Anda di halaman 1dari 25

RENCANA PELAKSANAAN

PEMBELAJARAN (RPP) & BAHAN AJAR


Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Semester/Kelas : Genap/X
Materi Pokok/Maaro : Kehidupan Keluarga dan Kehidupan Sehari-
hari
( )/Qiraah ()
Alokasi !akt" : 2 x 45 Meni
Stan#ar Kom$etensi : Me!aha!i "a#ana ulis berbenu$ paparan
aau
dial%g enang $ehidupan $eluarga dan
$ehidupan
sehari-hari&
'& Kom$etensi %asar
'& Mela(al$an dan !e!ba#a n)aring $aa* $ali!a* dan "a#ana ulis
se#ara epa dan benar
2& Mengideni(i$asi benu$ dan e!a "a#ana se#ara epa dan benar
+& Mene!u$an !a$na dan gagasan aau ide "a#ana se#ara epa
B& 'n#ikator
'&'&' Men#er!ai !u(r%da baru dan !a$nan)a
'&'&2 Mengha(al !u(r%da baru dengan !engisi ,,S
'&'&+ Men)usun $ali!a se!purna dengan !u(r%da baru
'&'&4 Me!ba#a e$s dengan suara n)aring dan benar
'&2&' Me!beri harokat pada e$s sesuai dengan $aidah bahasa Arab (qawaid)
'&2&2 Mene!u$an qawaid dala! e$s
'&+&' Mene!u$an ide p%$%$ seiap paragraph
'&+&2 Mener-e!ah e$s per paragraph
+& ("j"an Pem)elajaran
.engan $egiaan pe!bela-aran* sis"a diharap$an !a!pu/
'& Mengideni(i$asi !u(r%da baru dengan #er!a
2& Mengha(al !u(r%da baru dengan lan#ar
+& Men)usun $ali!a se!purna dengan !u(r%da baru dengan epa
4& Me!ba#a e$s dengan suara n)aring dan benar
5& Me!beri harokat pada e$s sesuai dengan $aidah bahasa Arab (qawaid)
0& Mene!u$an qawaid dala! e$s dengan epa
1& Mene!u$an ide p%$%$ seiap paragraph dengan epa
2& Mener-e!ah e$s per paragraph se#ara $%ne$sual
4& (ema Pem)elajaran
Kehidupan Sehari-hari ( )/
'
E& Strate*i/Meto#e Pem)elajaran
3era!ah* 4a(alan* Qui5* S!all Gr%up .is#ussi%n* 6resenasi dan ,an)a 7a"ab&
+& Ke*iatan Pem)elajaran
!akt
" Lan*ka $em)elajaran Meto#e/ Baan/
(eknik Me#ia
'8 Kegiatan Awal
' '& Guru !engu#ap$an sala! sebagai
pe!bu$a pere!uan dan !enan)a$an
$abar sis"a&
' 2& Guru !enge#e$ $ehadiran sis"a 3e$ absen Absen
2 +& 9#e Brea$ing
Sena!
"a-ah Ga!bar
4 4& Guru !engai$an !aeri pe!bela-aran
,an)a
-a"ab
dengan $egiaan sehari-hari sebagai
se%rang !usli!/!usli!ah
2 5& Guru !en)a!pai$an in(%r!asi enang 3era!ah
!aeri )ang a$an disa!pai$an* u-uan
dan
lang$ah-lang$ah pe!bela-aran
18 Kegiatan Inti
Mengamati:
2
'
& Sis"a !en#er!ai e$a-e$i silang (,,S) ,,S
)ang berisi !u(rada baru dala! e$s&
5
2
&
Sis"a !engha(al$an !a$na !u(r%da
baru Mengha(al
dala! ,,S
Menanya:
5
+
& Guru !e!ina sis"a unu$ !engisi ,,S Qui5
$%s%ng sesuai dengan !u(r%da )ang
4% 6%a%es
diha(al$an dan !e!beri !a$nan)a
:&0* 7 3r%ss&
5
4
& Sis"a !e!bua #%n%h penggunaan ,an)a -a"ab
!u(rada ersebu dala! $ali!a
se!purna
Mengexplorasi dan Mengasosiasi:
'
5
& Sis"a dibagi !en-adi + $el%!p%$*
$el%!p%$ 9 !e!bahas paragraph 9*
$el%!p%$ 99 !e!bahas paragraph 99* dan
2
$e!%!p%$ 999 !e!bahas paragraph 999&
2 0& Guru !e!beri peun-u$ ugas !asing- 3era!ah
!asing $el%!p%$/
28 - !e!beri har%$a pada e$s sesuai .is$usi Keras Ker-a
dengan Qa"aid )ang benar Kel%!p%$ Ala ulis
- !e!persiap$an !e!ba#a e$s dengan
suara n)aring dan (asih
- !enenu$an ide p%$%$
- !ener-e!ah se#ara $%ne$sual dengan
!engas%siasi$an isi e$s sesuai dengan
realias $ehidupan dala! !as)ara$a
- !e!bua 2 s%al unu$ di-a"ab
$el%!p%$ lain
Mengkomunikasikan:
'5 1& Me!presenasi$an hasil $er-a $el%!p%$ 6resenasi
(+x5) $epada $el%!p%$ lain (e!an-e!an
se$elas) se#ara berganian
'8 2& Kel%!p%$ lain !enanggapi hasil presenasi .is$usi
(!eleng$api* !eng$%n(ir!asi*
!en)anggah)
5 ;& Sis"a !en)i!pul$an hasil presenasi dan 3era!ah
guru !e!beri$an penguaan erhadap hasil
presenasi ersebu&
'8< Kegiatan Penutup
+
'
8& Guru dan pesera didi$ !ere(le$si$an ,an)a 7a"ab
pr%ses pe!bela-aran&
+
'
'& Guru !e!beri naseha
3era!ah
dan :ide%/
pe!uaran

