Anda di halaman 1dari 64

Don't aim for success.

If you want it; just do what you love


and believe in, and it will come
naturally.
David Frost
I've failed over and over and over again
in my life and that is why I succeed.
Michael Jordan
School Under Bridge In New Delhi
Offers Free Education To Indias Poor
Children on
DECEMBER 7, 2012
Wahai saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh
kecuali dengan enam perkara yang akan saya
perincikan: (1) kecerdasan, (2) tekad, (3) sungguh-
sungguh, (4) biaya, (5) guru, (6) waktu yang
panjang
Wahai anakku muda terbilang, kesusahan belajar
bukan kepalang, akan dinyatakan dengan terang,

Akal yang cerdas hendaklah ada, azam yang tinggi
jangan tiada, bersungguh-sungguh mestilah ada,
cukup biaya perlu disedia, guru yang pintar , masa
yang panjang
Imam Asy-Syafii rahimahullah berkata:
Pedagogi a to z
64 slides
Set induksi
a. Langkah permulaan dalam proses P&P
b. Tujuan - untuk menghasilkan aliran pemikiran dan
meransang minat pelajar agar dapat memberi
perhatian kepada pengajaran yang akan berlaku
c. Masa - 5 minit / 10% daripada masa pengajaran
d. Teknik - soalan, kejutan, kaitan dengan pelajaran
lalu, isu semasa yang berkaitan, gambar atau bunyi
Tujuan pra pengajaran
Memberi peluang pelajar untuk
menyiapkan diri / bersedia (dari aspek
fizikal) bagi menghadapi sesi
pembelajaran yang akan berlangsung
Nilai Murni Dalam P&P
Nilai2 yang perlu diterapkan dalam sesi
pengajaran dan pembelajaran secara tidak
langsung- secara penerapan sahaja.
Refleksi dalam sesi pengajaran
Melihat ke dalam diri terhadap
hasil kerja / tugas yang baru
dijalankan / hasil pnp yang bru
berlalu. Ini bagi tujuan membuat
penambahbaikan untuk p&p di
masa depan.
Objektif eksplisit dan objektif
implisit
Eksplisit ialah jelas, nyata, terang.
Boleh kelihatan oleh guru akan perubahan
tingkahlaku samada dari aspek sahsiah
mahupun kognitif.
Dimana kefahaman pelajar dapt diukur.

Contoh : pelajar dapat menjelaskan.
atau menerangkanatau menyebut.
Implisit , tidak jelas, tersembunyi.
Perubahan tidak kelihatan berlaku pada
pelajar samada dari segi sahsiah atau
kognitif.
Objektif yang susah di ukur seperti pelajar
boleh mamahami atau pelajar tahu dan
sebagainya
Berserta contoh, jelaskan
kategori penutup sesuatu
proses p&p
penutup koognitif
penutup sosial.

Penutup kognitif :
merumuskan hasil pembelajaran yang telah
disampaikan dan dibuat di akhir pnp.

Penutup sosial :
memberi nasihat atau memberi motivasi
kepada pelajar, ia tidak menyentuh isi
pelajaran yang telah disampaikan.
Definisi pembelajaran
Pembelajaran adalah proses interaksi pelajar dengan pendidik
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar
dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan,
penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan
kepercayaan kepada pelajar.

Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu
pelajar agar dapat belajar dengan baik.
Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia
serta dapat berlaku di manapun dan pada bila-bila masa.
Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan
pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeza.

Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya pelajar dapat
belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu
objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat
mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta
keterampilan (aspek psikomotor) seseorang pelajar.

Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak,
iaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga
mensyaratkan adanya interaksi antara guru dengan pelajar
Proses-proses pengajaran
Perancangan
Penyampaian
Penilaian
model pengajaran
Simulasi
Tunjuk cara
Syarahan
Permainan / lakonan
Lawatan
Amali / projek
PBL
Demontrasi
penilaian dalam proses pengajaran
Satu proses membuat
pertimbangan dan pengukuran
bagi tujuan memberi maklumat
tentang pencapaian pelajar,
objektif pelajaran, kurikulum dan
kaedah mengajar.
fungsi sesuatu penilaian di
awal dan di akhir sesuatu
pengajaran
Penilaian di awal pengajaran bertujuan
untuk mengetahui pengetahuan sedia ada
pada pelajar, atau menguji pelajar mengenai
kefahaman isi pelajarn lepas
Penilaian di akhir pengajaran bertujuan
untuk mengetahui kefahaman pelajar
keseluruhan dan mengetahui pencapaian
objektif pnp guru.
dua jenis penilaian dan
huraikan ke dua-dua jenis
tersebut?
Sumertif UPSR, PMR, SPM
Formatif Ujian, pertngahan, Kuiz, Pep
akhir
konsep komunikasi
Komunikasi adalah satu proses yang melibatkan
penghantaran dan penerimaan maklumat (mesej)
di antara dua pihak iaitu penghantar dan
penerima.

