Anda di halaman 1dari 11

UJIAN DR.dr. HARI WUJOSO, SpF.

MM
1. Berikut ini merupakan manfaat dari Tanat!"i,ke#ua!i...
A. Men"eta$ui #ara kematian
B. Memperkirakan !ama kematian kr%an
&. Men"eta$ui 'e%a% kematian
D. Menetapkan $idup atau matin(a kr%an
). Menentukan identita' kr%an
*. Berikut ini merupakan peru%a$an fun"'i 'i'tem 'araf 'ete!a$ kematian,ke#ua!i...
A. Hi!an"n(a ke'adaran
B. Ref!ek' #a$a(a +,-
&. Hi!an"n(a tnu' tt
D. Ref!ek' fi'i!"i' +,-
). Ref!ek' pat!"i' +.-
/. Berikut ini (an" merupakan peru%a$an pada 'i'tem re'pira'i 'ete!a$ kematian,ada!a$...
A. 0erakan dindin" dada +,-
B. Tera%a adan(a "erakan udara ke!uar ma'uk $idun"
&. Terden"ar 'uara a!iran udara di depan $idun"
D. Terden"ar 'uara a!iran udara di trakea
). Terden"ar 'uara a!iran udara di dada
1. Berikut ini (an" merupakan peru%a$an pada 'i'tem #ardi2a'ku!ar 'ete!a$ kematian ada!a$...
A. Iktu'krdi' +,-
B. Iktu'krdi' +.-
&. )30 tampak kmp!ek' 4RS
D. Nadi tera%a
). Den(ut 5antun" terden"ar
6. Berikut ini peru%a$an pada mata 'ete!a$ kematian,ke#ua!i...
A. Sk!era di kiri,kanan krnea tampak ke#k!atan
B. Ter5adi kekeru$an pada krnea
&. Retina men5adi !e%i$ pu#at
D. 7enurunan tekanan intra ku!er
). Ref!ek' #a$a(a +.-
8. Di%a9a$ ini merupakan tanda kematian (an" dapat diperik'a dari ku!it, ke#ua!i:
a. 3u!it 7u#at
%. ku!it tera%a 'eperti kerta' papiru;
#. 3u!it tera%a din"in.
d. adan(a !e%am ma(at
e. e!a'ti'ita' menurun
<. =an" merupakan manfaat dari !e%am ma(at ada!a$ 'e%a"ai %erikut, ke#ua!i:
a. Tanda pa'ti kematian
%. menak'ir !ama kematian
#. menak'ir 'e%a% kematian
d. menentukan p'i'i 'aat kematian
e. menentukan pen(akit 'e%e!um kematian
>. Di%a9a$ ini ada!a$ ke!ema$an pemerik'aan A!"rmrti' untuk menentukan !ama kematian, ke#ua!i:
a. 7'i'i tu%u$ di$u%un"kan den"an !ua' permukaan tu%u$ (an" terpapar
%. tidak %i'a menentukan 9aktu kematian
#. 'u$u 'aat ditemukan ter"antun" pada pen(akit 'e%e!um menin""a!
d. 'u$u ter"antun" pada pakaian (an" di"unakan
e. a!"rmrti' 'e%a"ai tanda pa'ti kematian
?. 7ern(ataan tentan" !e%am ma(at dan dan !uka memar di%a9a$ ini ada!a$ %enar, ke#ua!i:
a. !e%am ma(at ter5adi di%a"ian tu%u$ terenda$
%. pada !uka memar, 5ika diin'i'i di %intik mera$, 9arna mera$ dara$ tidak $i!an" 5ika di'iram air
#. pada !uka memar 'erin" didapatkan pem%en"kakan
d. pada penekanan, !e%am ma(at dapat $i!an" +ter"antun" 9aktu-
e. 7ada !uka memar dara$ terdapat di intra2a'ku!er
1@. Di%a9a$ ini ada!a$ tanda ter5adin(a &ada2eri#Spa'me, ke#ua!i:
a. 7rimar(mu'#u!arf!a##idit(
%. in'tantaneu'ri"r
#. #ata!epti#ri"idit(
d. Re!ak'a'i primer
e. in'tantaneu'ri"idit(
11. Berikut ini merupakan manfaat pemerik'aan ri"rmrti', ke#ua!i...
a. Merupakan tanda kematian pa'ti
%. Menentukan 9aktu kematian
#. Menentukan 'e%a% kematian
d. Men"eta$ui p'i'i ma(at 'aat kematian
e. Merupakan tanda kematian tidak pa'ti
1*. 7eru%a$an tt (an" ter5adi 'ete!a$ kematian ada!a$ 'e%a"ai %erikut, ke#ua!i...
