Anda di halaman 1dari 18

BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA

PROGRAM STUDI KEAHLIAN : TEKNIK OTOMOTIF


PAKET KEAHLIAN : TEKNIK KENDARAAN RINGAN
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
1 Fisika
2 Teknoloi Dasa!
O"o#o"i$
Me#a%a#i &asa!'&asa! #esin Men(elaskan &asa! il#) s"a"ika
&an "eanan ses)ai konse*
keil#)an +an "e!kai"
Ga+a, a!a% a+a
Mo#en: -enkok, *)n"i! &an
"ekan
Teanan "a!ik, -enkok,
"eanan a-)nan,
Mene!ankan ko#*onen.ele#en
#esin ses)ai konse* keil#)an
+an "e!kai"
Sa#-)nan "e"a*
Sa#-)nan "i&ak "e"a*
T!an#isi :!o&a ii,!an"ai &an -el"
Me#a%a#i *!oses &asa!
*e#-en")kan loa#
Men(elaskan *!oses
*e#-en")kan &inin &an *anas
ses)ai konse* keil#)an +an
"e!kai"
Pe#-en")kan #an)al
Pe#-en")kan !oll &inin
Pe#-en")kan !oll *anas
Pe#-en")kan &enan *!ess
Men(elaskan *!oses *e#esinan
ses)ai konse* keil#)an +an
"e!kai"
Pe#-en")kan &enan -)-)"
Pe#-en")kan &enan F!ais
Pe#-en")kan &enan Mesin
Sk!a*
Melaksanakan *!ose&)!
*enelasan, *e#a"!ian,
*e#o"onan &enan *anas
&an *e#anasan
Melaksanakan *!ose&)!
*enelasan
P!ose&)! *enelasan
#en)nakan las ase"ilin &an las
lis"!ik
Melaksanakan *!ose&)!
*e#a"!ian
P!ose&)! *e#a"!ian
Melaksanakan *!ose&)!
*e#o"onan &enan *anas
P!ose&)! *e#o"onan &enan
*anas
Melaksanakan *!ose&)!
*e#anasan
P!ose&)! *e#anasan
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
Men(elaskan *!oses #esin
kon/e!si ene!i
Men(elaskan konse* #o"o! -aka!
2 lanka% sikl)s O""o ses)ai
!e$e!ensi
Sikl)s O""o
Sikl)s #o"o! -ensin 2 lanka%
Dia!a# P0 #o"o! -ensin 2
lanka%
Men(elaskan konse* #o"o! -aka!
1 lanka% sikl)s O""o ses)ai
!e$e!ensi
Sikl)s #o"o! -ensin 1 lanka%
Dia!a# P0 #o"o! -ensin 1
lanka%
Men%i")n Da+a #o"o! 2enine
*e!$o!#an3e4 *a&a sikl)s o""o
&an &iesel ses)ai !e$e!ensi
Pe!%i")nan Usa%a
Pe!%i")nan Da+a
Pe!%i")nan Mo#en *)n"i!
E$isiensi #ekanik5 /ol)#e"!is5
E$isiensi T%e!#is
Men(elaskan konse* #o"o! lis"!ik
ses)ai !e$e!ensi
P!insi* ke!(a Mo"o! lis"!ik
Ka!ak"e!is"ik Mo"o! lis"!ik
Men(elaskan konse* ene!a"o!
lis"!ik ses)ai !e$e!ensi
P!insi* ke!(a ene!a"o! lis"!ik
Ka!ak"e!is"ik ene!a"o! lis"!ik
Men(elaskan konse* *o#*a
$l)i&a ses)ai !e$e!ensi
P!insi* ke!(a *o#*a $l)i&a
6enis'(enis *o#*a
Ka!ak"e!is"ik *o#*a $l)i&a
Men(elaskan konse* ko#*!eso!
ses)ai !e$e!ensi
P!insi* ke!(a Ko#*!eso!
6enis'(enis ko#*!eso!
Ka!ak"e!is"ik ko#*!eso!
Men(elaskan konse* Mesin
Re$!i!asi ses)ai !e$e!ensi
P!insi* ke!(a #esin *en&inin
6enis'(enis &an Ka!ak"e!is"ik
*esa7a" *en&inin
Menin"e!*!e"asikan a#-a!
"eknik
Men(elaskan s"an&a!
#ena#-a! "eknik ses)ai
&enan s"an&a! ISO
Pe!ala"an a#-a!
