Anda di halaman 1dari 38

LAPORAN PRAKTIKUM

VI
PEMERIKSAAN KANDUNGAN
DISSOLVED OXYGEN (DO) DAN
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND
(BOD) PADA SAMPEL AIR LIMBAH
WARUNG SARI JATIM WORKSHOP
UNHAS
NAMA : ANDI MUH. ARFAH SAPUTRA SAMAD
NIM : K 111 0 !"
KELOMPOK : VIII (DELAPAN)
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
#011
LEMBAR PENGESAHAN VI
LAPORAN PRAKTIKUM
PEMERIKSAAN KANDUNGAN DISSOLVED OXYGEN (DO)
DAN BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD) PADA
SAMPEL AIR LIMBAH WARUNG SARI JATIM WORKSHOP
UNHAS
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
#011
Nama : Andi Muh. Arfah Saputra Samad
Nim : K 111 08 856
Kelompok : VIII (elapan!
Maka""ar# 5 Mei $011
Men%etahui#
Koordinator A"i"ten# A"i"ten#
ADI PRATAMA MUH. SUBHAN
K 111 0& 060 K 111 0& 0'(
ii
KATA PENGANTAR
)u*i "+ukur "enantia"a dipan*atkan kepada Allah S,-. karena limpahan
rahmat dan taufik.N+a "ehin%%a /aporan )raktikum den%an *udul
$PEMERIKSAAN KANDUNGAN DISSOLVED OXYGEN (DO) DAN
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD) PADA SAMPEL AIR LIMBAH
WARUNG SARI JATIM WORKSHOP UNHAS dapat di"ele"aikan tepat pada
0aktun+a .
Sa+a men+adari "epenuhn+a 1ah0a tidak tertutup kemun%kinan i"i laporan
ini 1elum "e"uai den%an harapan 1er1a%ai pihak# karena poten"i +an% pen+u"un
miliki ma"ih "an%at ter1ata" oleh karena itu "aran dan kritikan +an% "ifatn+a
kon"truktif# "an%at pen+u"un harapkan terutama dari 2apak o"en penan%%un%
*a0a1 mata kuliah.
Semo%a laporan ini dapat 1ermanfaat khu"u"n+a 1a%i "a+a "endiri dan
umumn+a 1a%i teman.teman maha"i"0a "erta +an% mem1a3an+a.
Maka""ar# 5 Mei $011
A.Muh.Arfah Saputra.S
(
DAFTAR ISI
A. /atar 2elakan% ..................................................................... .. 1
2. -u*uan )er3o1aan
.................................................................. ..
4
5. )rin"ip )er3o1aan 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. -in*auan tentan% Air /im1ah ................................................. (
2. -in*auan tentan% i""ol6ed 78+%en (7!........................... 6
5. -in*auan tentan% 2io3hemi3hal emand (27! 9999 1
BAB III METODE PERCOBAAN
A. Alat dan 2ahan
........................................................................
1
(
2 ,aktu dan -empat )en%am1ilan "ampel ................................ 1
5
5. )ro"edur 1
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. :a"il ........................................................................................ $
0
2. )em1aha"an .............................................................................
.
$
$ BAB V PENUTUP
A.
Ke"impulan ..............................................................................
$
5
2. Saran
...................................................................................... ..
$
5
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ $
6
LAMPIRAN
LEMBAR PENGESAHAN ... ....................................................................... .. ii
KATA PENGANTAR .................................................................................... .. ii
DAFTAR ISI................................................................................................... .. i6
BAB I PENDAHULUAN
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. L%&%' B()%*%+,
Ma"alah lin%kun%an dan ke"ehatan ma"+arakat tim1ul di 1er1a%ai daerah#
1aik diperkotaan maupun pede"aan# karena produk lim1ah 3air +an% tidak dapat
ditan%ani "e3ara "eme"tin+a. i1er1a%ai tempat te*adi pen3emaran 1adan air#
"un%ai# dan tela%a +an% menim1ulkan kematian ikan +an% hidup di dalamn+a atau
men+e1a1kan air tidak dapat dikon"um"i "e3ara la+ak oleh manu"ia. 2er1a%ai
dampak ne%atif pada kehidupan manu"ia dan lin%kun%an +an% dapat ditim1ulkan
oleh lim1ah 3air dapat mendoron% tum1uh dan 1erkem1an%n+a ilmu pen%etahuan
dan teknolo%i untuk pen%anan lim1ah 3air "e3ara "aniter.
/im1ah 3air rumah makan atau 0arun% +an% di1uan% ke lin%kun%an tanpa
pen%olahan +an% 1aik# akan mem1erikan dampak terhadap kehidupan 1iota air#
dampak terhadap kualita" air tanah# dampak terhadap ke"ehatan dan dampak
terhadap e"tetika lin%kun%an (M;N/:# $005 !.
2ila lim1ah 3air tidak dikelola le1ih dahulu "e1elum di1uan% dapat
menim1ulkan hal.hal +an% meru%ikan "erta men%%an%%u ke"ehatan ma"+arakat
antara lain :
1. <an%%uan terhadap kehidupan dalam air +aitu dapat mematikan 1inatan%.
1inatan% air#ikan.ikan#tum1uh.tum1uhan dalam air# karena ok"i%en +an%
6
terlarut dalam air akan ha1i" terpakai untuk pro"e" dekompo"i"i aero1i3 dari
=at.=at or%ani3 +an% terdapat dalam lim1ah 3air.
$. apat menim1ulkan 1au +an% tidak enak "e1a%ai ha"il dekompo"i"i anaero1i3
dan =at.=at or%ani3# +aitu 1ila =at.=at or%ani3 +an% terdapat dalam air lim1ah
4. )ada pro"e" dekompo"i"i aero1i3 dan anaero1i3 men%ha"ilkan lumpur dan
mem1entuk endapan dan ini men+e1a1kan pendan%kalan.
