Anda di halaman 1dari 13

MAKALAH IMUNOLOGI

KANKER DARAH (LEUKIMIA)


Disusun Oleh :
Sarah Zielda Najib 260110090066
M. Garda Pakerti 260110090069
Ilha !uadil Putra 2601100900"2
Galdilla M. #ukan 2601100900$0
%i&ki '(lis 2601100900$"
!alaludin 26011009"00)
#*+O%*,O%I-M .*%M*/O#OGI
.*/-#,*S .*%M*SI
-NI01%SI,*S P*D!*D!*%*N
2012
I. Pengertian Kanker Darah (Leukimia)
#eukeia 3kanker darah4 adalah jenis 5en6akit kanker 6an7 en6eran7 sel8sel darah
5utih 6an7 di5r(duksi (leh susu tulan7 3b(ne arr(94. Susu tulan7 atau b(ne arr(9 ini
dala tubuh anusia e5r(duksi ti7a t65e sel darah diantaran6a sel darah 5utih 3ber:un7si
seba7ai da6a tahan tubuh ela9an in:eksi4; sel darah erah 3ber:un7si eba9a (<67en
kedala tubuh4 dan 5latelet 3ba7ian ke=il sel darah 6an7 ebantu 5r(ses 5ebekuan
darah4.#eukeia uun6a un=ul 5ada diri sese(ran7 sejak diasa ke=iln6a. Susu tulan7
tan5a diketahui den7an jelas 5en6ebabn6a telah e5r(duksi sel darah 5utih 6an7 berkeban7
tidak n(ral atau abn(ral 3>ulian77a; 200$4.
N(raln6a; sel darah 5utih e8re5r(duksi ulan7 bila tubuh eerlukann6a atau ada
te5at ba7i sel darah itu sendiri. ,ubuh anusia akan eberikan tanda?si7nal se=ara teratur
ka5ankah sel darah dihara5kan bere5r(duksi kebali.Pada kasus #eukeia 3kanker darah4; sel
darah 5utih tidak eres5(n ke5ada tanda?si7nal 6an7 diberikan. *khirn6a 5r(duksi 6an7
berlebihan tidak terk(ntr(l 3abn(ral4 akan keluar dari susu tulan7 dan da5at diteukan di
dala darah 5eri:er atau darah te5i. !ulah sel darah 5utih 6an7 abn(ral ini bila berlebihan
da5at en77an77u :un7si n(ral sel lainn6a; Sese(ran7 den7an k(ndisi se5erti ini 3#eukeia4
akan enunjukkan bebera5a 7ejala se5erti@ udah terkena 5en6akit in:eksi; aneia dan
5erdarahan 3>ulian77a; 200$4.
II. JenisJenis Kanker Darah (Leukemia)
,i5e8ti5e leukeia da5at dikel(5(kkan berdasarkan sebera5a =e5at 5en6akit ini
berkeban7 dan eburuk. #eukeia adalah baik kr(nis 36an7 biasan6a eburuk se=ara
5erlahan4 atau akut 36an7 biasan6a seakin eburuk den7an =e5at4:
#eukeia /r(nis
Pada a9al 5en6akit; sel8sel leukeia asih bisa elakukan bebera5a 5ekerjaan sel darah
5utih n(ral. Oran7 un7kin tidak eiliki 7ejala a5a5un 5ada a9aln6a. D(kter serin7
eneukan leukeia kr(nis se9aktu suatu =he=ku5 rutin 8 sebelu ada 7ejala
a5a5un. Perlahan8lahan; leukeia kr(nis seakin eburuk. /arena julah sel8sel leukeia
dala darah enin7kat; (ran7 en7alai 7ejala; se5erti 5eben7kakan kelenjar 7etah benin7
atau in:eksi./etika 7ejala un=ul; ereka biasan6a rin7an 5ada a9aln6a dan eburuk se=ara
bertaha5.
#eukeia *kut
Sel8sel leukeia tidak da5at elakukan salah satu 5ekerjaan sel darah 5utih
n(ral. !ulah sel8sel leukeia enin7kat 5esat. #eukeia akut biasan6a eburuk den7an
=e5at.
,i5e8ti5e leukeia ju7a da5at dikel(5(kkan berdasarkan jenis sel darah 5utih6an7
ter5en7aruh. #eukeia da5at diulai dala sel8sel li:(id atau sel 6el(id. #ihat 7abar sel8
sel ini. #eukeia 6an7 e5en7aruhi sel8sel li:(id disebut li:(id; li:(sitik; atau
l65h(blasti= leukeia. #eukeia 6an7 e5en7aruhi sel8sel 6el(id disebut 6el(id;
6el(7en(us; atau 6el(blasti= leukeia.