S"an&a! )k)!an: ke!"as %)!)$,
a!is, &an si#-ol
Ta-el 3lea!en3e &an in"e!$e!e3e
*o!os &an l)-an
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
Mena#-a! *e!s*ek"i$,
*!o+eksi, *an&anan, &an
*o"onan ses)ai s"an&a! ISO
Ga#-a! *!o+eksi &i#e"!ik &an
Iso#e"!ik
Ga#-a! -en&a *!o+eksi ISO
2E!o*a4
Men(elaskan si#-ol'si#-ol
kelis"!ikan, %i&!olik, *ne)#a"is
in"e!nasional
6enis'(enis si#-ol kelis"!ikan,
%i&!olik, *ne)#a"is
Me#-a3a 7i!in &ia!a#
kelis"!ikan, %i&!olik, *ne)#a"is
ses)ai ses)ai s"an&a! a#-a!
in"e!nasional
Ga#-a!'a#-a! !ankaian
kelis"!ikan, %i&!olik, *ne)#a"is
Mene!a*kan Dasa! Hi&!olik Meni&en"i$ikasi ko#*onen
sis"e# %i&!olik
Na#a,$)nsi &an 3a!a ke!(a
ko#*onen %i&!olik
Me#-a3a &ia!a# sis"e# %i&!olik
ses)ai SOP 2 ISOsis"e#4
Ga#-a! &ia!a# %i&!olik
Pe#-a3aan &ia!a# %i&!olik
Men)nakan Seal, aske" 8
-ea!in
Men(elaskan $)nsi -e!-aai
-ea!in, seal &an aske" ses)ai
-)k) s)#-e!
6enis &an s*esi$ikasi -ea!in,
seal &an aske" se!"a $)nsin+a
Mele*as -ea!in, seal &an
aske"
&enan SOP
Teknik *ele*asan -ea!in, sea
&an aske"
Me#asan -ea!in, seal &an
aske"
&enan SOP
Teknik *e#asanan -ea!in, seal
&an aske"
Me#eli%a!a -e!-aai (enis
-ea!in,
seal &an aske" ses)ai SOP
Teknik *e#eli%a!aan (enis
-ea!in, seal &an aske"
Men)nakan 6a3kin,
Blokin 8 li$"in
Meni&en"i$ikasi -e!-aai
(a3kin, -lo3kin &an li$"in
ses)ai &enan o*e!a"ion #an)al
6enis &an s*esi$ikasi se!"a $)nsi
(a3kin, -lo3kin &an li$"in
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
Men(elaskan "eknik
*eno*e!asian (a3kin, -lo3kin
&an li$$"in ses)ai o*e!a"ion
#an)al
Teknik *eno*e!asian (a3kin,
-lo3kin &an li$"in
Melak)kan *!oses (a3kin &an
-lo3kin &an li$$"in ses)ai SOP
Pelaksanaan (a3kin, -lo3kin
&an li$"in
Me#eli%a!a (a3kin, -lo3kin &an
li$$"in ses)ai Se!/i3e #an)al
Pe#eli%a!aan (a3kin, -lo3kin
&an li$"in
Men)nakan se!/i3e li"e!a")! Men(elaskan $)nsi OMM
2o*e!a"ion #ain"enan3e #an)al4,
Se!/i3e Man)al &an Pa!" -ook
ses)ai *e!)n")kann+a
F)nsi OMM, Se!/i3e Man)al
&an Pa!" -ook &ala#
*e#eli%a!aan ken&a!aan
Men)nakan O*e!a"ion
Main"enan3e Man)al 2OMM4
ses)ai )ni" &an"i*e +an
&i*ela(a!i
Pe#-a3aan &an *en)naan
OMM
Men)nakan Se!/i3e Man)al
ses)ai )ni" &an "i*e +an
&i*ela(a!i
Pe#-a3aan &an *en)naan
se!/i3e #an)al
Men)nakan Pa!" Books ses)ai
)ni" &an "i*e +an &i*ela(a!i
Pe#-a3aan &an *en)naan
*a!" -ook
Men)nakan T!ea&e&
$as"ene!, sealan" &an
a&%esi/e
Meni&en"i$ikasi "!ea& &an
$as"ene! ses)ai s"an&a!
6enis, s*esi$ikasi &an 3a!a
*en)naan -ol" &an n)"
2"%!ea& i#*e!ial &an #e"!i34, %ose
3la#*,
Men)nakan -e!-aai (enis
"%!ea&e& $as"ene! , ses)ai
s"an&a! *!o&)k &an
*en)naann+a
Pen)naan -ol" &an n)" 2"%!ea&
i#*e!ial &an #e"!i34
Pen)naan $as"ene!
Melak)kan *!ose&)! "o!9)e, ")!n
8 "i%"enin ses)ai s*esi$ikasi
Teknik &an *en)naan "o!9)e,
")!n 8 "i%"enin
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
Me#ili% Fas"ene!s &an Lo3kin
A**li3a"ion ses)ai s"an&a!
*!o&)k &an se!/i3e #an)al
6enis &an s*esi$ikasi Fas"ene!s
&an Lo3kin A**li3a"ion
Men)nakan sealan" &an
a&%esi/e *a&a *!oses
*e#eli%a!aan ses)ai s"an&a!
*!o&)k
Pen)naan,*e#ili%an Fas"ene!s
&an Lo3kin A**li3a"ion
6enis &an s*esi$ikasi sealan" &an
a&%esi/e
Pen)naan sealan" &an
a&%esi/e
: Ke"!a#*ilan Dasa!