a. Re!ak'a'i primer
%. Ri"rmrti'
#. Re!ak'a'i 'ekunder
d. F!ak'idita' primer
e. &!d'tiffenin"
1/. 7ern(ataan men"enai ri"rmrti' dan #!d'tiffenin" di %a9a$ ini ada!a$ %enar, ke#ua!i...
a. Ri"rmrti' ter5adi 'ete!a$ ta$ap re!ak'a'i primer
%. &!d'tiffenin" ter5adi 'e"era 'ete!a$ kematian
#. 7ada ri"rmrti' tidak terdapat krepita'i
d. 7ada #!d'tiffenin" %i!a di"erakkan terden"ar krepita'
e. &!d'tiffenin" merupakan kekakuan karena 'u$u tin""i
11. Berikut ini ada!a$ a!a'an (an" %enar men"enai !e%am ma(at (an" tidak $i!an" !e$ penekanan, ke#ua!i:
a. 3arena dara$ 'uda$ terakumu!a'i di 2a'a 2a'ku!er terenda$
%. )k'tra2a'a'i dan $em!i'i' 'e$in""a $em"!%in ke!uar
#. Aemak tu%u$ men"enta! 'aat 'u$u tu%u$ menurun
d. 7em%u!u$ dara$ ter5epit !e$ tt 'aat ri"rmrti'
e. Aki%at 2!ume dara$ (an" 'edikit
16. Faktr (an" mempen"aru$i #epat atau !aman(a penurunan 'u$u tu%u$ ma(at, (aitu:
a. Su$u tu%u$ ma(at 'aat mati
%. A!iran udara
#. 3e!em%a%an udara
d. Akti2ita' 'e%e!um menin""a!
e. Akti2ita' makan 'e%e!um menin""a!
18. 3ur2a fenmena penurunan 'u$u tu%u$ ma(at %er%entuk
a. Si"mid
%. Auru' mendatar
#. Menurun #uram
d. 7e!ana kuda
e. Menin"kat #uram
1<. Di%a9a$ ini faktr (" mempen"aru$i #epat atau !am%atn(a penurunan 'u$u tu%u$ ma(at ada!a$:
a. Akti2ita' 'e%e!um menin""a!
%. 3e!em%a%an udara renda$ memper#epat penurunan 'u$u tu%u$ ma(at
#. Oran" tua dan anak* pa!in" memper!am%at penurunan 'u$u tu%u$
d. 7akaian te%a! memper#epat penurunan 'u$u ma(at
e. Su$u udara renda$ memper!am%at penurunan 'u$u tu%u$ ma(at
1>. Berikut ada!a$ #ara me!akukan peni!aian a!"rmrti',(aitu
a. Bi!a ma(at mati da!am air, penurunan 'u$u ter"antun" a!iran air
%. Da$i din"in 'ete!a$ 85am p'tmrtem
#. Badan din"in 'ete!a$ >5am p'tmrtem
d. Su$u r"an da!am mu!ai %eru%a$ 'ete!a$ 1* 5am p'tmrtem
e. Da$i din"in 'ete!a$ *5am p'tmrtem
1?. 7ada p'i'i ma(at te!entan", !e%am ku!it dapat ditemukan padaB
a. daun te!in"a
%. ek'ten'r tun"kai
#. u5un" ek'tremita'
d. da"u
e. "enita!iaek'terna
*@. Ae%am pada ku!it ma(at den"an p'i'i ter"antun" ter!i$at padaB
a. u5un" ek'tremita'
%. %e!akan" kepa!a
#. pipi
d. daun te!in"a
e. 2entra! tu%u$
*1. Antara %erikut (" %enar pada 9arna !e%am untuk perkiraan pen(e%a% kematian ada!a$:
a. Mera$ teran" menandakan kera#unan &O, &N atau 'u$u din"in
%. Mera$ "e!ap merupakan 9arna nrma! !e%am
#. Mera$ ke%iruan menun5ukkan a'fik'ia
d. &k!at menandakan kera#unan nitrit
e. Biru menandakan kera#unan ani!ine
**. Antara %erikut (" %enar tentan" !i2rmrti' ada!a$:
a. Apa%i!a kuran" dari 8 C 1@ 5am, den"an penekanan $i!an"
%. Apa%i!a kuran" dari 8 C 1@ 5am den"an penekanan tidak $i!an" !a"i
#. Tampak *@,/@ menit 'ete!a$ ter5adi mati 'uri
d. Ber#ak $an(a dapat di!i$at pada ku!it ma(at 'a5a
e. Tidak dipen"aru$i 2i'k'ita' dara$
*/. Ai2rmrti' men"interpreta'ikan adan(a 'emua di %a9a$ ke#ua!i
a. Menak'ir pe!aku pen(e%a% kematian
%. Tanda pa'ti kematian
#. Menak'ir !ama kematian
d. Menak'ir 'aat kematian
e. Menak'ir pen(e%a% kematian
*1. Ri"rmrti' ada!a$ ditandai den"an
a. 3e$a%i'an #adan"an "!ik"en di tt
%. Dimu!ai dari tt %e'ar
#. Sendi ma'i$ dapat di"erakkan
d. Di'ertai den"an peman5an"an 'era%ut tt
e. Re!ak'a'i primer ter5adi 1 5am 'ete!a$ kematian
*6. Faktr,faktr (an" memper!am%at ri"rmrti' ada!a$
a. Ban"un tu%u$ den"an tt at!eti'
%. Su$u tu%u$ tin""i
#. Su$u !in"kun"an tin""i
d. Aktifi'ta'premrta!
