Anda di halaman 1dari 11

Model Trend Terkini (Emergent Curriculum)

Kurikulum emergent yang terpaksa diwujudkan mengikut kehendak, kuasa &


trend semasa dalam sistem pendidikan sebuah negara.
Contoh: Penggunaan ICT dalam proses P&P.
Menerokai apa-apa yang diperlukan secara sosial dan ia amat bermakna
kepada kanak-kanak
Trend terkini ialah pembelajaran yang terdiri daripada interaksi kanak-kanak
dengan orang dewasa.
Kanak-kanak diberikan peluang dan inisiatif untuk membuat keputusan.
4 komponen penting:
a) objektif kurikulum
b) pengetahuan
c) pengalaman pembelajaran
d) penilaian kurikulum.
Kurikulum ini dipanggil emergent kerana ia sentiasa berubah dan sentiasa
terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan baru.
Idea-idea dalam kurikulum emergent berasal daripada minat, persoalan, isu
semasa dalam satu persekitaran dan daripada satu kumpulan manusia.
Dalam kurikulum ini, perana guru sebagai seorang pemerhati.
Guru mesti menilai kebolehan murid dan merancang aktiviti-aktiviti untuk
meningkatkan pemikiran kritis mereka.
Model Olivia
Menurut Oliva suatu model kurikulum haruslah mudah, komprehensif dan
sistematik.
terdiri daripada dua belas komponen yang saling berkaitan antara satu
dengan yang lain.
Kedua-dua belas komponen ini menggambarkan langkah-langkah
pengembangan kurikulum yang komprehensif.
digambarkan dalam dua bentuk:
a) segi empat menggambarkan tentang proses perancangan kurikulum
b) lingkaran menggambarkan proses pelaksanaan kurikulum
Proses Perkembangan Kurikulum
o Komponen I
tujuan, falsafah dan psikologi pendidikan.
Tujuan kurikulum dibentuk bagi memenuhi kehendak individu
dan masyarakat.
o Komponen II
analisis yang sangat diperlukan oleh masyarakat
o Komponen III dan IV
tujuan khusus kurikulum berdasarkan tujuan dan keyakinan.
o Komponen V
mengorganisasi dan mengimplementasikan kurikulum,
membentuk dan membangun struktur dengan kurikulum yang
akan dilaksanakan.
o Komponen VI & VII
perincikan pada akhir pengajaran yang mencakupi tujuan
pengajaran umum dan khusus.
o Komponen VIII
jelaskan strategi bagaimana tujuan dapat dicapai semasa
proses pengajaran dan pembelajaran
perancang kurikulum pada peringkat awal mencari kaedah
penilaian (komponen IX) yang berhubungkait dengan komponen
X di mana pembelajaran dilaksanakan.
o Komponen XI
adalah penilaian tentang prestasi pelajar dan keefektifan
pengajaran.
o Komponen XII
merupakan penilaian kurikulum atau keseluruhan program.
Dua submodel iaitu :
a) komponen I hingga V dan XII sebagai submodel perkembangan kurikulum
b) komponen VI hingga XI sebagai model perkembangan pengajaran
Model Murray Print


