Anda di halaman 1dari 7

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA)

“Key Result Area” atau KRA merujuk kepada Bidang Keberhasilan Utama
sesebuah organisasi atau jabatan yang bertanggungjawab. Di dalam istilah mudahnya,
Bidang Keberhasilan Utama boleh dijelaskan sebagai bidang utama di dalam sesebuah
jabatan yang merangkumi dari sudut pengambilan pekerja, keselamatan di tempat kerja,
pengurusan professional, pentadbiran sumber manusia dan sebagainya. Selain itu ianya
juga merujuk kepada tanggungjawab utama seseorang pegawai dan bidang tugas yang
dipertanggungjawabkan ke atasnya untuk menjayakan misi jabatan.

Terdapat beberapa kepentingan Bidang Keberhasilan Utama di antaranya ialah;-


 Dapat menetapkan objektif dan matlamat
 Meletakkan meutamaan kepada aktiviti yang penting
 Mampu menjimatkan masa dan juga pengurusan kerja
 Mampu memberi nilai tambah kepada keputusan yang dibuat
 Mampu menjelaskan peranan dan tanggungjawab pegawai atau jabatan dengan
lebih jelas
 Memberikan focus terhadap hasil kerja berbanding aktiviti kerja

Pentadbiran Bidang Keberhasilan utama terbahagi kepada beberapa cabang utama di


dalam sesebuah organisasi di antaranya ialah;-
 Bahagian Sumber Manusia
 Bahagian Pengurusan
 Bahagian Pentadbiran
 Bahagian penyelenggaraan
 Pengurusan fail
 Pengurusan keselamatan & Kesihatan
 Sistem Perhubungan Pelanggan

1
Kepentingan elemen Bidang Keberhasilan Utama sangatberkait rapat dengan perkara-
perkara berikut iaitu:-

 Misi Organisasi
 Visi organisasi
 Objektif Korporat Organisasi
 Strategi Korporat Organisasi

Syarat utama Bidang Keberhasilan Utama adalah memerlukan hampir 80%


daripada bidang tugas sesuatu jabatan manakala selebihnya iaitu 20% adalah datangnya
daripada tanggungjawab bersama seperti membantu ahli kumpulan, mengambil bahagian
di dalam aktiviti di tempat kerja dan sebagainya.

Sebagai contoh, bidang utama di dalam jabatan sumber manusia adalah untuk
mengambil pekerja. Untuk memastikan pekerja yang bekerja mencapai matlamat
organisasi, organisasi tersebut perlulah mempunyai Petunjuk Prestasi Utama atau KPI
bagi memastikan matlamat pengambilan pekerja itu tercapai. Pekerja yang diambil
bekerja haruslah mempunyai daya pencapaian yang diperlukan oleh sesebuah unit di
dalam organisasi. Kelayakan yang secukupnya perlu diberi perhatian dan diutamakan
selain pengalaman di dalam bidang yang berkaitan.

Selain itu, di dalam bidang Keselamatan dan kesihatan Pekerja pula, organisasi
perlu memastikan keselamatan di tempat kerja terjamin dan mampu mengurangkan
berlakunya kemalangan. Oleh itu perlu diwujudkan KPI bagi memastikan matlamat
mengurangkan peratusan kemalangan di tempat kerja tercapai.

Ringkasnya KRA adalah bidang-bidang utama yang ada di dalam sesebuah


organisasi samada kementerian, jabatan, agensi ataupun syarikat yang berperanan untuk
menggerakkan sesebuah organisasi tersebut. Untuk itu, perlu diwujudkan Petunjuk
prestasi Utama di dalam setiap bidang utama tersebut.

2
PENGGUNAAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

KPI adalah satu system pengukuran yang mudah, berkesan dan membantu
organisasi menjelaskan dan mengawal tahap kemajuan sesuatu proses perkhidmatan yang
disampaikan kepada pelanggan selaras dengan misi dan visi sesebuah organisasi.
Prinsip-prinsip KPI ialah meletakkan sasaran, boleh diukur dengan angka, diukur dalam
keadaan normal dan selaras dengan misi dan visi organisasi. Maklumat ini akan
digunakan sebagai tanda aras yang akan menjadi komponen utama sesebuah organisasi
bagi mencapai konsep amalan terbaik. KPI adalah ukuran spesifik dalam bidang tertentu
prestasi organisasi. Tujuan KPI adalah untuk memberikan pengukuran ke atas factor-
faktor utama yang akan memberikan kejayaan jangka panjang kepada organisasi.

