Anda di halaman 1dari 13

LAPORAN LABORATORIUM UJI BAHAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL


POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
Pokok ) Pengu*ian +ortar
+ateri ) ,*i +utu Ca-puran +ortar
.o. ,*i ) !
Tgl ,*i ) 2!/0$/20!0
0al
REFERENSI
12T+ C.!"6/$6
B2 4!0/!$86 ) +eto(e Pengu*ian 1nalisis 2aringan 1gregat Halus (an Kasar
12T+ C2$ 3 C2$+ 4 0$ ) +eto(e 2tan(ar pengu*ian untuk Bulk Densit5 (Bo6ot 7si
(an 8ongga (ala- 1gregat
2.7 0" 4 4804 4 !$$8 ) +oto(e Pengu*ian Bo6ot 7si Beton
II. TUJUAN
Dapat -enentukan -utu 6a0an 9a-puran -ortar% sesuai (engan prose(ur pengu*ian 5ang
(igunakan.
III. DASAR TEORI
+ortar a(ala0 9a-puran -aterial 5ang ter(iri (ari agregat 0alus (pasir% 6a0an perekat
(se-en portlan( (an air (engan ko-posisi tertentu. 1gregat 0alus 5ang (iikat ole0 pasta se-en
(ala- -ortar 0arus (apat terlapisi (engan se-purna agar -e-pun5ai ko0esi (an a(0esi 5ang 6aik.
2usunan gra(asi 5ang teratur akan -e-pengaru0i rongga u(ara (i (ala- -ortar se0ingga penggunaan
se-en akan 6erkurang.
+aka (ari itu kita 0arus -elakukan penge9ekan apaka0 kualitas 6a0an 9a-puran -ortar kita
tela0 sesuai atau ti(ak (engan spesi:ikasi 5ang a(a (engan -engu*i 6erat *enis se-en (an gra(asi
agregat 0alus agar -en(apatkan -ortar 5ang sesuai (engan apa 5ang kita inginkan. Kita *uga pelu
-enentukan :aktor kon;ersi (ari agregat 0alus agar -e-per-u(a0 kita (ala- -e-6uat -ortar.
<
Kelompok 2 | TPPG
LAPORAN LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
Pokok ) Pengu*ian +ortar
+ateri ) ,*i +utu Ca-puran +ortar
.o. ,*i ) !
Tgl ,*i ) 2!/0$/20!0
0al
IV. ANALISA AYAK
Pa(a pengga6ungan agegat kasar (an agregat 0alus 6iasan5a -enggunakan (ua -eto(e 5aitu )
a. +eto(e 1nalitis.
+eto(e analitis a(ala0 -eto(e 5ang (igunakan (ala- pengga6ungan 2 agregat 5aitu agregat kasar (an
agregat 0alus (i-ana -eto(e analitis -en9akup per0itungan/per0itungan (engan -enggunakan
ru-us. 8u-usn5a 5aitu )
1 = B > !00? @. ( 2
Di-ana )
A
wn
> ? lolos ko-ulati: agregat tertentu pa(a a5akan tertentu.
A
k
> ? lolos ko-ulati: agregat kasar pa(a a5akan tertentu.
A
0
> ? lolos ko-ulati: agregat 0alus pa(a a5akan tertentu.
1 > ? 1gregat kasar.
B > ? 1gregat 0alus.
6. +eto(e Gra:ik.
+eto(e gra:ik a(ala0 -eto(e 5ang (ipergunakan (ala- pengga6ungan 2 agregat 5aitu agregat kasar
(an 0alus .2esu(a0 (i(apatkan 0asil (ari -eto(e analitis 5ang ke-u(ian (iterapkan pa(a se6ua0
gra:ik% 6erikan treat-ent kepa(a agregat 5ang 6elu- -e-enu0i spesi:ikasi 5ang (i0arapkan sa-pait
er9apai gra(asi 5ang (iinginkan.
9. 2pesi:ikasi Gra(asi
2e-entara gra(asi 20ot9rete untuk ga6ungan agregat% 1C7 B!68/$0 -e-6erikan spesi:ikasi se6agai
6erikut )
,kuran
15akan
(--
Persen Colos
Gra(as
i .o. !
Gra(asi
.o. 2
Gra(asi
.o. "
Kelompok 2 | TPPG
@@ ( !
LAPORAN LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
Pokok ) Pengu*ian +ortar
+ateri ) ,*i +utu Ca-puran +ortar
.o. ,*i ) !
Tgl ,*i ) 2!/0$/20!0
0al
!$%0 / / !00
!2 / !00 80/$B
!0 !00 $0/!00 #0/$0
4%#B $B/!00 #0/8B B0/#0
2%"6 80/!00 B0/#0 "B/BB
!%!8 B0/8B "B/BB 20/40
0%60 2B/60 20/"B !0/"0
0%"0 !0/"0 8/20 B/!#
0%!B 2/!0 2/!0 2/!0
PERALATAN DAN BAHAN
!. Peralatan
.o.
.a-a
1lat
Ga-6ar 1lat
Keterangan (an
2pesi:ikasi
!.
15akan
2tan(ar
12T+
,kuran Cu6ang
a5akan) #B ++D
6"%B ++D B0 ++D
"#%B --D 2B --D
!$ --D !2%B --D
$%B --D 6%" --D
4%#B --D 2%"6 --D
!%!8 --D 0%6 --D
0%" --D 0%!B --%
(an 0%0#B --.
2.
+esin
Pengget
ar
,ntuk penggetaran
(an (ilengkapi
