PEMBINAAN ETOS DALAM BUDAYA SEKOLAH DAN BILIK DARJAH

Aimee Shahrin Bin Jais

DEFINISI

Perwatakan atau karektor sesebuah sekolah

Identiti , acuan , imej

Kewibawaan, keunggulan, kredibiliti dan personaliti

RUMUSAN
SEBAGAI PENAMPILAN SEKOLAH SAMA ADA DARI SEGI AKDEMIK , IKLIM SOSIAL YANG MEMPUNYAI CIRI CEMERLANG

• Berbeza dari satu sekolah ke satu sekolah yg lain • Faktor perbezaan terhasil melalui orientasi program sekolah yang dijana. • Ciri-ciri konsep etos boleh diambil dari prinsip

KONSEP ETOS

• • • •

Pembangunan kemanusiaan Pembangunan kenegaraan corak insklusif Keterbukaan dan kekitaan

Sebagai panduan pemikiran serta tindakan pelajar dalam mencetuskan semangat membangunkan etos mereka.

1. 2.

Unggul, sanjungan, tumpuan, perhatian dari kaca mata masyarakat luar Boleh diperhatikan melalui penyerlahan 3 indikator
– Keupayaan sekolah menggemblengkan secara positif individu guru dan pengetua Keupayaan menggembleng individu sebagai kumpulan menggerakkan budaya cemerlang Keupayaan membangunkan sistem secara bersepadu menuju ke arah budaya kerja berkesan.

CIRI-CIRI ETOS BERKESAN

FAKTOR PEMBANTU PEMBINAAN ETOS BERKESAN
– Mempunyai ciri falsafah yang boleh diserap dan dibudayakan melalui
– Visi yang jelas – Misi yang tegas/padat – Operasi p&p seronok dan mencabar minda/intelek pelajar – Perkongsian nilai, moral, etika, akidah, ideal warga sekolah – Iklim pembelajaran yang memberangsangkan

Elemen Sekolah Cemerlang Yang Membantu Pembinaan Etos Sekolah
Secara umumnya faktor-faktor yang menyumbang kejayaan etos sesebuah sekolah :• Persepaduan penujuan hubungan • Penyelesaian berkesan • Suasana sosial dan fizikal ceria/menyenangkan • Identiti dan penampilan mutu kerja • Nilai-nilai murni yang luhur • Aspirasi tinggi • Prinsip-prinsip dan pegangan hidup berfalsafahkan kuasa takwa

Ciri Sekolah Berkesan Yang Membantu Pembinaan Etos Sekolah
Abdul Karim(1989) Ciri-ciri sekolah berkesan yang boleh membantu pembinaan etos berasas kepada:• Budaya sekolah cemerlang (mempunyai elemen etos umum) • kemahiran kepimpinan pengetua/guru besar • Pengurusan sekolah yang menyakinkan • Pengelolaan faktor disiplin • Kecekapan dan keberkesanan p&p guru • Penyeliaan pembelajaran pelajar baik • Penggunaan kurikulum bijak/olahan penyampaian menarik dan mencabar minda pelajar • Kebajikan murid, pengurusan prasarana dan kelengkapan sekolah berkesan • Penentuan dan budaya membaca berkesan

Ciri Utama Asas Etos Sekolah
(hasil dapatan dari kajian )

• • • • •

Ketaatsetiaan warga sekolah Komitmen yang tinggi Semangat berpasukan Sikap Profesionalisme dalam tugas Tanggungjawab bersama (Akauntibiliti)

Nilai-nilai Dalam Etos Sekolah
Mewujudkan iklim kerja yang unggul:
– – – – Semangat sedia berinteraksi/ berbincang/musyawarah Semangat sedia belajar yang baru secara berterusan Semangat sedia terus memperbaiki keupayaan diri Sedia menerap nilai murni dalam diri / pelajar / sekolah

Dengan hasrat sekolah sebagai institusi sosial yang
– Pembangunan budaya terancang – Budaya tersendiri – Pembawa perubahan

Kesan Etos Sekolah
– Mempengaruhi gerak laku pelajar – Membentuk watak dan pekerti pelajar – Membina gelagat pelajar yang unggul

Indikator Etos Sekolah Dari Perspektif Islam
– Sifat ingin tahu tidak pernah padam – Sifat daya cipta yang tinggi dan menonjol – Sifat keterbukaan terhadap inovasi dan eksperimen – Sifat ingin tahu mencapai kepada tahap yang lebih baik
(Hassan Langgulung, 1981)

Nilai Etos Sekolah Dari Perspektif Islam
Nilai Tentang – Pencapaian tertinggi – Kejayaan terbaik – Kerajinan dan dedikasi – Komunikasi dan hemah terunggul – Kesyukuran kepada Allah SWT

Sikap Membudayakan Etos
– Kenal dan abadikan diri kepada Allah – Proaktif untuk baiki P & P secara berterusan – Komited terhadap tugas dan tanggungjawab – Sentiasa mesra, berminat dan periang – Sensitif terhadap keperluan atau tindakan pelajar

Sikap Membudayakan Etos
(Sambungan) – Tidak introvert dan tidak extrovert – Emosi yang stabil dan terkawal – Motivasi digerak daripada faktor dalaman – Sentiasa berpandangan positif – Menjadi pendorong utama kepada pelajar

Ciri-ciri Kritikal Sikap Dalam Menghasilkan Etos Dan Budaya Sekolah Cemerlang
Meningkatkan: – kecemerlangan – Produktiviti – Kejayaan – Kemajuan

Tujuh Tunjang Dalam Sistem Etos Cemerlang
1. Fokus dan perhatian secara terperinci 2. Berorentasikan sistem nilai dan sikap semua warga sekolah mengatasi kepentingan diri peribadi masing-masing

Tujuh Tunjang Dalam Sistem Etos Cemerlang
(sambungan)
3. Membudayakan sifat dan sikap sentiasa menyumbang kepada sekolah 4. Proses perkembangan staf secara spesifik 5. Menghidupkan budaya kerja

Tujuh Tunjang Dalam SistemEtos Tujuh Tunjang Dalam Sistem Etos Cemerlang Cemerlang
(sambungan)
6. Segala input yang disediakan di sekolah perlulah berorentasikan hasil dan result 7. Hasil dan kejayaan yang hendak dicapai berorentasi kepada kejayaan semua.

Kesimpulan
1. Budaya sekolah penting untuk membangunkan etos 2. Kuasa dan fungsi budaya dapat meningkatkan keupayaan warga sekolah beridentiti dan berwatak. 3. Etos dapat
• Memantapkan sistem sosial sekolah • Standard dan kualiti • Tingkah laku dan gelagat unggul