menarik.

Panduan Pelaksanaan Program Pengkomputeran di Sekolah, BTP, KPM, Julai 2002

pula dengan jelas menyatakan ICT dalam pendidikan bermaksud penggunaan teknologi

maklumat dan komunikasi yang menyokong proses teras dalam pengurusan dan

pentadbiran pendidikan, pengajaran dan pembelajaran serta pendidikan sepanjang hayat.

Mohd Zaliman et al. (2001) pula menyatakan teknologi multimedia kian diiktiraf sebagai

alat bantuan pengajaran yang sesuai dalam membantu para pendidik untuk mendalami

dan mendasari cabaran dunia pendidikan era baru.

Menurut Norhashim et al. (1996) pada perkembangan awal pembelajaran

berasaskan komputer semua proses persembahan adalah berbentuk linear dan laluan

-9-
modul pengajaran telah ditetapkan. Dengan menggunakan teknik multi media

pembelajaran boleh berlaku secara interaktif. Pelajar dapat berinteraksi dengan media

pengajaran tanpa kehadiran guru atau secara online.

Brown et al. (1994) pula menyatakan bahawa aplikasi pembelajaran berasaskan

multimedia berupaya untuk memberikan berbagai contoh yang sebenar kepada pelajar

dengan gabungan teks, muzik, imej, video dan animasi. Pembelajaran berasaskan

komputer dalam bentuk multi media telah berkembang dengan begitu pesat.

Norhashim et al. (1996) juga menyatakan elemen multimedia jika digabungkan

dengan perisian kursus terkini yang dibina khas untuk pembangunan skrip akan dapat

menghasilkan perisian kursus yang lebih baik dari perisian kursus yang dibangunkan

dengan menggunakan sistem pengarangan tradisi kerana keupayaan perisian membina

animasi sasuatu konsep atau idea dalam sesuatu kandungan pelajaran.

Merrill et al (1994) juga menyatakan bahawa pembangunan perisian kursus

multimedia untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran telah menjadi lebih mudah untuk

diubahsuai dan disesuaikan untuk penggunaan individu. Kemudahan pembangunan ini

menjadikan perisian kursus sesuai untuk digunakan sebagai pembelajaran kendiri serta

berupaya menjimatkan kos.

Berdasarkan kepada beberapa kenyataan di atas dapat disimpulkan bahawa

penggunaan bahan ICT berkesan seharusnya mempunyai ciri – ciri :

• Maklumat boleh dapat dicapai secara on-line (atas talian)

• Pembelajaran secara interaktif serta boleh dijalankan tanpa penglibatan

secara langung oleh guru.

• Menggambarkan situasi sebenar melalui rakaman-rakaman video secara

langsung.

- 10 -
• Dapat mengambarkan secara visual secara konkrit dari sesuatu abstrak

melalui animasi

• Meminima kos pembelajaran yang ditanggung oleh guru dan pelajar.

Oleh itu, berdasarkan kepada kefahaman ini, para pensyarah cuba menerapkan

elemen ICT dalam bahan pengajaran dan pembelajaran mereka seperti pencarian

maklumat menggunakan laman web dan E-library. Persembahan persembahan dalam

bilik darjah pula dijalankan dengan menggunakan hamparan elektronik seperti Presentation

Media dan Word Spreadsheet ( rujuk lampiran 5: bahan Persembahan Powerpoint )

Hakikat kepentingan dan keperluan bahan ICT memberikan kesan pengajaran dan

pembelajaran ini dibuktikan oleh oleh kajian Azwan Ahmad, Abdul Ghani Abdullah,

Muhammad Zohir Ahmad dan Abdul rahman Abdul Aziz : Kesan efikasi kendiri guru

terhadap Amalan Pengajaran Berbantukan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT),

Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 7, BPPDP, KPM Dis 2005. Kajian tersebut

menyatakan bahawa dengan penggunaan ICT , pengajaran dan pembelajaran akan lebih

menarik dan tidak membosankan. Guru–guru seharusnya membiasakan diri

menggunakan teknologi dalam pengajaran mereka agar pelajar akan terangsang untuk

menghayati dan mengikuti pelajaran dengan penuh minat.

