Anda di halaman 1dari 3

Dalam hidup ini, anda pasti akan menempuh beberapa peristiwa penting.

Antaranya
termasuk kel ahi ran cahaya mata dal am kel uarga, kemasukan anak-anak ke pusat
pengaj i an ti nggi atau membel i rumah baru. Semua i ni memerl ukan perbel anj aan.
Al angkah bai knya j i ka terdapat satu pel an i nsurans yang bukan sahaj a menyedi akan
perl i ndungan secukupnya kepada kel uarga anda j i ka berl aku kej adi an ti dak di i ngi ni
dalam hidup anda, malah turut memberi anda wang tunai pada tempoh tertentu untuk
memenuhi keperluan kewangan semasa menempuh peristiwa penting dalam hidup anda.
Oleh kerana keprihatinan kami terhadap keperluan anda, Prudential memperkenalkan
PRUcash, pelan tunggal yang menggabungkan Perlindungan, Simpanan dan Kecairan
Kewangan.
Apakah ciri-ciri PRUcash?
PRUcash ialah polisi bertempoh tetap yang boleh dibeli untuk jangka masa 20 hingga 30
tahun, dalam gandaan 2 tahun, dengan premium yang dibayar sepanjang tempoh polisi.
Manfaat kehidupan sebanyak 6% daripada jumlah diinsuranskan akan dibayar setiap dua
t ahun unt uk membekal kan al i r an t unai kepada anda. Wang t unai t ambahan i ni
membolehkan anda mengecapi nikmat kecil kehidupan. Oleh itu, sambil anda menabung
untuk masa depan, anda tidak akan terlepas peluang menikmati kemanisan hidup.
Anda boleh memilih untuk menerima manfaat kehidupan dalam bentuk wang tunai atau
mengumpul kannya dan memperol ehi faedah terkompaun sepanj ang tempoh pol i si .
Sekiranya orang yang diinsuranskan meninggal dunia, pewaris akan menerima jumlah
di i nsuranskan sepenuhnya, serta bonus yang di sertakan dan tunai terkumpul , tanpa
mengira jumlah manfaat kehidupan yang sudah pun dibayar.
Apakah jenis bonus yang diterima?
Sel ai n dari pada manfaat kehi dupan, Prudenti al j uga membol ehkan anda berkongsi
keuntungan menerusi Bonus Berbalik
#1
dan Bonus Terminal
#2
. Dua bonus tersebut
diisytiharkan setiap tahun dan akan dibayar jika pemegang insurans meninggal dunia
atau hi l ang upaya menyel uruh dan kekal (HUMK), apabi l a pol i si matang atau apabi l a
polisi diserahkan.
Apakah ciri tambahan yang ditawarkan oleh pelan ini?
Unt uk mel i ndungi kel uar ga anda dar i pada s ebar ang anc aman kes i hat an at au
kemungki nan, kami j uga menawarkan manfaat tambahan bersama pel an PRUcash.
Anda boleh mempertingkatkan pelan ini dengan menambah manfaat pilihan termasuk
manfaat perubatan, kemalangan, pembatalan premium dan insurans tempoh.
Berapakah jumlah yang akan dibayar?
Apabila meninggal
dunia atau polisi
matang
Jumlah diinsuranskan;
Bonus berbalik;
Bonus terminal; dan
Sebarang tunai terkumpul (dengan faedah), akan
dibayar.
Hilang Upaya
Menyeluruh dan
Kekal (HUMK)
#3
Bayaran yang sama dengan manfaat kematian.
Apabila polisi
diserahkan
Nilai tunai terjamin;
Sebarang nilai tunai bonus berbalik;
