Anda di halaman 1dari 7

MODUL LATIHAN PRS

UNIT 1
TAJUK: KESEDARAN KENDIRI
Pengenalan
Merupakan satu pendekatan dalam Bimbingan Dan Kaunseling yang boleh digunakan
oleh Guru Bimbingan untuk melatih Pembimbing Rakan ebaya!Kesedaran kendiri ini
memberi pendedahan teran"ang ke arah pembentukan sikap yang positi#!Keyakinan
diri$nilai%nilai diri $perkembangan yang positi# dan si#at%si#at kepimpinan bagi
melahirkan pela&ar%pela&ar yang bertanggung&a'ab!
Pengertian
Kesedaran Kendiri memba'a maksud menyedari si#at%si#at yang ada pada diri sendiri
iaitu positi# dan negati#!i#at positi# merupakan potensi yang ada pada diri indi(idu yang
perlu diperkembang dan perteguhkan untuk membolehkan seseorang indi(idu itu
ber#ungsi dengan produkti# dan berkesan!i#at negati merupakan kelemahan diri yang
harus dikenalpasti dan berusaha untuk mengatasinya!
eseorang PR ber#ungsi sebagai )Pembimbing Rakan* untuk mengenalpasti si#at positi#
dan negati# yang ada pada dirinya!Tahap kesedaran kendiri yang tinggi atau yang
mendalam membolehkan seseorang itu sentiasa menilai dirinya dan berusaha untuk
mempertingkatkan potensi yang ada ke arah kepimpinan yang lebih berkesan!
Rasional
etiap indi(idu mengalami perkembangan sahsiah pada tahap%tahap tertentu dari segi
tabii$pengalaman dan pembela&aran!Dengan itu amatlah mustahak kesedaran kendiri itu
di"ungkil$dikembangkan dan diperteguhkan suapaya terbentuk sahsiah yang positi# dan
si#at untuk membolehkan indi(idu berkenaan ber#ungsi dengan lebih berkesan!
Objektif
Antara ob&ekti# yang hendak di"apai ialah:
+! Menahami kekuatan dan kelemahan diri!
,! Memahami nilai diri sendiri dan orang lain!
-! Membina keper"ayaan pada diri sendiri dan orang lain!
.! Memberi maklum balas yang menolong!
/! Membuat pendedahan kendiri yang sesuai!
0! Mengenalpasti sikap positi# diri untuk dihayati dan diamalkan!
AKTIVITI 1
MARI BERKENALAN
Akti(iti : Rantai 1ama
Masa : +/ minit
Alat : Tiada
2b&ekti# : +! Untuk mengetahui dan mengingatkan nam rakan%rakan
peserta di dalam kelompok!
,! Untuk berkenalan di antara satu sama lain!
3angkah:
+ : Peserta 4peserta dan #asilitator duduk di kerusi dalam susunan bentuk
bulatan!
,! : 5asilitator memulakan dengan mengenalkan namanya seta nama panggilan
)yang ingin digunakan dalam kelompok*!
-! : Peserta pertama di sebelah kanan #asilitator memperkanalkan nama nama
#asilitator dan namanya!
.! : Begitulah &uga peserta yang kedua memperkenalkan nama #asilitator $
peserta pertama dan dirinya!
/ : Akti(iti begini diteruskan bergilir%gilir sehingga semua peserta
diperkenalkan!
0 : 5asilitator berbin"ang dengan peserta%peserta apakah penga&aran yang
mereka terima melalui akti(iti tersebut! Antara isi perbin"angan ialah
seperti:
Perkara yang disebut berulang%ulang senang untuk diingat!
Kita merasa lebih selesa &ika orang lain kenal dan memanggil kita
dengan sebutan nama!
Menyedari baha'a manusia sukar mengingati banyak perkara
dalam satu &angka 'aktu yang singkat!
AKT676T6 ,
B8RK21G6 P81GA3AMA1 DA1 9ARAPA1
Akti(iti : Duniaku
Masa : +,; minit
Alat : Pen<pensil$ kertas lukisan< kertas man&ung
2b&ekti# : +! Melatih dan menggalakkan pela&ar membuat pendedahan 4
kendiri dengan lebih terbuka dan mendalam!
,! Melatih peserta%peserta supaya melakukan pendedahan
kendiri yang sesuai pada masa dan indi(idu tertentu!
-! Memperkenalkan etika yang asas yang harus dipegang dan
di&adikan panduan oleh PR!
3angkah:
+! 5asilitator memberikan sehelai kertas lukisan<kertas man&ung kepada setiap
peserta!
,! 5asilitator mengarahkan peserta melukis lambang diri di atas kertas lukisan
mengikut langkah berikut:
a! lukis satu bulatan besar pada kertas man&ung<kertas lukisan masing%
masing
b! bahagikan bulatan itu kepada tiga bahagian dan nombor bahagian +$, dan -!
"! Bahagian + :
3ukis satu simbol yang melambangkan pengalaman diri anda masa lampau!
Bahagian , :
3ukis satu simbol yang melambangkan diri pada masa sekarang!
Bahagian -
3ukis satu simbol yang boleh melambangkan diri pada masa akan datang!
-! etiap peserta se"ara bergilir%gilir diminta men&elaskan kepada peserta%peserta
lain maksud simbol yang dilukisnya itu!
.! emasa pen&elasan pembentangan itu dibuat$ peserta%peserta lain digalakkan
bertanya dan berkongsi pengalaman!
/! Proses ini diteruskan hingga kepada peserta lain!
0! 5asilitator membimbing peserta berbin"ang tentang penga&aran yang mereka
terima melalui akti(iti ini iaitu:
Ada orang tidak mahu men"eritakan tentang dirinya se"ara langsung tetapi
melalui simbol dia lebih selesa dan terbuka untuk mendedahkan dirinya!
Berkongsi pengalaman dapat mempertingkatkan keper"ayaan kita kepada orang
lain dan ioni dapat me'u&udkan perhubungan yang lebih mesra!
Melalui pendedahan pengalaman%kendiri dapat menggalakkan peserta ber"akap!
=! 5asilitator mengaitkan peranan PR dalm menbina perhubungan mesra dengan
perkongsian maklumat diri yang sesuai dan menyimpan maklumat diri ka'an
yang sulit!