3.0 KESESUAIAN SUMBER PEMBELAJARAN

3.1 Pemilihan Strategi Pembelajaran Berasaskan Teori Tingkahlaku

Dalam teori tingkah laku, tumpuan pembelajaran adalah kepada perubahan tingkah

laku luaran yang dipengaruhi oleh peneguhan. Dalam teori ini tumpuan akan diberikan

kepada prinsip rangsangan dan tindak balas terhadap bahan yang dikemukakan oleh

perisian kursus kepada pelajar. Menurut Skinner (1954) teori tingkah laku adalah satu

kelakuan yang boleh diperhatikan dan diukur. Melalui perisian kursus ini tumpuan
- 11 -
pembelajaran berasaskan teori tingkah laku, adalah kepada tindak balas pelajar yang

dipengaruhi oleh peneguhan melalui maklum balas dari komputer.

Teori ini juga berpegang kepada prinsip bahawa pelajar akan mengekalkan sesuatu

tindakan jika peneguhan yang bersesuaian diberikan kepadanya. Menurut pandangan

Thorndike (2000) hubungan di antara rangsangan dan tindak balas akan diperkukuhkan

sekiranya tindak balas yang positif diberikan ganjaran yang positif. Sebagai contoh, apabila

seseorang pelajar diberikan ganjaran selepas menunjukkan sesuatu gerak balas, ia akan

mengulangi tindak balas tersebut setiap kali rangsangan yang sama diberikan.

Kebanyakkan pembelajaran yang dijalankan berdasarkan teori ini adalah tanggungjawab

pendidik dan dikawal sepenuhnya oleh sistem pengajaran yang digunakan. Pengaplikasian

teori tingkah laku pada perisian kursus ini ialah dengan membangunkan perisian kursus ini

dengan keupayaan untuk memberikan rangsangan bagi setiap tindak balas positif yang

diberikan oleh pengguna.

Hasil kenyataan diatas dapatlah dirumus bahawa proses pengajaran seharusnya

berubah dari berpaksikan guru kepada pengajaran berpusatkan pelajar. Situasi ini dapat

digambarkan melalui rajah berikut :

Berdasarkan kepada kenyataan tentang tingkah laku di atas, nyatalah kepentingan

pemilihan strategi amat penting untuk merangka strategi pembelakaran berkesan.

Berpaksikan kepada tahap pemikiran dan kematangan berfikir pelajar yang sedang

- 12 -
mengikuti Kursus KPLI, para pensyarah lebih menekankan strategi pembelajaran

berpusatkan pelajar berbanding strategi pembelajaran berpusatkan guru. Hakikat ini

dibuktikan dengan mewujudkan elemen kaedah pengajaran seperti kaedah kuliah, kaedah

tutorial, keadah amali dan kaedah pembelajaran kendiri atau ISL didalam ringkasan

mengajar pensyarah (rujuk lampiran 2 : LAM PT 09-02). Keupayaaan memilih kaedah-

kaedah pengajaran yang dinyatakan untuk diselaraskan dengan tahap tingkah laku pelajar

akan dapat menjana pengajaran yang berkesan.

3.2 Kaedah Pendekatan Pembelajaran Secara Bersemuka

Pendekatan pembelajaran secara bersemuka merupakan merupakan suatu kaedah

pembelajaran yang memerlukan adanya hubungan secara langsung di antara pelajar

dengan guru. Aplikasi pendekatan ditentukan melalui 2 ciri kawalan utama :

• Penentuan masa yang ditetapkan untuk sesuatu sessi pembelajaran berlaku

• Penentuan tempat yang ditetapkan untuk melaksanakan sesuatu sessi

pembelajaran.

Terdapat 3 pendekatan pembelajaran yang berada didalam pendekatan bersemuka iaitu

pendekatan Kontekstual, Pendekatan Konstruktivisme dan Pendekatan Masteri.

Pendekatan kontekstual merupakan satu konsepsi pengajaran dan pembelajaran

yang membantu guru mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan situasi dunia

sebenar dan memotivasikan pelajar untuk membuat perkaitan antara pengetahuan dengan

aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga, warga masyarakat dan

pekerja.

- 13 -
Menurut kamus Webster , Kontekstual berasal dari bahasa Latin con = with + textum =

woven yang bermaksud mengikut konteks atau dalam konteks. Konteks pula membawa

maksud keadaan, situasi dan kejadian. Secara umum, kontekstual membawa pengertian:

• Yang berkenaan, releven, ada hubungan atau kaitan langsung,

• Yang membawa maksud, makna dan kepentingan (meaningful).

Pendekatan kontekstual menyedari hakikat bahawa pembelajaran ialah satu proses

pelbagai bentuk yang kompleks yang menjangkaui kaedah-kaedah jenis latih tubi dan

rangsangan dan tindak balas.