Untuk KPI berfungsi dan memberikan faedah kepada organisasi, ianya harus
diukur secara berterusan dan mempunyai hubung kait dengan bidang yang ingin
dilakukan penambahbaikan. KPI boleh digunakan dalam beberapa kaedah seperti
Directional KPI iaitu memberikan ukuran yang baik atau lemah dalam bidang
perkhidmatan yang spesifik dan memantau sama ada terdapat penambahbaikan.
Quantifitable KPI diwakili oleh angka dan memberikan ukuran yang tepat untuk
menganalisis data. Terdapat juga KPI yang menggunakan sifat seperti lemah, sederhana
dan baik yang boleh ditukarkan kepada skala Likert 1-5. Secara keseluruhannya KPI
menyediakan peluang kepada organisasi untuk menyasarkan bidang-bidang yang perlu
dilakukan penambahbaikan dan seterusnya menjamin kecemerlangan organisasi.

HUBUNGAN DI ANTARA KRA DAN KPI

Kita sedia maklum bahawa salah satu Bidan Keberhasilan Utama Negara ialah
untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Ini bermaksud
kementerian Pelajaran Malaysia harus mempunyai KPI dan juga turut tidak terkecuali
ialah semua sekolah di seluruh Malaysia. Bourne dan Bourne (2002) telah merumuskan

3
secara keseluruhannya penggunaan KPI dalam pengukuran prestasi organisasi dapat
difokuskan kepada tiga perkara utama iaitu pertamanya, menjelaskan hala tuju organisasi.
Melalui pembinaan KPI, warga kementerian pelajaran misalnya dapat menyedari perkara-
perkara penting dan patut diberikan perhatian serius dalam menjayakan misi dan visi
kerajaan. Di peringkat ini misi dan visi kementerian pelajaran adalah untuk mencapai
dasar yang telah diperkenalkan iaitu meluaskan akses pendidikan berkualiti dan
berkemampuan.

Sistem pengukuran yang baik akan dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai pengukuran sesuatu matlamat berdasarkan kepada perancangan strategic di
sekolah. Setiap warga kementerian akan dapat mengenal pasti dan menghubungkaitkan
sasaran kerja tahunan individu dengan sasaran kerja kumpulan seperti Kawalan Mutu
Kerja (KMK), dengan perancangan startegik kementerian dan seterusnya dapat
menentukan samada sasaran yang ditetapkan itu telah tercapai atau tidak.

Perkara kedua ialah dengan mengaplikasikan sistem pengukuran prestasi


menggunakan KPI, kementerian akan dapat memberikan tumpuan kepada bidang-bidang
utama yang disampaikan kepada jabatan pelajaran dan pihak berkepentingan yang lain.
Penggunaan KPI dapat membantu kementerian dalam menentukan tindakan yang perlu
diambil. System pengukuran merupakan sesuatu yang dinamik. Pengukuran secara
tekalakan dapat membantu kementerian mengenal pasti perkara-perkara yang menjadi
penghalang kepada keberkesanannya. Oleh itu, tumpuan dapat diberikan kepada perkara-
perkara penting yang menjadi teras kepada kecemerlangan dan keberkesanan
kementerian.

Ketiganya, penggunaan KPI akan dapat membolehkan kementerian menilai


semula prestasi yang telah disasarkan. Kesesuaian strategi yang telah diimplementasi
juga boleh dikenalpasti melalui penilaian semula prestasi menggunakan KPI dan
tindakan-tindakan pembetulan serta penambahbaikan yang perlu dibuat. Untuk
memantapkan prestasi, kementerian harus membandingkan pencapaian masa lalu dengan
prestasi semasa serta menyasarkan prestasi pada masa akan datang. Melalui penggunaan

4
KPI kementerian akan dapat mengekalkan kelebihan daya saing serta menjamin
kecemerlangan dan memantapkan prestasi kementerian agar sejajar dengan kehendak
kerajaan.