e. Aktifita'p'tmrta!
*8. F!a#id'ta"e ter5adi pada
a. 1* 5am 'ete!a$ fa'e ri"id
%. * 5am p'tmrtem
#. 1> 5am'ete!a$ fa'e #ntra#tin"
d. >,1* 5am p'tmrtem
e. 6 5am p'tmrtem
*<. Di %a9a$ ini faktr (an" memper#epat ri"rmrti' (aituB
a. Su$u tu%u$ tin""i
%. Akti2ita' tu%u$ 'ete!a$ mati
#. Su$u tu%u$ renda$
d. Bentuk tu%u$ (an" "emuk den"an tt,tt (an" %e'ar
e. Su$u !in"kun"an renda$
*>. =an" ter'e%ut di %a9a$ ini %ukan merupakan kekakuan (an" men(erupai kaku ma(at (aituB
a. Ai2rMrti'
%. &ada2eri#Spa'm
#. In'tantaneu'Ri"r
d. &!dStiffenin"
e. HeatStiffenin"
*?. &ada2eri#'pa'm tampak pada:
a. ka'u' ten""e!am
%. ka'u' muti!a'i
#. ka'u' kera#unan %at
d. ka'u' pemerk'aan
e. %''d
/@. Umumn(a reak'i 'upra2ita! pada $eat'tiffenin" %er!an"'un" 'an"at 'in"kat (aitu
a. *,/ 5am 'ete!a$ kematian
%. *,6 menit 'ete!a$ kematian
#. 6,1@ 5am 'ete!a$ kematian
d. 6,1@ menit 'ete!a$ kematian
e. 1* 5am 'ete!a$ kematian
/1. 3arena prtein tt te!a$ ru'ak maka pada ke5adian $eat'tiffenin" tidak akan ter5adi...
a. Ri"rmrti'
%. Ai2rmrti'
#. A!"rmrti'
d. Dekmp'i'i
e. Ma'era'i
/*. 7u"i!!i'ti#attitude pada $eat'tiffenin" ter5adi karena :
a. Sera%ut tt memendek
%. 3ekakuan aki%at pem%ekuan #airan tu%u$
#. 3eru'akan kedua $emi'fer tak (an" irre2er'i%e!