Menurut teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya berlaku apabila

pelajar memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga

ia membawa maksud atau makna kepada mereka dalam kerangka rujukan mereka sendiri

(dunia dalaman bagi memori, pengalaman dan tindak balas mereka sendiri). Pendekatan

pembelajaran dan pengajaran seperti ini mengandaikan minda akan mencari maksud

dalam konteks dengan cara semula jadi, iaitu berkait dengan persekitaran semasa

seseorang itu. Ini berlaku dengan cara pencarian hubungan yang diterima akal dan

kelihatan bermakna, terbentuk daripada pemahaman ini, teori pembelajaran kontekstual

tertumpu pada aspek pelbagai bagi mana-mana persekitaran pembelajaran, sama ada

dalam bilik darjah, dalam makmal, dalam makmal komputer, tampat atau lokasi kerja, atau

di ladang tanaman. Ia menggalakkan pendidik memilih dan/atau membina persekitaran

pembelajaran yang menggabungkan seberapa banyak bentuk pengalaman yang boleh

termasuk aspek sosial, fizikal, psikologikal, ke arah mencapai hasil pembelajaran yang

diinginkan. Dalam persekitaran sedemikian, pelajar menemui perhubungan yang bermakna

antara idea abstrak dan aplikasi praktikal dalam konteks alam yang nyata.

Pendekatan Konstruktivisme pula merupakan proses pembelajaran yang

menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda pelajar. A.N. Whitehead

- 14 -
(1929) mengingatkan supaya tidak membebankan kanak-kanak dengan pengetahuan

yang tidak berkembang (" dead knowledge").Apa yang diketengahkan oleh Whitehead

ialah amalan mengajar di sekolah perlulah menjurus kepada usaha membolehkan

kanak-kanak atau murid berfikir dalam persekitaran kehidupan dan mengelakkan

daripada hanya memberi pengetahuan yang bersifat kaku ( inert ideas ) yang tidak mampu

digunakan bagi menyelesaikan masalah harian.

Barnes (1976) dan Bransford (1986) mengkaji tentang 'inert ideas' mendapati

kebanyakan pengetahuan yang diajar di sekolah adalah terasing daripada cara kanak-

kanak berfikir. Menurut Bransford ramai yang berpandangan bahawa pengetahuan yang

didapati di sekolah hanya merupakan pengetahuan yang dipindahkan dari seseorang

kepada seseorang yang lain. Pengetahuan tersebut hanya cukup untuk menjawab soalan

daripada guru ataupun untuk menjawap soalan-soalan peperiksaan sahaja tetapi ianya

tidak menunjukkan pengetahuan individu secara keseluruhan.

Pendekatan masteri yang dipelopori oleh John Carroll (1963) pula menyarankan

fokus untuk sesuatu proses pembelajaran ialah masa yang diperlukan oleh pelajar yang

berlainan untuk menguasai perkara yang dipelajari. Ianya agak berbeza dengan teknik

pembelajaran secara tradisional dimana di dalam kaedah ini pelajar diberi jumlah masa

yang sama untuk menguasai sesuatu tajuk tetapi fokus kepada keupayaan yang berbeza.

Levine (1985 ) dan Bloom (1981) pula menyatakan cabaran di dalam suasana

pembelajaran masteri ini terletak kepada menyediakan masa yang cukup dan mengatur

strategi-strategi pembelajaran untuk memastikan semua pelajar akan mencapai keupayaan

yang sama . Elemen-elemen penting untuk kaedah pembelajaran masteri ialah :

• Menjelaskan secara spesifik kepada pelajar apa yang akan dipelajari dan

menjelaskan bagaimana ianya akan dinilai.

• Membenarkan pelajar untuk belajar dengan kadar mereka sendiri.

- 15 -
• Memantau kemajuan pelajar dan menyediakan tindakbalas berserta dengan

langkah pemulihan yang sesuai.

• Menguji bagi memastikan kriteria pembelajaran akhir tercapai.

Dengan memahami ketiga-tiga pendekatan pembelajaran tersebut , para pensyarah

akan mengaplikasikannya dalam mod-mod pembelajaran yang dirancang. Olahan dalam

mod-mod pembelajaran tersebut boleh berupa dalam bentuk kuliah/Tutorial/ Amali Gerko

dan ISL yang dijalankan di dalam persekitaran kampus IPG (rujuk lampiran 2 : LAM PT 09-

02 dan lampiran 8 : LAM PT 11-06 Amali Gerko ) Seterusnya untuk mendapatkan

kefahaman dan penghayatan lebih mendalam dalam situasi sebenar, Amali Praktikum

yang dijalankan disekolah-sekolah (rujuk lampiran 7: Borang PR1 dan PR2) dan Amali

Bina Insan Guru yang dijalankan secara aktiviti luar (rujuk lampiran 7..... : Borang

Pentaksiran BIG). Kepelbagaian mod pembelajaran yang dirangka ini akan banyak

memberi kesan pembelajaran yang dilalui oleh pelajar KPLI tersebut.