Sebarang nilai tunai bonus terminal; dan
Sebarang tunai terkumpul (dengan faedah), akan
dibayar.
PRUmajor med 3
PRUmed
Hospital Benefit
Membiayai bil perubatan besar bagi kemasukan hospi-
tal atau rawatan pesakit luar akibat penyakit atau
kecederaan. Bantuan Perubatan Kecemasan turut
disediakan.
Menyediakan manfaat tunai tetap untuk kemasukan
hospital, rawatan rapi dan prosedur pembedahan
akibat penyakit atau kecederaan.
Menyediakan manfaat tunai harian sebagai bantuan
bagi kemasukan hospital akibat penyakit atau keceder-
aan.
Meliputi kematian atau kehilangan penggunaan
fungsi badan yang menyeluruh dan kekal akibat
kemalangan.
Turut membayar elaun belas-kasihan sebanyak
RM2,000 sekiranya berlaku kematian atas sebab
semula jadi atau kemalangan, sebagai tambahan
kepada jumlah yang diinsuranskan.
Membayar balik perbelanjaan untuk rawatan
perubatan akibat kemalangan.
Sebagai tambahan kepada pendapatan mingguan
apabila orang yang diinsuranskan tidak dapat bekerja
kerana kehilangan upaya sementara disebabkan oleh
kemalangan.
Crisis Cover Benefit Memberi perlindungan terhadap penyakit kritikal,
untuk bantuan di saat anda paling memerlukan.
Crisis Cover Income Membayar pendapatan tahunan sepanjang tempoh
polisi sekiranya disahkan menghidap penyakit kritikal.
PRUdisability provider Menyediakan manfaat setiap tahun sepanjang
tempoh HUMK sebelum usia 60 tahun, walaupun
selepas polisi telah matang.
Crisis Cover Plus
#4
Memberi perlindungan bagi kematian, HUMK
sebelum usia 60 tahun dan selepas disahkan
menghidap penyakit kritikal.
PRUterm
#5
Memberikan manfaat sekata yang membenarkan
perlindungan tambahan untuk kematian atau jika
HUMK berlaku sebelum usia 60 tahun.
PRUmortgage
#6
Menyediakan manfaat tempoh menyusut yang
membenarkan perlindungan tambahan bagi kematian,
atau jika HUMK berlaku sebelum usia 60 tahun.
PRUwaiver
PRUspouse waiver
Membatalkan semua premium masa depan sekiranya
disahkan menghidap penyakit kritikal.
Membatalkan semua premium masa depan sekiranya
berlaku kematian, HUMK sebelum usia 60 tahun,
atau selepas pasangan anda disahkan menghidapi
penyakit kritikal.
Membatalkan semua premium masa depan sehingga
anak mencapai usia 25 tahun sekiranya ibu atau bapa
mengalami HUMK sebelum usia 60 tahun, atau
meninggal dunia, atau selepas disahkan menghidap
penyakit kritikal.
PRUparent waiver
#1 Bonus berbalik Akan disediakan mulai tahun kalendar selepas
ulang tahun kedua polisi.
Akan dibayar apabila pelan matang, sekiranya
orang yang diinsuranskan mengalami kematian
atau HUMK, atau apabila polisi diserahkan.
Polisi ini akan mempunyai nilai tunai selepas
pembayaran premium telah dibuat untuk
sekurang-kurangnya 3 tahun dan polisi telah
berkuatkuasa selama 3 tahun.
Nilai penuh Bonus Berbalik yang diisytiharkan
tidak akan dibayar sekiranya polisi ditamatkan,
diserahkan atau ditukarkan lebih awal.