Teknik O"o#o"i$
Men)nakan *e!ala"an &an
*e!lenka*an *e!-aikan
Meni&en"i$ikasi 6enis'(enis %an&
"ool ses)ai $)nsin+a
Han& "ools &an *ene!a*ann+a
Meni&en"i$ikasi 6enis'(enis
*o7e! "ool ses)ai &enan
$)nsin+a
Po7e! "ools &an *ene!a*ann+a
Meni&en"i$ikasi *e!ala"an
7o!ks%o* ses)ai *e!)n")kann+a
;o!ks%o* e9)i*#en" &an
a*likasin+a
Men(elaskan (enis s*e3ial "ools
ses)ai $)nsin+a
S*e3ial "ools &an *ene!a*ann+a
Menan"i -ea!in &an
ko#*onen lain &enan %i&!olik
*!ess &ilak)kan ses)ai *!ose&)!
Pele*asan -ea!in &enan
%i&!a)lik *!ess

Pe#asanan -ea!in &enan


%i&!a)lik *!ess
Pe#-en")kan -en&a ke!(a
se&e!%ana, *e!a"aan &an
*en+ik)ann+a &ilak)kan ses)ai
*!ose&)! ke!(a
Pe#-)a"an -en&a se&e!%ana
&enan ala" *o"on, kiki!, *a%a"
&an kelenka*an ala" ke!(a
-ank) lain<
Pen)li!an -en&a ke!(a se3a!a
#an)al &ilak)kan ses)ai SOP
Pen)li!an -en&a ke!(a se3a!a
#an)al
Me!a7a" *e!ala"an &an Me#e!iksa kela+akan %an& "ool Pe#e!iksaan kon&isi %an& "ools
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
*e!lenka*an *e!-aikan &i
"e#*a" ke!(a
&ili%a" &a!i $isik &an $)nsi ses)ai
s"an&a! s*esi$ikasi
&an #enen")kan kela+akann+a<
Me#e!iksa kela+akan6enis'(enis
*o7e! "ool &a!i $isik &an $)nsi
ses)ai s"an&a! s*esi$ikasI
Pe#e!iksaankon&isi *o7e! "ools
&an #enen")kan kela+akann+a<
Me#e!iksa kela+akan $)nsi
6enis'(enis *e!ala"an 7o!ks%o*
e9)i*#en" ses)ai ses)ai s"an&a!
s*esi$ikasi
Pe#e!iksaan kon&isi 7o!ks%o*
e9)i*#en" &an #enen")kan
kela+akann+a<
Me#eli%a!a %an& "ool ses)ai
&enan SOP
Pe#-e!si%an, *el)#asan &an
*ena"aan %an& "ools
Me#eli%a!a 6enis'(enis *o7e!
"ool ses)ai SOP
Pe#-e!si%an, *el)#asan &an
*ena"aan *o7e! "ools
Me#eli%a!a 6enis'(enis *e!ala"an
7o!ks%o* e9)i*#en" ses)ai SOP
Pe#-e!si%an, *el)#asan &an
*ena"aan 7o!ks%o* e9)i*#en"
Men)nakan ala"'ala" )k)!
2#eas)!in "ools4
Meni&en"i$ikasi ala"'ala" )k)!
ses)ai &enan $)nsi &an
*en)naann+a
6enis, s*esi$ikasi &an $)nsi ala"
)k)!<
Men)nakan ala"'ala" )k)!
#ekanik ses)ai &i#ensi +an
&i)k)! &an o*e!a"ion #an)al
Pen)naan ala" = ala" )k)!
#ekanik
Men)nakan ala"'ala" )k)!
*ne)#a"ik ses)ai &i#ensi +an
&i)k)! &an o*e!a"ion #an)al
Pen)naan ala" = ala" )k)!
*ene)#a"ik
Men)nakan ala"'ala" )k)!
elek"!ik.elek"!onik ses)ai &i#ensi
+an &i)k)! &an o*e!a"ion
#an)al
Pen)naan ala" = ala" )k)!
elek"!ik.elek"!onik
Me!a7a" ala"'ala" )k)! ses)ai
SOP &an se!/i3e #an)al
Pe!a7a"an ala"'ala" )k)!
Mene!a*kan *!ose&)! Men(elaskan kesela#a"an &an Un&an')n&an K: &an
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
kesela#a"an, kese%a"an ke!(a
&an link)nan "e#*a" ke!(a
kese%a"an ke!(a 2K:4 ses)ai UU
kesela#a"an ke!(a
")!)nann+a
Meni&en"i$ikasi as*ek'as*ek
kea#anan ke!(a ses)ai -)k)
*e")n()k K:
Po"ensi -a%a+a *a&a link)nan
ke!(a
Melaksanakan *!ose&)! K:
ses)ai &enan SOP K:
P!ose&)! &an *e!lenka*an
PPPK
Menon"!ol kon"a#inasi *a&a
-a%an -aka!, olie &an -o&i ses)ai
s"an&a! link)nan ke!(a
Po"ensi kon"a#inasi *a&a -a%an
-aka!5 olie &an -o&i ken&a!aan
Men&e#ons"!asikan *e#a&a#an
ke-aka!an ses)ai klasi$ikasi
ke-aka!an
Pe!ala"an ,klasi$ikasi ke-aka!an
&an *!ose&)! *e#a&a#an
Melak)kan *enanka"an -en&a
ke!(a se3a!a #an)al ses)ai SOP<
Teknik &an P!ose&)!
