Anda di halaman 1dari 4

G.

Tangkuban Parahu - Daftar Pustaka


30 May 2014
Share
Facebook
twitter
Page 9 of 9

DAFTAR PUSTAKA
Blecker, P., 1850 De Tagkoeba!ara"oe i #ctober 1850.

Broto, $., 1982 %ea&aa geologi &i kaki '. Tagk(ba!ara"(.

Bac"ar(&i, )., 19 *a!ora Pe&a"(l(a ++ Pegeceka &ata geologi "a,il !eaf,ira la&,at &a !otret
(&ara '. Tagk(ba!ara"( &a ,ekitarya, -awa Barat. Dit. .(lkaologi.

D/o"ar0a, *. 1981 *a!ora 2ali,i, 3a,il 4gkita *ereg 5kela&aia6 &i '. Tagk(ba!ara"(. Direktorat
.(lkaologi.

D/o"ar0a, *.7 8. )a"ar&/a, 1992 *a!ora !er(ba"a &efor0a,i '. Tagk(ba!ara"( "a,il !eg(k(ra
0eto&e (gkit.

D/o"ar0a, *., 1919 *a!ora !ara !e0eta ke0(gkia !eyebara e&!a la"ar9ba/ir &aera" ,ekitar
Ba&(g:;i0a"i.

Direktorat 'eologi, 19<4 Tagk(ba!ara"(.
D=orak, -., *. Par&yato, -. Mata"el(0(al, 1983 $cietific re,(lt, of t"e .$+ :4$'$ ;oo!erati=e
=olcaological !rogra0. -a(ary 1982 to -(e 1982 5o!e file6.

3a&i,atoo, ).D.7 $oetoyo, 1983 *a!ora Pe0etaa 'eologi '((ga!i Tagk(ba!ara"(, Ba&(g, -awa
Barat. Direktorat .(lkaologi.

3a&i,atoo, ).D., 1988 $o0e a,!ect, of t"e at(re a& origi of t"e wi&e,!rea& !yrocla,tic flow &e!o,it,
5igi0brite6 ,(rro(&ig Tagk(ba!ara"( =olcao, Ba&(g, >e,t -a=a.

3a&i,atoo, ).D., 1988 $o0e a,!ect, of t"e at(re a& origi of t"e wi&e,!rea& !yrocla,tic flow &e!o,it,
5igi0brite6 ,(rro(&ig Tagk(ba!ara"( =olcao, Ba&(g, >e,t -a=a.

3a&i,atoo, ).D., 1988 $o0e a,!ect, of t"e at(re a& origi of t"e wi&e,!rea& !yrocla,tic flow &e!o,it,
5igi0brite6 ,(rro(&ig Tagk(ba!ara"( =olcao, Ba&(g, >e,t -a=a.

%(,(0a&iata, %., 19<9 Data Da,ar '((ga!i +&oe,ia. De!arte0e Perta0baga &a ?ergi, Direktorat
-e&eral Perta0baga 40(0. Direktorat .(lkaologi.

%(,(0a&iata, %., 1919 '. Tagk(ba!ara"(. )iwayat let(,a &a ba"aya:ba"ayaya ber&a,arka !eta &a
!(,taka. Dit. .(lkaologi.

%(,(0a&iata, %., 1912 'a, rac( &a ga, le0a, &i kawa":kawa" Tagk(ba Pera"( &ll.

%a&ar,etia, ?., ). >a"y(ig,i", >, $("er0a, 19<< Peyeli&ika %i0ia 'a, '. Pa!a&aya 7 '.
Tagk(ba!ara"(.

%o0ar, +., 1984 Peg(k(ra &efor0a,i ?DM '. Mera!i, '. 'al(gg(g 7 '. Tagk(ba!ara"(.

Maier, P.-., 19 Mieraal water =oorko0&e i &e %awa" Do0a,, eee ,olfatara =a &e Tagkoeba Pra"oe.

Mata"el(0(al, -., 19<< Pega0ata $ei,0ik '. Tagk(ba!ara"(. Dit. .(lkaologi.

8(gra"a, -., T. $riwaa, 1984 *a!ora !eelitia aali,i, ki0ia ga, =(lkaik &a ko&e,at '.
Tagk(ba!ara"(. Dit. .(lkaologi.

Palg(a&i, $ 7 @. 3i&ayat, 2000 *a!ora Peyeli&ika 'aya Berat '. Tagk(ba!ara"(, -awa Barat.
Direktorat .(lkaologi.

Palg(a&i, $ 7 @. 3i&ayat, 2000 *a!ora Peyeli&ika Maget '. Tagk(ba!ara"(, -awa Barat. Direktorat
.(lkaologi.

)a0li, *., >.$. T/et/e!, 3. $ai&, $.Dwi!a 7 ).$(!ara, 1984 $t(&i 3(b(ga Pote,ial Diri Dega Aoa
Paa,9F(0arola, '. Tagk(ba: !ara"(, -awa Barat. Direktorat .(lkaologi.

)o,a&i, 4., )oc"aa, T. )(ka&a, 1998 *a!ora !eg(k(ra &efor0a,i le=elig '. Tagk(ba!ara"(, -awa
Barat. Direktorat .(lkaologi.

$ai&, 3. 7 D. M(lya&i, 1988 Peg(k(ra Defor0a,i '. Tagk(ba!ara"(, -awa Barat. Direktorat .(lkaologi.

$i,wowi&/o/o, $., 19<5 Tagk(ba!ara"( =olcao.

$obaa, 1982 *a!ora kegiata !eg(k(ra ,it(a,i loka,i:loka,i tiltig '. Tagk(ba!ara"(. Dit, .(lkaologi.

$oli"i, 2., 2001 Pe0ata(a %egiata '((ga!i Tagk(ba Para"(, -awa Barat.

$(lae0a, B., 1981 *a!ora "a,il !eyeli&ika '. Tagk(ba!ara"( .

$(!arba, FB., 1919 +"ti,ar Peelitia Daera" Ba"aya '. Tagk(ba!ara"( .

$yarif(&i, M.A, +. Prato0o 7 ). Parto,etiko, 1984 Petroki0ia '((ga!i $(&a &a '((ga!i
Tagk(ba!ara"(. Direktorat .(lkaologi.

T(l(,, 1981. *a!ora !ega0ata &a !eyeli&ika ,ei,0ik '. Tagk(ba!ara"(.

T(l(,, )oc"e&i, D., $(gi"arto, 1999 *a!ora Pega0ata '. Tagk(ba!ara"(. Direktorat .(lkaologi.

T(l(,, Pa,ri, 8.)., #0a, 1984 *a!ora !ega0ata =i,(al kegiata g((ga!i Tagk(ba!ara"(.

>a"y(&i, D. &kk, 199< *a!ora i=etari,a,i !ote,i wi,ata '. Tagk(ba!ara"(, %ab, Ba&(g 7 %ab.
$(bag, -awa Barat.

>a,ito, 19<< Detek,i ga, )a&o 222 !a&a er(!,i '. Tagk(ba!ara"(.

>irak(,(0a", 2.D., 1985 *a!ora !e0a,aga ,ei,0ograf )T$ &i '. Tagk(ba!ara"(. Direktorat
.(lkaologi.

Aae(&i, 2., &kk., 200<, *a!ora %egiata Perigata Dii '.Tagk(ba!ara"(, -awa Barat, P.MB',
Ba&(g.