Kandun%an 1ahan.1ahan +an% 1erada dalam lim1ah 3air dari rumah "akit
dapat 1er"ifat "an%at 1era3un dan infek"iu" karena adan+a kandun%an
mikroor%ani"me# 1i1t pen+akit# 1ahan.1ahan kimia 1era3un# 1ahan or%ani3 da
anor%anik "ampai den%an radioaktif. Sum1er lim1ah 3air dan 1er1aha+a 1era3un
memoun+ai poten"i ha=ard di rumah "akit diantaran+a 1era"al dari ruan%
pera0atan# kamar mandi# ruan% 1edah# ruan% foto dan radiolo%i# pen3u3ian linen
la1oratorium dan dari dapur
Adapun tu*uan pen%elolaan lim1ah 3air adalah:
1. Men%uran%i dan men%hilan%kan pen%aruh 1uruk lim1ah 3air terhadap
ke"ehatan manu"ia dan lin%kun%ann+a.
$. Menin%katkan mutu lin%kun%an hidup melalui pen%olahan# pem1uan%an
lim1ah 3air untuk keperluan manu"ia dan lin%kun%ann+a.
7leh karena itu# dari pen*ela"an diata" maka dilakukan per3o1aan pada
"ampel air lim1ah "alah "atu 0arun% atau rumah makan +an% ada di 0ila+ah
0ork"hop.
&
B. T-.-%+ P('/01%%+
>ntuk men%etahui kadar *umlah i""ol6ed 78+%en (7! dan 2io3hemi3al
78+%en emand (27! +an% diha"ilkan oleh lim1ah "alah "atu 0arun% makan
+an% ada di 0ila+ah 0ork"hop >N:AS.
C. P'2+324 P('/01%%+
1. )rin"ip per3o1aan 7 (i""ol6ed 78+%en!
7k"i%en dalam "ampel akan men%ok"ida"i MnS7
(
+an% ditam1ahkan di
dalam larutan pada keadaan alkali"# "ehin%%a ter*adi endapan Mn7
$
.
. en%an
penam1ahan a"am "ulfat dan alkali i!i!" maka akan di1e1a"kan i!i#" +an%
ekui6alen den%an ok"i%en larutan. Iodin +an% di1e1a"kan ter"e1ut kemudian
dianali"a den%an metode titra"i iodimetri" +aitu den%an larutan "tandar
thio"ulfat den%an indikator kan*i.
$. )rin"ip per3o1aan 27 (2iolo%i3al 78+%en 2iolo%i"!
)emerik"aan 27 dida"arkan ata" reak"i ok"ida"i =at or%ani" den%an
ok"i%en di dalam air# dan pro"e" ter"e1ut 1erlan%"un% karena adan+a 1akteri
anaero1ik. Se1a%ai ha"il ok"ida"i akan ter1entuk kar1ondiok"ida# air dan
amoniak.
8
BAB II TINJAUAN
PUSTAKA
A. T2+.%-%+ &(+&%+, A2' L251%6
/im1ah 3air atau air lim1ah adalah kotoran dari ma"+arakat# rumah tan%%a#
dan ada *u%a +an% 1era"al dari indu"tr+# air tanah# air permukaan "erta 1uan%an
lainn+a. en%an demikian# air 1uan%an merupakan hal +an% 1er"ifat kotoran
umum. (Su%iharto#1'8&!
Semakin 1ertam1ah dan menin%katn+a *umlah penduduk dan%an "e%ala
ke%iatannn+a akan menin%katkan pula *umlah lim1ah 3air +an% diha"ilkan. )ada
umumn+a lim1ah 3air di1uan% ke dalam tanah# "un%ai# danau# dan laut. ?ika
*umlah air lim1ah +an% di1uan% mele1ihi kemampuan alam untuk menerima atau
menampun%n+a# maka akan ter*adi keru"akan lin%kun%an. (@orum Komunika"i
Maha"i"0a -eknolo%i )en%elolaan dan )emenfaatan Sampah atau /im1ah
)erkotaan# $00$!
;lemen 1iolo%i dalam "i"tem perairan 1erkaitan erat den%a komponen.
komponen kimia. Komponen kimia ter"e1ut merupakan "alah "atu parameter +an%
"an%at pentin% untuk men%anali"i" efek dari peru1ahan kualita" air. Komponen
kimia air dalam perairan dapat dikla"ifika"ikan dalam ti%a kelompok +aitu 1ahan
or%anik +an% terdiri ata" "en+a0a or%anik alam# "en+a0a or%anik "inte"i"# "erta
1ahan anor%anik dan %a".
'
Aat.=at or%anik terdapat di dalam air dalam kadar +an% rendah dan han+a
merupakan 1a%ian ke3il dari "eluruh *umlah padatan +an% ada. Ke1eradaan
"en+a0a or%anik di dalam air akan menim1ulkan 1er1a%ai ma"alah 1au dan ra"a.
Ke1eradaan "en+a0a or%anik *u%a men+e1a1kan air memerlukan pro"e"
pen%olahan +an% le1ih komplek# menurunkan kandun%an ok"i%en# "erta
men+e1a1kan ter1entukn+a "en+a0a 1era3un. (Sire%ar# $005!
Menurut Keputu"an Menteri /in%kun%an :idup nomor 11$ -ahun $004
tentan% 2aku Mutu Air /im1ah ome"tik di"e1utkan pada pa"al 1 a+at 1# 1ah0a
air lim1ah dome"tik adalah air lim1ah +an% 1era"al dari u"aha dan atau ke%iatan
permukiman ($"al "%&a&e!# rumah makan ($"%&a'$a#&!# perkantoran# pernia%aan#
apartemen dan a"rama. en%an demikian tidak han+a lim1ah indu"tri +an% dapat
men+e1a1kan pen3emaran# lim1ah dome"tik *u%a dapat men+e1a1kan
pen3emaran. Ma"alah ini *ika tidak ditan%ani "e3ara "ak"ama akan men+e1a1kan
pen3emaran lin%kun%an.