Hakikat keberkesanan pemilihan pendekatan yang dinyatakan diatas didalam kajian

Suresh Nair & Malar a/p Muthiah : Penggunaan Konstruktivisme Lima fasa Needham

Dalam Pembelajaran” : Malaysian Journal Of Educators and Education 20th edition (2005)

mendapati pengajaran menggunakan model lima fasa Needham (1987) dapat

meningkatkan pencapaian subjek secara signifikan.

4.0 PENGLIBATAN PELAJAR

4.1Faktor Kesedian Pelajar Untuk Belajar

Kesediaan pelajar untuk belajar juga perlu diambil kira semasa merancang

perancangan berkesan. Kesediaan pelajar tersebut terbahagi kepada 3 iaitu kesediaan

Kognitif, Kesediaan Afektif dan Kesediaan Psikomotor.

- 16 -
Kesediaan Kognitif merupakan kesediaan mendikut peringkat perkembangan mental untuk

menerima rangsangan dan memahaminya, menaakul dan berfikir serta dapat

menghubungkaitkan pengalaman sedia ada seseorang. Kesediaan Afektif merupakan

kesediaan sikap dan minat terhadap sesuatu pelajaran, menjadi aktif dan mudah menerima

pelajaran, memperolehi kepuasaan dan keseronokan dalam pembelajaran serta menjadi

pendorong untuk berjaya. Kesediaan psikomotor merupakan kesediaan fizikal pelajar untuk

menjalani latihan yang menggunakan fungsi tubuh badan sebagai pengerak utama serta

menuruti kesediaan kognitif dan afektif. Kesemua kesediaan tersebut pula dipengaruhi

oleh pengalaman dan kematangan.

Pengalaman menjadi faktor utama mempengaruhi kesediaan pelajar untuk

menerima pengajaran yang disampaikan. Ia juga menjadi prinsip asas kepada penentu

kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran. Kematangan pula di pengaruhi oleh

kematangan fizikal, mental, sosial dan emosi. Kematangan fizikal adalah kematangan yang

melibatkan perkembangan psikomotor individu. Individu yang normal akan mengalami

perkembangan dan mencapai kematangan fizikal yang sama dalam tempoh masa yang

seragam. Kematangan mental pula merupakan perkembangan dan persediaan minda

manusia untuk menerima pelajaran. Kematangan sosial pula merupakan keupayaan

seseorang individu membentuk hubungan baik dengan individu atau komuniti lain serta

mempamerkan sikap dan tingkah laku yang positif apabila berinteraksi. Kematangan emosi

puja merujuk kepada kestabilan dalam minat, sikap serta keinginan .

Santrock (2001) menjelaskan remaja yang dapat mencapai kesejahteraan (well

being) mengalami perkembangan yang sempurna serta mempunyai tahap kesediaan yang

tinggi. Hakikat dari kefahaman mengenai kenyataan tersebut, para pensyarah merangka

perancangan Jadual waktu semester (rujuk lampiran 10 : Jadual waktu IPGMKPM) serta

- 17 -
penyusunan nya (rujuk lampiran 11 : Jadual waktu pensyarah) agar memenuhi elemen-

elemen kesediaan pelajar untuk mengikuti proses pembelajaran.

4.2 Kaedah Penglibatan Pelajar

Dalam teori pengurusan moden, penglibatan parsitipatif (pembuatan keputusan)

merupakan komponen yang memainkan peranan kearah keberkesanan dan kejayaan

sesuatu aktiviti yang dijalankan. Robiah Sidin (1988) menjelaskan pembuatan keputusan

merupakan satu proses berfikir dan membuat pertimbangan berasaskan penganalisaan

yang bersungguh-sungguh tentang sesuatu situasi dan proses memikirkan secukup-

cukupnya berkenaan urutan aktiviti atau cara yang dapat digunakan sebagai tindakan. Fred

Luthans (1976) menyifatkannya sebagai satu proses membuat pemilihan berdasarkan

kepada beberapa alternatif. Alberts (1974) pula mengklafikasi sebagai perancangan,

motivasi dan pengawalan. Cambell, Corbally dan Nystrand (1983) menyatakan pembuatan

keputusan sebagai cara-cara bergerak sebagai arah pencapaian matlamat.