#2 Bonus terminal Akan dibayar selepas pelan matang, sekiranya
orang yang diinsuranskan mengalami kematian
atau HUMK, atau apabila polisi diserahkan.
Siapakah yang harus mendapatkan pelan ini?
Pelan ini sesuai bagi mereka yang:
mahukan satu pelan yang menggabungkan ciri-ciri simpanan dan perlindungan.
menghargai kecairan kewangan dan ingin mendapatkan manfaat tunai tetap sambil
menambahkan simpanan mereka.
mahukan bayaran terj ami n bagi j uml ah di i nsuranskan serta bonus untuk pol i si
insurans mereka.
Pelan juvenil
Untuk pel an j uveni l , seki ranya kanak-kanak mengalami HUMK atau meni nggal dunia
sebel um usi a 5 tahun, j uml ah asas di i nsuranskan yang di bayar i al ah 20% pada usi a 1
tahun, 40% pada usia 2 tahun, 60% pada usia 3 tahun dan 80% pada usia 4 tahun.
Jumlah premium
Kadar premium berbeza-beza bergantung kepada usia penyertaan, jantina dan status
merokok.
Kekerapan dan kaedah pembayaran premium
Premi um perl u di bayar sepanj ang tempoh pol i si dan bol eh di bayar secara tahunan,
separuh tahunan, suku tahunan atau bulanan menerusi Autodebit, Arahan Bank, Kad
Kredit, Tunai atau Cek.
Jenis pinjaman yang disediakan
Terdapat pinjaman Polisi, Pinjaman Premium Automatik dan pinjaman Yuran Pembedahan
dan Kejururawatan (Tertakluk kepada terma dan syarat).
Dua jenis bonus
#3 Bagi manfaat HUMK, untuk jumlah yang diinsuranskan lebih daripada RM1
juta, kaedah pembayaran adalah berasaskan terma dan syarat kontrak polisi.
#4, #5 & #6
Manfaat Tambahan ini diperlukan untuk membeli Crisis Cover Benefit, Crisis
Cover Income, PRUmajor med 3, PRUmed, Hospital Benefit, Accidental Death
& Disablement, Accident Medical Reimbursement, Weekly Indemnity,
PRUdisability provider.
Anda dinasihatkan untuk memastikan bahawa pelan ini adalah yang paling
sesuai untuk memenuhi keperluan anda dan premium yang perlu dibayar
untuk polisi ini adalah jumlah yang anda mampu
Jika anda tidak membayar premium mengikut jadual, maka jumlah nilai tunai
yang ada akan digunakan untuk membayar premium menerusi pinjaman
Premium Automatik. Jika nilai tunai tidak mencukupi untuk membayar
premium belum jelas atau pinjaman lain dengan syarikat, maka polisi anda
akan luput.
Jika anda membatalkan polisi ini pada tahun-tahun awal, anda mungkin tidak
memperolehi nilai penuh daripada jumlah yang telah anda bayar.
Jika polisi ini dikembalikan dalam tempoh percubaan selama 15 hari,
premium penuh ditolak perbelanjaan perubatan akan dibayar balik.
Risalah ini adalah untuk tujuan keterangan sahaja. Untuk butir-butir lanjut
mengenai terma dan syarat, sila rujuk kepada dokumen polisi.
Accidental Death
and Disablement
Accidental Medical
Reimbursement
Weekly Imdemnity
Manfaat-manfaat ini akan membantu meringankan beban kewangan akibat kos
kemasukan hospital dan pembedahan.
Manfaat-manfaat ini memberi perlindungan bagi kemalangan, sebagai
tambahan kepada pelan perlindungan utama.
Untuk mendapatkan bantuan peribadi, sila telefon 03-2116 0228, hantar e-mel kepada kami di
customer.mys@prudential.com.my atau hubungi wakil Prudential anda yang mesra.
Prudential Assurance Malaysia Berhad (107655-U)
Tingkat 17, Menara Prudential, No.10, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (03)-2116 0228 Faks:(03)-2032 3939 www.prudential.com.my
PRUcash
P
e
n
g
e
m
b
a
l
i
a
n

