Anda di halaman 1dari 4

(b) TIGA (3) contoh spesifik pengintegrasian tiga bidang seni dalampendidikan dalam

pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yangdipilih.(i)


Matapelajaran :
Bahasa Melayu (Tahun 2)
Tajuk :
Mari BertaniPengintegrasian bidang Seni Dalam Pendidikan:
1) Muzik :Nyanyian lagu Pak Mamat Tukang Kebun2) Pergerakan :Membuat gaya membanting padi,
merumput danmenyemai.3) Seni Visual :Melukis dan mewarna gambar sayur-sayuran.Bagi
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dandifahami, guru telah
menggunakan cara pengintegrasian Seni Dalam Pendidikanyang merangkumi bidang seni muzik,
seni pergerakan dan seni visual dalamtajuk mata pelajaran yang diajar.Dalam mata pelajaran
Bahasa Melayu, guru memilih untuk menggunakancara pengintegrasian Seni Dalam Pendidikan
dalam tajuk mata pelajaran BahasaMelayu yang dipilih iaitu Mari Bertani. Dalam tajuk ini, guru
memilih untukmengintegrasikan tajuk dengan Seni Visual dengan melakukan aktiviti melukisdan
mewarna. Guru akan menunjukkan gambar sayuran-sayuran dan memintamurid-murid menyebut
nama-nama sayur-sayuran yang ditunjukkan. Kemudianmurid-murid diminta melukis gambar sayur-
sayuran yang mereka tahumenggunakan daya kreativiti mereka sendiri. Secara tidak langsung,
integrasidalam tajuk ini dapat meningkatkan lagi pemahaman dan pengekalan ingatantajuk ini dalam
minda pelajar dengan melukis gambar yang berkaitan.Di samping itu, guru juga dapat
mengintegrasikan tajuk Mari Bertanidengan menyanyikan bersama-sama lagu yang berkaitan
supaya murid-murid
ebih mudah untuk mengingati isi tajuk yang ingin disampaikan. Guru bolehmemilih untuk
menyanyikan lagu Pak Mamat Tukang Kebun beramai-ramaisambil membuat gaya pergerakan
berdasarkan dengan lagu yang dipilih.Aktiviti pergerakan yang dilakukan merupakan integrasi seni
pergerakandalam tajuk dan sekaligus memberi kecekapan psikomotor di kalangan murid-murid.
Kebosanan dapat dielakkan sebaliknya murid-murid berasa seronok untukmengikuti pengajaran dan
pembelajaran tajuk yang diajar.
Lirik lagu : Pak Mamat Tukang KebunGubahan : Mazwan Mohd
Pak Mamat ada kebunLuasnya luasnya...Kebun Pak Mamat banyak sayurSegarnya
segarnya...Setiap pagi ia ke kebunBersama dengan anaknya...Pak Mamat ada kebunLuasnya
luasnya...(ii) Matapelajaran :
Sains (Tahun 4)
Tajuk :
Bahagian-bahagian PokokPengintegrasian bidang Seni Dalam Pendidikan:
1) Muzik :Bunyi yang kuat....pokok tumbangBunyi yang lembut.daun augur, angin
bertiup.2) Pergerakan :Memungut daun-daun yang gugur pada aras yangberbeza fungsi, rendah dan
berterbangan.
3) Seni Visual :Mewarna dan menggambarkan perasaan sepertigembira, marah dengan
menggunakan sapuan berusdengan pelbagai warna.Integrasi Seni Dalam Pendidikan dalam tajuk
Bahagian-bahagian Pokokbertujuan membantu mempertingkatkan kefahaman murid.
Pengintegrasiandalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat mempertingkatkan
dayakreativiti murid-murid.Dalam tajuk Bahagian-bahagian Pokok, guru memilih
untukmengintegrasikan tajuk dengan aktiviti Seni Visual iaitu melukis, mewarna danmenamakan
bahagian-bahagian pokok. Melalui aktiviti mewarna pula, muriddapat mengekspresi perasaan seperti
gembira, marah dan sebagainya melaluiwarna yang digunakan. Integrasi dalam tajuk ini juga dapat
meningkatkan lagipemahaman dan pengekalan ingatan isi tajuk yang diajar ke dalam minda
pelajardengan melukis, mewarna dan menamakan bahagian pokok-pokok yang dilukis.Selain itu,
guru dapat mengintegrasikan seni muzik dalam tajuk ini denganmeminta pelajar membuat bunyi
pokok tumbang, bunyi desiran angin yangbertiup daun gugur dan sebagainya. Melalui aktiviti ini,
secara tidak langsungmurid dapat menggunakan pengalaman sedia ada mendengar bunyi-
bunyitersebut dan meniru bunyi-bunyi tersebut.Di dalam tajuk ini juga, guru menggunakan
pendekatan eksplisit denganmenerapkan nilai-nilai menghargai alam sekitar yang diselitkan dalam
tajuk yangdiajar. Guru akan memasukkan contoh-contoh keadaan semasa bagimenggalakkan murid-
murid berfikir tentang kesan-kesan yang akan berlaku jikamanusia tidak menjaga alam sekitar.
(iii) Matapelajaran :
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan(Tahun 2)
Tajuk :
KoordinasiPengintegrasian bidang Seni Dalam Pendidikan:
1) Muzik :Nyanyian lagu Jika Rasa Gembira2) Pergerakan :Murid bertepuk tangan, menepuk peha d
anmenghentak kaki gabungan ketiga-tiga
pergerakan.3) Seni Visual :Melukis koordinasi antara anggota tubuh badan.Dalam tajuk Koordinasi,
guru menggunakan cara integrasi untukmenekankan aspek psikologi. Ini bertujuan untuk memberi
kesan dan impakpositif secara tidak langsung kepada minda dan tubuh murid-murid.Seperti yang
diketahui, matapelajaran PJK lebih memfokuskan kepadaaktiviti-aktiviti fizikal. Dalam tajuk
Koordinasi ini, guru akan menyuruh murid-murid melakukan pergerakan fizikal seperti berlari,
bertepuk tangan danmenghentak kaki bersama-sama. Walaupun murid-murid melakukan
pergerakansecara bebas namun masih lagi di bawah pengawalan guru. Dengan
melakukanpergerakan-pergerakan tersebut, murid dapat belajar sambil bergerak.Dalam tajuk ini, seni
muzik dan seni pergerakan dapat diintegrasikanbersama dengan menyanyikan lagu Jika Rasa
Gembira. Selepas melakukanaktiviti ini, murid dapat menyelaraskan pergerakan mengikut rentak
muzik.Melalui aktiviti ini juga, murid dapat bergerak, berfikir dan merasai sesuatusecara langsung
serta mempelajari pelbagai domain iaitu psikomotor, kognitifdan afektif. Melalui pergerakan seperti ini,
murid juga dapat mempelajari tentangdiri sendiri.
Melalui aktiviti menyanyi lagu ini, murid dapat menyanyi beramai-ramai,murid berpeluang
mewujudkan suasana yang harmonis. Suasana sedemikiandapat mencetuskan perhubungan mesra
di antara guru dengan murid dan muriddengan rakan-rakannya.
Lirik lagu: Jika Rasa Gembira
Jika rasa gembira tepuk tangan (2 kali)Jika rasa gembira beginilah caranyaJika rasa gembira tepuk
tanganJika rasa gembira tepuk paha (2 kali)Jika rasa gembira beginilah caranyaJika rasa gembira
tepuk pahaJika rasa gembira hentak kaki (2 kali)Jika rasa gembira beginilah caranyaJika rasa
gembira hentak kakiJika rasa gembira buat semua (2 kali)Jika rasa gembira beginilah caranyaJika
rasa gembira buat semua.

(c) SATU (1) Tema Berkaitan Dengan Kehidupan Seharian Murid SekolahRendah Yang Sesuai
Digunakan Dalam Proses Pengajaran DanPembelajaran.