Sturman, (1992) mendefinisikan pendekatan kolaboratif sebagai. satu urusan yang

melibatkan (biasanya) dua orang guru yang bekerjasama secara timbal balas di setiap

peringkat pengajaran: merancang dan menyediakan rancangan pengajaran, melaksanakan

dan menilai pencapaian aspek yang ditumpukan dalam mata pelajaran

Nunan (1992) pula menyatakan pendekatan kolaboratif pengajaran sebenar yang

dilaksanakan secara timbal balas oleh dua orang guru yang sama atau berbeza disiplin

kepada sekumpulan pelajar dalam kelas yang sama pada waktu yang sama. Urusan

pengajaran seperti ini menekankan perkongsian bersama agihan kuasa dan membuat

keputusan antara guru-guru tersebut.

Dari pernyataan di atas dapat dirumuskan bahawa penglibatan secara kolaboratif

merupakan pembelajaran yang memerlukan penglibatan semua ahli kumpulan. Ia

- 18 -
memerlukan idea yang mencabar, menyokong dan menambah baik sesuatu idea sehingga

mencapai persetujuan kumpulan. Dalam pembelajaran kolaboratif ini, pelajar-pelajar akan

mengumpul idea atau data, berkongsi pengalaman, berbincang sesama mereka, dan

menyelesaikan masalah bersama. Kriteria asas dalam pendekatan kolaboratif

• kebolehan bergaul dan bekerjasama pada peringkat peribadi

• perlunya ada komitmen, kesudian untuk berkorban masa bagi merancang,

menilai dan membuat refleksi

• saling membantu antara satu sama lain untuk mencapai prestasi akademik

yang baik

Dengan mengandaikan bahawa pelajar KPLI juga merupakan bakal-bakal guru

yang dilatih, penglibatan pelajar secara aktif dalam semua proses pengajaran dan

pembelajaran sememangnya diberi keutamaan. Dalam proses pembelajaran tersebut,

para pensyarah akan mengolah aktiviti-aktiviti yang membolehkan pelajar sentiasa berada

didalam situasi partisipatif dan kolaboratif. (rujuk lampiran .. : Arahan Tugasan kerja kursus

pendek Dengan bentuk penglibatan sebegini, diharapkan pelajar KPLI akan dapat

menimba pengetahuan secara bersama-sama dalam pasukan (rujuk lampiran 16 : Borang

Rekod Kolaborasi Aktiviti)

5.0 PENILAIAN PRESTASI

5.1 Prestasi kemajuan Dan perkembangan Pelajar

Pembangunan Pendidikan 2001-2010 Kementerian Pelajaran Malaysia mengariskan

bahawa Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan proses penilaian selaras dengan

proses pengajaran dalam bilik darjah untuk mengesan kemajuan pelajar dalam konteks

perkembangan individu secara menyeluruh. Ianya akan mempertingkatkan mutu penilaian

dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya supaya proses
- 19 -
pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat. Ianya juga

memainkan peranan untuk meningkatkan keupayaan guru dalam usaha membina dan

mereka bentuk jenis-jenis ujian yang lebih bermutu. Melalui PBS guru dapat mengetahui

tahap pencapaian murid serta untuk mengenal pasti dan membaiki kelemahan-kelemahan

murid sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran menjadi lebih kronis.

Antara kelebihan-kelebihan Penilaian Berasaskan sekolah adalah :

• Menekan penilaian secara tak formal, seperti pemerhatian, soal jawab secara

lisan dan ujian kertas-pensel untuk mengesan peringkat penguasaan dan

kemajuan pelajar dalam bilik darjah.

• Menekan penilaian formatif daripada penilaian sumatif – maklumat yang

diperoleh daripada PBS adalah digunakan untuk membantu perkembangan

pelajar dalam semua bidang yang berkaitan dengan pendidikan.

• Menekankan tindakan susulan daripada laporan pencapaian atau pensijilan –

membaiki pembelajaran seterusnya.

• Menekankan penilaian secara berterusan – membolehkan guru

mengubahsuai strategi dan teknik, pengajaran mengikut maklumat penilaian

yang diperoleh dari semasa ke semasa.

• Menekan penilaian secara menyeluruh – segala potensi pelajar seperti

intelek, rohani, jasmani dan emosi dinilai.