t
u
n
a
i

s
e
b
a
n
y
a
k

6
%

s
e
t
i
a
p

2

t
a
h
u
n

Membayar sambil
menambahkan simpanan
Dalam hidup ini, anda pasti akan menempuh beberapa peristiwa penting. Antaranya
termasuk kel ahi ran cahaya mata dal am kel uarga, kemasukan anak-anak ke pusat
pengaj i an ti nggi atau membel i rumah baru. Semua i ni memerl ukan perbel anj aan.
Al angkah bai knya j i ka terdapat satu pel an i nsurans yang bukan sahaj a menyedi akan
perl i ndungan secukupnya kepada kel uarga anda j i ka berl aku kej adi an ti dak di i ngi ni
dalam hidup anda, malah turut memberi anda wang tunai pada tempoh tertentu untuk
memenuhi keperluan kewangan semasa menempuh peristiwa penting dalam hidup anda.
Oleh kerana keprihatinan kami terhadap keperluan anda, Prudential memperkenalkan
PRUcash, pelan tunggal yang menggabungkan Perlindungan, Simpanan dan Kecairan
Kewangan.
Apakah ciri-ciri PRUcash?
PRUcash ialah polisi bertempoh tetap yang boleh dibeli untuk jangka masa 20 hingga 30
tahun, dalam gandaan 2 tahun, dengan premium yang dibayar sepanjang tempoh polisi.
Manfaat kehidupan sebanyak 6% daripada jumlah diinsuranskan akan dibayar setiap dua
t ahun unt uk membekal kan al i r an t unai kepada anda. Wang t unai t ambahan i ni
membolehkan anda mengecapi nikmat kecil kehidupan. Oleh itu, sambil anda menabung
untuk masa depan, anda tidak akan terlepas peluang menikmati kemanisan hidup.
Anda boleh memilih untuk menerima manfaat kehidupan dalam bentuk wang tunai atau
mengumpul kannya dan memperol ehi faedah terkompaun sepanj ang tempoh pol i si .
Sekiranya orang yang diinsuranskan meninggal dunia, pewaris akan menerima jumlah
di i nsuranskan sepenuhnya, serta bonus yang di sertakan dan tunai terkumpul , tanpa
mengira jumlah manfaat kehidupan yang sudah pun dibayar.
Apakah jenis bonus yang diterima?
Sel ai n dari pada manfaat kehi dupan, Prudenti al j uga membol ehkan anda berkongsi
keuntungan menerusi Bonus Berbalik
#1
dan Bonus Terminal
#2
. Dua bonus tersebut
diisytiharkan setiap tahun dan akan dibayar jika pemegang insurans meninggal dunia
atau hi l ang upaya menyel uruh dan kekal (HUMK), apabi l a pol i si matang atau apabi l a
polisi diserahkan.
Apakah ciri tambahan yang ditawarkan oleh pelan ini?
Unt uk mel i ndungi kel uar ga anda dar i pada s ebar ang anc aman kes i hat an at au
kemungki nan, kami j uga menawarkan manfaat tambahan bersama pel an PRUcash.
Anda boleh mempertingkatkan pelan ini dengan menambah manfaat pilihan termasuk
manfaat perubatan, kemalangan, pembatalan premium dan insurans tempoh.
Berapakah jumlah yang akan dibayar?
Apabila meninggal
dunia atau polisi
matang
Jumlah diinsuranskan;
Bonus berbalik;
Bonus terminal; dan
Sebarang tunai terkumpul (dengan faedah), akan
dibayar.
Hilang Upaya
Menyeluruh dan
Kekal (HUMK)
#3
Bayaran yang sama dengan manfaat kematian.
Apabila polisi
diserahkan
Nilai tunai terjamin;