/im1ah 3air dome"tik memiliki 1e1an pen3emar +an% tin%%i terutama pada
dua *eni" lim1ah 3air +aitu deter%en dan tin*a. eter*en "an%at 1er1aha+a 1a%i
lin%kun%an karena deter%en memiliki kemampuan untuk melarutkan 1ahan
1er"ifat ker"ino%en. Selain %an%%uan terhadap ma"alah ke"ehatan# kandun%an
derter%en dalam air minum akan menim1ulkan 1au dan ra"a tidak enak.
Sedan%kan tin*a merupakan faktor pem1a0a 1er1a%ai ma3am pen+akit 1a%i
manu"ia karena terdapat mikroor%ani"me patho%en +an% dapat menularkan
1er1a%ai pen+akit 1ila ma"uk ke dalam tu1uh manu"ia. (@akhri=al# $00(!
10
B. T2+.%-%+ &(+&%+, D2330)7(8 O9:,(+ ( DO )
7k"i%en terlarut ( 7 ! adalah *umlah ok"i%en terlarut dalam air +an% 1era"al
dari foto"inte"a dan a1"or1"i atmo"ferBudara. 7k"i%en terlarut di "uatu perairan
"an%at 1erperan dalam pro"e" pen+erapan makanan oleh mahkluk hidup dalam air.
>ntuk men%etahui kualita" air dalam "uatu perairan# dapat dilakukan den%an
men%amati 1e1erapa parameter kimia "eperti ak"i%en terlarut (7!. Semakin
1an+ak *umlah 7 (di""ol6ed o8+%en ! maka kualita" air "emakin 1aik. ?ika kadar
ok"i%en terlarut +an% terlalu rendah akan menim1ulkan 1au +an% tidak "edap
aki1at de%rada"i anaero1ik +an% mun%kin "a*a ter*adi. Satuan 7 din+atakan
dalam per"enta"e "atura"i (,ikipedia# $011!.
7k"i%en terlarut (i""ol6ed 78+%en C 7! di1utuhkan oleh "emua *a"ad
hidup untuk pernapa"an# pro"e" meta1oli"me atau pertukaran =at +an% kemudian
men%ha"ilkan ener%i untuk pertum1uhan dan pem1iakan. i"ampin% itu# ok"i%en
*u%a di1utuhkan untuk ok"ida"i 1ahan.1ahan or%anik dan anor%anik dalam pro"e"
aero1ik. Sum1er utama ok"i%endalam "uatu perairan 1era"al "ari "uatu pro"e"
difu"i dari udara 1e1a" dan ha"il foto"inte"i" or%ani"me +an% hidup dalam
perairan ter"e1ut.
7 pentin% dalam pen%opera"ian "i"tem "aluran pem1uan%an maupun
1an%unan pen%olahan lim1ah 3air. Air 1er"ih 1ia"an+a *enuh akan ok"i%en#
namun den%an 3epat akan 1erkuran% apa1ila lim1ah or%anik ditam1ahkan ke
dalamn+a. )ada daerah +an% 1eriklim pana" dan "aluran lim1ah 3air +an%
mempun+ai kemirin%an 3ukup# lim1ah 3air akan men3apai 1an%unan pen%olahan
11
dalam kondi"i +an% 1aik# me"kipun dera*at kandun%an ok"i%enn+a mun%kin
"an%at rendah. i daerah +an% 1eriklim han%at dan dimana "aluran lim1ah 3air
kemirin%ann+a datar# "ehin%%a ke3epatan aliran men*adi rendah# akan ter*adi
endapan 1ahan padat# dan lim1ah 3air memerlukan akan men*adi tidak
men%andun% ok"i%en dan "ampai pada kondi"i "eptik. (Soeparman. $001!
/im1ah 3air +an% dalam kondi"i "eptik le1ih "ukar diolah dan menim1ulkan
1au pada "+"tem %"("$a)" dan 1an%unan pen%olahan. era*at kandun%an ok"i%en
pada lim1ah 3air "an%at 1er6aria"i dan "ama "ekali tidak "ta1il. -u*uan
pen%olahan lim1ah 3air "e1elum diolah adalah memelihara kandun%an ok"i%en
+an% terlarut dan 3ukup untuk men3e%ah ter*adin+a kondi"i anaero1ik. Me"kipun
haru" men3apai ok"i%en terlarut +an% 3ukup utnuk memenuhi per"+aratan untuk
diolah# pada umumn+a "udah 3ukup. )ada "**l'"#& +an% telah diolah# dera*at
kandun%an ok"i%en 1 atau $ m%Bltr dapat di3apai. (Soeparman# $001!
i""ol6ed ok"i%en (7! +an% di%unakan oleh 1akteri ketika 1an+ak
or%anik dari kotoran atau hal lainn+a !i%+,a$)"% +an% hadir di dalam air. 7
+an% "e1enarn+a adalah *umlah ok"i%en +an% ter"edia dalam 1entuk larut dalam
air. 2ila 7 turun di 1a0ah tin%kat tertentu# +an% hidup dalam 1entuk +an% tidak
dapat air untuk melan*utkan pada tin%kat normal. Menurunn+a pa"okan ok"i%en
di dalam air memiliki efek ne%atif pada ikan dan air kehidupan. Mem1unuh ikan
dan in6a"i dan pertum1uhan %ulma *eni" tertentu dapat men+e1a1kan peru1ahan
dramati" dalam "un%ai atau 1adan air lainn+a. ;ner%i +an% 1era"al dari pro"e"
ok"ida"i. irek"i menentukan kekuatan kotoran. alam kotoran pen%o1atan#
1$
men%atakan 1ah0a direk"i telah 1erkuran% 500.50 menun*ukkan 1ah0a ada
penurunan '0 per"en.
