Anda di halaman 1dari 17

DAFTAR ISI

Daftar Isi...................................................................................................................1
Kata Pengantar.........................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................3
1.1 Latar Belakang..........................................................................................3
1.2 Tujuan Penulisan......................................................................................4
1.3 u!usan "asala#.....................................................................................4
1.4 "anfaat.....................................................................................................4
BAB II Pe!$a#asan.................................................................................................%
2.1 Pengertian "usik Ker&n'&ng...................................................................%
2.2 (ejara# "usik Ker&n'&ng........................................................................%
2.3 Perke!$angan "usik Ker&n'&ng.............................................................)
2.3.1 Ker&n'&ng Te!*& D&el&e..............................................................)
2.3.2 Ker&n'&ng A$a+i............................................................................,
2.3.3 Ker&n'&ng "&+ern......................................................................... -
2.4 .enis .enis "usik Ker&n'&ng...................................................................-
2.% "usik Ker&n'&ng "asa Kini..................................................................1/
2.) Alat "usik Ker&n'&ng...........................................................................11
BAB III Penutu*....................................................................................................13
3.1 Kesi!*ulan.............................................................................................13
3.2 (aran.......................................................................................................14
DA0TA PU(TAKA............................................................................................1%
DA0TA 1A"BA.............................................................................................1)
1
KATA PENGANTAR
Puji s2ukur ke#a+irat Tu#an 2ang "a#a Esa3 2ang tela# senantiasa !eli!*a#kan
a#!at +an Hi+a2a#4 N5A se#ingga kita se!ua +ala! kea+aan se#at +ala!
!enjalankan aktifitas se#ari4#ari. Penulis juga *anjatkan ke#a+irat Tu#an 2ang
"a#a Esa 3karena4N2a "akala# +engan ju+ul 6"U(IK KE7N87N1 TE"P7
D7EL7E (A"PAI "A(A KINI9. ini +a*at terselesaikan.
Penulis !en2a+ari $etul se*enu#n2a $a#:a tan*a $antuan +ari $er$agai *i#ak3
!akala# ini ti+ak akan ter:uju+ +an !asi# jau# +ari se!*urna3 &le# karena itu
+engan segala keren+a#an #ati *enulis $er#ara* saran +an kritik +e!i *er$aikan4
*er$aikan le$i# lanjut.
Ak#irn2a *enulis $er#ara*3 se!&ga !akala# ini +a*at !e!$erikan !anfaat $agi
2ang !e!$utu#kan.
5&g2akarta3 3/ Dese!$er 2/13
Pan+ulu Pra!u+ita
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
"usik ker&n'&ng tela# !enja+i $agian +ari $u+a2a !usik $angsa
In+&nesia3 2ang +i +ala!n2a $an2ak !engan+ung nilai4nilai $u+a2a
In+&nesia3 !enja+ikan !usik ker&n'&ng !e!iliki karakteristik sen+iri
2ang $er$e+a +engan !usik lainn2a. ;alau*un !usik ker&n'&ng tela#
+i*an+ang se$agai :arisan $u+a2a In+&nesia3 na!un kita #arus !en2a+ari
$a#:a ker&n'&ng juga !eru*akan *er*a+uan antara unsur ke$u+a2aan
asing +engan ke$u+a2aan In+&nesia3 +a*at +ikatakan $a#:a !usik
ker&n'&ng a+ala# sala# satu !usik #asil akulturasi +ari +ua ke$u+a2aan3
Akulturasi sen+iri a+ala# suatu *r&ses s&sial 2ang ti!$ul !anakala suatu
kel&!*&k !anusia +engan ke$u+a2aan tertentu +i#a+a*kan +engan unsur
+ari suatu $u+a2a asing. Ke$u+a2aan itu la!$at laun +iteri!a +an +i&la#
ke +ala! ke$u+a2aan2a sen+iri tan*a !en2e$a$kan #ilangn2a unsur
ke$u+a2aan kel&!*&k itu sen+iri.