dikenali sebagai model berputar
ertinya model diawali dengan langkah pertama berupa analisis situasional
kemudian berproses seperti sebuah siklus menuju pada langkah selanjutnya,
begitu seterusnya hingga langkah terakhir dan kembali pada langkah pertama
lagi
dalam model Pront jelas dikemukakan tentang isi kurikulum yang
dikembangkan setelah perumusan tujuan pula, dengan demikian isi kurikulum
merupakan pengembangan atau penterjemahan dari tujuan yang telah
ditetapkan
MODEL SAYLOR, ALEXANDER, DAN LEWIS
Model ini membentuk curriculum planning process (proses
perencanaan kurikulum).Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisa
konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum mereka. Kurikulum menurut
mereka adalah "a plan for providing sets of learning opportunities for persons
to be educated" ;sebuah rencana yang menyediakan kesempatan belajar
bagi orang yang akan dididik. Namun, rencana kurikulum tidak dapat dimengerti
sebagai sebuah dokumen tetapi l ebi h sebagai beberapa rencana yang l ebi h
keci l untuk porsi atau bagi an kurikulum tertentu.
A. Tujuan, Sasaran dan Bidang Kegiatan
Model ini menunjukkan bahwa perencana kurikulum mulai dengan
menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan
utama yang akan mereka capai. Saylor, Alexander dan Lewis,
mengklasifikasi serangkaian tujuan ke dal am empat (4) bi dang kegi atan
di mana pembel aj aran terj adi , yai tu : perkembangan pri badi , kompetensi
soci al , ketrampi l an yang berkel anj utan dan spesialisasi. Setelah tujuan
dan sasarn serta bidang kegiatan ditetapkan, perencana memulai proses
merancang kurikulum. Diputuskan kesempatan belajar yang tepat bagi
masing-masing bidang kegiatan dan bagaimana serta kapankesempatan ini
akan disediakan.
B. Cara Pengajaran
Setelah rancangan dibuat (mungkin lebih dari satu rancangan), guru-guru
yang menjadi bagian dari rencana kurikulum, harus membuat rencana
pengajaran. Mereka memilih metode bagaimana kurikulum dapat dihubungkan
dengan pelajar. Guru pada tahap ini harus dikenalkan dengan istilah tujuan
pengajaran. Sehingga guru dapat memerinci tujuan pengajaran sebelum
memilih strategi atau cara presentasi.
C. Evaluasi
Akhirnya perencana kurikulum dan guru terlibat dalam evaluasi. Mereka
harus memilih tekni k evaluasi yang akan digunakan. Saylor, Alexander
dan Lewis mengaj ukan suatu rancangan yang mengi j i nkan : (1) eval uasi
dari sel uruh program pendidikan sekolah, termasuk tujuan, subtujuan, dan sasaran;
keefektifan pengajaran akan pencapaian siswa dalam bagian tertentu dari
program, juga (2)eval uasi dari program evaluasi i tu sendi ri. Proses
evaluasi memungkinkan perencana kurikulum menetapkan apakah tujuan
sekolah dan tujuan pengajaran telah tercapai.


2.0 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH ( KBSR )
1. Matlamat Pendidikan Persekolahan
Matlamat pendidikan persekolahan adalah untuk memastikan perkembangan
potensi pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu dan meliputi
aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang
seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.
2. Matlamat KBSR
Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan
perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.
Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani
bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.
3. Objektif KBSR
Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah bertujuan
untuk membolehkan untuk membolehkan murid:
1. menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya
sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara;
2. menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca
dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah;
3. menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan
menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian;
4. menguasai kemahiran belajar;
5. menguasai kemahiran berfikir;
6. bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris
selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua;
7. memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya;
8. membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri;
9. mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan
terhadap manusia dan alam sekitar;
10. menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal;
11. memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti
amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan
nasional;
12. menjaga kesihatan dan kecergasan diri;
13. menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang
positif terhadap keusahawanan dan produktiviti;
14. menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami
pengertian ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam;
15. menyakini asas-asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan
mengamalkan akhlak mulia;
16. membina semangat patriotisme;
17. mengembangkan bakat dan kreativiti; dan
18. mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai
murni yang menjadikannya asas bagi amalan hidup.


4. Prinsip KBSR
KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan:-
i. Pendekatan Bersepadu;
ii. Perkembangan individu secara menyeluruh;
iii. Pendidikan yang sama untuk semua murid; dan
iv. Pendidikan seumur hidup.
v. Murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan
kemahiran melalui aktiviti kemahiran dibilik darjah berbanding
dengan penglaman hidup mereka, justeru semua aktiviti
pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman
hidup mengikut peringkat
vi. Suasana kondusif sekolah adalah untuk meberi peluang dan
galakkan interaksi sosial , bertukar pendapat dan kerjasama di
kalangan murid
vii. Aktiviti dibilik darjah harus membolehkan murid
mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan
diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran
asas
viii. Aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel
ix. Penekanan kepada nilai (merentas kurikulum)
x. Penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira)
xi. Penilaian perlu di intergrasikan dalam semua aktiviti
pembelajaran dalam bilik darjah

Ciri-Ciri KBSR


5. Penekanan
Fokus Tahap I
1. Penguasaan kemahiran asas berbahasa
(mendengar, bertutur, membaca dan menulis)
2. Penguasaan nombor dan operasi asas mengira
3. Mengenal huruf serta membaca, menhafaz dan menghayati ayat-ayat Al-
Quran;
4. Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat.