7k"i%en terlarut dapat dianali"i" atau ditentukan den%an $ ma3am 3ara# +aitu
(Salmin# $000! :
1. Metoda titra"i den%an 3ara ,inkler
Metoda titra"i den%an 3ara 0inkler "e3ara umum 1an+ak di%unakan untuk
menentukan kadar ok"i%en terlarut. )rin"ipn+a den%an men%%unakan titra"i
iodometri. Sampel +an% akan dianali"i" terle1ih dahulu ditam1ahkan larutan
Mn5l
$
dan Na0: . KI# "ehin%%a akan ter*adi endapan Mn0$. en%an
menam1ahkan :
$
S7( atan :5l maka endapan +an% ter*adi akan larut kem1ali
dan *u%a akan mem1e1a"kan molekul iodium (I
$
! +an% eki6alen den%an
ok"i%en terlarut. Iodium +an% di1e1a"kan ini "elan*utn+a dititra"i den%an
larutan "tandar natrium tio"ulfat (Na
$
S
$
0
4
!dan men%%unakan indikator larutan
amilum (kan*i!. Deak"i kimia +an% ter*adi dapat dirumu"kan "e1a%ai 1erikut :
Kele1ihan Metode ,inkler dalam men%anali"i" ok"i%en terlarut (7!
adalah dimana den%an 3ara titra"i 1erda"arkan metoda ,inkler le1ih analiti"#
teliti dan akurat apa1ila di1andin%kan den%an 3ara alat 7 meter. :al +an%
perlu diperhatikan dalam titra"i iodometri ialah penentuan titik akhir
14
titra"in+a# "tandari"a"i larutan tio dan penam1ahan indikator amilumn+a.
1(
en%an men%ikuti pro"edur +an% tepat dan "tandari"a"i tio "e3ara analiti"#
akan diperoleh ha"il penentuan ok"i%en terlarut +an% le1ih akurat. Sedan%kan
3ara 7 meter# haru" diperhatikan "uhu dan "alinita" "ampel +an% akan
diperik"a. )eranan "uhu dan "alinita" ini "an%at 6ital terhadap akura"i
penentuan ok"i%en terlarut den%an 3ara 7 meter. i"ampin% itu#
"e1a%aimana la=imn+a alat +an% di%ital# peranan kali1ra"i alat "an%at
menentukan akura"in+a ha"il penentuan. 2erda"arkan pen%alaman di
lapan%an# penentuan ok"i%en terlarut den%an 3ara titra"i le1ih dian*urkan
untuk mendapatkan ha"il +an% le1ih akurat. Alat 7 meter ma"ih dian*urkan
*ika "ifat penentuann+a han+a 1er"ifat ki"aran (Anonim# $011!.
Kelemahan Metode ,inkler dalam men%anali"i" ok"i%en terlarut (7!
adalah dimana den%an 3ara ,inkler penam1ahan indikator amilum haru"
dilakukan pada "aat mendekati titik akhir titra"i a%ar amilum tidak
mem1un%ku" iod karena akan men+e1a1kan amilum "ukar 1ereak"i untuk
kem1ali ke "en+a0a "emula. )ro"e" titra"i haru" dilakukan "e"e%era mun%kin#
hal ini di"e1a1kan karena I
$
mudah men%uap. an ada +an% haru"
diperhatikan dari titra"i iodometri +an% 1ia"a dapat men*adi ke"alahan pada
titra"i iodometri +aitu pen%uapan I
$
# ok"ida"i udara dan ad"orp"i I
$
oleh
endapan (Anonim# $011!.
5ara untuk menan%%ulan%i *ika kele1ihan kadar ok"i%en terlarut adalah
den%an 3ara (Anonim# $011! :
15
a. Menaikkan "uhuBtemperatur air# dimana *ika temperatur naik maka kadar
ok"i%en terlarut akan menurun.
1. Menam1ah kedalaman air# dimana "emakin dalam air ter"e1ut maka
"emakin kadar ok"i%en terlarut akan menurun karena pro"e" foto"inte"i"
"emakin 1erkuran% dan kadar ok"i%en di%unakan untuk pernapa"an dan
ok"ida"i 1ahan E 1ahan or%anik dan anor%anik.
5ara untuk menan%%ulan%i *ika kekuran%an kadar ok"i%en terlarut adalah
den%an 3ara :
a. Menurunkan "uhuBtemperatur air# dimana *ika temperatur turun maka
kadar ok"i%en terlarut akan naik.
1. Men%uran%i kedalaman air# dimana "emakin dalam air ter"e1ut maka
"emakin kadar ok"i%en terlarut akan naik karena pro"e" foto"inte"i"
"emakin menin%kat.
3. Men%uran%i 1ahan E 1ahan or%anik dalam air# karena *ika 1an+ak terdapat
1ahan or%anik dalam air maka kadar ok"i%en terlarutn+a rendah.
d. iu"ahakan a%ar air ter"e1ut men%alir.
$. Metoda elektrokimia
5ara penentuan ok"i%en terlarut den%an metoda elektrokimia adalah 3ara
lan%"un% untuk menentukan ok"i%en terlarut den%an alat 7 meter. )rin"ip
ker*an+a adalah men%%unakan pro1e ok"i%en +an% terdiri dari katoda dan
anoda +an% direndam dalarn larutan elektrolit. )ada alat 7 meter# pro1e ini
1ia"an+a men%%unakan katoda perak (A%! dan anoda tim1al ()1!. Se3ara
16
ke"eluruhan# elektroda ini dilapi"i den%an mem1ran pla"tik +an% 1er"ifat "emi
permea1le terhadap ok"i%en. Deak"i kimia +an% akan ter*adi adalah :
Aliran reak"i +an% ter*adi ter"e1ut ter%antun% dari aliran ok"i%en pada
katoda. ifu"i ok"i%en dari "ampel ke elektroda 1er1andin% luru" terhadap
kon"entra"i ok"i%en terlarut (Salmin# $000!.