Tema :Menghormati Ibu BapaMatapelajaran :Pendidikan Agama Islam Tahun 2Tajuk :Kasih Ibu Bapa
1) Perkara penting yang dipilih : Menghormati Ibu Bapa2) Aktiviti seni yang boleh dijalankan
:Muzik : Murid-
murid menyanyikan lagu Ayah IbuPergerakan : Murid melakonkan watak sebagai ibu, ayahdan
anakSeni Visual : Murid melukiskan gambar ibu bapa merekaTema terbahagi kepada tiga kategori
iaitu tema persekitaran, temamasyarakat dan tema komunikasi. Tema yang telah dipilih ialah
temamasyarakat yang berkaitan dengan amalan seharian murid-murid iaitumenghormati ibu dan
ayah. Tema ini dipilih kerana sesuai digunakan dalamproses pengajaran dan pembelajaran.
Tambahan pula amalan menghormati ibudan ayah merupakan kewajipan yang sangat dituntut dalam
Islam.
(i) Nyatakan perkara penting yang terdapat pada tema yang dipilih.
Tema masyarakat menekankan tentang manusia, masyarakat danbudaya. Pembelajaran sosial yang
bertepatan dan aktiviti-aktiviti yang berkaitandapat membantu seseorang itu untuk lebih mendalami
tentang masyarakatbersama. Walau bagaimanapun, tema masyarkat yang dipilih ini lebih
berfokuskepada menghormati ibu bapa.
Tema ini dipilih kerana berkait rapat dengan kehidupan seharian muriddan dapat memudahkan
pemahaman murid secara menyeluruh mengenai tajukyang diajar. Tema ini menonjolkan hubungan
kekeluargaan antara murid denganibu bapa mereka. Melalui penghayatan dalam tema ini, murid
mendapatpendedahan tentang tanggungjawab anak kepada ibu bapa dan seterusnyamembina
kehidupan yang bahagia. Kepentingan pemilihan tema ini termasuklahuntuk menyemai nilai-nilai
murni kekeluargaan dalam diri murid. Melalui tema ini,murid berpeluang untuk meluahkan perasaan
mereka terhadap ibu bapaberdasarkan pengalaman verbal dan bukan verbal sama ada
berbentukpergerakan, imej visual dan muzik berdasarkan tema tersebut. Pelaksanaanaktiviti-aktiviti
juga perlu dititikberatkan dan dilihat dari pelbagai aspek agar muridpeluang untuk menilai kefahaman
konsep. Pemilihan tema ini juga adalahbersesuaian dengan situasi, masa dan peristiwa, kerana ibu
bapa merupakankelompok terdekat dengan diri murid dan mereka akan mudah mengaitkanperkara
yang diajar dengan situasi yang sebenar.Memandangkan tema ini berkait rapat dengan kehidupan
seharian murid,maka pemilihan dan proses mendapatkan bahan dan sumber juga mudahdidapati.
Dengan itu, guru dapat mengajar dengan lebih efektif dan tidak sekadarmenyampaikan maklumat
dengan cara bercerita sahaja tanpa memberipengalaman langsung kepada pelajar.

(ii) Nyatakan aktiviti muzik, pergerakan dan seni visual yang bolehdijalankan dalam P&P.a)
Aktiviti Muzik
Tajuk Lagu : Ayah Dan IbuPencipta : Othman AliAyah Ibu Banyak MemberiBaju Buku Itu Ku
DapatiDengan Apa Aku Berterima KasihDengan Doa Kepada Allah Hu Robbi ( Ulang 4 kali)Di awal
pengajaran, guru bersoal jawab dengan murid tentang tajuk pengajaraniaitu Menghormati Ayah dan
Ibu sebagi set induksi. Kemudian gurumengedarkan lirik lagu yang bertajuk Ayah Ibu kepada setiap
murid danmemasang kaset lagu Ayah Ibu untuk diperdengarkan kepada murid-murid.Guru dan
murid menyanyikan lagu tersebut bersama-sama. Aktiviti ini bolehmenimbulkan minat pelajar
terhadap pengajaran yang disampaikan oleh gurukerana murid berasa seronok. Fitrah kanak-kanak
yang cenderung kepadapembelajaran lebih menarik. Aktiviti ini boleh menimbulkan minat bagi
pelajaryang mempunyai jenis kecerdasan pelbagai muzik. Kemudian, pelajar bolehdiberi peluang
untuk bermain alat muzik yang mudah dan memainkan lagu-lagumudah yang bertemakan keluarga.