Dari *enjelasan +iatas +a*at +ikatakan Ker&n'&ng !eru*akan
!usik #i$ri+a3 #asil +ari $er$agai k&!*&nen $u+a2a 2ang !en2atu
!elalui *r&ses *erjalanan sejara# 2ang *anjang +engan segala
keunikann2a3 se#ingga sulit untuk !en'ari su!$er 2ang asli ketika
$er$i'ara tentang !usik ker&n'&ng.
Dari $er$agai *enjelasan !aka *enulis tertarik untuk !eneliti
se$ua# *enelitian +engan ju+ul MUSIK KERONCONG TEMPO
DOELOE SAMPAI MASA KINI. Dengan !e!$a'a artikel serta
!en+engarkan !usik ker&n'&ng !asa +ulu +an !asa sekarang.
3
1.2 Tujuan Penulisan
1. "engeta#ui a*a itu !usik ker&n'&ng.
2. "engeta#ui sejara# !usik ker&n'&ng.
3. "engeta#ui jenis < jenis !usik ker&n'&ng.
4. "engeta#ui *erke!$angan !usik ker&n'&ng *a+a !asa kini.
1.3 u!usan "asala#
1. Pengertian "usik ker&n'&ng.
2. Perke!$angan !usik ker&n'&ng.
3. "usik ker&n'&ng *a+a !asa kini
1.4 "anfaat
Hasil *enelitian ini +i#ara*akan !as2arakat !engeta#ui sejara# +an
*erke!$angan !usik ker&n'&ng agar !usik ker&n'&ng teta* +ilestarikan
sa!*ai !asa kini +an se$agai $a#an a'uan $agi *enelitian lanjutan.
4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian "usik Ker&n'&ng
Ker&n'&ng a+ala# sejenis !usik In+&nesia 2ang !e!iliki
#u$ungan #ist&ris +engan sejenis !usik P&rtugis 2ang +ikenal se$agai
fa+& +an juga !eru*akan na!a +ari instru!en !usik sejenis ukulele +an
juga se$agai na!a +ari jenis !usik k#as In+&nesia 2ang !enggunakan
instru!en !usik ker&n'&ng3 flute3 +an se&rang *en2an2i :anita.
2.2 (ejara# "usik Ker&n'&ng
Ker&n'&ng $erasal +ari sejenis !usik P&rtugis 2ang +ikenal
se$agai fa+& 2ang +i*erkenalkan &le# *ara *elaut +an $u+ak ka*al niaga
$angsa itu sejak a$a+ ke41) ke Nusantara. Dari +aratan In+ia =1&a>
!asukla# !usik ini *erta!a kali +i "alaka +an ke!u+ian +i!ainkan &le#
*ara $u+ak +ari "aluku. "ele!a#n2a *engaru# P&rtugis *a+a a$a+ ke41,
+i Nusantara ti+ak +engan serta4!erta $erarti #ilang *ula !usik ini.
Bentuk a:al !usik ini +ise$ut !&res'& =se$ua# tarian asal (*an2&l3
se*erti *&lka agak la!$an rit!en2a>3 +i !ana sala# satu lagu &le# Kus$ini
+isusun ke!$ali kini +ikenal +engan na!a Kr. "uritsku3 2ang +iiringi
&le# alat !usik +a:ai. "usik ker&n'&ng 2ang $erasal +ari Tugu +ise$ut
ker&n'&ng Tugu3 .akarta Utara. Dala! *erke!$angann2a3 !asuk
seju!la# unsur tra+isi&nal Nusantara3 se*erti *enggunaan seruling serta
$e$era*a k&!*&nen ga!elan. Pa+a sekitar a$a+ ke41? $entuk !usik
'a!*uran ini su+a# *&*uler +i $an2ak te!*at +i Nusantara3 $a#kan #ingga
5
ke (e!enanjung "ala2a. "asa kee!asan ini $erlanjut #ingga sekitar
ta#un 1?)/4an3 +an ke!u+ian !ere+u* aki$at !asukn2a gel&!$ang !usik
*&*uler =!usik r&'k 2ang $erke!$ang sejak 1?%/3 +an $erja2an2a !usik
Beatle +an sejenisn2a sejak ta#un 1?)1 #ingga sekarang>. "eski*un
+e!ikian3 !usik ker&n'&ng !asi# teta* +i!ainkan +an +inik!ati &le#
$er$agai la*isan !as2arakat +i In+&nesia +an "ala2sia #ingga sekarang.