d. Tidak ada 'irku!a'i (an" meratakan 'u$u tu%u$
e. &adan"an "!ik"en $a%i'
//. 3ekakuan tt aki%at ka"u!a'i prtein karena pana' 'e$in""a 'era%ut tt memendek dan ter5adi f!ek'i
'endi di'e%ut :
a. Heat'tiffenin"
%. &!d'tiffenin"
#. I#e #ra#kin"
d. Ri"rmrti'
e. &ada2eri#'pame
/1. 7utrefa#tin +7em%u'ukan - Ma(at ter5adi mu!aiBB..5am, 'ete!a$ kematian
a. *1 5am
%. 1@ 5am
#. 16 5am
d. 1> 5am
e. /* 5am
/6. Faktr C faktr (an" mempen"aru$i pem%u'ukan ada!a$ :
a. Udara
%. 3e!em%apan tin""i
#. A!iran udara terenda$
d. Benar 'emua
e. Sa!a$ 'emua
/8. Di%a9a$ ini (an" pa!in" #epat mem%u'uk ada!a$ :
a. Dara$
%. Uteru'
#. 7r'tat
d. 3u!it
e. Tu!an"
/<. Berikut merupakan %u!aintra 2ita! den"an pem%u'ukan ada!a$ :
a. Warna ku!it ari ke#k!atan, 'edan"kan pem%u'ukan %e9arna kunin"
%. Da'ar %u!a pu#at, 'edan"kan pem%u'ukan %e9arna $itam
#. Aetak 5arin"an (an" teran"kat kuti', 'edan"kan pem%u'ukan diantara dermi' dan 'u%kutan
d. A,B, dan & %enar
e. Semua 'a!a$
/>. Faktr, faktr (an" mempen"aru$i mumifika'i :
a. Tu%u$ (an" de$idra'i
%. 3e!em%apan tin""i
#. A!iran udara renda$
d. Ik!im
e. Tempat
/?. Faktr, faktr (an" mempen"aru$i 'apnifika'iada!a$ :
a. 3e!em%apan
%. Aetak tu%u$
#. Udara 7ana'
d. Betu! 'emua
e. Sa!a$ 'emua
1@. Di%a9a$ ini (an" %enar men"enai !i2rmrti' ada!a$:
A. Tidak $i!an" pada penekanan 1*,*1 5am p'tmrtem
B. $i!an" pada penekanan 1*,*1 5am p'tmrtem
&. 9arna mera$ dara$ tidak $i!an" pada in'i'i di tempat %intik mera$ kemudian di 'iram air
D. !ka'i terdapat di 'em%aran" tempat
). 'erin" terdapat pem%en"kakan
11. Berikut ada!a$ te' (an" di"unakan untuk men"eta$ui $enti pernafa'an:
a. U5i %rnkdi!atr
%. Te't 9ina!2
#. Te't 'pirmetri
d. Te't "uai!en#e
e. Te't 2anan$!t
1*. Berikut terma'uk fa'e dini 'ete!a$ kematian, ke#ua!i:
a. Ber$entin(a pernafa'an
%. Ai2rmrti'
#. Ber$entin(a 'irku!a'i dara$
d. 3epu#atan pada ku!it
e. Ott men5adi !ema'
1/. 7ada fa'e dini 'ete!a$ kematian (an" ter5adi pada tt ada!a$:
a. Spa'me
%. Re!ak'a'i
#. 3ntrak'i
d. Atrfi
e. Hipertrfi
11. 7ada fa'e dini 'ete!a$ kematian , peru%a$an (an" ter5adi pada mata ada!a$:
a. Ref!ek' krnea p'itif
%. Ref!ek' krnea ne"atif
#. Ref!ek' krnea p'itif,ne"atif
d. Ref!ek' krnea p'itif,p'itif
e. Ref!ek' krnea tidak ada
16. 7en(e%a% %u!%u'ku!i me!unak pada fa'e dini 'ete!a$ kematian ada!a$:
a. Menin"katn(a tekanan intraku!er
%. Menurunn(a tekanan intraku!er
#. 3e!pak menutup
d. ADu'u' $umr %ertam%a$
e. A%!a'i retina
18. 3rnea kerin" dan %erka%ut ter5adi 'ete!a$ :
a. 1 5am
%. 1@ menit
#. * 5am
d. 1 5am
e. 1 $ari
1<. Aetak pupi! pada fa'e dini 'ete!a$ kematian ada!a$:
a. Di !atera!
%. Di ten"a$
#. di #aud !atera!
d. di #aud media!
e. di inferir
1>. Tatta'e merupakan tanda intra2ita! 'e%a"ai reak'i k$a' (an" ter5adi pada !uka tem%ak 5arak menen"a$. Warna
tatta'e (an" ditemukan untuk mem%edakann(a den"an !uka p'tmrtem ada!a$ :
a. A%u,a%utua
%. A%u,a%umuda
#. Mera$ke#k!atan
d. Mera$ke%iruan
e. Un"uke$itaman
1?. Tanda intra2ita! (an" ditemukan pada ka'u' pen""antun"an ada!a$ :
a. Je5a' 5eratan %erupa !in"karan utu$
%. Tanda par#$menti'a'i tidak %e"itu 5e!a'
#. Re'apan dara$ pada 5arin"an %a9a$ ku!it dan tt
d. A dan B %enar
e. Semua 5a9a%an 'a!a$
6@. Tanda intra2ita! (an" ditemukan pada ka'u' ten""e!am pada 9aktu kr%an %eru'a$a men(e!amatkan diri den"an
meme"an" %enda apa 'a5a di'ekitarn(a di'e%ut :
a. Wa'$er9man$andE 'kin
%. &uti'an'erina
#. &ada2eri#'pa'm
d. A dan B %enar
e. Semua5a9a%an'a!a$
61. Tanda intra2ita!pada kr%an (an" menin""a! karena ter%akar ada!a$ 'e%a"ai%erikut, ke#ua!i :
a. Ditemukann(a5e!a"a di 'a!uranpernapa'an
%. Adan(akar%nmnk'idada!amdara$kr%an
#. Ae%amma(at%er9arna#$err(red
d. A dan B %enar
e. Semua5a9a%an'a!a$
6*. Jika pada tu%u$ 5ena;a$ ditemukan !uka den"an tanda,tanda intra2ita! maka dapat di'impu!kan %a$9a !uka
ter'e%ut ter5adi pada 'aat :
a. Ber'amaan den"an mun#u!n(a !em%am ma(at
%. Sete!a$ kr%an mati
#. Se%e!um kr%an mati
d. A dan B %enar
e. Semua 5a9a%an 'a!a$
6/. 7ada trauma %enda kera' dan tumpu!, %entuk intra2ita! %erupa :
a. )ritema +ku!it%er9arnakemera$an-
%. Fe'ike!