*enanka"an -en&a ke!(a
se3a!a #an)al<
1 Teknik Lis"!ik Dasa!
O"o#o"i$
Mene!a*kan Dasa! Lis"!ik Men(elaskan -esa!an lis"!ik
ses)ai kai&a% kelis"!ikan
Besa!an lis"!ik
Men(elaskan %)k)#: %)k)#
kelis"!ikan
H)k)# O%# &an Ki!3%o$
Kai&a% Fla#in
Besa!an lis"!ik
Men)k)! "eanan, "a%anan
&an a!)s ses)ai kai&a%
*en)k)!an lis"!ik
A0O #e"e!
Pen)k)!an "eanan, "a%anan
&an a!)s<
Men(elaskan !ankaian
se!i,*a!alel &an !ankaian
3a#*)!an ses)ai &e$inisi *a&a
-)k) s)#-e!
Rankaian se!i, *a!alel &an
a-)nan<
Meni&en"i$ikasi in&)ksi sen&i!i
&an #)")al *a&a ke#ani"an
In&)ksi sen&i!i, #)")al *a&a
ke#ani"an
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
-e!&asa!kan konse* &an
*e#-)k"ian<
Men)nakan ka-el &an "e!#inal
ka-el ses)ai *e!)n")kann+a<
6enis, )k)!an Ka-el, "e!#inal &an
*en)naann+a<
Men)nakan -a"e!ai Mene!ankan kons"!)ksi -a"e!ai
ses)ai konse* &asa! -a""e!ai
F)nsi, Kon"!)ksi -a"e!ai
Men)(i -a"e!ai ses)ai *!ose&)!
*en)(ian
Pen)(ian -a""e!ai
Me#eli%a!a -a"e!ai ses)ai SOP Pe#eli%a!aan -a"e!ai
Menisi -a"e!ai ses)ai SOP Penisian &an *en()#*e!an
-a""e!ai
Mene!a*kan Dasa!
Elek"!onika
Meni&en"i$ikasi Ko#*onen
&asa! elek"!onik ses)ai $)nsi
&an s*esi$ikasi
Ko#*onen &asa! elek"!onika &an
s*esi$ikasin+a
Me!ankai ko#*onen &asa!
elek"!onik ses)ai a#-a! ke!(a
Pe!ankaian ko#*onen &asa!
elek"!onika
Men)(i !ankaian ko#*onen
elek"!onik ses)ai *!ose&)!
*en)(ian
Pen)(ian !ankaian elek"!onika
> Pe#eli%a!aan #esin
ken&a!aan !inan
Me!a7a" #esin se3a!a -e!kala Meni&en"i$ikasi ko#*onen'
ko#*onen enine ses)ai -)k)
li"e!a")!
Ko#*onen'ko#*onen enine
+an &i*eli%a!a se3a!a -e!kala
Meli%a!a.se!/is enine &an
ko#*onen'ko#*onenn+a 2enine
")ne )*4 ses)ai SOP
U!)"an lanka% *e#eli%a!aan
ko#*onen enine
Melaksanakan *e#eli%a!aan .
se!/is ko#*onen ses)ai SOP
Pe#eli%a!aan &an *en+e"elan
ko#*onen
Menan"i oli, #esin, "!ans#isi<
Di$$!ensial ses)ai SOP
Penan"ian oli #esin, oli
"!ans#isi, oli &i$$!ensial
O/e!%o)l #ekanis#e #esin Meni&en"i$ikasi #ekanis#e I&en"i$ikasi #ekanis#e #esin
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
#esin ses)ai -)k) li"e!a")!
Men&ianosa an)an
#ekanis#e #esin ses)ai SOP
Dianosa an)an #ekanis#e
#esin
Meno/e!%o)l #ekanis#e #esin
ses)ai SOP
O/e!%o)l #ekanis#e #esin
Me#*e!-aiki sis"e# -a%an
-aka! -ensin
Meni&en"i$ikasi sis"e# -a%an
-aka! -ensin ses)ai -)k) li"e!a")!
I&en"i$ikasi sis"e# -a%an -aka!
-ensin

Me#*e!-aiki ko#*onen sis"e#


-a%an -aka! -ensin ses)ai SOP
Ko#*onen sis"e# -a%an -aka!
-ensin +an &i*e!-aiki
Me#*e!-aiki sis"e# in(eksi
-a%an -aka! &iesel
Meni&en"i$ikasi sis"e# -a%an
-aka! &iesel ses)ai -)k) li"e!a")!
I&en"i$ikasi sis"e# -a%an -aka!