• Menekankan penilaian dalaman – guru yang mengajar pelajar itu sendiri dan

bukan diuruskan secara berpusat.

Dengan merujuk kepada Proses Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS), para

pensyarah akan menilai prestasi kemajuan dan perkembangan pelajar secara berterusan

sepanjang semester pembelajaran. Satu Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) akan

diberikan kepada pelajar untuk dijalankan dan didokumentasikan sebagai Portolio Hasil
- 20 -
Kerja Pelajar. Seterusnya proses menilai Portfolio Hasil Kerja Pelajar pula

dilaksanakan.berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (rujuk Lampiran 11: Arahan Kerja

Kursus Pendek, Skema jadual Penentuan Tugasan dan Peraturan memberi Markah Kerja

Kursus ).Melalui proses ini juga para pensyarah berpeluang membuat bimbingan sekiranya

pencapaian pembelajaran tidak mencapai tahap seperti mana yang telah ditetapkan..

5.2 Penilaian Prestasi Pengajar

Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) menjelaskan bahawa

Sistem Penilaian Prestasi merupakan suatu sistem instrumen penting pengurusan sumber

manusia bagi menilai pencapaian prestasi anggota perkhidmatan awam dan pencapaian

matlamat organisasi. Melalui Penilaian Prestasi, sesuatu penilaian boleh dilaksanakan

terhadap faktor

• Hubung kait anggota dengan rancangan / tindakan kerja organisasi (SKT)

• Maklum balas tentang kemajuan yang dicapai terhadap elemen yang

dirancang.

• Membuat petunjuk prestasi, pengukuran dan penilaian

• Kaunseling, motivasi dan insentif

• Penerapan budaya kerja cemerlang

Berdasarkan kepada kefahaman sistem penilaian prestasi yang dianjurkan oleh

jabatan perkhidmatan, para pensyarah akan melaksanakan proses penilaian terhadap

prestasi pengajaran melalui pembinaan refleksi kendiri berasaskan analisis SWOT.

Di dalam Refleksi tersebut, para pensyarah akan merenung kembali sessi pembelajaran

yang telah berlaku melalui elemen kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. (rujuk

lampiran 2 : LAM PT 09-02 ruangan catatan). Seterusnya proses penilaian prestasi ini juga

boleh dinilai menurut perspektif pelajar. Pelajar akan memberikan maklum balas tentang

- 21 -
keberkesanan sesuatu pengajaran sepanjang semester tersebut melalui Instrumen

Penilaian Kerja Kursus Oleh Pelajar ( rujuk lampiran 12 : LAM PT 14-03). Melalui refleksi

kendiri dan maklumbalas pelajar, para pensyarah akan berupaya mengambil tindakan-

tindakan pembetulan untuk menjajarkan semula aktiviti-aktiviti pengajaran agar menjadi

lebih berkesan pada masa yang akan datang (rujukan lampiran 15 : borang Semakan

Interaksi Bersemuka / Mengajar)

6.0 PENGUKURAN DAN PENAMBAHBAIKAN

Bernhart (1994) menyarankan proses pengukuran dan penambahbaikan dijalankan melalui :

• pengunaan portfolio sekolah sebagai dokumen yang digunakan untuk mengenal

pasti keberkesanan sekolah/ institusi dan penambahbaikan matlamat.

• Data-data dalam seksyen pencapaian pelajar sesebuah folio sekolah

mengandungi

o Diskripsi populasi pelajar

o Pembelajaran pelajar berkecenderungan kepada kaedah essential

o Diskripsi kaedah pengajaran dan strategi penaksiran pelajar

• Kepelbagaian bentuk-bentuk penilaian berdasarkan fakta seperti pelajar belajar

lebih masa, keputusan pencapaian pelajar, penggunaan rubrik dalam tahap dan

kadar pencapaian pelajar, markah pelajar, melaksanakan pameran untuk

memberi kadaran dalam kontinum pencapaian pelajar.

• Keperluan pembelajaran pelajar

• Diskripsi strategi untuk memenuhi keperluan pembelajaran

• Penilaian tentang implimentasi dan keberkesanan strategi

• Penambahbaikan matlamat

- 22 -
Bersandarkan kepada kenyataan tersebut, rangka tindakan pengukuran dan

penambahbaikan telah diambil melalui Pemilihan jenis ujian dan alatan/Instrumen penilaian,

Analisis keputusan Pencapaian pelajar dan Analisis Perancangan Strategik.