Konteks Dalam Bilik Darjah
Merupakan perhubungan dan pertemuan diantara
guru dengan murid atau murid dengan murid yang
berlaku dalam bentuk percakapan atau gerakgeri.
dua jenis komunikasi yang
berlaku di dalam bilik
darjah
Verbal:
Definisi Komunikasi lisan.
Berlaku secara langsung apabila 2 orang berbual
secara bersemuka atau tidak.
Penggunaan bahasa.

Kontek Dalam Bilik Darjah
Guru menyampaikan pengajaran kepada pelajar-
pelajar dengan cara bertutur.
Definisi Non Verbal:
Semua bentuk tingkahlaku yang bukan lisan dan tidak
bertulis.
Bunyi, gerakan anggota badan, mimik muka, objek
atau sebarang rekabentuk.

Kontek Dalam Bilik Darjah
Guru mengangguk kepala tanda setuju dengan
jawapan pelajar.
empat halangan komunikasi
Kebisingan
Suasana kelas yang bising menyebabkan pelajar-pelajar sukar mendengar
pelajaran yang disampaikan.

Anggapan Umum Terhadap Guru
Biasanya berlaku pada guru baru dimana pelajar-pelajar menganggap guru
tersebut kurang berpengalaman.

Emosi Guru Atau Murid
Penumpuan akan terjejas jika emosi guru atau pelajar kurang stabil.

Kurang Tumpuan
Pelajar-pelajar kurang memberi tumpuan terhadap pengajaran guru.
Pemikiran Tertutup
Umpamanya, pelajar-pelajar yang kurang berminat terhadap sesuatu subjek
mungkin enggan mendengar penjelasan guru. Atau guru yang kurang senang
dengan sebilangan pelajar dalam sesuatu kelas mungkin akan mengurangkan
komunikasi terbuka.
bahan bantu mengajar
Peralatan atau bahan yang di bawa ke
dalam kelas bagi tujuan membantu
proses pemahaman kepada pelajar
terhadap isi pelajaran yang
disampaikan.
tiga kategori
bahan bantu mengajar
Elekktronik
Bukan elektronik
Bahan sebenar /
mawujud/pengalaman dll
kepentingan bahan bantu mengajar
Mmembantu guru
Menyampaikan isi secara berkeesan
Dapat menjimatkan masa
Lebih yakin dengan isi yang disampaikan
o Dapat mempelbagaikan pendekatan
pengajaraan yang mempunyai pelbagai
corak interaksi antara objektif pengajaran,
isi pengajaran, guru dan pelajar.
menyampaikan sesuatu konsep dengan lebih
jelas.
o Penyampaian dan penerangan maklumat
dapat dijalankan dengna lebih terperinci.
Dapat menarik dan memusatkan perhatian
pelajar.
o Melahirkan saru interaksi dan kerjasama
antara pelajar dengan guru dan pelajar
dengan pelajar.
melahirkan dorongan daya kreativiti, baik
kepada guru mahupun pelajar.
penilaian dalam p&p
Satu proses membuat
pertimbangan dan pengukuran
bagi tujuan memberi maklumat
tentang pencapaian
pelajar,
objektif pelajaran,
kurikulum
dan kaedah mengajar.
xi. Fungsi penilaian di awal
dan di akhir pengajaran
Penilaian di awal pengajaran bertujuan
untuk mengetahui pengetahuan sedia ada
pada pelajar, atau menguji pelajar mengenai
kefahaman isi pelajarn lepas

Penilaian di akhir pengajaran bertujuan
untuk mengetahui kefahaman pelajar
keseluruhan dan mengetahui pencapaian
objektif p&p guru.
xii. Jenis penilaian dan huraianya
Sumatif:
UPSR
PMR
SPM

Formatif:
Ujian pertengahan tahun
Kuiz
Peperiksaan akhir
final note
20% of society holds 80% of wealth.
20% of activities produce 80% of results.
20% of financial decisions result in 80% financial results.

20% of staff will cause 80% of problems.
20% of your staff will provide 80% of your production.
80% of your staff headaches come from 20% of our employees

80% of information useless is 20% is crucial.
80% of work is completed by 20% of your team
80% of your success comes from 20% of your efforts
None are more hopelessly enslaved
than those who falsely believed they are free

Johann Wolfgang Goethe
1749-1832
There are two ways to conquer
and enslave a nation.

One is by sword.
The other is by debt.

John Adams
1735-1826
Economic slavery

Debt is a weapon
Interest is an ammunition
Where is the limit?
Progress, development,
license to 'destroy,
armed with greed and
rapacious. Lust, no
borders!
1985
1997
2009
2010
Aral Sea

the four largest
lakes in the
world with
an area of
68,000 square
kilometres
Ibn Ata'illah al-Iskandari Rah. A dalam kitab al-
Hikamnya mengatakan:
Kamu bersungguh-sungguh mencari rezeki
yang sudah ditanggung oleh Allah untukmu,
tetapi dalam masa yang sama melalaikan
kewajiban yang dibebankan ke atasmu.
Itu merupakan bukti akan kebodohan mata
hatimu.
June 4
th
2014 Enough!