Anda di halaman 1dari 2

APA PENYAKIT TBC ?

Penyakit TBC adalah penyakit radang


paru yang disebabkan oleh bakteri
Mycobacterium Tuberculosa.
TANDA DAN GEJALA PENYAKIT
TBC
- Batuk yang lama
- Batuk disertai er!ak dara"
- Berkeringat dingin terutama #ika
malam "ari$
- Badan terasa lema"
- Berat adan erkurang
- Na%su makan menurun
- Panas adan erulang-ulang
- Dada men#adi ungkuk
- Ke&ala &using
- Na%as sesak
BAGAI'ANA PENYEBA(AN TBC
- 'enular le)at saluran na%as
- Kuman TBC da&at erta"an lama
di ruangan yang gela& dan lema$
- Da&at ditularkan dari &enderita
le)at da"ak yang diuang
semarangan
- Da&at menular #ika &enderita tidur
ersama-sama dengan *rang lain$
- Kuman TBC lei" !e&at menular
&ada *rang yang gi+inya #elek$
- Ce&at menular &ada ayi,anak
yang tidak diimunisasi BCG$
APA YANG PE(L- DI.A/PADAI
JIKA DALA' KEL-A(GA ADA
YANG 'ENDE(ITA TBC ?
- A#ak &enderita memeriksakan
keadaannnya se!ara seksama
ketem&at &elayanan kese"atan
untuk ke&astian diagn*se TBC
dengan &emeriksaan %*t* dada dan
&emeriksaan da"ak$
- Jika &enyakit suda" &asti ikuti
&r*gram &emerantasan TBC
dengan *at yang tela"
disaediakan *le" &emerinta"
melalui &uskesmas$
- Jangan sekali-kali memutuskan
*at seelum dian#urkan *le"
&etugas &uskesmas karena akan
menyeakan &enyakit semakin
erat$
- Jaga keersi"an kamar dan ruma"
se!ara keseluru"an$
- Per"atikan 0entilasi kamar !uku&
untuk &ertukaran udara dan
!a"aya$
- /ediakan tem&at &enam&ungan
da"ak agi &enderita$
- Pastikan setia& atuk &enderita
menutu& mulutnya dengan masker
atau sa&u-tangan
- Jangan sekali-kali memiarkan
&enderita tidur ersama dengan
angg*ta keluarga yang se"at
terlei"-lei" anak-anak$
- Pastikan &enderita menk*nsumsi
makanan yang !uku& mengandung
gi+i
INGAT
TE(AT-( 'IN-' 1BAT
JANGAN P-T-/ 1BAT
2INDA(I PEN-LA(AN
JAGA KEBE(/I2AN
BIA/AKAN 2ID-P /E2AT
1LE2
/u"an
NI'3 454464574 B
P(1G(A' /T-DI IL'-
KEPE(A.ATAN
8K$ -NAI( /-(ABAYA
9446