Anda di halaman 1dari 5

SOALAN TUJUAN

1 Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan . Mereka meletakkan 2


anak pokok di satu kawasan lapan. Anak pokok ! ditutup denan se"uah kotak
hitam. Anak#anak pokok itu disiram setiap hari.
Apakah tujuan eksperimen ini $
2. %ahan "uanan yan "erlainan jenis diletakkan di taman sains selama seminu
dalamsatu penyiasatan . Jadual menunjukkan keputusannya.
Jenis %ahan %uanan &emerhatian selepas seminu
Sisa makanan Mereput
%e plasti' Tidak ada peru"ahan
Apakah tujuan eksperimen ini $
( )arta palan menunjukkan keputusan suatu penyiaatan
Apakah tujuan eksperimen ini $
SOALAN TUJUAN
*. +ajah menunjukkan 2 litar elektrik yan di"ina oleh ,aniel dalam satu
penyiasatan
Jadual menunjukkan keputusan
Litar -e'erahan mentol
& 'erah
. malap
Apakah tujuan eksperimen ini $
/. Aida menjalankan satu penyiasatan. ,ia menyidai 2 helai sapu tanan yan sama
sai0 denan 'ara yan "erlainan seperti dalam rajah di "awah.
Apakah tujuan eksperimen ini $
1. )arta palan menunjukkan keputusan suatu penyiasatan.
Apakah tujuan eksperimen ini $
SOALAN TUJUAN
2. )arta palan menunjukkan keputusan suatu penyiaatan
Apakah tujuan eksperimen ini $
3. Jamil menjalankan satu penyiasatan . ,ia meletakkan 2 ekor anak ikan dalam
"ikar ! dan lima ekor anak ikan dalam "ikar 4. ,ia memasukkan jumlah makanan
yan sama ke dalam "ikar ! dan 4 setiap hari.
Apakah tujuan eksperimen ini $
5 Sekumpulan murid menjalankan suatu penyiasatan tentan pererakan "e"erapa
haiwan. Jadual menunjukkan keputusannya.
6aiwan Jarak haiwan "ererak dalam seminit 7'm8
Lipas 39
Ulat "elun'as 2/
Ulat onok (/
Semut 19
Apakah tujuan eksperimen ini $
19. Udin dan kumpulannya menjalankan penyiasatan dan memperoleh keputusan seperti
di "awah .
Apakah tujuan eksperimen ini $
SOALAN TUJUAN
11. Sekumpulan murid mem"ina dua struktur seperti yan ditunjukkan dalam rajah.
-emudian mereka menuji struktur itu denan meletakkan "e"erapa "uah "uku
di atasnya.

Apakah tujuan eksperimen ini $
12 Sekumpulan murid memerhatikan kehadiran katak di sekitar kolam pada waktu
malam dan waktu sian. Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan.
Masa %ilanan katak
:aktu malam *9
:aktu sian /
Apakah tujuan eksperimen ini $
1( ,alam satu penyiasatan ; se"uah kereta mainan ditolak denan daya yan sama di
atas tia permukaan yan "erlainan. Jarak yan dilalui oleh kereta mainan
direkodkan dalam 'arta palan yan ditunjukkan dalam rajah di "awah.
Apakah tujuan eksperimen ini $
SOALAN TUJUAN
1*. Se"iji uli dilepaskan dari atas 2 landasan yan "erlainan seperti yan
ditunjukkan pada rajah di "awah. Masa yan diam"il oleh uli untuk "ererak
dari atas hina ke hujun landasan direkodkan dalam jadual.
Apakah tujuan eksperimen ini $
1/. Jadual menunjukkan keputusan suatu penyiasatan yan dijalankan oleh
sekumpulan murid.
:aktu &anjan "ayan#"ayan
3.99 pai 129 'm
19.99 pai 29 'm
12.99 tenah hari 9 'm
2.99 petan 29 'm
Apakah tujuan eksperimen ini $
5. Sekumpulan murid menjalankan suatu penyiasatan tentan hu"unan
panjan "andul denan "ilanan ayunan dalam seminit. Jadual menunjukkan
keputusannya.
&anjan "andul %ilanan ayunan seminit
29 'm *9
*9 'm (9
19 'm 29
39 'm 19
Apakah tujuan eksperimen ini $

Anda mungkin juga menyukai