Anda di halaman 1dari 3

UKK PAI KELAS 5 SD

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar!
1. Fazaalikallazi yaduul lanjutan ayat di samping adalah
a. !iddiin ". miskiin
!. yatiim d. musalliin
#. Allaziina humyu$aauuna adalah su$at Al%&aun ayat
a. ' ". (
!. 5 d. )
*. +a a$sala a$tinya
a. dan k,padanya ". yang m,l,mpa$ m,$,ka
!. tidaklah ,ngkau d. dan dia m,ngi$imkan
'. . Kalimat disamping m,$upakan !a"aan
a. izha$ ". idgh-m
!. ikh.a d. i/la!
5. 0asul Allah !,$si.at 1a!lig2 a$tinya
a. !,na$ ". dapat dip,$"aya
!. m,nyampaikan d. ",$das
(. 3a!i I!$ahim AS k,tika !,$dak4ah m,ndapat tantangan da$i
a. 0aja pi$aun ". 0aja 5alut
!. 0aja A!$ahah d. 0aja 3am$ud
). +ujud da$i iman k,pada Allah adalah
a. m,nghi$aukan aja$annya ". m,nyalahi aja$annya
!. m,ngingka$i s,$uannya d. taat dan patuh k,padanya
6. Si.at%si.at yang tidak mungkin ada pada di$i $asul Allah adalah
a. mustahil ". sunat
!. 4aji! d. jaiz
7. Dalam m,nghadapi $intangan k,tika m,nyampaikan aja$an Allah2 pa$a $asul !,$sikap
a. takut dan putus asa ". m,ny,$ah
!. k,$as dan k,jam d. sa!a$ dan ta!ah
18. 9,$ikut ini pa$a $asul yang t,$masuk ulul azmi k,"uali
a. 3a!i &uhammad SA+ ". 3a!i Ismail AS
!. 3a!i 3uh AS d. 3a!i Isa AS
11. S,-$ang laki%laki yang di!,$i 4ahyu -l,h Allah untuk diamalkan -l,h di$inya
s,ndi$i dis,!ut
a. $asul ". manusia
!. na!i d. malaikat
1#. S,t,lah 3a!i &uhammad SA+2 m,ninggal umat islam di !a4ah k,pimpinan
a. Khula.au$ $asyidin ". !ani A!!asiyah
!. 9ani Umayah d. daulah Usmaniyah
1*. Si.at yang dapat dit,ladani da$i A!u 9aka$ As Siddi/ adalah
a. K,jam ". s-m!-ng
!. !ijaksana d. zalim
1'. Khali.ah p,$tama dalam k,p,mimpinan khula.au$ $asyidin adalah
a. A!u 9aka$ ". Usman 9in A.an
!. Uma$ 9in Khata! d. Ali a!i 1halih
15. Siapa nama asli A!u 9aka$ 9aka$ 0A adalah
a. A!dul kak!ah ". a!du$$ahman
!. A!i Kuha.ah d. A!u Lululah
1(. :ang m,nggantikan m,njadi khali.ah s,t,lah A!u 9aka$ 4a.at adalah
a. Uma$ 9in Khata! ". Usman 9in A.an
!. 9ilal 9in 0a!ah d. Ali a!i 1halih
1). 9,$ikut ini k,p$i!adian Uma$ 9in Khata!2 k,"uali
a. ",$das ". t,guh p,ndi$ian
!. s,d,$hana d. angkuh
16. Uma$ 9in Khata! m,njadi khali.ah s,lama
a. 6 tahun ". 18 tahun
!. 7 tahun d. 11 tahun
17. Salah satu usaha%usaha yang t,lah diupayakan khlali.ah Uma$ 9in Khata! adalah
a. m,m!,ntuk kas 3,ga$a atau !aitul mal ". m,m!,$antas -$ang yang ingka$
!. m,nghimpun naskah Al%;u$an d. m,m!,ntuk angkatan p,$ang
#8. Shalat sunat yang dik,$jakan pada !ulan $amadhan adalah
a. shalat ta$a4ih ". shalat tahajud
!. shalat id d. shalat $a4ati!
