Anda di halaman 1dari 94

Pengurusan

Pendidikan
a - z
i. Laporan pendidikan semasa
pemerintah Inggeris di
Malaya
Laporan Cheeseman:
untuk menyatukan aliran yang berlainan dalam
sukatan pendidikan

Laporan Barnes:
untuk mengkaji semula sistem pendidikan di Tanah
Melayu.

Laporan Fenn-Wu:
untuk mengkaji penglibatan sekolah-sekolah Cina
dalam sistem sekolah kebangsaan.
ii. Peranan IAB memantapkan
pengurusan sekolah
Peranan IAB adalah sebagai institusi latihan
kepimpinan dan pengurusan pendidikan bagi
membangunkan keupayaan pengurus dan pemimpin
pendidikan di semua peringkat KPM
Kursus Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan (KKPP)
Program Kelayakan Profesional Kepengetuaan Kebangsaan (NPQEL)
Kursus-kursus Pendek.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan (KKPP)
merupakan kursus asas yang meliputi asas-asas
pengurusan seperti konsep, prinsip dan teknik yang
berkaitan secara langsung dengan tugas utama peserta.

Kursus NPQEL direka bentuk dengan mengambil kira
keperluan pengurus dan pemimpin sekolah dalam
mengurus dan memimpin sekolah.
iii. Implikasi pelaksanaan
Penyata Razak kepada sistem
pengurusan pendidikan
1. Tertubuhnya Kementerian Pelajaran untuk
melaksanankan sistem pentadbiran pendidikan
secara berpusat.
2. Penggunaan kurikulum dan gerak kerja
kokurikulum yang seragam di semua sekolah di
Negara ini.
3. Aliran persekolahan dipelbagaikan untuk
memenuhi keperluan Negara dan dengan itu
wujudlah aliran akademik, aliran teknik dan
aliran vokasional.
4. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar
utama manakala bahasa Inggeris adalah bahasa
rasmi yang kedua.
5. Wujudnya peluang pelajaran yang lebih luas bagi
pelajar-pelajar sekolah kebangsaan hingga ke
pusat pengajian tinggi.
6. Wujudnya satu jenis sekolah menengah, iaitu
sekolah menengah kebangsaan bagi semua
pelajar.
7. Wujudnya peperiksaan awam yang sama iaitu
peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran dan Sijil
Persekutuan Tanah Melayu untuk semua calon
sekolah menengah.
8. Tertubuhnya Jemaah Nazir Bebas untuk
menjamin mutu pelajaran yang tinggi.
iv. Ciri-ciri Sekolah Menengah
Persendirian Cina
1. Ditubuhkan sejak abad ke 19 oleh pihak
persendirian dan parti politik
2. Sukatan, guru dan buku dibawa dari negara
China
3. Bertujuan mengekalkan identiti kecinaan
4. Berkembang pesat sebagai institusi ilmu , budaya
dan bahasa Cina
5. Mendapat sokongan penuh masyarakat Cina
v. Kebaikan dan keburukan
Sekolah Persendirian
Cina di Malaysia
Dasar Pendidikan Negara dibentuk berasaskan Penyata
Razak (1956), Penyata Rahman Talib (1960), dan Laporan
Jawatankuasa Kabinet (1974). Sekolah Persendirian Cina
diurus dan ditadbir oleh Gabungan Persekutuan
Pertubuhan Lembaga Sekolah-Sekolah Cina Malaysia
United Chinese School Committees Association of
Malaysia (UCSCAM), yang dikenali sebagai Dong Jiao
Zong.
Kelebihan:
Kerajaan tidak memberikan bantuan sama ada
kewangan ataupun dari segi pentadbiran sekolah.