6.1Pemilihan Jenis Ujian Dan Alatan / Instrumen Penilaian

Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, ujian atau penilaian

adalah komponen utama yang tidak boleh dikesampingkan dalam putaran proses

pengajaran dan pembelajaran. Mokhtar Ismail (1995) menjelaskan ujian ialah satu kaedah,

tugas atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemerhatian yang sistematik

tentang sifat, atau trait seseorang berhubung dengan aspek pendidikan atau psikologi.

Oleh itu Ujian boleh menentukan kesediaan pelajar untuk memulakan sesuatu topik baru,

mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid-murid berhubung sesuatu topik,

mengenal pasti tahap pencapaian, bakat yang dimiliki pelajar dan sebagainya.

Terdapat beberapa bentuk ujian yang boleh dilaksanakan. Antaranya ialah :

• Ujian pencapaian - ujian yang digubal oleh guru bagi mengukur sejauh mana

sesuatu kumpulan murid atau seseorang murid berkenaan telah menguasai

sesuatu topik yang telah dipelajari.

• Ujian kecerdasan dikenali juga ujian mental - mengukur perbezaan di antara

individu.

• Ujian prestasi - memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain

sebagai tambahan kepada menjawab soalan.

• Ujian Diagnostik - mengenal pasti sesuatu perkara atau masalah yang

berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran dan menentukan punca-punca

yang menyebabkan masalah berkenaan berlaku

- 23 -
• Ujian kecekapan - ujian yang digunakan oleh seseorang guru untuk menguji

kebolehan atau kecekapan seseorang murid atau calon dalam

melaksanakan sesuatu tugas atau aktiviti yang diberikan.

• Ujian Bakat - ujian dikaitkan dengan aktiviti membuat telahan ke atas calon.

• Ujian personaliti - ujian yang disediakan untuk mengenal pasti potensi diri,

personaliti, tahap kemahiran, keupayaan , minat, nilai dan sikap seseorang

yang diukur melalui alat-alat (instrumen psikologi) yang berbentuk ujian,

inventori, indikator dan indeks.

Pada masa yang sama, satu jadual penentuan (JPU) mestilah dibentuk terlebih

dahulu. JPU merupakan satu blue-print ujian yang perlu dibina untuk menetapkan jenis dan

kandungan ujian yang hendak dibina. JPU yang dibina seharusnya mengikut aras

taksonomi Bloom. Pembinaan JPU ini akan membantu pembina ujian mendapatkan skor

yang boleh dipercayai dan sah dari segi keputusan yang akan dibuat ke atas kandungan

ujian berkenaan.

Seterusnya proses pembinaan item ujian boleh dimulakan setelah adanya JSU.

Bentuk-bentuk item yang dirangka perlulah mempunyai sama ada ciri-ciri instrumen soalan

objektif, soalan berstruktur dan soalan essei. (rujuk lampiran 12 : Contoh muka depan

Soalan Peperiksaan)

Proses pembinaan soalan juga seharusnya berjalan dengan Panduan Memberi

Markah (PMM). Untuk soalan berstruktur dan soalan essei, skema pemarkahan PMM

mestilah menepati kehendak soalan dan mempunyai ciri keobjektifan yang tinggi. Ini

bermakna markah yang diberikan kepada setiap soalan adalah tekal atau konsisten tanpa

mengira siapa yang memeriksa dan dalam situasi apa sekali pun.

- 24 -
Untuk memenuhi ciri keobjektifan ini, pemeriksa perlu menjustifikasi setiap markah

yang diberi secara terperinci kepada elemen fakta/isi , huraian , penggunaan pengurusan

grafik, Pengolahan dan Nilai afektif.

6.2 Analisis keputusan Pencapaian Pelajar

Sebagai sebuah institusi pendidikan yang mengamalkan pemikiran dan tindakan

reflektif, suatu gambaran keputusan secara menyeluruh untuk sesuatu mata pelajaran

perlu diwujudkan demi untuk mengetahui pencapaian semasa pelajar. Melalui tindakan

sebegini, satu proses mengenal pasti permasalahan yang wujud semasa sesuatu sessi

pembelajaran akan dikenalpasti. Seterusnya tindakan susulan ke arah proses

penambahbaikan akan dijalankan. Oleh itu, para pensyarah akan membina Analisis

Keputusan Kerja Kursus Dan Peperiksaan (rujuk lampiran 14 : LAM PT 15-02) untuk

mengukur sejauh mana keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dijalankan

berdasarkan gred kelulusan yang telah dicapai oleh setiap pelajar. Bersandarkan kepada

analisis ini juga perancangan strategik pengajaran dan penilaian sessi pengajaran yang

berikutnya dapat dirangka semula.