Fokus Tahap II
a. Pengukuhan kemahiran asas berbahasa;
b. Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan
penyelesaian masalah;
c. Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran
lain
d. Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis
dan Kreatif;
e. Membaca, menghafaz, memahami dan menghayati
pengajaran Al-Quran;
f. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai

6. Struktur KBSR

Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:-
a) Komunikasi;
b) Manusia dan Alam Kelilingnya; dan
c) Perkembangan Diri Individu.

Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi
teras kepada struktur KBSR. Komponen-komponen tersebut ialah:-
i. Kemahiran Asas;
ii. Manusia dengan Persekitaran;
iii. Kesenian dan Kesihatan;
iv. Kerohanian, nilai dan sikap
v. Kemahiran Hidup; dan
vi. Kokurikulum

7. Bidang Pelajaran

Bidang

Komponen
Matapelajaran
Fasa 1 Fasa 2


Komunikasi


Kemahiran Asas
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Matematik Matematik

Manusia dan
Persekitaran

Sikap , Nilai
dan Spiritual
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral

-
Sains
Kajian Tempatan
Perkembangan
Diri Individu

Kemahiran Hidup
Seni dan Riadah
Kokurikulum
- Kemahiran Hidup
Pendidikan
Muzik
Pendidikan
Muzik
Pendidikan Seni Pendidikan Seni
Pendidikan
Jasmani dan
Pendidikan
Kesihatan
Pendidikan
Jasmani dan
Pendidikan
Kesihatan

Dalam struktur KBSR terdapat tiga bidang iaitu:-
1) Bidang Komunikasi
a) Bahasa Melayu;
b) Bahasa Inggeris;
c) Bahasa Cina;
d) Bahasa Tamil; dan
e) Matematik.
2) Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya
a) Pendidikan Islam;
b) Pendidikan Moral;
c) Sains; dan
d) Kajian Tempatan.
3) Bidang Perkembangan Diri Individu
a) Kemahiran Hidup;
b) Pendidikan Muzik;
c) Pendidikan Seni;
d) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
8. Peruntukan Masa
Mata
Pelajaran
Sekolah Kebangsaan Sekolah Jenis Kebangsaan
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2
Perkara 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Bahasa
Melayu
45
0
45
0
45
0
30
0
30
0
30
0
27
0
27
0
27
0
15
0
15
0
15
0
Bahasa
Inggeris
24
0
24
0
24
0
21
0
21
0
21
0
60 90 90 90
Bahasa
Cina/Ta
mil
45
0
45
0
45
0
30
0
30
0
30
0
Sains 15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
Matemati
k
21
0
21
0
21
0
21
0
21
0
21
0
21
0
21
0
21
0
21
0
21
0
21
0
Pend.
Islam/Mo
ral
18
0
18
0
18
0
18
0
18
0
18
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
Pendidik
an Seni
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Pendidik
an Muzik
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Kemahir
an Hidup
60 60 60 60 60 60
Kajian
Tempata
n
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
Pend.
Jas. &
Kes.
90 90 90 60 60 60 90 90 90 60 60 60
Perhimp
unan
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pilihan
Guru
Besar
30 30 30 30 30 30
JUMLAH 13
50
13
50
13
50
14
40
14
40
14
40
13
50
13
50
13
50
14
40
14
40
14
40

9. Teras KBSR
i. Penggabungjalinan;
ii. Penyerapan;
iii. Penilaian;
iv. Pengkayaan; dan
v. Pemulihan.

10. Penekanan Dalam KBSR
Dalam melaksanakan KBSR, penekanan diberi kepada:-
i. Kemahiran asas;
ii. Kemahiran berfikir;
iii. Nilai Merentas Kurikulum;
iv. Bahasa merentas kurikulum;
v. Patriotisme merentas kurikulum;
vi. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid;
vii. Penilaian berterusan;
viii. Pemulihan dan pengayaan;
ix. Prinsip mudah ubah; dan
x. Sains dan teknologi merentas kurikulum

11. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada
murid, seseorang guru seharusnya:
- mewujudkan suasana persekitaran yang merangsang pembelajaran;
Kemudahan fizikal kelas
ruang pembelajaran yang selesa;
sudut pembelajaran dilengkapkan dengan bahan
yang interaktif;
ruang pameran hasil kerja;
bahan rujukan untuk penggunaan murid;
bahan pembelajaran yang mencabar daya
pemikiran.
Aspek emosi sosial
penggunaan bahasa yang mesra;
keupayaan guru memahami muridnya;
penggunaan teknik yang pelbagai

- mengamalkan prinsip-prinsip tertentu dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
Melibatkan murid secara aktif;
Menjalankan penilaian yang berterusan;
Mewujudkan peluang murid menilai kerja mereka;
Melatih murid meneroka pelbagai cara dalam menyelesaikan tugasan;
Memberi peluang murid mendapatkan pengalaman yang berulang kali
dalam situasi yang berlainan;
Menyediakan suasana pembelajaran yang menggalakkan murid
membuat keputusan secara rasional;
Memberikan penghargaan di atas usaha murid supaya dapat
membantu dan membina sifat berani, yakin dan daya juang;
Melatih murid menguasai kemahiran belajar dalam kemahiran berfikir;
Mengambil tindakan segera terhadap masalah pembelajaran murid.

iii. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran

Bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna,
berkesan dan menyeronokkan guru hendaklah menggunakan kaedah yang
melibatkan murid secara aktif. Guru boleh mengelolakan secara kelas,
kumpulan, berpasangan ataupun individu. Pembentukan kumpulan berdasarkan
kepada kebolehan murid yang hampir-hampir sama ataupun kepada kebolehan
yang pelbagai.

Pelbagai kaedah boleh dijalankan melalui aktiviti seperti berikut;
Simulasi
Lakonan
Permainan
Tunjuk ajar
Lawatan
Bercerita
Projek
Sumbangsaran
Main peranan
Pidato

12. Penilaian
i. Penilaian Kemajuan Berasas Sekolah (PKBS)
Penilaian Kendalian Sekolah Rendah

ii. Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

13. Pengubahsuaian Dalam Sukatan KBSR

Program KBSR memulakan percubaannya dalam tahun 1982 sementara KBSM
dilaksanakan berperingkat-peringkat mulai tahun 1988. Selepas tahun 1988,
program KBSR disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya.
Akibatnya KBSR, yang dikenali sebagai KurikulumBaru Sekolah Rendah ditukar
menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat
dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020, globalisasi
dan pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Draf baru sukatan
Tahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada
Disember 1994.

Antara perubahan besar dalam KBSR ialah:
i) penerapan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran
ii) penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian
iii) menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling atas kepada
yang paling kompleks mengikut topik
iv) mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran
v) mengintegrasikan penyelesaian masalah dan arithmetik perniagaan ke
dalam topik berkaitan seperti wang, ukuran panjang dan berat
vi) mata pelajaran Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua
matapelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan
vii) pengunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Matematik, Sains dan
semua matapelajaran teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1
dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003 serta
viii) pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran
dan pembelajaran Matematik dan Sains
14. Peranan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum (KBSR/KBSM)

15. Rumusan

Program KBSR terbahagi kepada dua tahap . Tahap satu (Tahun 1 hingga
Tahun 3) menekankan penguasaan 3M dan Tahap dua (Tahun 4 hingga
Tahun 6) memperkukuhkan semula penguasaan 3M serta pembinaan
dan kandungan sains yang kukuh
Pengubahsuaian tertentu pada KBSR dilakukan pada Tahun 1994 supaya
matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020
dapat direalisasikan dengan lebih berkesan lagi.
Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum.
Peranan mereka termasuk menginterpretasi, merancang, memodifikasikan,
dan melaksanakan kurikulum.