Keburukan:
Mendedahkan SPC kepada pertubuhan Cina atau
parti politik pelampau, terutama jika SPC enggan
menerima bantuan kewangan kerajaan dan
mengekalkan sistem penyampaian mutlak sendiri.
SMPC tidak terangkum dalam sistem pendidikan
kebangsaan
Sifat etnosentrik bertentangan dengan dasar
pendidikan kebangsaan untuk merealisasikan
konsep negara-bangsa yang berlandaskan ideologi
nasionalisme, kepentingan etnik yang bertembung
dengan kepentingan pembentukan negara bangsa.
Halangan perpaduan antara Kaum:
Dalam sistem sekolah vernakular berasaskan kaum
di Malaysia, sekolah-sekolah Cina ini diasaskan oleh
etnik Cina di Malaysia semenjak awal abad ke-19.
Sekolah-sekolah ini mengamalkan pendidikan dalam
bahasa Cina, majoriti pelajarnya juga berketurunan
Cina, mengikut kurikulum dalam berbeza dari
sistem kebangsaan, mengamalkan budaya etnik cina
dan pergaulan polarisasi satu kaum sahaja.
Pihak lembaga pengelola hanya mahukan
bantuan kerajaan tetapi enggan menyerahkan
kuasa sistem pendidikan dan semua
pembangunan tersebut kepada acuan sistem
pendidikan seperti sekolah kebangsaan .

Contoh:
Untuk merubah sistem pendidikan Cina dan
menidakkan penggunaan bahasa Cina dalam
sekolah Cina adalah sesuatu yang tidak mungkin
berlaku.
Aset tetap seperti tanah, bangunan dan banyak
infrasturtur sekolah bukanlah dimiliki oleh
kerajaan tetapi dimiliki oleh sekolah tersebut
yang mana pemegang amanahnya ialah Lembaga
Pengelola Sekolah. Ini menyukarkan proses
saluran bantuan dan pembangunan jangka
panjang.
vi. Bahagian2 yang terdapat
di bawah Sektor Operasi
Pendidikan Kementerian
Pendidikan Malaysia
1) Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
2) Bahagian Sektor Pendidikan Islam
3) Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional
4) Bahagian Pengurusan Sekolah Asrama Penuh &
Sekolah Kecemerlangan
5) Bahagian Kokurikulum & Kesenian
6) Bahagian Pendidikan Khas
7) Bahagian Pendidikan Swasta
8) Bahagian Sukan
vii. Hiraki organisasi dalam sistem
pengurusan pendidikan di
Malaysia?
Persekutuan
Kementerian : Menteri dan Ketua
Setiausaha
Negeri
JPN/ Bahagian: Pengarah Pelajaran Negeri,
Daerah
PPD: Pegawai Pendidikan Daerah.
Sekolah
Pengetua
viii. Sistem pendidikan kebangsaan
dapat memupuk
persefahaman, toleransi dan
perpaduan antara kaum
Pertama, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai
bahasa penghantar. Penggunaan satu bahasa
perhubungan dan persefahaman di antara satu kaum
dengan yang lain dapat diwujudkan tanpa menimbulkan
rasa curiga.
Kedua, kurikulum bersepadu seperti KBSR dan KBSM
masih boleh diteruskan dan diperbaiki lagi kerana
terdapat pelaksanaannya yang memupuk perpaduan
kaum terutama dalam aktiviti kokurikulum.
Ketiga, menambah dan memperbanyakkan lagi sekolah
di bawah program Sekolah Wawasan.

Keempat, sistem penyampaian. Kerajaan memainkan
peranan utama dalam membentuk lanskap masyarakat
Malaysia, terutama dalam membentuk kesefahaman,
toleransi dan perpaduan rakyat.
ix. Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia
2013 2025?
PPPM 2013 2025 menyediakan kerangka
pembangunan yang menyeluruh untuk menzahirkan
transformasi sistem pendidikan secara pantas dan
mapan sehingga tahun 2025.