MEMBINA KPI

Perlaksanaan pengukuran menggunakan KPI adalah bertujuan untuk mengukur


prestasi perkhidmatan dan penyampaian sesebuah organisasi. KPI yang dwujudkan
hendaklah merangkumi aspek kecekapan dan keberkesanan proses-proses utama dalam
menghasilkan dan menyampaikan perkhidmatan utama kepada pelanggan serta aspek
kepuasan hati pelanggan terhadap perkhidmatan yang diterima.

Perlaksanaan pengukuran prestasi memerlukan pembinaan KPI dan sasaran


prestasi sebagai asas membuat pengukuran. Sasaran prestasi hendaklah mengambil kira
perkara-perkara seperti keupayaan proses yang meliputi aliran kerja, keperluan sumber
manusia, kewangan, peralatan, infrastruktur yang sesuai serta kepuasan dan
kehendakpelanggan. Sasaran prestasi yang ditetapkan untuk mengukur KPI hendaklah
memenuhi ciri-ciri SMART (specific, measurable, achievable, realistic time bound)

Tahap Prestasi

Tambah baik
prestasi

Pantau tahap
prestasi
Nilai secara
berterusan
Ukur & nilai
prestasi

Wujudkan KPI &


tetapkan sasaran

Masa

5
Rajah 1: Langkah-langkah untuk mewujudkan KPI dan Melaksanakan Pengukuran
Prestasi
Rajah 1 di atas menunjukkan bagaimana KPI dibentuk. Selepas menetapkan KPI
dan sasaran prestasi, kementerian yang bertanggungjawab perlu pengumpulan maklumat
dan menilai pencapaian dengan membandingkan pencapaian sebenar dengan sasaran
prestasi yang telah ditetapkan. Jurang pencapaian sebenar dengan sasaran perlu dikenal
pasti serta analisis sebab-sebab berlakunya jurang perlu dibuat dan seterusnya
mencadangkan tindakan penambahbaikan yang perlu dibuat.

Pemantauan harus dibuat memenuhi kehendak masyarakat dan pihak


berkepentingan. Berdasarkan kepada pengumpulan data dan analisis yang telah dibuat
serta pemantauan oleh pihak kementerian, langkah yang terakhir ialah melakukan
penambahbaikan untuk meningkatkan prestasi kementerian. Penambahbaikan yang
dilakukan juga perlu dinilai secara berterusan melalui pengukuran prestasi menggunakan
KPI dan sasaran prestasi.

KESIMPULAN

Bidang Keberhasilan Utama (KRA) dan Petunjuk Prestasi Utama adalah


mekanisma penting yang perlu ada bagi sesebuah organisasi. KRA dan KPI dapat
membantu organisasi menetapkan sasaran dan objektif organisasi dengan lebih jelas dan
spesifik lagi.

Dengan menetapkan bidang keberhasian utama, maka organisasi tersebut haruslah


mempunyai model KPI yang tersendiri supaya mudah dicapai. KPI yang dibentuk juga
haruslah menggunakan ciri SMART (Specific, Measurable, Achievable, realistic, Time
Bound). Penggunaan KPI merupakan satu amalan yang harus diterapkan ke dalam
budaya kerja yang berasaskan prestasi. Penggunaan KPI di dalam kerajaan penting bagi
memastikan tahap prestasi telah tercapai seperti yang telah ditetapkan bagi memenuhi
kehendak masyarakat dan pihak berkepentingan. Melalui KPI, pihak organisasi

6
kementerian dapat mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan untuk
menjamin keberkesanan kementerian dan memenuhi kehendak pelanggan.

BIBLIOGRAFI

R.Kaufman,H.Oakley-Browne,R.Watkins,.2003.Strategic Planning for Success:Aligning


People, Performance and Payoffs.

Robert S. Kaplan & David P.Norton. 1992. The Balanced Scorecard:Translating strategy
into action.

http://www.mampu.gov.my/pdf/keratanakhbar280709

http://pmr.penerangan.gov.my/index.php?
option=com_content&task=view&id=48087ITemid=

http://besonline.rtm.gov.my/details_BM.php

Anda mungkin juga menyukai