C. T2+.%-%+ &(+&%+, B20/6(52/%) O9:,(+ D(5%+8 ( BOD )
27 adalah *umlah ok"i%en +an% di1utuhkan oleh mikroor%ani"me untuk
men%uraikan =at E =at or%anik dalam air. Ke1utuhan ok"i%en 1iokimia adalah
ukuran kandun%an 1ahan or%anik dalam lim1ah 3air. Ke1utuhan ok"i%en 1iokimia
ditentukan den%an men%ukur *umlah ok"i%en +an% di"erap oleh "ampel lim1ah
3air aki1at adan+a mikroor%ani"me "elama periode 0aktu tertentu# 1ia"an+a 5
hari# pada "atu temperatur tertentu# umumn+a $0 F5. )ada la*u peru1ahan tahap
pertama atau tahap +a$-#a+"'%# 27 1erkuran% "e"uai den%an pertam1ahan
0aktu.
2ila ter"edia 3ukup 0aktu# dan 27 +a$-#a+"'% telah ter3ukupi# maka
1erlan%"un% 27 #i&$)"#'% . 2ia"an+a 27 ditentukan pada temperatur $0
F5# namun untuk ne%ara.ne%ara +an% 1eriklim tropi" temperatur +an% le1ih tin%%i
dapat di%unakan untuk men%uran%i 1ia+a inku1a"i +an% memerlukan unit.unit
pemana"an dan pendin%inan mi"aln+a 27 pada "uhu 40F5 "e"uai untuk 1a%ian.
1&
1a%ian dunia temperatur am1ientn+a 3enderun% tin%%i. Suhu ter"e1ut *u%a tepat
untuk daerah dimana temperatur +an% le1ih tin%%i di%unakan untuk "tandar
penentuan "ehin%%a laman+a pemerik"aan dari 5 hari "ampai ( hari 1ahkan 4 hari.
:al ini akan men%uran%i kapa"ita" inku1ator +an% diperlukan karena "ampel
haru" dieramkan pada periode +an% le1ih pendek.
27 merupakan ukuran utama kekuatan lim1ah 3air. 27 *u%a merupakan
petun*uk dari pen%aruh +an% diperkirakan ter*adi pada 1adan air penerima
1erkaitan den%an pen%uran%an kandun%an ok"i%enn+a. Se3ara umum# dera*at
pen%olahan +an% di3apai oleh 1an%unan pen%olahan haru" dipilih "edemikian
rupa "ehin%%a 27 "**l'"#& tidak akan menurunkan dera*at kandun%an ok"i%en
"ampai tin%kat tertentu pada 1adan air penerima a%ar 1adan air dapat tetap
1erfun%"i "e"uai peruntukann+a.( Soeparman#$001!
27 adalah "uatu anali"a empiri" +an% men3o1a mendekati "e3ara %lo1al
pro"e".pro"e" mikro1iolo%i" +an% 1enar.1enar ter*adi didalam air. An%ka 27
adalah *umlah ok"i%en +an% di1utuhkan oleh 1akteri untuk men%uraikan hampir
"emua =at or%anik +an% terlarut dan "e1a%ian =at.=at or%anik +an% ter"u"pen"i
dalam air.
)emerik"aan 27 diperlukan untuk menentukan 1e1an pen3emaran aki1at air
1uan%an penduduk atau indu"tri dan untuk mende"ain "i"tem."i"tem pen%olahan
1iolo%i" 1a%i air +an% ter3emar ter"e1ut. )en%uraian =at or%anik adalah peri"ti0a
alamiah *ika "uatu 1adan air di3emari oleh =at or%anik# 1akteri dapat
men%ha1i"kan ok"i%en terlarut dalam air "elama pro"e" ok"ida"i ter"e1ut. Gan%
18
1i"a men%aki1atkan kematian ikan.ikan dalam air dan keadan men*adi anaero1ik
dan dapat menim1ulkan 1au 1u"uk pada air ter"e1ut.
2io3hemi3hal 78+%en emand (27! adalah "alah "atu +an% palin% umum
dari tindakan polutan 1ahan or%anik di dalam air. irek"i menun*ukkan *umlah
.'&$"%+i-l" or%anik ma"alah hadir di dalam air. 7leh karena itu# direk"i +an%
rendah merupakan indikator +an% 1aik kualita" air# "edan%kan +an% tin%%i
menun*ukkan direk"i .ll'&"! air. irek"i u*i mela+ani fun%"i "an%at pentin%
dalam men%ontrol aliran polu"i.ke%iatan. Ini merupakan pro"edur +an% -ia%%a/
men%ukur *umlah ok"i%en +an% dikon"um"i oleh or%ani"me hidup "edan%kan
mereka memanfaatkan or%anik hadir dalam ma"alah "ampah# di 1a0ah kondi"i
"erupa di alam. -radi"ional +an% lain untuk te" atau indikator kualita" air adalah
ke1utuhan ok"i%en kimia (57! dan p:.
1'
BAB III
METODE PERCOBAAN
A. A)%& 8%+ B%6%+
1. A)%&
Adapun alat +an% di%unakan dalam pemerik"aan 7
d
an 27
+aitu:
a. 2otol (i#kl"$ ( 1uah
1. )ipet 1uret 1 1uah
3. Statip 1 1uah
d. 5oron% 1 1uah
e. )ipet ukur 1 1uah
f. B'l. 1 1uah
%. <ela" ukur ke3il 1 1uah
h. <ela" ukur 1e"ar 1 1uah
i. /a1u ;rlenme+er 1 1uah
*. Inku1ator $0F5 1 unit
k. /a1el "e3ukupn+a
#. B%6%+
Adapun 1ahan.1ahan +an% di%unakan adalah:
a. Sampel air &00 ml 1.