#. 3ntu'i atau memar
d. Auka r%ek
e. Bu!!a
61. Berikut ini pern(ataan (an" %enar men"enai %u!!aintra2ita! dan %u!!a pem%u'ukan ada!a$:
a. Warna ku!it ari pada %u!!aintra2ita! kekunin"an
%. Da'ar pada %u!!a pem%u'ukan $iperemi'
#. 7enin"katan kadar a!%umin dan kr pada %u!!aintra2ita!
d. 7ada %u!!aintra2ita! tidak ada reak'i 5arin"an
e. 7ada %u!!a pem%u'ukan 5arin"an intraderma! teran"kat
66. Di'e%ut di%a9a$ ini (an" %enar ada!a$
A. 7eminda$an 'u$u tu%u$ ke !in"kun"an ter5adi $an(a me!a!ui knduk'i dan e2apra'i.
B. Su$u tu%u$ manu'ia nrma!n(a 'ekitar /6,6G& ,/>,6G&
&. 7enurunan 'u$u tu%u$ $an(a dipen"aru$i 'u$u !in"kun"an ma(at, tetapi tidak %er$u%un"an den"an #adan"an
AT7
D. Rumu' per$itun"an p'tmrtem inter2a! da!am 5am H +/<G&,'u$u perekta!G&- . /
). 7ada ran" "emukEat!eti' penurunan 'u$u %er!an"'un" !e%i$ #epatdari ran" kuru'.
68. Ditemukan 'e''k ma(at di 'e%ua$ ruma$ (an" ditin""a!in(a 'endirian. 3etika a$!i fren'ik datan" didapatkan
'u$urekta! kr%an /1G&. Berapaka$ perkiraan 9aktu kematian kr%anI
A. / 5amB. 1 5am &. 6 5am D. 8 5am). < 5am
6<. Bi!a pada pa'ien ter'e%ut di ata' didapatkan 'u$u rekta! ?8,6GF, %erapaka$ 9aktu perkiraan kematiann(aI
A. 8 5amB. 6 5am &. 1 5am D. / 5am). * 5am
6>. Tu%u$ manu'ia memi!iki pana' (an" dipan#arkan ke!in"kun"an me!a!ui "e!m%an" infrared (an" di'e%ut :
A. 3nduk'iB. kn2ek'i &. e2apra'i D. radia'i ). Semua'a!a$
6?. 7erpinda$an pana' tu%u$ ke %enda 'ekitar 'eperti kur'i (an" diduduki di'e%ut :
A. Radia'iB.e2apra'i &. kn2ek'i D. knduk'i ). Semua'a!a$
8@. Adan(a a!iran udara di 'ekitar tu%u$ manu'ia (an" men(e%a%kan ke$i!an"an pana' di'e%ut :
A. 3nduk'iB. radia'i &. e2apra'i D. kn2ek'i ). Semua 'a!a$
81. 3e$i!an"an pana' den"an me!a!ui kerin"at di'e%ut :
A. 3nduk'iB. kn2ek'i &. radia'i D. e2apra'i ). Semua'a!a$
8*. 3e#epatan penurunan 'u$u tu%u$ dipen"aru$i $a!,$a! 'e%a"ai %erikut, ke#ua!i:
A. 7er%edaan 'u$u tu%u$ den"an !in"kun"an
B. Akti2ita' 'e%e!um menin""a!
&. A!iran udara dan ke!em%a%an udara 'ekitar
D. Makanan (an" dimakan kr%an 'e%e!um menin""a!
). Te%a! tipi'n(a pakaian (an" dikenakan
8/. Si'tem pen"aturan 'u$u tu%u$ diatur !e$ r"an :
A. $ipfi'i'
B. 'ere%e!!um
&. krtek' 'ere%ri
D. $ipta!amu'
). %atan" tak
81. Berikut nama !ain dari adip#era ada!a$..
a. ma'era'i #. mumifika'i e. t$anat!"i
%. 'apnifika'i d. dekmp'i'i
86. 7ada pr'e' pen(a%unan, !emak akan ter$idr!i'i' men5adi ..