2.3 Perke!$angan "usik Ker&n'&ng
"usik ker&n'&ng *enulis !engel&!*&kan !enja+i 3 ta#a* @
1. "asa ker&n'&ng te!*& +&el&e =1--/41?2/>
2. "asa ker&n'&ng a$a+i =1?2/41?)/>
3. "asa ker&n'&ng !&+ern =1?)/4(ekarang>
"usik ker&n'&ng !asuk ke In+&nesia sekitar ta#un 1%123 2aitu
*a+a :aktu Eks*e+isi P&rtugis *i!*inan Alf&ns& +e Al$uAuerAue +atang
ke "alaka +an "aluku ta#un 1%12. Para *elaut P&rtugis !e!$a:a lagu
jenis 0a+&3 2aitu lagu rak2at P&rtugis $erna+a Ara$ =tangga na+a !in&r3
karena &rang "&&r Ara$ *erna# !enjaja# P&rtugisB(*an2&l ta#un ,11 <
14?2. Lagu jenis 0a+& !asi# a+a +i A!erika Latin =$ekas jaja#an
(*an2&l>3 se*erti 2ang +in2an2ikan Tri& L&s Pan'#&s atau L&s
Paragua2&s3 atau juga lagu +i (u!atera Barat se*erti A2a! Den La*e#.
2.3.1 KE7N87N1 TE"P7 D7EL7E =1--/41?2/>
Pa+a !asa ini a:aln2a !usik Ker&n'&ng juga +i *engaru#i
lagu Ha:ai 2ang +ala! tangga na+a "a2&r3 *a+a ta#un
1-,? ukulele +i Ha:aii3 se#ingga +i*erkirakan *a+a ta#un
$erikutn2a Ker&n'&ng $aru !enjel!a *a+a ta#un 1--/3 +i
+aera# Tugu ke!u+ian !en2e$ar ke selatan +aera#
Ke!a2&ran +an 1a!$ir =lagu Ke!a2&ran +an Pasar
1a!$ir3 sekitar ta#un 1?13>. K&!e+ie (ta!$&el 1-?141?/3
la#ir +i K&ta Pela$u#an (ura$a2a ta#un 1-?13 $eru*a Pentas
6
1a2a Instan$ul3 2ang !enga+akan *ertunjukan keliling +i
Hin+ia Belan+a3 (inga*ura3 +an "ala2a le:at jalur kereta
a*i !au*un ka*al a*i. Pa+a u!u!n2a *ertunjukan !eli*uti
8erita 1//1 "ala! =Ara$> +an 8erita Er&*a =7*era !au*un
ak2at>3 ter!asuk Hika2at In+ia +an Persia. (e$agai
selingan3 antar a+egan !au*un *e!$ukaan3 +i*er+engarkan
!usik !ars3 *&lka3 ga!$us3 +an ker&n'&ng.
2.3.2 KE7N87N1 ABADI =1?2/ < 1?)/>
Panjang lagu su+a# !enja+i 32 $ira!a3 aki$at *engaru#
!usik *&* A!erika 2ang saat itu terse$ar +i H&tel4#&tel
In+&nesia3 !usisin2a +i+&!inasi +ari 0ili*ina. Ker&n'&ng
A$a+i ter+iri atas @ Langga! Ker&n'&ng3 (ta!$ul
Ker&n'&ng3 +an Ker&n'&ng Asli.