=ide%

2 ' Me!beri ugas ba#a se#ara indi=idual 6enugasan


2&
2
'
+& Men)a!pai$an ren#ana pe!bela-aran 3era!ah
pada pere!uan beri$un)a dan sala!&
+
,& -raian Materi
2& Lem)ar Kerja Sis.a
'& Benu$ Kegiaan/
'>Mandiri/ Mengisi ,e$a-,e$i Silang )ang disedia$an %leh guru&
4
'>Kel%!p%$/ Me!beri$an S)a$al pada sebuah paragra( $e!udian
!e!presenasi$an di depan $elas !engenai S)a$al* ar$ib* dan ?ah! al-
Ma@ru (!enenu$an 9de 6%$%$)&
2& Bahan dan Ala/ Keras $er-a sis"a dan Ala ,ulis& Benu$ Keras Ker-a/
:
5
+& 6eun-u$ penggunaan/
:!
"#$
"%
&
. ' ( 1 , "% )* +,- % . 8
/ 9 01/ !
2& "-2 "*3 45 ) )*67 8 ) !
+& 8 9: ; " "# <= !
4& >5% ?2 @A$: "7 B 8 @% !
5& 8 ; ;C )3 !
0& @DE4F/ > GE: )-# H/ @ > !
1& , H4 (* ?2 I- @5*5: 47 !
2& J% >
'& Lem)ar Me#ia
'& 9#e Brea$ing/ Sena! Aa-ah
K% LM%
'- B52 @ ?=/ NO .! PQ ; NO .! R/ >MF! >S
T
2- 47 T US @ T4= .! "7M >S % 55 *52 @
0
'- @# B52 (47 @57 @ 41 ?2 V "7M
2- H/ .! T5# PQ @ @# H/ ;MF/ >S
- K% ?#O .! *Q @ @# H/ ? . ;MF/ >S
- N-7 ./ .! PQ @ ;EW .! T# >S
1
2& ,e$a-e$i silang
2
;
+& K%n(ir!asi/ 6e!uaran :ide%/ ) X(
'8& Penilaian
'& 7enis 6enilaian / B%n ,es
2& Benu$ 9nsru!en / Ce!bar Ker-a ,ersru$ur/6%r%(%li%&
+& S$%ring /
,ugas Mandiri/ Bilai diberi$an $epada sis"a )ang !en-a"ab peran)aan* beran)a*
dan berpendapa dala! benu$ like button* )ang a$an die!pel$an pada papan dan
di-u!lah$an )ang paling ban)a$&
B% Ba!a Sis"a Like Button
7u!la
h
' Ari(udin
2 ,ina%n
+
4
5
'8
,ugas Kel%!p%$/
B
%
Ba!a
Ke(asiha
n Cah-ah
,er-e!ah
Qa"ai
d
6e!aha!a
n
7u!la
h
Kel%!p%$
'
2
+
S$ala 6enilaian/
Bilai 9ndi=idu D 7u!lah Bilai Ma$si!al/ +
Bilai Kel%!p%$ D 7u!lah Bilai Ma$si!al/ 5
Bilai Eaa-raa D Bilai 9ndi=idu F Bilai Kel%!p%$ / 2
Bilai S$ala Keerangan
+*' G 4*8 A
@X
2*' G +*8 B
< Y
'*' G 2*8 3
<
8 G 8*' .
@MZ
%a/tar P"staka
4arun Hah)a* Al-Hayah al-Yaumiyah li al-Muslim i !houi al-Akhlaq al-
"uraniyyah* dala! hp///ar&harun)ah)a&#%!/ar dia$ses pada '0 Mei 28'+& 4al(-
Ba$ed S%("are 9n#&* Hot #otatoes $%&* dala! hp///h%p%&u=i#&#a/ dia$ses pada '0
Mei 28'+&
Suraba)a* 22 Mei 28'+
Mengeahui
6e!bi!bing*
3al%n Guru Bahasa
Arab*
.r& Ini 6ur"ai* M&Ag M& Ja$$i A!rull%h
B96/&&&&&&&&&&&&&&& B9M& .822'88+0
''