&iesel

Me#*e!-aiki ko#*onen in(eksi


-a%an -aka! &iesel ses)ai SOP
Ko#*onen sis"e# -a%an -aka!
&iesel +an &i*e!-aiki
Menkali-!asi *o#*a in(eksi
ses)ai SOP
Kali-!asi *o#*a in(eksi
Me#eli%a!a . Se!/is Sis"e#
?o##on Rail Diesel
Meni&en"i$ikasi Sis"e# ?o##on
Rail Diesel
I&en"i$ikasi sis"e# -a%an
?o##on Rail
Me#eli%a!a ko#*onen sis"e#
-a%an ?o##on Rail ses)ai SOP
U!)"an &an lanka% *e!-aikan
ko#*onen sis"e# -a%an -aka!
?o##on Rail
Me#*e!-aiki ko#*onen sis"e#
-a%an -aka! ?o##on Rail
ses)ai SOP

@ Pe#eli%a!aan Sasis Me#eli%a!a )ni" ko*lin Meni&en"i$ikasi )ni" ko*lin I&en"i$ikasi ko#*onen'
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
&an Pe#in&a% "enaa
ken&a!aan !inan
Me#eli%a!a.se!/is )ni" ko*lin
&an ko#*onen'ko#*onen sis"e#
*eno*e!asian ses)ai SOP
ko#*onen )ni" ko*lin &an
sis"e# *eno*e!asiann+a
Pe#eli%a!aan.se!/is )ni" ko*lin
&an ko#*onen'
Me#*e!-aiki sis"e# ko*lin &an
ko#*onenn+a ses)ai SOP

ko#*onen sis"e# *eno*e!asian


ses)ai SOP
Pe!-aikan sis"e# ko*lin &an
ko#*onenn+a
MenO/e!%a)l sis"e# ko*lin
&an ko#*onenn+a ses)ai SOP
O/e!%a)l sis"e# ko*lin &an
ko#*onenn+a,analisis an)an
&an *e!-aikan an)an
Me#eli%a!a "!ans#isi Meni&en"i$ikasi "!ans#isi
#an)al &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai -)k)
li"e!a")!
I&en"i$ikasi "!ans#isi #an)al
U!)"an &an 3a!a *e#eli%a!aan
"!ans#isi #an)al &an ko#*onen'
ko#*onenn+a
Me#eli%a!a "!ans#isi #an)al
&an ko#*onen'ko#*onenn+a
ses)ai SOP
Pe#eli%a!aan "!ans#isi #an)al
&an ko#*onen'ko#*onenn+a
ses)ai SOP
Me#*e!-aiki "!ans#isi #an)al
&an ko#*onen'ko#*onenn+a
ses)ai SOP
Pe!-aikan "!ans#isi #an)al &an
ko#*onen'ko#*onenn+a ses)ai
SOP
Meno/e!%a)l "!ans#isi #an)al
&an ko#*onen'ko#*onenn+a
ses)ai SOP
O/e!%a)l "!ans#isi #an)al &an
ko#*onen'ko#*onenn+a ses)ai
SOP
Me#eli%a!a )ni" $inal
&!i/e.a!&an
Meni&en"i$ikasi )ni" $inal &!i/e5
*ene!ak !o&a &e*an, -elakan,
&an Fo)! ;%eel &!i/e ses)ai
-)k) li"e!a")!
I&en"i$ikasi )ni" $inal &!i/e5
*ene!ak !o&a &e*an, -elakan,
&an Fo)! ;%eel &!i/e
Meli%a!a )ni" $inal &!i/e
*ene!ak !o&a &e*an SOP
Pe#eli%a!aan )ni" $inal &!i/e
*ene!ak !o&a &e*an
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
Me#*e!-aiki )ni" $inal &!i/e
*ene!ak !o&a -elakan SOP
Pe!-aikan )ni" $inal &!i/e
*ene!ak !o&a -elakan
Me#*e!-aiki )ni" $inal &!i/e
*ene!ak e#*a" !o&a ses)ai
SOP
O/e!%o)l )ni" $inal &!i/e
*ene!ak e#*a" !o&a
Me#*e!-aiki *o!os *ene!ak
!o&a
Meni&en"i$ikasi *o!os *ene!ak
!o&a.&!i/e s%a$" &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai SOP
I&en"i$ikasi *o!os *ene!ak
!o&a.&!i/e s%a$"
Meli%a!a.se!/is *o!os *ene!ak
!o&a.&!i/e s%a$" &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Pe#eli%a!aan *o!os *ene!ak
!o&a.&!i/e s%a$" &an ko#*onen'
ko#*onenn+a
Me#*e!-aiki *o!os *ene!ak
!o&a.&!i/e s%a$" &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Pe!-aikan *o!os *ene!ak
!o&a.&!i/e s%a$" &an ko#*onen'
ko#*onenn+a
Me#*e!-aiki !o&a &an -an Meni&en"i$ikasi kons"!)sksi
!o&a &an -an se!"a sis"e#
*e#asanan ses)ai -)k)
li"e!a")!