Sebarang nilai tunai bonus berbalik;
Sebarang nilai tunai bonus terminal; dan
Sebarang tunai terkumpul (dengan faedah), akan
dibayar.
PRUmajor med 3
PRUmed
Hospital Benefit
Membiayai bil perubatan besar bagi kemasukan hospi-
tal atau rawatan pesakit luar akibat penyakit atau
kecederaan. Bantuan Perubatan Kecemasan turut
disediakan.
Menyediakan manfaat tunai tetap untuk kemasukan
hospital, rawatan rapi dan prosedur pembedahan
akibat penyakit atau kecederaan.
Menyediakan manfaat tunai harian sebagai bantuan
bagi kemasukan hospital akibat penyakit atau keceder-
aan.
Meliputi kematian atau kehilangan penggunaan
fungsi badan yang menyeluruh dan kekal akibat
kemalangan.
Turut membayar elaun belas-kasihan sebanyak
RM2,000 sekiranya berlaku kematian atas sebab
semula jadi atau kemalangan, sebagai tambahan
kepada jumlah yang diinsuranskan.
Membayar balik perbelanjaan untuk rawatan
perubatan akibat kemalangan.
Sebagai tambahan kepada pendapatan mingguan
apabila orang yang diinsuranskan tidak dapat bekerja
kerana kehilangan upaya sementara disebabkan oleh
kemalangan.
Crisis Cover Benefit Memberi perlindungan terhadap penyakit kritikal,
untuk bantuan di saat anda paling memerlukan.
Crisis Cover Income Membayar pendapatan tahunan sepanjang tempoh
polisi sekiranya disahkan menghidap penyakit kritikal.
PRUdisability provider Menyediakan manfaat setiap tahun sepanjang
tempoh HUMK sebelum usia 60 tahun, walaupun
selepas polisi telah matang.
Crisis Cover Plus
#4
Memberi perlindungan bagi kematian, HUMK
sebelum usia 60 tahun dan selepas disahkan
menghidap penyakit kritikal.
PRUterm
#5
Memberikan manfaat sekata yang membenarkan
perlindungan tambahan untuk kematian atau jika
HUMK berlaku sebelum usia 60 tahun.
PRUmortgage
#6
Menyediakan manfaat tempoh menyusut yang
membenarkan perlindungan tambahan bagi kematian,
atau jika HUMK berlaku sebelum usia 60 tahun.
PRUwaiver
PRUspouse waiver
Membatalkan semua premium masa depan sekiranya
disahkan menghidap penyakit kritikal.
Membatalkan semua premium masa depan sekiranya
berlaku kematian, HUMK sebelum usia 60 tahun,
atau selepas pasangan anda disahkan menghidapi
penyakit kritikal.
Membatalkan semua premium masa depan sehingga
anak mencapai usia 25 tahun sekiranya ibu atau bapa
mengalami HUMK sebelum usia 60 tahun, atau
meninggal dunia, atau selepas disahkan menghidap
penyakit kritikal.
PRUparent waiver
#1 Bonus berbalik Akan disediakan mulai tahun kalendar selepas
ulang tahun kedua polisi.
Akan dibayar apabila pelan matang, sekiranya
orang yang diinsuranskan mengalami kematian
atau HUMK, atau apabila polisi diserahkan.
Polisi ini akan mempunyai nilai tunai selepas
pembayaran premium telah dibuat untuk
sekurang-kurangnya 3 tahun dan polisi telah
berkuatkuasa selama 3 tahun.
Nilai penuh Bonus Berbalik yang diisytiharkan
tidak akan dibayar sekiranya polisi ditamatkan,
diserahkan atau ditukarkan lebih awal.