Sel /anker Darah
Pada dasarn6a ada ) ti5e leukeia 6aitu 314 leukeia li:(sitik akut; 324 leukeia
li:(sitik kr(nis; 324 leukeia iel(sitik akut; dan 3)4 leukeia iel(sitik kr(nis. #eukeia
5ada taha5 kr(nis da5at berlanjut 5ada taha5 akut 3Ma7dalena; 20124.
!. Leukemia Lim"#sitik Akut
#ebih serin7 terjadi 5ada anak8anak. Pen6ebabn6a belu diketahui se=ara 5asti teta5i ada
bebera5a :akt(r 6an7 keun7kinan enjadi :akt(r 5end(r(n7n6a 6akni :akt(r 7enetik dan :akt(r
iun(l(7ik serta ketidaktahanan 5ada radiasi dan bebera5a &at kiia 3Ma7dalena; 20124.
Gejala 6an7 tibul 5ada leukeia li:(sitik akut adalah 5erdarahan se5erti iisan;
5erdarahan 7usi; dan udah en7alai ear. *dan6a bintik erah dan =(kelat tua; aneia;
dan berat badan enurun; badan terasa leah disertai den6ut jantun7 6an7 =e5at; sakit 5ada
tulan7 atau labun7 dan 9ajah terlihat 5u=at 3Ma7dalena; 20124.
$. Leukemia Lim"#sitik Kr#nis
+iasan6a terjadi 5ada (ran7 de9asa den7an usia antara )A860 tahun. Ditandai den7an
tidak terk(ntr(ln6a 5en6ebaran li:(sit 6an7 ke=il dan abn(ral dala jarin7an li:(id; darah;
dan susu tulan7 3Ma7dalena; 20124.
,i5e leukeia ini eru5akan ti5e 6an7 5alin7 rin7an dan 5erkeban7ann6a laban serta
bersi:at jinak. .akt(r 7enetis ee7an7 5eranan 5entin7 dala ti5e ini 3Ma7dalena; 20124.
Gejala 6an7 tibul 5ada leukeia li:(sitik kr(nis adalah aneia; selalu erasa lelah;
dea; 5ebesaran kelenjar 7etah benin7; san7at rentan terhada5 in:eksi; 5enurunan berat
badan; tulan7 terasa sakit; 5eben7kakan 5ada hati dan li5a; sesak na:as; jantun7 berdebar;
dan 5erdarahan 3Ma7dalena; 20124.
%. Leukemia Mie&#sitik Akut
#eukeia ti5e ini; disebabkan sel iel(sit n(ral berkeban7 enjadi 7ranul(sit 3sel
darah 5utih 6an7 en7andun7 7ranula4 dan berubah enjadi 7anas dan akan se7era berin:iltrasi
ke dala jarin7an tubuh; terutaa susu tulan7 6an7 ber5eran 5entin7 dala 5ebentukan sel
darah n(ral. *kibatn6a; susu tulan7 enjadi rusak dan kehilan7an :un7sin6a dala
5ebentukan sel darah n(ral 3Ma7dalena; 20124.
'. Leukemia Mie&#sitik Kr#nis
#eukeia ti5e ini disebut ju7a leukeia 7ranul(sitik kr(nis. Pada k(ndisi ini; 7ranul(sit
3sel darah 5utih 6an7 en7andun7 7ranula4 en7alai 5ebelahan se=ara abn(ral 5ada
susu tulan7 dan di dala jarin7an tubuh. Pada :ase kr(nis; terjadi 5enin7katan julah
7ranul(sit; aneia; berat badan enurun; dea; dan 5ebesaran li5a 3Ma7dalena; 20124.
Pada taha5 akut; biasan6a 5asien tidak akan bertahan laa dan da5at enin77al dala
hitun7an in77u bahkan hari sedan7kan 5ada taha5 kr(nis; 5asien eiliki hara5an hidu5 6an7
lebih laa; diana bisa en=a5ai 1 tahun atau lebih 3Ma7dalena; 20124.
III. Pen(e)a) Kanker Darah (Leukimia)
Pen6ebab leukeia sejauh ini belu diketahui. +an6ak 5enelitian dilakukan untuk
ee=ahkan asalah ini. +ebera5a 5enelitian enunjukkan bah9a leukeia lebih serin7
en6eran7 kau 5ria dibandin7kan kau 9anita. #eukeia serin7 en6eran7 kel(5(k (ran7
berkulit 5utih dibandin7kan den7an (ran7 berkulit hita. Naun sa5ai saat ini belu
diketahui en7a5a hal tersebut da5at terjadi 3!ulak; 20124.