I&en"i$ikasi !o&a &an -an se!"a
sis"e# *e#asanan
Me!iksa !o&a ses)ai SOP Pe#e!iksaan !o&a
Pe#asanan )lan !o&a ses)ai
SOP
Pe#asanan )lan !o&a
Me!iksa -an ses)ai SOP Pe#e!iksaan -an
Pe#asanan )lan -an ses)ai
SOP
Pe#asanan )lan -an
Me#-alans !o&a &an -an ses)ai
SOP
Balans !o&a &an -an
Me#*e!-aiki sis"e# !e# Meni&en"i$ikasi sis"e# !e#
ses)ai -)k) li"e!a")!
I&en"i$ikasi sis"e# !e# &an
ko#*onenn+a
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
Meli%a!a sis"e# !e# &an
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Pe#eli%a!aan sis"e# !e# &an
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Me#*e!-aiki sis"e# !e# &an
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Pe!-aikan sis"e# !e# &an
ko#*onenn+a
Meno/e!%a)l sis"e# !e# ses)ai
SOP
O/e!%a)l sis"e# !e#
Me#*e!-aiki sis"e# ke#)&i Meni&en"i$ikasi -e!-aai (enis
sis"e# ke#)&i ses)ai -)k)
li"e!a")!
I&en"i$ikasi sis"e# ke#)&i
Me#e!iksa kon&isi sis"e#.
ko#*onen ke#)&i ses)ai SOP
Pe#e!iksaan kon&isi sis"e#.
ko#*onen ke#)&i
Me#*e!-aiki -e!-aai (enis
sis"e# ke#)&i ses)ai SOP
Pe!-aikan -e!-aai (enis sis"e#
ke#)&i
Me#*e!-aiki s+s"e# s)s*ensi Meni&en"i$ikasi sis"e# s)s*ensi
ses)ai -)k) li"e!a")!
I&en"i$ikasi s)s*ensi &an
ko#*onen'ko#*onen+a
Me!iksa sis"e# s)s*ensi &an
ko#*onen'ko#*onen+a ses)ai
SOP
Pe#e!iksaan sis"e# s)s*ensi
&an ko#*onen'ko#*onen+a
ses)ai SOP
Me!a7a" sis"e# s)s*ensi &an
ko#*onen'ko#*onenn+a ses)ai
SOP
Pe!a7a"an sis"e# s)s*ensi &an
ko#*onen'ko#*onenn+a
Me#*e!-aiki sis"e# s)s*ensi
&an ko#*onen'ko#*onenn+a
ses)ai SOP
Pe!-aikan sis"e# s)s*ensi &an
ko#*onen'ko#*onenn+a
Me#eli%a!a sis"e#
"!ans#isi o"o#a"is
Meni&en"i$ikasi "!ans#isi
O"o#a"is &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai -)k)
li"e!a")!
I&en"i$ikasi "!ans#isi O"o#a"is
&an ko#*onen'ko#*onenn+a
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
Men&ianosa an)an
"!ans#isi o"o#a"is &an
ko#*onen'ko#*onenn+a ses)ai
SOP
Pen&ianosaan an)an
"!ans#isi o"o#a"is &an
ko#*onen'ko#*onenn+a
Me#*e!-aiki an)an "!ans#isi
o"o#a"is &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Pe!-aikan an)an "!ans#isi
o"o#a"is &an ko#*onen'
ko#*onenn+a
Me#eli%a!a sis"e# ABS Meni&en"i$ikasi ABS &an
ko#*onenn+a ses)ai -)k)
li"e!a")!
I&en"i$ikasi ABS &an
ko#*onenn+a
Me#*e!-aiki ABS &an
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Pe!-aikan ABS &an
ko#*onenn+a<
Me#eli%a!a ele3"!i3al *o7e!
s"ee!in
Meni&en"i$ikasi ele3"!i3al *o7e!
s"ee!in ses)ai -)k) li"e!a")!
I&en"i$ikasi ele3"!i3al *o7e!
s"ee!in
Me#e!iksa $)nsi ele3"!i3al
*o7e! s"ee!in ses)ai SOP
Pe#e!iksaan $)nsi ele3"!i3al
*o7e! s"ee!in
Men&ianosa,#e#*e!-aiki &an
#en)(i ele3"!i3al *o7e! s"ee!in
ses)ai SOP
Men&ianosa .*e!-aikan &an
*en)(ian ele3"!i3al *o7e!
s"ee!in
Meli%a!a.se!/is ele3"!i3al *o7e!
s"ee!in &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Meli%a!a.se!/is ele3"!i3al *o7e!
s"ee!in &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai SOP
A Pe#eli%a!aan
kelis"!ikan ken&a!aan
!inan
Me#*e!-aiki ke!)sakan !inan
*a&a !ankaian. sis"e#
kelis"!ikan, *ena#an, &an
kelenka*an "a#-a%an
Meni&en"i$ikasi kesala%an
sis"e#.ko#*onen kelis"!ikan &an
*ena#an ses)ai -)k) li"e!a")!