ti-er
Kelompok 2 | TPPG
LAPORAN LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
Pokok ) Pengu*ian +ortar
+ateri ) ,*i +utu Ca-puran +ortar
.o. ,*i ) !
Tgl ,*i ) 2!/0$/20!0
0al
".
Ti-6ang
an
Ketelitian 0%2?
Digunakan untuk
-eni-6ang 6erat
agregat
4
2a-ple
2pliter
1lat 5ang ter6uat
(ari loga- 5ang
6er6entuk persegi
5ang 6er:ungsi
-e-6agi (ua
agregat -en*a(i (ua
6agian 5ang sa-a.
B. Cawan
Ea(a0 untuk
-ena-pung
agregat pa(a saat
(ilakukan
pengu*ian
6.
2en(ok
2ekop
1lat 5ang ter6uat
(ari loga- untuk
-enga-6il 6agian
agregat 5ang
akan(iu*i
#. Kuas
,ntuk
-e-6ersi0kan sisa/
sisa agregat 5ang
-asi0 terte-pel (i
a5akan
2. Ba0an
.o .a-a Keterangan
Kelompok 2 | TPPG
LAPORAN LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
Pokok ) Pengu*ian +ortar
+ateri ) ,*i +utu Ca-puran +ortar
.o. ,*i ) !
Tgl ,*i ) 2!/0$/20!0
0al
Ba0an
!
1gregat
Halus
Pasir
i. 1gregat (ala- kea(aan kering o;en 5aitu (i0asilkan (ari pengeringan o;en pa(a
su0u !!0B
0
C sela-a 24 *a-.
ii. 1gregat 0arus -e-lalui sa-pling (Quatering/ Sample Spliter.
iii. +ini-u- 6en(au*i)
!. ,kuran -aks. 2%"6 --% 6erat -ini-u- !00 gra-
2. ,kuran -aks. 4%#B --% 6erat -ini-u- B00 gra-
". ,kuran -aks. "38F% 6erat -ini-u- !000 gra-
4. ,kuran -aks. !32F% 6erat -ini-u- 2B00 gra-
B. ,kuran -aks. "34F% 6erat -ini-u- B000 gra-
6. ,kuran -aks. !F% 6erat -ini-u- !0000 gra-
#. ,kuran -aks. !%BF% 6erat -ini-u- !B000 gra-
8. ,kuran -aks. 2F% 6erat -ini-u- 20000 gra-
$. ,kuran -aks. 2%BF% 6erat -ini-u- 2B000 gra-
!0. ,kuran -aks. "F% 6erat -ini-u- "0000 gra-
!!. ,kuran -aks. "%BF% 6erat -ini-u- "B000 gra-
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGUJIAN
a. Analisa Ayak Ag!ga" #al$s
!. 2iapkanla0 alat/alat 5ang (iperlukan.
2. 1-6ila0 9onto0 agregat 0alus 5ang su(a0 (ikeringkan terle6i0 (a0ulu (ala- o;en (engan su0u
(!!0=!B
0
C.
". Ti-6angla0 9onto0 agregat 0alus% (an 9atat 6erat agregat 0alus terse6ut.
4. 2aringla0 agregat (engan -enggunakan a5akan.4.#B-- (Pengu*ian 12T+ (an a5akan B.00--
(pengu*ian B2.
B. 15akla0 ke-6ali agregat 5ang lolos a5akan 4.#B -- (Pengu*ian 12T+ atau a5akan
B.00-- (pengu*ian B2 (engan a5akan 2."6.
6. 15akla0 agregat 5ang 6eratn5a G B00 gra- terse6ut% (engan susunan a5akan se6agai 6erikut )
Kelompok 2 | TPPG
LAPORAN LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
Pokok ) Pengu*ian +ortar
+ateri ) ,*i +utu Ca-puran +ortar
.o. ,*i ) !
Tgl ,*i ) 2!/0$/20!0
0al
PanD 0.!B --D0."0 --D0.60 --D!.!8 --D 2."6 --% (engan ukuran a5akan 5ang paling
6esar (ite-patkan (i paling atas. Penga5akan ini (ilakukan (engan -eletakan susunan a5akan
pa(a -esin penggun9ang (sie;e s0aker% (an agregat (igun9ang sela-a !B -enit.
#. Pin(a0kanla0 agregat 5ang terta0an pa(a -asing/-asing a5akan ke(ala- 9awan% 6ersi0kan
-asing/-asing a5akan -enggunakan kuas. Pe-6ersi0an (ilakukan *angan terlalu keras%
seke(ar -enurunkan (e6u 5ang -ungkin -asi0 -elekat pa(a a5akan.
8. Berila0 tan(a pa(a -asing/-asing 9awan 6erisi agregat% (engan -en5i-pan kertas 5ang
su(a0 (i6u6u0i tulisan -asing/-asing ukuran a5akan (iatas agregat terse6ut.
$. Ti-6angla0 6erat -asing/-asing agregat% 9atat -asing/-asing 6eratn5a.
!0. +asukan ke(ala- ta6el ke-u(ian 0itung persentase terta0an ter0a(ap 6erat totaln5a% persen
terta0an (an persen lolos ku-ulati:% (an angka ke0alusann5a (H+.
!!. Ga-6arkan kur;a gra(iasin5a.
!2. Cakukanla0 treat-ent *ika gra(asi agregat 6elu- -en9apai spesi:ikasi 5ang (iinginkan.
DATA DAN HASIL PENGUJIAN