/arutan MnS7
(
6 ml
$0
3. d. e.
f.
/arutan 5a5l
$
$#&5H /arutan
M%S7
(
$#$5H
/arutan @e5l
4
5 ml
5 ml
5 ml
4 ml
%. /arutan 1uffer ammonia 5 ml
h. /arutan pereak"i ok"ida ( ml
i.
*.
/arutan :
$
S7
(
pekat
/arutan thio"ulfat 0#0$5 N
5 ml
"e3ukupn
+a
k. A0'a!"%& 500 ml
B. W%*&- 8%+ L0*%32 P(+,%512)%+ S%54()
1. ,aktu : Kami"# $8 April $011. (pukul 0'.50 0ita!
$. /oka"i : ,arun% Sari ?atim ,ork"hop >N:AS.
C. P'03(8-' K('.%
1. )en%am1ilan Sampel
Adapun 3ara pen%am1ilan "ampel +an% diteliti adalah :
a. ,adah (1otol! di"iapkan untuk men%am1il "ampel air.
1. ,adah (1otol! di1ila" den%an air +an% akan di*adikan "ampel.
3. Setelah di1ila"# 1otol dii"i den%an "ampel air "ampai penuh.
d. 2otol ditutup lalu di1a0a ke la1oratorium untuk diperik"a nilai 7 dan
27.n+a.
$1
$. )emerik"aan untuk 7 "e%era (7
"
!
a. 2otol (i#kl"$ di"iapkan "e1a%ai 0adah untuk "ampel "e1an+ak $ 1uah.
1. Ma"in%.ma"in% 1otol (i#kl"$ dii"i penuh den%an air "umur 1or a%ar tidak
ada ok"i%en +an% ma"uk dan keluar.
3. 2otol (i#kl"$ 1 di3ampur den%an $ ml pereak"i 7
$
kemudian
dihomo%enkan.
d. Sampel di3ampur den%an $ ml larutan MnS7
(
lalu dihomo%enkan. ?ika
0arnan+a 1eru1ah men*adi 3oklat# 1erarti "ampel ter"e1ut men%andun% 7
$
.
?ika 0arna 1eru1ah men*adi putih# 1erarti "ampel ter"e1ut tidak
men%andun% 7
$
.
e. iamkan 1e1erapa menit "ampai mem1entuk endapan.
f. Sampel di3ampur den%an 1 ml larutan :
$
S7
(
di dalam lemari a"am
kemudian dihomo%enkan "ampai endapann+a hilan% dan 1eru1ah 0arna
men*adi kunin% teran%.
%. )indahkan "ampel ke dalam la1u erlenme+er "e1an+ak $00 ml den%an
men%%unakan %ela" ukur dan 3oron%.
h. Sampel +an% ada pada la1u erlenme+er dititra"i den%an larutan thio"ulfat
0#0$5( N "am1il dihomo%enkan "ampai 1eru1ah 0arna men*adi kunin%
muda.
i. Sampel di3ampur den%an 1 ml indikator amilum "ehin%%a 0arnan+a
1eru1ah men*adi hitam.
$$
*. Sampel dititra"i kem1ali "am1il dihomo%enkan hin%%a 1eru1ah 0arna
men*adi 1enin% (tidak 1er0arna!. :itun% 1an+akn+a larutan thio"ulfat +an%
di%unakan.
k. :itun% 1an+akn+a pen%en3eran den%an men%%unakan rumu" +an% telah
ditentukan.
4. )emerik"aan 7 3ampuran "e%era (7
3"
!
a. Am1il &0 ml "ampel dari 1otol (i#kl"$ $ den%an men%%unakan %ela" ukur
lalu di3ampur den%an larutan pen%en3er "ampai 6olumen+a men*adi &00
ml.
1. )indahkan "ampel ke dalam dua 1otol 0i#kl"$# ma"in%.ma"in% $50 ml.
3. 2otol (i#kl"$ 1 diinku1a"i "elama 5 hari den%an "uhu $0I5 ("e1a%ai
7
5.$0
!. Sedan%kan 1otol (i#kl"$ $ "e1a%ai 7
3"
+an% di3ampur den%an $
ml pereak"i 7
$
kemudian dihomo%enkan.
d. Kemudian di3ampur den%an $ ml larutan MnS7
(
lalu dihomo%enkan. ?ika
0arnan+a 1eru1ah men*adi 3oklat# 1erarti "ampel ter"e1ut men%andun% 7
$
.
?ika 0arna 1eru1ah men*adi putih# 1erarti "ampel ter"e1ut tidak
men%andun% 7
$
.
e. iamkan 1e1erapa menit "ampai mem1entuk endapan.
f. Sampel di3ampur den%an 1 ml larutan :
$
S7
(
di dalam lemari a"am
kemudian dihomo%enkan "ampai endapann+a hilan% dan 1eru1ah 0arna
$4
men*adi kunin% teran%.
$(
%. )indahkan "ampel ke dalam la1u erlenme+er "e1an+ak $00 ml den%an
men%%unakan %ela" ukur dan 3oron%.
h. Sampel +an% ada pada la1u erlenme+er dititra"i den%an larutan thio"ulfat
"am1il di%o+an%.%o+an%kan "ampai 1eru1ah 0arna men*adi kunin% muda.
i. Sampel di3ampur den%an 1 ml indikator amilum "ehin%%a 0arnan+a
1eru1ah men*adi hitam.