a. k!e'ter! #. tri"!i'erid e. ADA
%. a'am !emak %e%a' d HDA
88. 7r'e' $idr!i'i' a'am !emak me!i%atkan en;in %akteri end"en, (aitu..
a. prteina'e #. peptida'e e. $idr!a'e
%. !ipa'e d. !a#ta'e
8<. Apa (an" dimak'ud den"an adip#eraI
a. peru%a$an (an" ter5adi pada ma(at (an" mati da!am kandun"an
%. pr'e' ter%entukn(a %a$an (an" %er9arna keputi$an, !unak, dan
%ermin(ak di da!am 5arin"an tu%u$ !unak p'tmrtem
#. pr'e' de$idra'i 5arin"an (an" #ukup #epat 'e$in""a ma(at mn"erin"
dan tidak mem%u'uk
d. pr'e' de"enerati2e 5arin"an (an" dimu!ai 1 menit p'tmrtem
e. %er$entin(a 'emua fun"'i 2ita! tanpa kemun"kinan $idup !a"i
8>. 7ada 9aktu 1 min""u pa'#a kematian, kadar !emak da!am tu%u$ akan naik $in""a..
a. 1@ J
%. *@ J
#. /@ J
d. 1@ J
e. 6@ J
8?. 7r'e' adip#era mem%utu$kan 9aktuB
a. %e%erapa $ari
%. %e%erapa min""u,ta$un
#. %e%erapa a%ad
d. 1@@ ta$un
e. BSSD
<@. %akteri ter'erin" (an" men(a%a%kan pr'e' adip#era
a. #!'tridiumtetani
%. #!'tridiumperfrin"en'
#. 'treptkku' aureu'
d. 'tafi!kku'
e. BSSD
<1. Sa!a$ 'atu manfaat dari adip'eraada!a$ :
a. 7erkiraan 'e%a% kematian
%. Tanda pa'ti kematian
#. 7erkiraan !ama kematian
d. Men"eta$ui makanan terak$ir (an" dimakan kr%an
e. Men"eta$ui !ka'i ter5adin(a kematian
<*. Untuk mempen"aru$i perkiraan 'aat kematian, peru%a$an pada mata ditandai den"an :
a. 3rnea keru$ da!am 1@,1* 5am pa'#a kematian
%. 3rnea %e9arna ke$itaman da!am %e%erapa 5am
#. 3ekeru$an menetap < 5am pa'#a kematian
d. TIO menin"kat
e. Fundu'ku!i tampak 5e!a'
</. 7eru%a$an a9a! (an" ter5adi pada mata p'tmrtem /@ menit ada!a$ :
a. 3ekeru$an maku!a dan mu!ai memu#atn(a di'ku' pti#u'
%. 3ekeru$an krnea
#. A%!ati retina
d. 3rnea keru$
e. Maku!a tampak #k!at "e!ap, tidak ditemukan "am%aran pem%u!u$ dara$ pada retina dan di'ku'
<1. 7erkiraan kematian den"an identifika'i peru%a$an ram%ut $an(a dapat di!akukan den"an:
a. 3e%ia'aan men#ukur dan diketa$ui 'aat terak$ir %er#ukur
%. 3e%ia'aan men#ukur
#. 3e%ia'aan %er#ukur di 'a!n
d. 7eker5aan tetap
e. H%i 'epak %!a
<6. 7erkiraan 'aat kematian ditin5au dari peru%a$an da!am A&S, (aitu kadar nitr"en a'am amin K 11 m"J
menun5ukkan 'aat kematian B
a. Be!um !e9at dari 1@ 5am
%. Be!um !e9at dari *1 5am
#. Ae9at dari 1* 5am
d. Be!um !e9at dari 1* 5am
e. Ae9at dari 1@ 5am
<8. Reak'i 5arin"an tu%u$ 'e'aat pa'#a mati k!ini' (an" ma'i$ 'ama 'eperti reak'i 5arin"an tu%u$ pada ran"
$idup di'e%ut B
a. Reak'i 'upra2ita!
%. Reak'i 2ita!
#. Reak'i m!eku!er
d. Reak'i immun!"i
e. Reak'i a!amia$
<<. Warna !e%am mera$ teran" pada ma(at kera#unan &O ter5adi karenaB..