Kelompok 2 | TPPG
LAPORAN LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
Pokok ) Pengu*ian +ortar
+ateri ) ,*i +utu Ca-puran +ortar
.o. ,*i ) !
Tgl ,*i ) 2!/0$/20!0
0al
Contoh : Pasir Dikerjakan : Kelompok 2
Asal : Ex. Lab Uji Bahan Polban Diperiksa : A. Subaja
!anal uji : 2"#$%#2$&" !anal :
Ukuran
Ayakan Tertahan Lolos
(mm) I II I II Rata-Rata (%) (%) Min. Maks.
"'()$ $($ $($$ $($$ $($$ 100,00
2)($$ $($ $($$ $($$ $($$ 100,00
&%($$ $($ $($$ $($$ $($$ 100,00
&2()$ $($ $($$ $($$ $($$ 100,00
%()$ $($ $($$ $($$ $($$ 100,00
*(') $($ $($$ $($$ $($$ 100,00 100 100
2("+ &&'($ &*(+) &*(+) &*(+) 85,5 !! 100
&(&, &'%(+ 22(*, 22(*, "'(&" "#,8$ $0 100
$(+$ &%*($ 2*(2, 2*(2, +&(*& 8,5! %0 $5
$("$ &*2(& &'('% &'('% '%(2$ #0,80 10 5
$(&) &&2(+ &*($% &*($% %"(2% ",$1 # 15
$($') )"(+ +('& +('& &$$($$ 0,00 0 10
&umlah $!8,! 0,0 100,00 100,00 85,"$
'M 0,000 ,$! #,$5
Komentar : Pasir -an .ia-ak terlalu kasar .an ti.ak masuk spesi/ikasi mortar
Saran : Lebih baik .ilakukan treatment .enan membuan pasir -an tertahan .i a-akan 2("+
LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
JL. GEGERKALONG HILIR DS. %I&ARUGA KOTAK POS '(') BD%D Tl*. +,--. -,/01)2 +%!n"al.3 -,/'/44 +Si*il .3 -,/(4)0 +P$sa"!k.3 E5".
-'' BANDUNG
(erat (*ram) +rosen (%)
ANALISA AYAK AGREGAT HALUS
+ SNI ,06/2')6/22,7 ASTM %./0'62' .
Tertahan ,umulati- .+/, .0I 0-
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
KURVA GRADASI AGREGAT HALUS
,3/4 ,30, ,3', /3/) -30' (.14 2.4, -4., 0134 8,3/4
UKURAN AYAKAN (MM), DALAM SKALA LOG.
LOLOS
KUMULATIF
(
%
)
TREATMENT
Kelompok 2 | TPPG
LAPORAN LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
Pokok ) Pengu*ian +ortar
+ateri ) ,*i +utu Ca-puran +ortar
.o. ,*i ) !
Tgl ,*i ) 2!/0$/20!0
0al
Contoh : Pasir Dikerjakan : Kelompok 2
Asal : Ex. Lab Uji Bahan Polban Diperiksa : A. Subaja
!anal uji : 2"#$%#2$&" !anal :
Ukuran
Ayakan Tertahan Lolos
(mm) I II I II Rata-Rata (%) (%) Min. Maks.
"'()$ $($ $($$ $($$ $($$ 100,00
2)($$ $($ $($$ $($$ $($$ 100,00
&%($$ $($ $($$ $($$ $($$ 100,00
&2()$ $($ $($$ $($$ $($$ 100,00
%()$ $($ $($$ $($$ $($$ 100,00
*(') $($ $($$ $($$ $($$ 100,00 100 100
2("+ $($ $($$ $($$ $($$ 100,00 !! 100
&(&, &'%(+ 2+("* 2+("* 2+("* $,"" $0 100
$(+$ &%*($ 2,(*) 2,(*) )*('% %5,#1 %0 $5
$("$ &*2(& 2$(,* 2$(,* ')(+" #%,$ 10 5
$(&) &&2(+ &+()& &+()& %2(&* $,8" # 15
$($') )"(+ '(,+ '(,+ &$$($$ 0,00 0 10
&umlah "81,! 0,0 100,00 100,00 %8,8!
'M 0,000 ,$! #,$5
Kesimpulan : Setelah .ilakukan treatment tern-ata ra.asi areat halus masuk .alam spesi/ikasi. 0ni bisa .ilihat .ari kur1a
ra.asi areat halus .i atas.
LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
JL. GEGERKALONG HILIR DS. %I&ARUGA KOTAK POS '(') BD%D Tl *. +,--. -,/01)2 +%!n"al .3 -,/'/44 +Si *i l .3 -,/(4)0 +P$sa"!k.3 E5".
-'' BANDUNG
ANALISA AYAK AGREGAT HALUS
+ SNI ,06/2')6/22,7 ASTM %./0'62' .
Tertahan ,umulati- .+/, .0I 0-
(erat (*ram) +rosen (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
KURVA GRADASI AGREGAT HALUS
,3/4 ,30, ,3', /3/) -30' (.14 2.4, -4., 0134 8,3/4
UKURAN AYAKAN (MM), DALAM SKALA LOG.
LOLOS
KUMULATIF
(
%
)
Kelompok 2 | TPPG
LAPORAN LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
Pokok ) Pengu*ian +ortar
+ateri ) ,*i +utu Ca-puran +ortar
.o. ,*i ) !
Tgl ,*i ) 2!/0$/20!0
0al
V. UJI BOBOT ISI
ru-us 6o6ot isi untuk agregat 0alus%5aitu )
Bo6ot isi >
E2 > Berat 6e*ana = 1gregat tanpa (ipa(atkan ( gra-
E! > Berat 6e*ana ( gra-
I > Iolu-e 6e*ana ( 9-
"