Bentuk lagu langga! a+a +ua Cersi3 *erta!a +engan
*engulangan se*erti lagu stan+ar *&* +an *anjang 32
$ira!a3 jika Cersi ke+ua *engungann2a se+ikit $er$e+a
langsung *a+a eef lagu3 !eski su+a# !e!iliki $entuk
$aku3 na!un setela# *erke!$angann2a ira!a le$i# $e$as
+ieks*resikan.
(ta!$ul Ker&n'&ng $er$entuk =A4B4A4BD> E 2 F 1) $ira!a
E 2 F 32 $ira!a3 !eru*akan !&+ifikasi (ta!$ul II 2ang 1)
$ira!a !enja+i 32 $ira!a =!en2esuaikan stan+ar
Ker&n'&ng A$a+i 2ang 32 $ira!a>. (ta!$ul !eru*akan
jenis ker&n'&ng 2ang na!an2a +ia!$il +ari $entuk
san+i:ara 2ang +ikenal *a+a ak#ir a$a+ ke41? #ingga *aru#
a:al a$a+ ke42/ +i In+&nesia +engan na!a K&!e+i sta!$ul.
Na!a Gsta!$ulG +ia!$il +ari Ista!$ul +i Turki.
Ker&n'&ng asli !e!iliki lagu 2ang ke$an2akan +i !ainkan
se'ara instru!ental3 2ang +ia:ali +engan intr& +ari $aris ,
7
+an +ilanjutkan ke lagu 2ang +i!ainkan se'ara instru!ental
+engan alat !usik se*erti serulingBflu3 $i&la3 gitar3 +an
lainn2a.
2.3.3 KE7N87N1 "7DEN =1?)/4(EKAAN1>
Perke!$angan ker&n'&ng !asi# +i +aera# (&l& +an
sekitarn2a3 na!un !un'ul $er$agai ga2a $aru 2ang $er$e+a
+engan "asa Ker&n'&ng A$a+i =ter!asuk !usisin2a>3 +an
!eru*akan *e!$aruan sesuai +engan lingkungann2a.
"ulai "asa ker&n'&ng !&+ern se!ua aturan $aku !usik
Ker&n'&ng su+a# ti+ak +igunakan lagi ke$an2akan
+i*engaru#i &le# !usik P&* 2ang $erlaku uniCersal3
!isaln2a tangga na+a !in&r3 !&+a *entat&nis .a:aB8ina3
rangkaian #ar!&ni +iat&nik +an kr&!atik3 ak&r+ +is&nan3
sifat *&lit&nal atau at&nal =*a+a 'a!*ursari>3 ti+ak !egenal
lagi *ake! $entuk ker&n'&ng asli atau sta!$ul3 a+a ira!a
nuansa +ang+ut ='&ng+ut>3 !ulai ta#un 1??- !usik ra* +an
!usik < !usik lainn2a 2ang +iga$ungkan +engan !usik
ker&n'&ng !ulai $er!un'ulan se*erti B&n+an Prak&s& +an
lainn2a.
2.4 .enis < .enis "usik Ker&n'&ng.
Ter+a*at e!*at jenis !usik ker&n'&ng@
Ker&n'&ng Asli
Ker&n'&ng Langga!
(ta!$ul
(ta!$ul 1
8
(ta!$ul 2
Ker&n'&ng Ekstra
Lagu4lagu ker&n'&ng +i'i*ta !engikut jenis4jenis 2ang su+a#
+iteta*kan 2aitu ker&n'&ng asli satu +an +ua3 ker&n'&ng langga!3 sta!$ul
1 +an 2 +an Ker&n'&ng Ekstra.
Ker&n'&ng asli #an2a !enggunakan 2- $ar saja 2aitu ti+ak
ter!asuk intr& +an ter+iri +ari 3 $agian. Pa+a *er!ulaan lagu #an2a satu
atau +ua alat s&l& saja +i!ainkan +an !enggunakan te!*& $e$as. Penutu*
lagu atau '&+a3 sa!a saja !enggunakan satu atau +ua alat s&l& saja.