A. & memi!iki da(a ikat ter$adap H% 1@,*@@ ka!i !e%i$ %e'ar di%andin" O* 'e$in""a kadar H%&O dara$
'an"at tin""i
B. &O memi!iki afinita' (an" tin""i ter$adap en;im 'itkrm k'ida'e, aki%atn(a O* tidak dapat ma'uk ke
da!am 'e! 'e$in""a kadar H%O* tin""i
&. &O memi!iki 2i'k'ita' (an" tin""i ter$adap H%
D. Di''ia'i H%O* ter$am%at
). Se! dara$ (an" ada intra2a'ku!er %e!um ke!uar ke ruan" inter'e!
<>. Ditemukan ma(at manu'ia, 'ete!a$ di!akukan pemerik'aan 'u$u re#ta! didapatkan 'u$u /8L& kapanka$
perkiraan kematian +7MI-:
A. 1 5am
B. 6 5am
&. 8 5am
D. < 5am
). > 5am
<?. Manaka$ diantarafa#tr %erikut (an" memper!am%at penurunan 'u$u tu%u$ ma(at I
A. Akti2ita' tin""i 'e%e!um kematian
B. Akti2ita' renda$ 'e%e!um kematian
&. Oran" (an" memi!iki tu%u$ (an" kuru'
D. Su$u !in"kun"an 'ekitar (" din"in
). Mati ten""e!am di air
>@. 0am%aran 'apnifika'iada!a$ :
a. 7uti$ kekunin"an
%. 7uti$ ke#k!atan
#. Ai2ide
d. 3unin" ke#k!atan
e. Mera$ "e!ap
>1. &nt$ "e5a!a mumifika'i (an" tampak dari !uar:
a. Jena;a$ mena5di "emuk
%. Jena;a$ mem%en"kak
#. Tidak %er%au
d. Ber%au
e. Warna #era$
>*. 3andun"an air pada tu%u$ manu'ia
a. *@J
%. 1@J
#. 6@J
d. 8@J
e. <@J
>/. Tidak ter5adi pem%u'ukan pada mumifika'i karena
a. 3uman tum%u$ 'u%ur
%. Sua'ana !em%a%
#. 3uman kuman mati
d. Sua'ana %a'a
e. Tidak ada pi!i$an 5a9a%an diata' (an" tepat
>1. S(arat mumifika'i:
a. Su$u renda$
%. 3e!em%a%an tin""i
#. A!iran udara tin""iM
d. Su$u kamar
e. Tidak ada pi!i$an 5a9a%an diata' (an" tepat
>6. Warna 5ena;a$ (an" men"a!ami mumifika'i
a. &era$
%. Mera$
#. &k!at muda 'amapai#k!at ke$itaman
d. 3e%iruan
e. Tidak ada pi!i$an 5a9a%an diata' (an" tepat
>8. 7r'e' mumifika'i men5adi !en"kap mem%utu$kan 9aktu:
a. / 5am
%. 1 $ari
#. 1 C / %u!an
d. 1 ta$un
e. Tidak ada pi!i$an 5a9a%an diata' (an" tepat
><. 7r'e' ter5adin(a mumifika'i dikarenakan
a. $idr"ena'e a'am !emak 5enu$
%. $idr"ena'e a'am !emak tak 5enu$
#. pen"uapan air da!am tu%u$
d. pen(erapan air da!am tu%u$
e. Tidak ada pi!i$an 5a9a%an diata' (an" tepat
>>. 3epentin"an fren'i#mumifika'i
a. Wa5a$ tak dapat teridentifika'i
%. Tanda kekera'an 'uda$ tidak dapat di#ari
#. Wa5a$ ma'i$ dapat diidentifika'i
d. Tidak %ermanfaat da!am fren'i#
e. Tidak ada pi!i$an 5a9a%an diata' (an" tepat
>?. Berikut ini BU3AN tanda mumifika'i, 3)&UAAI:
a. Bau ten"ik
%. pada pemana'an akan me!e!e$
#. Tidak %er%au
d. 3e!em%a%an tin""i
e. ter5adi pr'e' pen(a%unan
?@. Ba"aimana keadaaan 'u'unan anatmi a!at a!at da!am pada 5ena;a$ (an" men"a!ami mumifika'iI
a. Han#ur
%. Ru'ak
#. Ma'i$ %aik
d. Ma'i$ %erfun"'i
e. Tidak ada pi!i$an 5a9a%an diata' (an" tepat
?1. Ri"rmrti' merupakan 'a!a$ 'atu tanda pa'ti kematian. Apa (an" dimak'ud den"an ri"rmrti'I
a. kaku ma(at
%. !e%am ma(at
#. pem%u'ukan
d. penurunan 'u$u
e. $idr!i'i' !emak
?*. Ri"rmrti' akan mu!ai tampak padaB
a. * 5am p'tmrtem
%. 1* 5am p'tmrtem
#. *@ 5am p'tmrtem
d. *1 5am p'tmrtem
e. /* 5am p'tmrtem
?/. Berikut ia!a$ faktr,faktr (an" mempen"aru$i ri"rmrti', (aituB
a. 'u$u tu%u$, 2!ume tt, 'u$u !in"kun"an
%. p'i'i 'aat mati, mikrr"ani'me, keadaan 'ete!a$ mati
#. umur, 'ek', pen(e%a% kematian
d. ke!em%apan, mirr"ani'me, 'u$u !in"kun"an
e. kete"an"an tt, ma''a tt, keadaan 'ete!a$ mati
?1. 3ekakuan tt (an" ter5adi pada 'aat kematian dan menetap 'e'uda$ kematian aki%at $i!an"n(a AT7 !ka! 'aat
mati karena ke!e!a$an atau em'i (an" $e%at 'e'aat 'e%e!um mati di'e%ut den"an B (an" per!u di%edakan den"an
ri"rmrti'.