Penggubahan lirik lagu yang masihmengekalkan lagu-lagu pendidikan yang sama juga boleh
membantu pelajarmenjadi semakin berminat terhadap pelajaran.
b) Aktiviti Pergerakan
Murid diminta melakonkan watak-watak dalam keluarga di hadapan bilikdarjah. Aktiviti ini mudah
untuk dijalankan kerana menggunakan pengalamansedia ada murid-murid. Bagi mempelbagaikan
situasi, guru boleh memberi
arahan kepada murid untuk memilih watak yang mereka mahu dan melakonkanpelbagai gaya.
Contohnya, melakonkan watak seorang ibu dalam pelbagaisituasi yang berbeza seperti sedang
memasak di dapur, melakukan kerja-kerjarumah, menggosok pakaian sambil melayan karenah anak-
anak di rumah dansebagainya. Murid-murid tentunya akan lebih seronok apabila berjayamelakonkan
watak dengan baik dan mendapat peneguhan positif daripada guru.Semasa berlakon, murid dapat
memahami sesuatu konsep dengan lebih jelaslagi di mana secara tidak langsung, ini akan dapat
menjadikan mereka lebihkreatif, inovatif, bertanggungjawab dan dapat membina sosialisasi dengan
lebihbaik.
c) Aktiviti Seni Visual
Setelah menjalankan aktiviti muzik dan pergerakan, satu lagi elemen yangtidak kurang pentingnya
ialah seni visual. Semasa proses pengajaran danpembelajaran berlangsung, guru boleh mengambil
inisiatif dengan memberisekeping kertas kepada murid-murid dan meminta mereka melukis ahli
keluargamereka. Lukisan mereka tidak perlu pengamatan yang sempurna, cukup
sekadarmenunjukkan keprihatinan mereka terhadap bilangan ahli keluarga mereka. Inisudah cukup
untuk menunjukkan hubungan interaksi sosial mereka bersamakeluarga. Lukisan yang kelihatan
mesra menunjukkan perhubungankekeluargaan mereka yang memang erat dan terjalin kukuh.
Penggunaan warnadalam lukisan mereka juga menonjolkan keadaan keluarga mereka
melaluipandangan mereka sendiri.
iii) Bagaimanakah aktiviti ini boleh membantu murid dalam pembelajaran?
Melalui aktiviti yang dijalankan berdasarkan pendekatan bertema yangdipilih dapat memberi peluang
kepada murid untuk mengembangkan dayakognitif, afektif dan psikomotor dalam pengajaran dan
pembelajaran muzik, senivisual dan pergerakan. Contohnya daripada tajuk Kasih Ibu Bapa, murid-
murid
dapat menghubungkaitkan tajuk dengan persekitaran dan kehidupan seharianmereka melalui aktiviti
seni muzik, seni pergerakan dan seni visual.Selain itu, pendekatan bertemakan masyarakat yang
dipilih ini akan dapatmembantu murid-murid memilih dan memindahkan idea, mengolah, sintesis
danpenghargaan melalui aktiviti lakonan yang dijalankan bersama rakan-rakan.Bukan itu sahaja,
murid-murid juga dapat memperolehi pendekatan yangmendalam terhadap nilai-nilai murni diri
mereka dan nilai-nilai murni orang lain.Contohnya aktiviti lakonan yang dijalankan dapat menerapkan
nilai-nilai murniseperti nilai kemanusiaan, kerjasama dan saling menghormati antara satu
samalain.Sesi pengajaran dan pembelajaran seni dalam pendidikan melalui aktivitimuzik, pergerakan
dan seni visual serta pendekatan bertema yang dipilih dapatmembantu murid-murid memainkan
peranan dalam menyesuaikan diri secaraberkesan.