#1. P,$intah m,laksanakan puasa dij,laskan dalam Al%;u$an su$at
a. Al%9a/a$ah ayat 168 ". Al%9a/a$ah ayat 16#
!. Al%9a/a$ah ayat 161 d. Al%9a/a$ah ayat 16*
##. Di!a4ah ini adalah yang t,$masuk sya$at syah puasa2 k,"uali
a. !,$agama islam ". !,$akal s,hat
!. 3iat d. su"i da$i haid dan ni.as !agi s,-$ang 4anita
#*. :ang t,$masuk $ukun puasa adalah
a. dalam 4aktu yang dip,$!-l,hkan puasa ". m,ny,g,$akan !uka puasa
!. niat untuk puasa d. !,$d-a s,tiap !uka puasa
#'. &,m!,$i makan k,pada -$ang yang !,$!uka puasa t,$masuk
a. sya$at puasa ". sunat%sunat puasa
!. $ukun puasa d. sya$at 4aji! puasa
#5. Di!a4ah ini adalah yang t,$masuk amalan pada !ulan puasa2 k,"uali
a. !anyak m,m!a"a Al%;u$an ". m,m!aya$ zakat dan m,ng,lua$kan in.a/
!. itika. di m,sjid d. m,latih di$i untuk !,$si.at sa!a$
#(. Sangat Sa!a$ m,nghadapi musi!ah p,nyakit adalah p$ilaku
a. 3a!i &usa As ". Sula,man AS
!. Isa AS d. 3a!i Ayyu! As
#). Untuk m,n,ntukan dimulainya !ulan 0amadhan dapat dilakukan d,ngan
a. m,lihat !ulan ". dikumandangkan azan
!. m,lihat mataha$i d. pukul !,dug
#6. &,ngakhi$i makan sahu$ t,$masuk k,dalam
a. sya$at puasa ". $ukun puasa
!. sunat%sunat puasa d. hikmah puasa $amadhan
#7. 9a"aan disamping t,$masuk !a"aan
a. Idgh-m ". idzha$
!. Ikh.a d. 1a$/i/
*8. Apa &ukjizat 3a!i &usa AS
a. 1-ngkat m,njadi ula$ ". dapat m,nghidupkan yang mati
!. dapat m,n"iptakan !u$ung da$i tanah liat d. Al%;u$an dan sunnah
*1. <$ang yang m,ngumandangkan Azan dis,!ut
a. muazin ". muallim
!. muhsin d. muamalah
*#. &ustahil $asul !,$si.at kizi!2 kizi! a$tinya
a. khianat ". pinta$
!. !-d-h d. dusta
**. Di!a4ah ini adalah "-nt-h !a"aan /al/alah2 k,"uali
a. ".
!. d.
*'. Al%Pil a$tinya
a. Kuda ". =ajah
!. ayam d. Sapi 9,tina
*5. Kalimat disamping m,$upakan !a"aan
a. izha$ ". ikh.a
!. idgh-m d. i/la!
II. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang benar !
1. Al%&aun adalah su$at yang k, .
#. . 5ika ditulis t$anslit,$asi A$a!%Latin
*. Siapakah yang t,$masuk -$ang yang m,ndustakan Agama dalam su$ah Al%Fil
'. 9a"aan disamping adalah "-nt-h !a"aan .
5. S,-$ang $asul yang masa k,"ilnya di!uang sauda$anya k,sumu$ adalah .
(. S,-$ang $asul yang hidupnya s,zaman d,ngan 0atu 9il/is adalah .
). Pa$a $asul m,miliki si.at Patanah. Fatanah a$tinya .
6. Apa yang dis,!ut d,ngan Ulul Azmi .
7. Apa sumpah yang diu"apkan Khali.ah Uma$ 9in Khatta! k,tika $akyatnya t,$k,na musi!ah
k,lapa$an .
18. Apa p,ng,$tian puasa s,"a$a !ahasa.
III. Kerjakan sal-sal berikut ini !
1. S,!utkan hal%hal yang m,m!atalkan puasa .
#. S,!utkan P$ilaku A!u 9aka$ 0A yang pantas kita dit,ladani .
*. 5,laskan p,$!,daan anta$a Azan dan I/amah .
'. S,!utkan kita!%kita! Allah yang t,$"atat dalam Al%;u$an dan 4aji! kita k,tahui .
5. 1ulislah d,ngan hu$u. A$a! latin ;s Al%Fil ayat k, lima d,ngan !,na$ .