PERALATAN DAN BAHAN
P!ala"an
N9. Na:a Ala" Ga:;a 7 F9"9 Ala"
K!"!angan <an
S*!si=ikasi
!.
Kontainer
pengukur
;olu-e agregat
kasar
Kapasitas ;olu-e > 2.642
Citer
2. Ti-6angan
Digunakan untuk
-eni-6ang 6erat 9ontainer
(an agregat
".
Perata 1gregat
Halus
,ntuk -eratakan
per-ukaan 6e*ana setela0
(iisi agregat
4. Cawan 2e6agai wa(a0 agregat
Kelompok 2 | TPPG
LAPORAN LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
Pokok ) Pengu*ian +ortar
+ateri ) ,*i +utu Ca-puran +ortar
.o. ,*i ) !
Tgl ,*i ) 2!/0$/20!0
0al
B. 2en(ok sekop
,ntuk -enga-6il agergat
saat (i -asukkan ke (ala-
kontainer
Ba#an
.o .a-a Ba0an Keterangan
! 1gregat Halus Pasir (!0 kg
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGUJIAN
B9;9" isi g!:;$
!. 2iapkan alat (an 6a0an
2. Ti-6ang 6erat 9ontainer ( E! 5ang tela0 (iketa0ui ;olu-en5a (I