"anakala *a+a $ar ke - +an ? !e!*un2ai selingan. "usik ker&n'&ng asli
ti+ak +iulang +an !enggunakan Dtangga na+a !a2&rD.
(eterusn2a iala# ker&n'&ng langga!. "usik ker&n'&ng langga!
!e!*un2ai $entukn2a tersen+iri. .u!la# $ar 2ang ter+a*at +ala!
ker&n'&ng langga! iala# 32 $ar ti+ak ter!asuk a:al +an ak#ir.
"enggunakan $ira!a 4B43 Bentuk ker&n'&ng langga! iala# A A B A3
$er$e+a +engan ker&n'&ng asli +ari segi !enggunakan alat se!asa
*er!ulaan. Ker&n'&ng langga! ti+ak +i!ulai +engan alat s&l& +an ti+ak
!e!*un2ai $ri+ge. Ker&n'&ng langga! !enggunakan tangga na+a !aj&r
atau !in&r.
(ta!$ul juga +ikateg&rikan +ala! jenis4jenis 'i*taan. Ter+a*at 2
jenis sta!$ul 2aitu sta!$ul satu +an +ua. .u!la# $ar 2ang +igunakan &le#
sta!$ul satu iala# 1) $ar +an !enggunakan $ira!a 4B4. Lagu sta!$ul satu
ti+ak $egitu terkenal kerana lagun2a *en+ek +an $iasan2a ti+ak
!eninggalkan kesan. (ta!$ul satu !enggunakan f&r! A B. Intr& +an
9
*enutu* a+ala# $e$as. (ta!$ul satu +i!ainkan +engan te!*& 2ang
se+er#ana +an $erna+a se+i#.
(ta!$ul +ua #a!*ir sa!a +engan sta!$ul satu teta*i ju!la#
$arn2a a+ala# 1)E2 2aitu 1) $ar *erta!a +i ulang. (ta!$ul +ua
!enggunakan $ira!a 4B4 +an $entuk f&r!n2a A B +an $eru*a rangka*
*antun +i l2ri'n2a3 a+a juga 2ang ti+ak !enggunakan *antun se$agai l2ri'.
Alatn2a $e$as !enggunakan alat s&l& atau suara tan*a iringan !usik.
Ker&n'&ng ekstra a+ala# lagu4lagu 2ang +ia+a*tasikan +ari lagu4
lagu tra+isi&nal atau rak2at 2ang su+a# a+a. Lagun2a $ersifat riang +an
jenaka. Ker&n'&ng ekstra sangat ter*engaru# &le# $entuk4$entuk lagu
tra+isi&nal. Lagun2a ti+ak !e!*un2ai $entuk tertentu *a+a ju!la# $ar
atau rangka*n2a &le# karana lagu $&le# +ia!$il +ari !ana4!ana saja.
2.% "usik Ker&n'&ng *a+a "asa Kini
"usik ker&n'&ng *a+a !asa kini se!akin *erke!$angan ja!an
+an *engaru# !usik &'k +an *&* !usik ker&n'&ng kurang +i!inati &le#
kalangan !u+a teta*i seiring $erjalann2a :aktu $an+ ra* *a+a :aktu itu
B&n+an Prak&s& !engeluarkan lagu Kr&n'&ng Pr&t&l 2ang !enunjukan
$a#:a !usik ker&n'&ng $isa +inik!ati +engan *er*a+uan genre lain3 sejak
itu !usik ker&n'&ng sering +igunakan kalangan !u+a untuk +i*a+ukan
+engan !usik4!usik lainn2a #ingga sekarang !usik ker&n'&ng su+a#
!ulai +ikenal &le# kalangan !u+a se*erti Ker&n'&ng +ang+ut3 ker&n'&ng
&'k3 ker&n'&ng jaHH +an se$again2a3
Perke!$angan !usik ker&n'&ng *a+a kalangan anak !u+a
sekarang su+a# !ulai a+a *eningkatan +i$an+ing ta#un4ta#un lalu.