*. Sampel dititra"i kem1ali "am1il di%o+an%.%o+an%kan hin%%a 1eru1ah
0arna men*adi 1enin% (tidak 1er0arna!. :itun% 1an+akn+a larutan
thio"ulfat +an% di%unakan.
k. :itun% 7
3"
den%an men%%unakan rumu" +an% telah ditentukan.
(. )emerik"aan untuk 7
35.$0
(7 3ampuran 5.$0!
a. Sampel air 3ampuran +an% telah diinku1a"i "elama 5 hari den%an "uhu
$0 5 di"iapkan.
1. Kemudian di3ampur den%an $ ml larutan pereak"i 7$ dan $ ml larutan
MnS7( lalu dihomo%enkan. ?ika 0arnan+a 1eru1ah men*adi 3oklat# 1erarti
"ampel ter"e1ut men%andun% 7
$
. ?ika 0arna 1eru1ah men*adi putih# 1erarti
"ampel ter"e1ut tidak men%andun% 7
$
.
3. iamkan 1e1erapa menit "ampai mem1entuk endapan.
d. Sampel di3ampur den%an 1 ml larutan :
$
S7
(
di dalam lemari a"am
kemudian dihomo%enkan "ampai endapann+a hilan% dan 1eru1ah 0arna
$5
men*adi kunin% teran%.
$6
e. )indahkan "ampel ke dalam la1u erlenme+er "e1an+ak $00 ml den%an
men%%unakan %ela" ukur dan 3oron%.
f. Sampel +an% ada pada la1u erlenme+er dititra"i den%an larutan thio"ulfat
"am1il di%o+an%.%o+an%kan "ampai 1eru1ah 0arna men*adi kunin% muda.
%. Sampel di3ampur den%an 1 ml indikator amilum "ehin%%a 0arnan+a
1eru1ah men*adi hitam.
h. Sampel dititra"i kem1ali "am1il di%o+an%.%o+an%kan hin%%a 1eru1ah
0arna men*adi 1enin% (tidak 1er0arna!. :itun% 1an+akn+a larutan
thio"ulfat +an% di%unakan.
$&
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. H%32)
Adapun ha"il +an% didapat pada pemerik"aan 7 dan 27 pada air "umur
%ali ini adalah:
-a1el 1
:a"il )emerik"aan 7 pada Air Sumur <ali
Percobaan
War
na
Endap
Titrasi
7 "e%era 5oklat $#8 ml
7 3ampuran "e%era 5oklat 6#5 ml
7 3ampuran 5.$0 5oklat 8 ml
7 pen%en3er "e%era 5oklat 6#8 ml
7 pen%en3er 5.$0 5oklat 6#6 ml
Sum1er: ata )rimer
2erda"arkan ha"il pen%amatan untuk mendapatkan nilai dari 7 "e%era# 7
air pen%en3er# dan 7
5.$0
# maka di%unakan rumu" "e1a%ai 1erikut:
1. 7 "e%era
7
"e%era
C ml titra"i 8 N thio"ulfat 8 8000
ml 3ontoh
$8
C $#8 8 0#0$5 8 8000
1'6#8
C #;< 5,=)
$. o3ampuran "e%era
7
3ampuran "e%era
C ml titra"i 8 N thio"ulfat 8 8000
ml 3ontoh
C 6#58 0#0$5 8 8000
1'6#8
C ";" 5,=)
4. 73ampuran 5.$0
7
3ampuran 5.$0
C ml titra"i 8 N thio"ulfat 8 8000
ml 3ontoh
C 8 8 0#0$5 8 8000
1'6#8
C ;1> 5,=)
(. 7pen%en3er "e%era
7
pen%en3er "e%era
C ml titra"i 8 N thio"ulfat 8 8000
ml 3ontoh
C 6#8 8 0#0$5 8 8000
$00
C "; 5,=)
$'
5. 7pen%en3er 5.$0
7
pen%en3er "e%era 5.$0
C ml titra"i 8 N thio"ulfat 8 8000
ml "ampel
C 6#6 8 0#0$5 8 8000 C ";? 5,=)
1'6#8
ari "emua perhitun%an 7 pada air# maka ha"iln+a dapat dima"ukkan ke
dalam rumu" untuk men3ari 27 air ter"e1ut# +aitu:
27
5.$0
C (7
3ampuran "e%era
E 7
3ampuran5.$0
! . (7
pen%en3er "e%era
E
7
pen%en3er5.$0
!8 )
C ( 6#6 E 8#14 ! E ( & E 6#6 ! 8 16
C ( .1#54 E 0#( ! 8 16
C . 1#'4 8 16
C . 40#88 m%Bl
?adi# nilai 27 "etelah inku1a"i "elama 5 hari den%an "uhu $0
0
5 pada lim1ah
3air dome"tik adalah .40#88 m%Bl.
B. P(51%6%3%+
2erda"arkan Keputu"an Menteri Ne%ara /in%kun%an :idup Nomor 11$
-ahun $004 -entan% 2aku Mutu Air /im1ah ome"tik# kadar 27 tidak 1oleh
le1ih dari 100 m%Bl. Sedan%kan ha"il dari pemerik"aan kadar 27 pada "ampel
lim1ah 3air dome"tik +aitu .40#88 m%Bl# ha"il ini tidak dapta di*adikan "e1a%ai
per1andin%an den%an "tandar Keputu"an Menteri ter"e1ut. Karena adan+a
ke"alahan dalam pro"e" pentitra"ian dan 1otol "ampel +an% dipakai.
40
:a"il +an% didapatkan untuk nilai 27 adalah minu" (.!. :al ini mun%kin
di"e1a1kan oleh kuran%n+a *umlah "ampel air +an% dima"ukkan ke dalam 1otol
+an% akan diinku1a"i "elama lima hari den%an "uhu $0
0
5. Sehin%%a pada 1otol
ter"e1ut terdapat ruan% hampa udara.