". +asukanla0 9a-puran agregat (engan
ketinggian -aksi-u- B 9- (iatas 9ontainer (engan -enggunakan sen(ok3
sekop sa-pai penu0.
4. 8atakanla0 per-ukaan 9ontainer (engan -enggunakan ka9a perata.
B. Ti-6angla0 6erat 9ontainer = isi ( E2 .
6. Hitungla0 6o6ot isin5a.

B9;9" isi *a<a"
Kelompok 2 | TPPG
LAPORAN LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
Pokok ) Pengu*ian +ortar
+ateri ) ,*i +utu Ca-puran +ortar
.o. ,*i ) !
Tgl ,*i ) 2!/0$/20!0
0al
!. 2iapkan alat (an 6a0an
2. 1-6ila0 9ontainer untuk agregat 0alus (engan ;olu-en5a 2.642 C.
". Ti-6angla0 9ontainer ( E! = tutupn5a.


Container = ka9a
4. +asukkanla0 9a-puran agregat ke (ala- 9ontainer terse6ut G !3" 6agian lalu tusuk/tusuk (engan
6atang pe-a(at se6an5ak 2B kali.
B. Cakukanla0 0al 5ang sa-a untuk lapisan ke(ua (an ketiga.
6. ,ntuk lapisan terak0ir% -asukkanla0 9a-puran agregat 0alus se0ingga -ele6i0i per-ukaan atas
9ontainer (sa-pai -eluap lalu tusuk/tusuk ke-6ali se6an5ak 2B kali.
#. 8atakanla0 per-ukaan 9a-puran agregat (engan -enggunakan alat perata.
8. Ti-6angla0 9ontainer = isi > ( E2 .
$. Hitungla0 6o6ot isin5a.
DATA DAN PERHITUNGAN
Da"a ;9;9" g!:;$
.J+J8 B&.D1 ,J7 7 77 777
Berat te-pat = tutup
E! 2#0! 2#0! 2#0!
(gra-
Berat te-pat = tutup =
E2 6##4 686!%" 68#!%"
agregat (gra-
Iolu-e 6e*ana I
2642%
2
2642%2 2642%2
Berat isi pa(at agregat

!%B4! !%B#4 !%B#8
(gra-39- !%B64
Kelompok 2 | TPPG
LAPORAN LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
Pokok ) Pengu*ian +ortar
+ateri ) ,*i +utu Ca-puran +ortar
.o. ,*i ) !
Tgl ,*i ) 2!/0$/20!0
0al
Da"a B9;9" Isi
.J+J8 B&.D1 ,J7 7 77 777
Berat te-pat = tutup
E! 2#0! 2#0! 2#0!
(gra-
Berat te-pat = tutup =
E2
#00B%
"
#0#!%2 #2"6%"
agregat (gra-
Iolu-e 6e*ana I
2642%
2
2642%2 2642%2
Berat isi pa(at agregat

!%628 !%6B4 !%#!6
(gra-39- !%B64
P!#i"$ngan
P!#i"$ngan K!l9:*9k /
Bo6ot isi ge-6ur > > !%B4! gr39-
"
Bo6ot isi pa(at > > !%628 gr39-
"
P!#i"$ngan K!l9:*9k -
Bo6ot isi ge-6ur > > !%B#4 gr39-
"
Bo6ot isi pa(at > > !%6B4 gr39-
"
P!#i"$ngan K!l9:*9k 0
Bo6ot isi ge-6ur > > !%B#8 gr39-
"
Bo6ot isi pa(at > > !%#!6gr39-
"
Kelompok 2 | TPPG
LAPORAN LABORATORIUM UJI BAHAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jl. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 6468 BDCD Tlp. (022 20!"#8$% &'t.266 Ban(ung
Pokok ) Pengu*ian +ortar
+ateri ) ,*i +utu Ca-puran +ortar
.o. ,*i ) !
Tgl ,*i ) 2!/0$/20!0
0al
Dari per0itungan terse6ut (i (apat :aktor kon;ersi 5aitu )
Haktor kon;ersi > > !%084

VI. KESIMPULAN
Ber(asarkan 0asil pengu*ian agregat 0alus% agregat 5ang (i0asilkan telalu kasar se0ingga
-e-erlukan treat-ent (an pa(a proses ak0ir agregat 5ang (i0asilkan -en(ekati spek 5ang
(is5aratkan. Calu pa(a pengu*ian 6o6ot isi% 0asil 5ang (i (apat seperti ini )
Ba0an Pengu*ian Bo6ot isi ge-6ur
(gr39-
"

Bo6ot isi pa(at


(gr39-
"

Haktor kon;ersi (ari


pa(at ke ge-6ur
Pasir !%B4! !%628 !%084
Ban(ung% Jkto6er 20!!
Pe-6i-6ing Penanggung Jawa6
19eng%2T.+T
.7P)!$B40682!$8$0"200!
+. 20i(Ki 8o66ani
Kelompok 2 | TPPG