Teruta!a +i .&gja a+a *ertunjukan !usik ker&n'&ng ta#unan 2ang
10
$erte!a 6(i!*#&n2 Ker&ntj&ng "&e+a93 kegiatan ini !e!$uat $e$era*a
*erke!$angan +i +ala! !usik ker&n'&ng 2aitu +engan !e!a+ukan
$e$era*a lagu $ergenre *&*3 jaHH3 #ingga &'k +engan ker&n'&ng.
Kegiatan ini +i selenggarakan &le# $e$era*a kalangan anak !u+a 2ang
ingin !e!$angkitkan !usik ker&n'&ng +an gelisa# !eli#at
*erke!$angan !usik ker&n'&ng +i ja!an sekarang 2ang sangat
!e!*ri#atinkan3 #al se!a'a! ini se#arusn2a +a*at !enja+ikan '&nt&#
atau !e!&tifasi !as2arakat luas In+&nesia +an k#ususn2a anak !u+a
untuk !elestarikan +an !en'intai !usik ker&n'&ng3 agar ker&n'&ng selalu
$erke!$ang +an eksisi +i +unia !usik.
2.) Alat "usik Ker&n'&ng.
Ukulele 'uk3 $er+a:ai 3 =nil&n>3 urutan na+an2a a+ala# 13 B +an EI
se$agai alat !usik uta!a 2ang !en2uarakan 'r&ng 4 'r&ng se#ingga
+ise$ut ker&n'&ng =+ite!ukan ta#un 1-,? +i Ha:ai3 +an !eru*akan a:al
t&nggak !ulain2a !usik ker&n'&ng>. Ukulele 'ak3 $er+a:ai 4 =$aja>3
urutan na+an2a A3 D3 0is3 +an B. .a+i ketika alat !usik lainn2a
!e!ainkan tangga na+a 83 'ak $er!ain *a+a tangga na+a 0 =+ikenal
+engan se$utan in 0>.
1itar akustik se$agai gitar !el&+i3 +i!ainkan +engan ga2a k&ntra*untis
=anti !el&+i>.
Bi&la =!enggantikan e$a$>I sejak +i$uat &le# A!ati atau (tra+iCarius
+ari 8re!&na Itali sekitar ta#un 1)// ti+ak *erna# $eru$a# !&+eln2a
#ingga sekarang.
0lute =!engantikan (uling Ba!$u>3 *a+a Era Te!*& D&el&e !e!akai
(uling Al$ert =suling ka2u #ita! +engan lu$ang +an kle*3 suara agak
*ata#4*ata#3 '&nt&# &rkes Lief .aCa>3 se+angkan *a+a Era Ker&n'&ng
A$a+i tela# !e!akai (uling B&#! =suling !etal se!ua +engan kle*3
11
suara le$i# #alus +engan &rna!en na+a 2ang in+a#3 '&nt&# flutis (unarn&
+ari (&l& atau Ben2 ;alu2& +ari .akarta>.
8ell& $et&t !enggantikan ken+ang3 juga ti+ak *erna# $eru$a# sejak +i$uat
&le# A!ati +an (tra+iCarius +ari 8re!&na Itali 1)//3 #an2a saja +ala!
ker&n'&ng +i!ainkan se'ara k#as +i*etikB*iHHi'at&.
K&ntra$as =!enggantikan 1&ng>3 juga $as 2ang +i*etik3 ti+ak *erna#
$eru$a# sejak A!ati +an (tra+iCarius +ari 8re!&na Itali 1)//
!e!$uatn2a.
