Anda di halaman 1dari 2

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP 1 (BAHASA INGGERIS)

KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT NEGERI 2013


Syarat pertandingan adalah seperti berikut :
a) Pertandingan ini dibuka kepada murid sekolah rendah Tahap 1 (Tahun 3) sahaja.
b) Penyertaan terdiri daripada seorang peserta sahaja dengan seorang guru pengiring.
c) Pertandingan ini adalah secara individu dan hanya seora! "eser#a sahaja yang
dibenarkan berada di pentas untuk mempersembahkan ceritanya.
d) Tema cerita hendaklah berkaitan dengan sukatan pelajaran Sains Sekolah endah.
e) !erita hendaklah dipersembahkan dalam Ba$asa I!!er%s.
") Skrip cerita hendaklah diserahkan kepada urus setia pada sebelum terikh yang
ditetapkan.
g) #asa yang diperuntukkan bagi setiap peserta membuat persembahan ialah $ minit.
%oceng akan dibunyikan seperti berikut :&
i Permulaan & 1 kali
ii #init keempat & 1 kali
iii #init kelima & ' kali
#arkah tidak akan diberikan selepas loceng terakhir dibunyikan.
h) Peralatan yang disediakan oleh pihak penganjur ( pengelola ialah sistem pembesar suara
dengan clip microphone .
i) Penggunaan komputer dan %!)* +,P atau bahan sokongan lain untuk membantu
persembahan adalah #%&a' &%(ear'a.
j) Peserta dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dengan -atak atau cerita yang diba-a
atau dipersembahkan. Pro"s #a)(a$a #%&a' &%(ear'a*
k) #arkah untuk pertandingan ini adalah daripada aspek&aspek berikut :&
i #esej dan isi "akta sains ./0
ii Persembahan '/0
iii 1ahasa '/0
iv 2reativiti 1$0
v Pakaian & costume $0
l) 3umlah hakim untuk peringkat negeri adalah 3 hingga $ orang (3ika 3 orang hakim*
sekurang&kurangnya seorang hakim mempunyai latarbelakang Sains dan jika $ orang
hakim* sekurang&kurangnya dua orang hakim mempunyai latarbelakang sains)
m) 2eputusan hakim adalah muktamad.
KEPERL+AN,PERSIAPAN PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP 1
1 Te)"a#
a. )e-an atau de-an kelas dengan pentas atau ruang untuk persembahan.
b. Pentas dibiar terbuka tanpa langsir.
c. #eja dan kerusi hakim (3 hingga $ orang) dan penjaga masa (1 atau ' orang).
d. 2erusi penonton mengikut kesesuaian ( lebih dari 1// ).
2 S%s#e) Pe)(esar S-ara
a. 1 klip mikro"on untuk peserta. #ikro"on tambahan perlu disediakan sebagai gantian jika
berlaku kerosakan.
b. 1 mikro"on untuk juru acara.
c. Sistem yang ber"ungsi dengan baik adalah sangat penting khasnya kepada peserta.
3 Pe!-r-s Pe#as
a. )ua orang guru (sekurang&kurangnya) untuk menyelaras pergerakan peserta keluar masuk
pentas untuk membuat persembahan.
b. #enyelaras perjalanan pertandingan (berkerjasama dengan 3uruacara* penjaga masa dan
peserta)
. Pe/a!a 0asa
a. 1 atau ' orang
b. )isediakan dengan jam randik* satu loceng atau bu44er yang cukup kuat bunyinya.
1 Ha'%)
a. 1ilangan hakim adalah 3 hingga $ orang.
b. Terdiri dari kalangan individu berpengalaman sebagai hakim pertandingan bercerita dan
mempunyai berlatar belakang Sains dan #atematik serta menguasai 1ahasa 5nggeris
dengan baik.
c. Terdiri dari kalangan mereka yang tidak mempunyai kepentingan dengan mana&mana
pasukan.
2 Bora! 0ar'a$
a. 1orang markah yang mencukupi untuk hakim dan ketua hakim.
b. #esin kira perlu disediakan.
c. Pemadam* pensel dan kertas kosong 6. disediakan untuk catatan hakim.
3 S'r%" Cer%#a
a. )ikumpul dan disediakan(diperbanyakkan untuk setiap hakim.
b. )iserahkan kepada 7rusetia sehari sebelum tarikh yang ditetapkan.
4 B%5%' 0es6-ara# Ha'%)
a. 1ilik ini bertujuan untuk hakim mengira dan membuat keputusan akhir.
b. Sediakan sampul surat untuk diisikan dengan keputusan muktamad.