I&en"i$ikasi sis"e#.ko#*onen
kelis"!ikan &an *ena#an
Me#asan sis"e# *ena#an
kelis"!ikan ses)ai SOP
Pe#asanan sis"e# *ena#an
kelis"!ikan
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
Me#*e!-aiki sis"e# *ena#an
kelis"!ikan &an ko#*onenn+a
ses)ai SOP
Pe!-aikan sis"e# *ena#an
kelis"!ikan &an ko#*onenn+a
Me#asan sis"e# *ene!anan
&an 7i!in kelis"!ikan ses)ai SOP
Pe#asanan sis"e# *ene!anan
&an 7i!in kelis"!ikan
Men)(i sis"e# kelis"!ikan &an
*ene!anan
Pen)(ian sis"e# kelis"!ikan &an
*ene!anan
Me#*e!-aiki 7i!in kelis"!ikan
&an *ene!anan ses)ai SOP
Pe!-aikan 7i!in kelis"!ikan &an
*ene!anan
Me#asan *e!lenka*an
kelis"!ikan "a#-a%an ses)ai SOP
Pe#asanan *e!lenka*an
kelis"!ikan "a#-a%an
Me#*e!-aiki sis"e#
*ena*ian
Meni&en"i$ikasi sis"e#
*ena*ian &an ko#*onenn+a
ses)ai -)k) li"e!a")!
I&en"i$ikasi sis"e# *ena*ian &an
ko#*onenn+a
Men&ianosa an)an sis"e#
*ena*ian &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Dianosa an)an sis"e#
*ena*ian &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Me#*e!-aiki sis"e# *ena*ian
&an ko#*onenn+a ses)ai SOP
Pe!-aikan sis"e# *ena*ian &an
ko#*onenn+a
Me#*e!-aiki sis"e# s"a!"e! Meni&en"i$ikasi sis"e# s"a!"e!
ses)ai -)k) li"e!a")!
I&en"i$ikasi sis"e# s"a!"e! &an
ko#*onenn+a
Men&ianosa an)an sis"e#
s"a!"e! &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Dianosa an)an sis"e#
s"a!"e! &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Me#*e!-aiki sis"e# s"a!"e! &an
ko#*onen'ko#*onenn+a ses)ai
SOP
Pe!-aikan sis"e# s"a!"e! &an
ko#*onen'ko#*onenn+a
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
Me#*e!-aiki sis"e# *enisian Meni&en"i$ikasi sis"e# *enisian
ses)ai -)k) li"e!a")!
Na#a,$)nsi &an 3a!a ke!(a
sis"e# *enisian
Men&ianosa an)an sis"e#
*enisian &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Dianosa an)an sis"e#
*enisian &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Me#*e!-aiki sis"e# *enisian
&an ko#*onen'ko#*onenn+a
ses)ai SOP
Pe!-aikan sis"e# *enisian &an
ko#*onen'ko#*onenn+a
Me#eli%a!a.se!/is sis"e#
-a%an -aka! in(eksi -ensin
Meni&en"i$ikasi sis"e# -a%an
-aka! in(eksi -ensin ses)ai -)k)
li"e!a")!
I&en"i$ikasi sis"e# -a%an -aka!
in(eksi -ensin &an ko#*onenn+a
Men&ianosa an)an sis"e#
-a%an -aka! in(eksi -ensin &an
ko#*onen'ko#*onenn+a ses)ai
SOP
Dianosa an)an sis"e#
-a%an -aka! in(eksi -ensin &an
ko#*onen'ko#*onenn+a
Me#eli%a!a ko#*onen sis"e#
in(eksi -a%an -aka! -ensin
ses)ai SOP
ses)ai SOP
Pe#eli%a!aan ko#*onen sis"e#
in(eksi -a%an -aka!
Me#*e!-aiki ko#*onen sis"e#
in(eksi -a%an -aka! -ensin
ses)ai SOP
-ensin
Pe!-aikan ko#*onen sis"e#
in(eksi -a%an -aka! -ensin
Me#eli%a!a.se!/is sis"e#
*ena*ian elek"!onik
Meni&en"i$ikasi sis"e#
*ena*ian elek"!onik ses)ai -)k)
li"e!a")!
I&en"i$ikasi sis"e# *ena*ian
elek"!onik &an ko#*onenn+a
Men&ianosa an)an sis"e#
*ena*ian elek"!onik &an
ko#*onen'ko#*onenn+a ses)ai
SOP
Dianosa an)an sis"e#
-a%an -aka! in(eksi -ensin &an
ko#*onen'ko#*onenn+a ses)ai
SOP
Me#eli%a!a.se!/is sis"e#
*ena*ian elek"!onik ses)ai SOP
Pe#eli%a!aan ko#*onen sis"e#
*ena*ian elek"!onik
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
Me#*e!-aiki sis"e# *ena*ian
elek"!onik &an ko#*onenn+a
ses)ai SOP
Pe!-aikan ko#*onen sis"e#
*ena*ian elek"!onik
Me#eli%a!a.se!/is sis"e# A?