a. #arda2eri#'pa'm
%. de(de!a(
#. $eat'$iftenin"
d. a!"rmrti'
e. #!d'$iftenin"
?6. Makin tin""i 'u$u tu%u$, makaB
a. makin #epat ter5adi kaku ma(at
%. makin !am%at ter5adi kaku ma(at
#. tidak mempen"aru$i ter5adin(a kaku ma(at
d. makin men"$am%at ter5adi kaku ma(at
e. makin 'u!it ter5adi kaku ma(at
?8. 3e"unaan ri"rmrti', ke#ua!iB
a. menentukan umur ma(at 'aat menin""a!
%. menentukan !ama kematian
#. menentukan p'i'i ma(at 'ete!a$ ter5adi mrti'
d. tanda pa'ti kematian
e. menentukan 'aat kematian
?<. Sete!a$ kuran" !e%i$ /8 5am mati k!ini', tu%u$ ma(at akan !ema' kem%a!i 'e'uai urutan ter%entukn(a kekakuan,
di'e%utB
a. re!ak'a'i 'ekunder
%. ri"rmrti'
#. re!ak'a'i ter'ier
d. a!"rmrti'
e. re!ak'a'i primer
?>. Sete!a$ kuran" !e%i$ /8 5am mati k!ini', tu%u$ ma(at akan !ema' kem%a!i 'e'uai urutan ter%entukn(a kekakuan,
di'e%utB
a. re!ak'a'i 'ekunder
%. ri"rmrti'
#. re!ak'a'i ter'ier
d. a!"rmrti'
e. re!ak'a'i primer
??. 3aku ma(at dimu!ai padaB
a. tt ke#i!
%. tt 'edan"
#. tt %e'ar
d. tu!an" ke#i!
e. tu!an" %e'ar
1@@. 3ekakuan tu%u$ aki%at !in"kun"an (an" din"in 'e$in""a ter5adi pem%ekuan #airan tu%u$ dan pemadatan
5arin"an !emak 'u%kutan $in""a tt (an" di'e%ut B (an" per!u di%edakan den"an ri"rmrti'
a. &!d'tifenin"
%. Heat'$iftenin"
#. &arda2eri#'pa'm
d. A!"rmrti'
e. De(de!a(
KUNCI JAWABAN
1. E 26. A 51. C 76. A
2. E 27. A 52. C 77. A
3. A 28. A 53. C 78. A
4. A 29. A 54. C 79. A
5. E 30. B 55. C 80. A
6. B 31. A 56. C 81. C
7. E 32. A 57. D 82. C
8. E 33. A 58. D 83. C
9. E 34. A 59. D 84. C
10 D 35. D 60. D 85. C
11. E 36. A 61. D 86. C
12. E 37. A 62. D 87. C
13. E 38. A 63. A 88. C
14. E 39. A 64. B 89. C
15. E 40. A 65. B 90. C
16. A 41. B 66. B 91. A
17. A 42. B 67. B 92. A
18. E 43. B 68. B 93. A
19. B 44. E 69. B 94. A
20. A 45. B 70. B 95. A
21. A 46. B 71. C 96. A
22. A 47. B 72. C 97. A
23. A 48. B 73. D 98. A
24. A 49. C 74. A 99. A
25. A 50. C 75. D 100
.
A