Naun dari bebera5a 5enderita; diketahui bebera5a sebab leukeia antara lain 3!ulak;
20124:
a. %adiasi
Oran7 6an7 bekerja di ba7ian radi(l(7i eiliki resik( terkena 5en6akit ini; ju7a 5enderita
6an7 en77unakan radi(tera5i. +an6ak ju7a k(rban8k(rban 6an7 asih hidu5 bahkan
keturunan 6an7 terkena ibas ledakan b( at( 'ir(shia dan Na7asaki enderita
#eukeia 3!ulak; 20124.
b. .akt(r #euke(7enik
>aitu terkena ibas &at8&at kiia bera=un se5erti ben&ena 3sen6a9a kiia (r7anik 6an7
eru5akan =airan tak ber9arna dan udah terbakar serta e5un6ai bau 6an7 anis; salah
satu k(5(nen dala in6ak bui; dan eru5akan salah satu bahan 5etr(kiia 6an7 5alin7
dasar serta 5elarut 6an7 5entin7 dala dunia industri4. /era=unan insektisida 3ra=un
seran77a4 se=ara intensi: 3!ulak; 20124.
=. 0irus
0irus 6an7 da5at en6ebabkan leukeia 6aitu jenis 7(l(n7an Birus 6an7 terdiri dari satu
benan7 tun77al %N* 3bukann6a DN*4. Setelah en7in:eksi sel; Birus tersebut akan
ebentuk re5lika DN* dari %N*8n6a den7an en77unakan en&i reBerse trans=ri5tase.
,erda5at 5ada kera8kera ke=il; atau kera besar a=a 7(rila atau si5anse 6an7 ada di
benua *:rika; serta (ran7utan 6an7 ada di Suatera dan /aliantan 3!ulak; 20124.
d. 'ereditas
>aitu 5enderita S6ndr( d(9n atau kelainan kr((s( 6an7 berda5ak 5ada kelainan
5ertubuhan :isik dan ental 3!ulak; 20124.
I*. +an,a ,an Ge-a&a Pen(akit Leukemia
Se=ara uu tanda dan 7ejala leukeia da5at di7abarkan seba7ai berikut 3Na:la;
20094:
1. *neia. Penderita akan erasa =e5at lelah; 5u=at dan berna:as =e5at 3diana sel darah
erah di ba9ah n(ral sehin77a (ksi7en dala tubuh kuran74.
2. Pendarahan. /etika Platelet 3sel 5ebeku darah4 tidak ter5r(duksi se=ara 9ajar karena
did(inasi (leh sel darah 5utih; sehin77a en6ebabkan 5enderita akan en7alai
5endarahan di jarin7an kulit 3bisa beru5 ban6akn6a jentik erah lebar atau ke=il 5ada
jarin7an kulit4.
2. ,erseran7 In:eksi. /arena sel darah 5utih tidak bisa ber:un7si se=ara aksial seba7ai
5elindun7 da6a tahan tubuh; sehin77a tubuh 5enderita udah terkena Birus?bakteri; bahkan
den7an sendirin6a en7alai dea; keluar =airan 5utih dari hidun7 3eler4 dan batuk.
). N6eri ,ulan7 dan Persendian. 'al ini disebabkan seba7ai akibat dari susu tulan7
endesak 5adat (leh sel darah 5utih.
A. N6eri Perut. N6eri 5erut ju7a bisa enjadi indikasai 7ejala #eukeia; diana sel leukeia
da5at terku5ul 5ada (r7an 7injal; hati dan e5edu 6an7 en6ebabkan 5ebesaran 5ada
(r7an C (r7an tubuh dan tibullah n6eri.
6. Peben7kakan /elenjar #65a. >an7 bisa terjadi di ba9ah leher; len7an dada dan lainn6a.
/elenjar #65a bertu7as en6arin7 darah; karena tidak ber:un7si den7an baik sehin77a sel
leukeia terku5ul dan en7akibatkan 5eben7kakan.
". /esulitan +erna:as 3D6s5nea4. Penderita un7kin ena5akkan 7ejala kesulitan berna:as
dan n6eri dada; a5abila hal ini terjadi; aka harus se7era enda5atkan 5ert(l(n7an edis.
*. Mekanisme Kanker Darah (Leukimia)
Sebuah ekanise (lekuler baru un7kin endasari berba7ai kel(5(k kanker darah
6an7 disebut sindr( 6el(d6s5lasti=.
Sel anusia en7andun7 dua set len7ka5 kr((s(; satu dari setia5 (ran7tua; teta5i
5ada kanker tertentu; kedua salinan kr((s( tertentu da5at berasal dari induk 6an7 saa.