#2 Bonus terminal Akan dibayar selepas pelan matang, sekiranya
orang yang diinsuranskan mengalami kematian
atau HUMK, atau apabila polisi diserahkan.
Siapakah yang harus mendapatkan pelan ini?
Pelan ini sesuai bagi mereka yang:
mahukan satu pelan yang menggabungkan ciri-ciri simpanan dan perlindungan.
menghargai kecairan kewangan dan ingin mendapatkan manfaat tunai tetap sambil
menambahkan simpanan mereka.
mahukan bayaran terj ami n bagi j uml ah di i nsuranskan serta bonus untuk pol i si
insurans mereka.
Pelan juvenil
Untuk pel an j uveni l , seki ranya kanak-kanak mengalami HUMK atau meni nggal dunia
sebel um usi a 5 tahun, j uml ah asas di i nsuranskan yang di bayar i al ah 20% pada usi a 1
tahun, 40% pada usia 2 tahun, 60% pada usia 3 tahun dan 80% pada usia 4 tahun.
Jumlah premium
Kadar premium berbeza-beza bergantung kepada usia penyertaan, jantina dan status
merokok.
Kekerapan dan kaedah pembayaran premium
Premi um perl u di bayar sepanj ang tempoh pol i si dan bol eh di bayar secara tahunan,
separuh tahunan, suku tahunan atau bulanan menerusi Autodebit, Arahan Bank, Kad
Kredit, Tunai atau Cek.
Jenis pinjaman yang disediakan
Terdapat pinjaman Polisi, Pinjaman Premium Automatik dan pinjaman Yuran Pembedahan
dan Kejururawatan (Tertakluk kepada terma dan syarat).
Dua jenis bonus
#3 Bagi manfaat HUMK, untuk jumlah yang diinsuranskan lebih daripada RM1
juta, kaedah pembayaran adalah berasaskan terma dan syarat kontrak polisi.
#4, #5 & #6
Manfaat Tambahan ini diperlukan untuk membeli Crisis Cover Benefit, Crisis
Cover Income, PRUmajor med 3, PRUmed, Hospital Benefit, Accidental Death
& Disablement, Accident Medical Reimbursement, Weekly Indemnity,
PRUdisability provider.
Anda dinasihatkan untuk memastikan bahawa pelan ini adalah yang paling
sesuai untuk memenuhi keperluan anda dan premium yang perlu dibayar
untuk polisi ini adalah jumlah yang anda mampu
Jika anda tidak membayar premium mengikut jadual, maka jumlah nilai tunai
yang ada akan digunakan untuk membayar premium menerusi pinjaman
Premium Automatik. Jika nilai tunai tidak mencukupi untuk membayar
premium belum jelas atau pinjaman lain dengan syarikat, maka polisi anda
akan luput.
Jika anda membatalkan polisi ini pada tahun-tahun awal, anda mungkin tidak
memperolehi nilai penuh daripada jumlah yang telah anda bayar.
Jika polisi ini dikembalikan dalam tempoh percubaan selama 15 hari,
premium penuh ditolak perbelanjaan perubatan akan dibayar balik.
Risalah ini adalah untuk tujuan keterangan sahaja. Untuk butir-butir lanjut
mengenai terma dan syarat, sila rujuk kepada dokumen polisi.
Accidental Death
and Disablement
Accidental Medical
Reimbursement
Weekly Imdemnity
Manfaat-manfaat ini akan membantu meringankan beban kewangan akibat kos
kemasukan hospital dan pembedahan.
Manfaat-manfaat ini memberi perlindungan bagi kemalangan, sebagai
tambahan kepada pelan perlindungan utama.
Untuk mendapatkan bantuan peribadi, sila telefon 03-2116 0228, hantar e-mel kepada kami di
customer.mys@prudential.com.my atau hubungi wakil Prudential anda yang mesra.
Prudential Assurance Malaysia Berhad (107655-U)
Tingkat 17, Menara Prudential, No.10, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (03)-2116 0228 Faks:(03)-2032 3939 www.prudential.com.my
PRUcash
P
e
n
g
e
m
b
a
l
i
a
n