AKT676T6 -
PENEROKAAN KENDIRI
Akti(iti -!+ : >ermin Diri
Masa : 0; minit
Alat : Kertas pendua$ pensil<pen
2b&ekti# : +! upaya peserta mengenal pasti kekuatan dan kelemahan
diri sendiri!
,! Memupuk kekuatan diri dan berusaha mengatasi kelemahan
diri!
3angkah :
+! 5asilitator meminta peserta duduk dalam satu bulatan!
,! 5asilitator mengedarkan kertas pendua kepada peserta dan meminta peserta
melipat dua kertas tersebut!
-! 5asilitator meminta peserta memikir dan men"atat si#at%si#at positi# yang ada
pada dirinya diruang sebelah kiri kertas!
.! Peserta menomborkan si#at%si#at positi# diri mengikut keutamaan!
/! 5asilitator membimbing perbin"angan kelompok mengenai hanya satu si#at
positi# paling utama pada tiap%tiap peserta! Perbin"angan meliputi reaksi
peserta terhadap si#at kekuatan yang dinyatakan dan memberi "adangan
bagaimana kekuatan tadi boleh digunakan dengan sebaik%baiknya!
0! 5asilitator memba'a #okus perbin"angan kepada:
etiap indi(idu mempunyai kekuatan dan kelemahan diri !
Memberi keinsa#an pada diri dan berusaha untuk memperbaiki kelemahan
diri!
AKTIVITI
KE!AKINAN DIRI
Akti(iti : i Buta ayang
Masa : .; minit
Alat : Kain penutup mata )bagi setiap peserta*
2b&ekti# : Untuk menyedarkan tentang #aktor%#aktor yang menyebabkan
seseorang itu mempunyai keyakinan dan keper"ayaan terhadap diri
sendiri dan orang lain!
3angkah:
+! Peserta diminta memilih pasangan masing%masing dan menamakan diri A dan
B!
,! Peserta diberi sehelai kain penutuip mata dan A men&adi si buta dengan mengikat
kain itu menutup matanya!
-! Peserta B tidak menutup mata dan men&adi pemandu!
.! Pemandu dikehendaki memberi panduan dan arahan yang tertentu kepada si buta
sambil ber&alan) seelok%eloknya dika'asan perkarangan sekolah* i buta
dikehendaki mematuhi arahan rakannya
/! Peserta diminta bertukar peranan !
0! 5asilitator membimbing perbin"angan selepas akti(iti ini di&alankan!
Peserta diminta mengingat semula pengalaman dalam akti(iti yang telah
di&alankan!
Apakah perasaan mereka pada masa men&adi si buta dan pemandu!
Mengapakah mereka memberi reaksi%reaksi tertentu dalam akti(iti ini!
Penga&aran yang boleh diingati ialah :
Kita perlu yakin kepada diri sendiri dan orang lain untuk men"apai sesuatu
"ita%"ita < matlamat!
Keyakinan diri akan memba'a kepada ke&ayaan!
Bila seseorang telah per"aya kepada kita$ dia akan berasa selesa!Begitulah
&uga &ika rakan%rakan per"aya kepada PR! Mereka akan lebih rela
berkongsi perasaan!PR harus menghormati keper"ayaan yang diberi oleh
rakan%rakan mereka