Anda di halaman 1dari 2

1.

Rajah 2 menunjukkan seorang murid menjatuhkan


tiga objek yang berbeza dari X ke lantai. Masa yang
diambil oleh objek-objek tersebut untuk bergerak
dari X ke lantai direkodkan.
Jadual 2 menunjukkan keputusannya.
Objek Bulu elepah !aun "uli
Masa yang
diambil untuk
men#e#ah
lantai $saat%
& ' 2
a% Berdasarkan penyiasatan ini( nyatakan)
i. *pa yang diubah+
ii. *pa yang ditetapkan+
b%,ira kelajuan objek-objek itu
#% -ulis satu kesimpulan bagi penyiasatan ini.
2. .eorang murid menjalankan satu penyiasatan. !ia
menggunakan daya untuk mengubah bentuk sebuah
tin seperti yang ditunjukkan dalam rajah di ba/ah.
a% *pakah tujuan penyiasatan ini+
b%!alam penyiasatan ini( nyatakan apa yang
diperhatikan.
#% 0yatakan apa yang dimalarkan+
d%*pakah kesimpulan yang dapat kamu buat melalui
akti1iti ini+