t
u
n
a
i

s
e
b
a
n
y
a
k

6
%

s
e
t
i
a
p

2

t
a
h
u
n

Membayar sambil
menambahkan simpanan
#1 Bonus berbalik Akan disediakan mulai tahun kalendar selepas
ulang tahun kedua polisi.
Akan dibayar apabila pelan matang, sekiranya
orang yang diinsuranskan mengalami kematian
atau HUMK, atau apabila polisi diserahkan.
Polisi ini akan mempunyai nilai tunai selepas
pembayaran premium telah dibuat untuk
sekurang-kurangnya 3 tahun dan polisi telah
berkuatkuasa selama 3 tahun.
Nilai penuh Bonus Berbalik yang diisytiharkan
tidak akan dibayar sekiranya polisi ditamatkan,
diserahkan atau ditukarkan lebih awal.

#2 Bonus terminal Akan dibayar selepas pelan matang, sekiranya
orang yang diinsuranskan mengalami kematian
atau HUMK, atau apabila polisi diserahkan.
Siapakah yang harus mendapatkan pelan ini?
Pelan ini sesuai bagi mereka yang:
mahukan satu pelan yang menggabungkan ciri-ciri simpanan dan perlindungan.
menghargai kecairan kewangan dan ingin mendapatkan manfaat tunai tetap sambil
menambahkan simpanan mereka.
mahukan bayaran terj ami n bagi j uml ah di i nsuranskan serta bonus untuk pol i si
insurans mereka.
Pelan juvenil
Untuk pel an j uveni l , seki ranya kanak-kanak mengal ami HUMK atau meni nggal duni a
sebel um usi a 5 tahun, j uml ah asas di i nsuranskan yang di bayar i al ah 20% pada usi a 1
tahun, 40% pada usia 2 tahun, 60% pada usia 3 tahun dan 80% pada usia 4 tahun.
Jumlah premium
Kadar premium berbeza-beza bergantung kepada usia penyertaan, jantina dan status
merokok.
Kekerapan dan kaedah pembayaran premium
Premi um perl u di bayar sepanj ang tempoh pol i si dan bol eh di bayar secara tahunan,
separuh tahunan, suku tahunan atau bulanan menerusi Autodebit, Arahan Bank, Kad
Kredit, Tunai atau Cek.
Jenis pinjaman yang disediakan
Terdapat pinjaman Polisi, Pinjaman Premium Automatik dan pinjaman Yuran Pembedahan
dan Kejururawatan (Tertakluk kepada terma dan syarat).
Nota penting
#3 Bagi manfaat HUMK, untuk jumlah yang diinsuranskan lebih daripada RM1
juta, kaedah pembayaran adalah berasaskan terma dan syarat kontrak polisi.
#4, #5 & #6
Manfaat Tambahan ini diperlukan untuk membeli Crisis Cover Benefit, Crisis
Cover Income, PRUmajor med 3, PRUmed, Hospital Benefit, Accidental Death
& Disablement, Accident Medical Reimbursement, Weekly Indemnity,
PRUdisability provider.
Anda dinasihatkan untuk memastikan bahawa pelan ini adalah yang paling
sesuai untuk memenuhi keperluan anda dan premium yang perlu dibayar
untuk polisi ini adalah jumlah yang anda mampu
Jika anda tidak membayar premium mengikut jadual, maka jumlah nilai tunai
yang ada akan digunakan untuk membayar premium menerusi pinjaman
Premium Automatik. Jika nilai tunai tidak mencukupi untuk membayar
premium belum jelas atau pinjaman lain dengan syarikat, maka polisi anda
akan luput.
Jika anda membatalkan polisi ini pada tahun-tahun awal, anda mungkin tidak
memperolehi nilai penuh daripada jumlah yang telah anda bayar.
Jika polisi ini dikembalikan dalam tempoh percubaan selama 15 hari,
premium penuh ditolak perbelanjaan perubatan akan dibayar balik.
Risalah ini adalah untuk tujuan keterangan sahaja. Untuk butir-butir lanjut
mengenai terma dan syarat, sila rujuk kepada dokumen polisi.
Untuk mendapatkan bantuan peribadi, sila telefon 03-2116 0228, hantar e-mel kepada kami di
customer.mys@prudential.com.my atau hubungi wakil Prudential anda yang mesra.
Prudential Assurance Malaysia Berhad (107655-U)
Tingkat 17, Menara Prudential, No.10, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (03)-2116 0228 Faks:(03)-2032 3939 www.prudential.com.my