6.3 Analisis Perancangan Strategik

Para pensyarah juga boleh mengukur sejauh mana keberkesanan perancangan

mereka melalui Penilaian Sasaran Kerja Tahunan (SKT). Melalui SKT para pensyarah

akan menilai dan membuat refleksi semula perancangan kerja tahunan mereka. Hasil

refleksi tersebut akan membantu membina perancangan kerja pengajaran dan

pembelajaran untuk masa yang akan datang.

- 25 -
7.0 PENUTUP

Sebagai kesimpulannya, dapatlah dilihat bahawa perancangan pengajaran sangat

memerlukan persediaan perancangan yang rapi berdasarkan kepada huraian 5 elemen yang

tersebut. Dalam usaha merealisasikan ”Pendidikan Bertaraf Dunia” semasa perlaksanaan proses

pengajaran dan pembelajaran , aspek kualiti untuk mengapai matlamat pembelajaran berkesan

sememangnya amat diberi perhatian. Usaha ini tidak akan berjaya sekiranya perencanaan awal

yang melibatkan 5 elemen tersebut tidak digarap dan rancang dengan berkesan. Semoga dengan

perbincangan ini, kefahaman serta penghayatan terhadap keberkesanan perancangan

pengajaran akan menjadi lebih bermakna dalam pembinaan modal insan cemerlang pada masa

yang akan datang.

- 26 -
RUJUKAN

Aimee Shahrin Bin Jais (2007) :Sekolah Berkesan : Dari Perspektif Pensyarah
IPPM. Jurnal Penyelidikan IPGMKPM.

Azwan Ahmad, Abdul Ghani Abdullah, Muhammad Zohir Ahmad dan Abdul
rahman Abdul Aziz : Kesan efikasi kendiri guru terhadap Amalan Pengajaran
Berbantukan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT), Jurnal Penyelidikan
Pendidikan Jilid 7, BPPDP, KPM Dis 2005.

Brown, M. G., Foote, J. T., Jones, G. J. F., Sparck Jones, K. And Young, S. J.
((1994) Open-Vocabulary Speech Indexing For Voice And Video Mail Retrieval.
Proc. Of Multimedia'96, 307-316, Boston, Ma.
Edgar Dale ( 1964 ) - Cone of Experience - Educationist 1940s

Koh Boh Boon (1992) Kajian Pendidikan Khas dan Pemulihan Bacaan

Merrill, M. David, and David G. Twitchell, (1994.). editors. Instructional Design


Theory Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications

Mohd Zaliman Yusoff and Benedict du Boulay. (2001). Artificial Intelligence in


Education. Building Learning Systems that Care: from Knowledge Representation
to Affective Modelling AIED2009 14th International Conference on Artificial
Intelligence in Education, volume 200 of Frontiers in Artificial Intelligence and
Applications, pages 623-625, Brighton, UK, 2009. IOS Press
.
Mok Soon Sang dan Lee Shok Mee (1986); Kurikulum baru Sekolah Rendah ,
Tahap 1Siri Maktab Perguruan Heinemann Asia, Kuala Lumpur

Noraziah Abdul Hamid (1981) : Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa

Norhashim Abu Samah, Mazenah Youp, Rose alinda Alias (1996),


Penyelidikan Pengajaran Bantuan Komputer .

Salinat Mohamed Ali, Hj Yahya Panot, Zamzam Abdul Rashid, Sabariah


Ibrahim, Dr Jennifer Wee Beng Neo dan Hj Syed Nokman Syed Abu Bakar :
Kajian Kes Persepsi Terhadap Pensyarah Di Jabatan Pendidikan Ilmu Pendidikan

Sharifah Alwiah Alsagoff, (1983 ) Ilmu Pendidikan : Pedagogi , Heinemann


Asia, Kuala Lumpur

Skinner, B.F. (1954). The science of learning and the art of teaching. Harvard
Educational Review, 24(2), 86-97

Suresh Nair & Malar a/p Muthiah (2005): Penggunaan Konstruktivisme Lima
fasa Needham Dalam Pembelajaran” : Malaysian Journal Of Educators and
Education 20th edition

- 27 -
Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979

Panduan Pelaksanaan Program Pengkomputeran di Sekolah, BTP, KPM,


Julai 2002

Pembangunan Pendidikan 2001-2010 Kementerian Pelajaran Malaysia

Cetakan Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

- 28 -
- 29 -