2Ai! ?on&i"ionin4
Meni&en"i$ikasi sis"e# A? 2Ai!
?on&i"ionin4 &an ko#*onenn+a
ses)ai -)k) li"e!a")!
I&en"i$ikasi sis"e# A? 2Ai!
?on&i"ionin4 &an ko#*onenn+a

Men&ianosa an)an sis"e#


A? 2Ai! ?on&i"ionin4 &an
ko#*onen'ko#*onenn+a ses)ai
SOP
Dianosa an)an sis"e# A?
2Ai! ?on&i"ionin4 &an
ko#*onen'ko#*onenn+a ses)ai
SOP
Me#eli%a!a sis"e# A? 2Ai!
?on&i"ionin4 &an ko#*onenn+a
ses)ai SOP
Pe#eli%a!aan sis"e# A? 2Ai!
?on&i"ionin4 &an ko#*onenn+a
Me#eli%a!a sis"e# EMS
2Enine Manae#en" S+s"e#4
Meni&en"i$ikasi EMS Enine
Manae#en" S+s"e#4 &an
ko#*onenn+a ses)ai -)k)
li"e!a")!
I&en"i$ikasi EMS Enine
Manae#en" S+s"e#4 &an
ko#*onenn+a
Men&ianosa kesala%an s+s"e#
ali!an -a%an -aka! ses)ai SOP
Dianosa an)an .kesala%an
s+s"e# ali!an -a%an -aka!
Me#e!iksa ke!(a senso! ses)ai
SOP
Pe#e!iksaan 3a!a ke!(a senso!
Me#e!iksa ke!(a a3")a"o! ses)ai
SOP
Pe#e!iksaan ke!(a a3")a"o!
Pe!-aikan 7i!in kelis"!ikan
ses)ai SOP
Pe!-aikan 7i!in kelis"!ikan
Me#eli%a!a sis"e# GDI Meni&en"i$ikasi GDI &an
ko#*onenn+a ses)ai -)k)
li"e!a")!
I&en"i$ikasi GDI &an
ko#*onenn+a
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
Men&ianosa kesala%an sis"e#
ali!an -a%an -aka! ses)ai SOP
Dianosa an)an . kesala%an
sis"e# ali!an -a%an -aka!
Me#*e!-aiki sis"e# *ena#an
kelis"!ikan &an ko#*onenn+a
ses)ai SOP
Pe!-aikan sis"e# *ena#an
kelis"!ikan &an ko#*onenn+a
Me#e!iksa ke!(a senso! ses)ai
SOP
Pe#e!iksaan ke!(a senso!
Me#e!iksa ke!(a a3")a"o! ses)ai
SOP
Pe#e!iksaan ke!(a a3")a"o!
Me#*e!-aiki 7i!in kelis"!ikan
ses)ai SOP
Pe!-aikan 7i!in kelis"!ikan
Me#eli%a!a Sis"e# A)&io Meni&en"i$ikasi kesala%an
sis"e# A)&io ses)ai -)k) li"e!a")!
I&en"i$ikasi sis"e# A)&io
Me#asan sis"e# A)&io ses)ai
SOP
Pe#asanan sis"e# A)&io
Me#*e!-aiki ins"alasi sis"e#
A)&io ses)ai SOP
Pe!-aikan ins"alasi sis"e# A)&io
Me#eli%a!a Ala!#,Sen"!al
Lo3k &an Po7e! ;in&o7
Meni&en"i$ikasi Ala!#,Sen"!al
Lo3k &an Po7e! ;in&o7 ses)ai
-)k) li"e!a")!
I&en"i$ikasi Ala!#,Sen"!al Lo3k
&an Po7e! ;in&o7
Me#asan sis"e# *ena#an
Ala!#,Sen"!al Lo3k &an Po7e!
;in&o7 ses)ai SOP
Pe#asanan sis"e# *ena#an
Ala!#,Sen"!al Lo3k &an Po7e!
;in&o7
Men&ianosa an)an
Ala!#,Sen"!al Lo3k &an Po7e!
;in&o7 &an ko#*onen'
ko#*onenn+a ses)ai SOP
Dianosa an)an
Ala!#,Sen"!al Lo3k &an Po7e!
;in&o7
No Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok
Me#*e!-aiki sis"e# *ena#an
Ala!#,Sen"!al Lo3k &an Po7e!
;in&o7 ses)ai SOP
Pe!-aikan sis"e# *ena#an
Ala!#,Sen"!al Lo3k &an Po7e!
;in&o7
Men)(i Ala!#,Sen"!al Lo3k &an
Po7e! ;in&o7 ses)ai SOP
Pen)(ian Ala!#,Sen"!al Lo3k
&an Po7e! ;in&o7
Me#*e!-aiki 7i!in Ala!#,Sen"!al
Lo3k &an Po7e! ;in&o7 ses)ai
SOP
Pe!-aikan 7i!in Ala!#,Sen"!al
Lo3k &an Po7e! ;in&o7<