PPM 2013 2025 bersandarkan inisiatif yang telah
diperkenalkan bawah Bidang Keberhasilan Utama
Negara, pelan pembangunan ini menggariskan
perubahan besar yang kita hasratkan.
Antara lain, perubahan yang dimaksudkan merangkumi
aspek pendekatan pembelajaran murid, kaedah
pemilihan guru, latihan guru, penyediaan ganjaran
kepada guru dan pemimpin sekolah, dan pendekatan
pengoperasian Kementerian. Pelan ini dengan jelas
menggambarkan faktor penambahbaikan penting bagi
setiap langkah dalam perjalanan transformasi yang
bakal dilalui
x. Aspirasi Sistem Pendidikan
Malaysia mengikut Pelan
Pembangunan Pendidikan
Malaysia 2013-2025
1) AKSES - 100% enrolmen merentas semua
peringkat pendidikan daripada prasekolah
hingga menengah atas menjelang tahun
2020.
2) KUALITI -Negara dalam kelompok sepertiga
teratas dalam pentaksiran antarabangsa
seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15
tahun.
3) EKUITI -50% pengurangan dalam jurang
pencapaian (bandar-luar bandar,
sosioekonomi, gender) menjelang tahun
2020.
4) PERPADUAN - Sistem pendidikan yang
menawarkan perkongsian pengalaman dan
nilai kepada kanak-kanak dengan
menghargai kepelbagaian.

5) KECEKAPAN - Sistem yang memaksimumkan
keberhasilan murid mengikut peruntukan
sedia ada.
xi. Guru, keguruan dan perguruan
Keguruan bermakna yang berkaitan dengan
guru, peranan (tugas, kelayakan dll) sebagai
guru.

Manakala perguruan bermakna sekolah, tempat
belajar; pengajaran; yang berkaitan dengan guru
seperti maktab.
xii. Faktor penentu
kemajuan sekolah
1. Kesesuaian kepemimpinan pengetua.
2. Kesungguhan guru dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.
3. Kesediaan murid hendak belajar.
4. Keadaan fizikal dan infrastruktur
sekolah yang lengkap dan kodusif.
5. Sokongan ibubapa dan komuniti
setempat.
1) Sekolah Bergerak (Moving School)
2) Sekolah Mengekal Prestasi (Cruising School)
3) Sekolah Berkembang Sederhana (Strolling School)
4) Sekolah Merangkak (Struggling School)
5) Sekolah Tenggelam (Sinking School)
5 situasi sekolah.

1. Sekolah Bergerak (Moving School).

Menggalakkan kemajuan dan
perkembangan murid.
Bekerja bersama ke arah perubahan dan
terus berkembang.
Matlamat sekolah jelas, memiliki semangat,
kekuatan dan kemahiran untuk menjadi
sekolah berkesan.
2. Sekolah Mengekal Prestasi (Cruising School).

Mengambarkan kualiti keberkesanan
sekolah.
Lazimnya terletak di kawasan-kawasan
mewah.
Murid-murid menunjukkan pencapaian
tanpa kebergantungan kepada kualiti
pembelajaran.
Tidak menyediakan murid-murid untuk
menghadapi dunia yang berubah dan lebih
selesa mempertahan status sedia ada.
3. Sekolah Berkembang Sederhana
(Strolling School).

Berada pada tahap di antara berkesan dan
tidak berkesan.
Bergerak perlahan untuk meningkatkan
perubahan.
Matlamat yang kurang jelas dan kekadang
bercanggah serta membawa kesan negatif
kepada peningkatan kemajuan sekolah.
4. Sekolah Merangkak (Struggling School).

Di ketahui umum tidak berkesan.
Masa dan tenaga digunakan untuk
menyelesaikan masalah.
Kepakaran tidak diguna secara effektif dan
sentiasa berusaha dan mencuba pelbagai
pendekatan kaedah.
Sekolah ini akhirnya akan berjaya.
5. Sekolah Tenggelam (Sinking School).