7k"i%en "an%at di1utuhkan oleh "emua *a"ad hidup untuk pernapa"an dan
pro"e" meta1oli"me. alam perairan ok"i%en 1erperan dalam pro"e" ok"ida"i dan
reduk"i 1ahan kimia men*adi "en+a0a +an% le1ih "ederhana "e1a%ai nutrien +an%
"an%at di1utuhkan or%ani"me perairan. Sum1er utama ok"i%en di perairan 1era"al
dari pro"e" difu"i udara 1e1a" dan ha"il pro"e" foto"inte"i".
>ntuk men%etahui kualita" "uatu perairan# parameter ok"i%en terlarut
(7! dan ke1utuhan 1iolo%i" akan ok"i%en (27! meme%an% peranan pentin%.
)rin"ip penentuann+a 1i"a dilakukan den%an 3ara titra"i iodometri atau lan%"un%
den%an alat 7 meter.
Kon"entra"i ok"i%en terlarut dalam keadaan *enuh 1er6aria"i ter%antun%
dari "uhu dan tekanan atmo"fer. Semakin tin%%i "uhu air# "emakin rendah tin%kat
ke*enuhan. Kelarutan ok"i%en di medium 3air menurun "eirin% den%an naikn+a
"uhu dan 1an+akn+a mineral +an% terlihat di medium ter"e1ut. Kelarutan ok"i%en
dalam air dipen%aruhi oleh: Suhu air# -ekanan atmo"fir# Kandun%an %aram.%aram
terlarut# Kualita" pakan# dan Akti6ita" 1iolo%i perairan.
Suatu perairan +an% tin%kat pen3emarann+a rendah dan 1i"a dikata%orikan
"e1a%ai perairan +an% 1aik# maka kadar ok"i%en terlarutn+a (7! J 5 ppm dan
kadar ok"i%en 1iokimian+a (27! 1erki"ar 0.10 ppm.
41
2erikut ini adalah ta1el nilai 7 dan 27 untuk tin%kat pen3emaran
perairan:
-a1el $. -in%kat pen3emaran perairan 1erda"arkan nilai 7 dan 27
Tingkat Pencemaran
Paramet
er
DO (445) BOD (445)
Dendah J
5
0.
10
Sedan% 0
.
5
10.
$0
-in%%i 0 $
5
Sum1er : ,iro"ar*ono# 1'&(
4$
BAB V
PENUTUP
A. K(3254-)%+
2erda"arkan Keputu"an Menteri Ne%ara /in%kun%an :idup Nomor 11$
-ahun $004 -entan% 2aku Mutu Air /im1ah ome"tik# kadar 27 tidak 1oleh
le1ih dari 100 m%Bl. Sedan%kan ha"il dari pemerik"aan kadar 27 pada "ampel
lim1ah 3air dome"tik +aitu .40#88 m%Bl# ha"il ini dikarenakan dalam pro"e"
pentitra"ian ter*adi ke"alahan.
B. S%'%+
1. Kepada )emerintah diharapkan le1ih memantau lim1ah.lim1ah +an%
diha"ilkan rumah makanB0arun%# a%ar rumah makanB0arun% tidak mem1uan%
lim1ahn+a lan%"un% ke lin%kun%an dan 1a%i +an% melan%%ar 0a*i1 di1eri
hukumanB"ank"i.
$. iharapkan kepada ma"+arakat +an% ada di"ekitar ka0a"an indu"tri ke3il a%ar
tetap men*a%a lin%kun%an dari pen3emaran lim1ah
4. iharapkan parti"ipa"i dari pemilik 0arun% a%ar le1ih memperhatikan lim1ah
3air +an% diha"ilkan den%an tidak mem1uan% lim1ahn+a lan%"un% ke
lin%kun%an demi ter0u*udn+a lin%kun%an +an% 1er"ih dari lim1ah 3air
dome"tik.
44
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2011. Teknologi kimia industri. [online]
http:BBteknolo%ikimiaindu"tri.1lo%"pot.3omB$011B0$B ok"i%en.terlarut.ot.di""ol6ed.
o8+%en.do.html (diak"e" pada tan%%al 1 mei $011!
@akhri=al. $00(. M"(a%.a!ai Ba,a/a Li1-a, D1"%&ik !i Kali Ma%2L"1-a)a Ka3ia#
Ekl)i !a# K#%"$4a%i La,a# Ba%a,2
@orum Komunika"i Maha"i"0a -eknolo%i )en%elolaan dan )emanfaatan Sampah
atau /im1ah )erkotaan. $00$. T"k#l)i P"#)"llaa# !a# P"1a#*aa&a# Sa1.a, a&a'
Li1-a, P"$k&aa#. Go%+akarta: Ma%i"ter Si"tem -eknik# ><M.
Salmin. $000. Ok%i)"# &"$la$'& !a# k"-'&',a# k%i)"# -il)i '#&'k ."#"#&'a#
k'ali&a% ."$ai$a#2 KonlineL
http:BBima%e".ato8"md.multipl+.multipl+3ontent.3omBatta3hmentB0BDlu+0AoK5"GA
AA:I06(1Bok"i%enH$0terlarutH$0danH$0ke1utuhanH$0ok"i%enH$01iolo%iH$0u
ntukH$0penentuanH$0kualita"H$0perairan.pdfMnmidC((06668' (diak"e" pada
tan%%al 1 mei $011!
Sire%ar#A.S. $005. I#%&ala%i P"#)la,a# Ai$ Li1-a,2Go%+akarta.
Soeparman. $0012 P"#)"llaa# Li1-a, Cai$2 B'k' K"!k&"$a#. ?akarta
Su%iharto. 1'8&. Da%a$5Da%a$ P"#)"llaa# Ai$ Li1-a,2 ?akarta: >I.)re""
4(
/AM)IDAN