Pasien den7an jenis tertentu dari kanker susu tulan7 e9arisi dua salinan ba7ian dari
kr((s( 11 dari (ran7tua tun77al; Ini ba7ian dari kr((s( berisi Bersi utasi dari 7en D8
D+#;
Mutasi D8D+# 6an7 (nk(7enik; en6ebabkan sel8sel jarin7an ikat berbuda6a enjadi
kanker. Studi ini enunjukkan bah9a D8D+# seba7ai 7en su5res(r tu(r; teta5i bah9a utasi
:un7si diidenti:ikasi dala jenis kanker en7ubahn6a enjadi (nk(7en 5en6ebab kanker.
Mutasi ini terjadi dala ste sel8n6a sehin77a terbentuk sel3sel darah 5utih4 6an7
abn(ral. /eudian sel 6an7 telah abn(ral tersebut berkl(nal e5erban6ak diri dan
beretastasis ke jarin7an lain.
#euk(sit 6an7 terbentuk 3abn(ral4 dan tidak bisa enjalankan :un7sin6a
+erikut taha5an sel abn(ral 6an7 keudian enjadi kanker
,aha5 0
,aha5 ini eiliki li:(sit tin77i 3sejenis E+D4 en7hitun7 dala darah; teta5i tidak ada
7ejala lain dari leukeia. Ini adalah taha5 tubuh labat dan 5asien berada 5ada risik( rendah.
,aha5 1
/elenjar 7etah benin7 6an7 lebih besar dari biasan6a; karena julah li:(sit tin77i. Pasien
berada 5ada risik( enen7ah
,aha5 2
/elenjar 7etah benin7; hati dan li5a 6an7 lebih besar dari n(ral seba7ai akibat dari elua58
lua5 dari li:(sit. Pasien berada 5ada risik( enen7ah
,aha5 2
*neia eiliki dikeban7kan karena ada terlalu sedikit sel darah erah dala
darah. /elenjar 7etah benin7; li5a dan hati da5at eben7kak karena julah li:(sit
tin77i. Pasien beresik( tin77i
,aha5 )
*da terlalu sedikit tr(b(sit dala darah. /elenjar 7etah benin7; li5a dan hati un7kin
ben7kak.*neia un7kin ada.
Siste 5eentasan +inet en7klasi:ikasikan D## 3leukeia li:(sitik kr(nis4 6an7
enurut jarin7an li:(id; se5erti li5a atau kelenjar 7etah benin7; terlibat serta kehadiran
rendahn6a julah sel darah erah 3aneia4 atau rendahn6a julah tr(b(sit darah
3tr(b(sit(5enia4. /euntun7an utaa dari siste +inet adalah kea5uann6a untuk en6(r(t
bentuk li5a D##.
,aha5 siste +inet adalah:
,aha5 *
*da ti7a atau lebih sedikit daerah jarin7an 7etah benin7 6an7 ebesar. /elenjar 7etah benin7
di satu 9ila6ah tertentu; se5erti leher atau ketiak; dian77a5 satu kel(5(k; a5akah ereka terjadi
han6a 5ada satu sisi tubuh 3unilateral4 atau 5ada kedua sisi 3bilateral4.
,aha5 +
*da lebih dari ti7a daerah jarin7an 7etah benin7 6an7 ebesar.
,aha5 D
!arin7an 7etah benin7 ebesar hadir bersaa den7an aneia dan tr(b(sit(5enia.
DA.+AR PU/+AKA
+u=aille; Mauri=e 3199"4. *sal -sul anusia enurut +ibel; *l8FurGan dan Sains +andun7:
Mi&an.
!ulak. 2012. *5a Itu #eukiia?/anker Darah dan Pen6eban6a. htt5:??julak8
net.bl(7s5(t.=(?2012?0"?leukeia85en6ebab87ejala8dan8
5en7(batan.htlHi<&&2-*+jNEt0 IDiakses tan77al 22 Mei 2012J
Mader; SilBia S.3199A4. +i(l(7i; 1B(lusi; /eanekara7aan dan lin7kun7an; 0(l 1 dan 2. /uala
#u5ur: /u=i=a.
Ma7dalena; Maureen M. 2012. Gejala8Gejala /anker Darah. htt5:??999.deherba.=(?7ejala8
7ejala8kanker8darah.htlHi<&&2-"09j0:9 IDiakses tan77al 22 Mei 2012J
Na:la. 2009. Pen6ebab Pen6akit #eukiia K Pen7(batann6a.
htt5:??(5ensains.9(rd5ress.=(?2009?0"?2"?5en6ebab85en6akit8leukeia8dan8
5en7(batann6a? IDiakses tan77al 22 Mei 2012J
SastaBi6ana >ulian77a; 200$. Pen6akit #eukeia. ,ersedia di:
htt5:??sk5.unair.a=.id?re5(sit(r6?9eb5d:?9ebLPen6akitL#eukeiaL/ankerLDarahLSastaB
i6anaL>ulian77a.5d: IDiakses tan77al 22 ei 2012J.