Tidak berkesan dan dihantui oleh pelbagai
masalah.
Staf tidak produktif dan tidak boleh
berubah.
Sekolah ini di kawasan terpinggir dan tidak
dipedulikan.
Memerlukan sokongan yang dramatik
dengan sokongan penuh semua pihak.
xiv. Tanggungjawab teras
pengetua sekolah
1. Pengurusan Kurikulum.
2. Pengurusan ko-kurikulum.
3. Pengurusan Hal Ehwal Murid.
4. Pengurusan Pejabat.
5. Pengurusan Kewangan.
6. Pengurusan Staf.
7. Pengurusan Fizikal dan Kemudahan Sekolah.
8. Pengurusan komuniti.
xv. Gulick, L. dan Urwick, L.
(1937) menyenaraikan
tugas-tugas pentadbir
sebagai POSDCORB
planning {P},
organizing {O},
staffing {S},
directing {D},
coordinating {CO},
reporting {R},
budgeting {B}.
xvi. Beza antara pengurusan
dan pengurusan pendidikan
Management is defined as the organization and
coordination of the activities of an enterprise in
accordance with certain policies and in
achievement of clearly defined objectives

or

Management in any organizations is the
function that coordinates the efforts of people
to accomplish goals and objectives using
available resources efficiently and effectively.
Educational management is the theory and
practice of the organization and
administration of existing educational
establishments and systems.
Thus, educational management is a
comprehensive effort dealing with the
educational practices. It is the dynamic
side of education. It deals with
educational institutions. It is concerned
with both human and material resources
The human elements include:
(i) children,
(ii) parents,
(iii) teachers and
(iv) other employees and National levels of
Governments.
On the material side there are
(i) finance,
(ii) buildings and grounds,
(iii) equipments and instructional supplies.

Besides, there are ideas, laws and
regulations and so on, having a bearing on
the educational process. The blending of
these parts into a whole is educational
management.
xvii. Sistem Pengurusan Klasik

Strict CONTROL of workers
Absolute CHAINS of COMMAND
PREDICTABILITY of behavior
UNIDIRECTIONAL downward influence
final note
None are more hopelessly enslaved
than those who falsely believed they are free

Johann Wolfgang Goethe
1749-1832
There are two ways to conquer
and enslave a nation.

One is by sword.
The other is by debt.

John Adams
1735-1826
Economic slavery

Debt is a weapon
Interest is an ammunition
Where is the limit?
Progress, development,
license to 'destroy,
armed with greed and
rapacious. Lust, no
borders!
20% of society holds 80% of wealth.
20% of activities produce 80% of results.
20% of financial decisions result in 80% financial results.

20% of staff will cause 80% of problems.
20% of your staff will provide 80% of your production.
80% of your staff headaches come from 20% of our employees

80% of information useless is 20% is crucial.
80% of work is completed by 20% of your team
80% of your success comes from 20% of your efforts
1985
1997
2009
2010
Aral Sea

the four largest
lakes in the
world with
an area of
68,000 square
kilometres
Ibn Ata'illah al-Iskandari Rah. A dalam kitab al-
Hikamnya mengatakan:
Kamu bersungguh-sungguh mencari rezeki
yang sudah ditanggung oleh Allah untukmu,
tetapi dalam masa yang sama melalaikan
kewajiban yang dibebankan ke atasmu.
Itu merupakan bukti akan kebodohan mata
hatimu.
the first school in
Malaysia
1816
Chalk and talk
Difference of learning methods
Traditional
education
Old Vocational
girls School
Pesantren
Education took place at
the whole world..
Yesteryear invention...
Yesteryear invention that
can only be found in the
museum
Ancient books
The BOOK that started
it all.
palace of the golden
knowledge
evolution in education
e book
everything in
fingertip
the power of the computer
is starting to spread
Million of books in a single
machine
Modern invention
high technology learning
Dont limit a child to your
own learning , for he was
born in another time
However the lessons took
place , education would never
ENDS.