Anda di halaman 1dari 1

LEMBAR PENGESAHAN

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU DENGAN


KEJADIAN ISPA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS BANUA PADANG
Karya Tulis Ilmiah Ini Telah Diseminaran
Di Ban!ar"aru# $$ %e"ruari $&'&
Ke(ua#
H!) Yeni Mulyani S)K*# M) Kes
NIP) '+,-&,&. '+/&&. $ &&.
An001(a#
Syamsul %ir2aus S)K*# M)Kes
NIP)'+--&+$. '+/+&. ' &&'
An001(a#
A0us(in Ramie# S)Ke*# Ns
NIP) '+-,&/&' '+/,&. $ &&'