12
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesi!*ulan
(ekarang *erke!$angan !usik ker&n'&ng !asi# $isa +ikatakan
$elu! terlalu *esat +i In+&nesia3 teta*i sejak a+an2a kegiatan4kegiatan
anak !u+a 2ang ingin !elestarikan !usik ker&n'&ng +an !ulai
!enge!$angkan eksistensi !usik ker&n'&ng seti+akn2a !usik ker&n'&ng
$isa se+ikit +ikenal lagi &le# !as2arakat. "e!ang3 kita ti+ak $isa
!e!ungkiri3 sulitn2a !usik ker&n'&ng untuk !ene!$us *erin+ustrian
"usik +i In+&nesia !enja+i sala# satu fakt&r !usik ker&n'&ng sulit untuk
$erke!$ang.
Kita se$agai !as2arakat In+&nesia 2ang !e!*un2ai $an2ak
keka2aan $u+a2a 2ang #arus kita lestarikan +an ke!$angkan. Perlun2a
$ertin+ak =+ala! k&nteks ini !usik ker&n'&ng> se*erti !enga+akan
se!inar < se!inar !usik ker&n'&ng3 !enga+akan *agelaran !usik
ker&n'&ng3 #ingga !e!$uat $uku < $uku 2ang $erisi !engenai inf&r!asi
!usik ker&n'&ng3 serta !elalui ra+i& #ingga stasiun TJ l&kal !au*un
(:asta !en2iarkan !usik ker&n'&ng. "ungkin +engan a+an2a #al < #al
se*erti ini :alau*un se+ikit +e!i se+ikit3 *enulis 2akin !usik ker&n'&ng
akan +a*at !u+a# +ikenali3 +i'intai3 $a#kan sangat 2akin !as2arakat luas
+ari $er$agai kalangan tua sa!*ai !u+a akan tertarik untuk $elajar
!e!ainkan !usik ker&n'&ng ini. (e*erti kita a!$il *elajaran +ari
se$&ngka# $atu 2ang se+e!ikian kuat atau kerasn2a3 teta*i +a*at
$erlu$ang :alau #an2a +i$asa#i air setetes +e!i setetes.
13
3.2 (aran
Karena !usik Ker&n'&ng juga !usik ke$u+a2aan In+&nesia kita
se*antasn2a !elestarikan teruta!a kalangan !u+a $isa ikut !elestarikan
!usik ker&n'&ng ini agar !usik ker&n'&ng teta* lestari sa!*ai ak#ir
Ha!an.
14
DAFTAR PUSTAKA
1ana*3 Ji't&r. 2/11. Krontjong Toegoe. 5&g2akarta@ Ba+an Penelitian I(I
5&g2akarta
Lis$ijant&3 Herr2. 2/13. Musik Keroncong. 1ra#a Il!u
#tt*@BB:::.ker&n'&ngin+&nesia.'&!Bjenis4alat4!usik
#tt*@BBker&n'&ngka!i.$l&gs*&t.'&!B2/1/B/-Bjenis4jenis4!uHik4
ker&n'&ng.#t!l
#tt*@BBfa#riisa!aulana.$l&gs*&t.'&!B2/13B/-B*erke!$angan4!usik4
ker&n'&ng4+ari4!asa.#t!l
#tt*@BBsu'i4su'#ek.$l&gs*&t.'&!B2/11B1/B*engertian4!usik4ker&n'&ng.#t!l
#tt*@BBi+.:iki*e+ia.&rgB:ikiBKer&n'&ng
#tt*@BB#ar+iant&.'&!Bsejara#4!usik4ker&n'&ng4+i4in+&nesiaB
#tt*@BBlaras*anggali#.$l&gs*&t.'&!B2/11B12Bartikel4!usik4ker&n'&ng.#t!l
15
DAFTAR GAMBAR
8ak +an 8uk
1itar akustik =Pengganti 1itar "el&+i>
Bi&la =Pengganti e$a$>
16
0lute =Pengganti suling Ba!$u>
8ell& $et&t =Pengganti ken+ang>
K&ntra$as =Pengganti 1&ng>
17