Anda di halaman 1dari 9

BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangKaizen atau continuous improvement
aala! aktivitas peru"a!an #ang ilakukansecara terus menerus untuk meningkatkan apa
#ang tela! icapai ke ara! #ang le"i! "aik.Kaizen merupakan suatu konsep an $ilsa$at
#ang "erasal ari Negara %epang tetapisangat iterima ole! Barat se!ingga menciptakan
"ua#a #ang "erpengaru!. Bua#aterse"ut mengga"ungkan "er"agai keunggulan an
man$aat ker&asama tim alam kaizen engan kekuatan iniviual paa mas#arakat
Barat.Bua#a kaizen i ke!iupan kita. Kita &uga mempun#ai $alsa$a! kaizen #ang
se!arusn#a kita kem"angkan seniri'se"agai conto!(
Hari ini !arus le"i! "aik ari !ari kemarin' "esok le"i! "aik ari !ari ini.
Bila !ari ini sama engan kemarin aala! merugi' "ila !ari ini le"i! "uruk ari
!arikemarin aala! celaka.)alsa$a! kaizen*
+iak aa #ang ter"aik' #ang aa aala! le"i! "aik.
%angan tuna peru"a!an' mulaila! ari iri kita' mulaila! ari #ang terkecil' an
mulaila! ari sekarang.
Lingkup kaizen
Kaizen mempun#ai ruang lingkup #ang tiak ter"atas' imulai ari iri kita
seniri'keluarga' ruma! tangga' lingkungan mas#arakat' perusa!aan' "a!kan le"i! "esar
lagi Negara.

Kaizen & Manajemen
)alsa$a! kaizen #ang se!arusn#a kita kem"angkan seniri'se"agai conto!(
Hari ini !arus le"i! "aik ari !ari kemarin' "esok le"i! "aik ari !ari ini.
Bila !ari ini sama engan kemarin aala! merugi' "ila !ari ini le"i! "uruk ari !ari
kemarin aala! celaka.
)alsa$a! kaizen*
+iak aa #ang ter"aik' #ang aa aala! le"i! "aik.
%angan tuna peru"a!an' mulaila! ari iri kita' mulaila! ari #ang terkecil' an
mulaila! ari sekarang.
Lingkup kaizen
Kaizen mempun#ai ruang lingkup #ang tiak ter"atas' imulai ari iri kita
seniri'keluarga' ruma! tangga' lingkungan mas#arakat' perusa!aan' "a!kan le"i! "esar
lagi Negara.
Dalam kaizen mana&emen memiliki ua $ungsi utama *
Pemeli!araan
Kegiatan pemeli!araan teknologi' sistem mana&emen' an stanar operasional #ang
aa sekaligus men&aga stanar terse"ut melalui pelati!an serta isiplin engan tu&uan
agar semua kar#a,an apat mematu!i proseur pengoperasian stanar -.tanar
/perating Proceure0./P1 #ang tela! itetapkan.
Per"aikan
Kegiatan #ang iara!kan paa meningkatkan stanar #ang aa.
Keua $ungsi ini isimpulkan se"agai Pemeliharaan dan Perbaikan Standar.
Per"aikan ini seniri apat ter"agi men&ai kaizen an inovasi. Kaizen "ersi$at per"aikan
kecil #ang "erlangsung ole! upa#a "erkesinam"ungan' seangkan inovasi merupakan
per"aikan rastis se"agai !asil ari investasi sum"er a#a "er&umla! "esar alam teknologi
atau peralatan.

Kaizen menekankan paa upa#a manusia' moral' komunikasi' pelati!an' ker&a sama'
pem"era#aan an isiplin iri' #ang merupakan penekatan peningkatan "erasarkan akal
se!at' "er"ia#a rena!.
Komitmen Kualitas
.asaran ak!ir kaizen aala! tercapain#a Kualitas, Biaya, Distribusi -2ualit#' 3ost'
Deliver# 00 23D1' se!ingga paa praktikn#a kaizen menempatkan kualitas paa prioritas
tertinggi. Kaizen menga&arkan "a!,a perusa!aan tiak akan mampu "ersaing &ika kualitas
prouk an pela#anann#a tiak memaai' se!ingga komitmen mana&emen ter!aap kualitas
sangat i&un&ung tinggi. Kualitas #ang imaksu alam 23D "ukan sekear kualitas prouk
melainkan termasuk kualitas proses #ang itempu! alam meng!asilkan proukn#a.
Orientasi Proses
Kaizen menekankan "a!,a ta!ap pemrosesan alam perusa!aan !arus isempurnakan agar
!asil apat meningkat' se!ingga isimpulkan "a!,a $ilsa$at ini mengutamakan proses. Dalam
kaizen iperca#a "a!,a proses #ang "aik akan mem"erikan !asil #ang "aik pula.
PDCA/SDCA
.ala! satu langka! a,al penerapan kaizen aala! men&alankan siklus Plan-Do-Check-Act
-PD3A1 untuk men&amin terlaksanan#a kesinam"ungan kaizen. .iklus ini teriri atas *
4encana -plan1
Penetapan target untuk per"aikan an perumusan rencana tinakan guna mencapai
target terse"ut.
Lakukan -o1
Pelaksanaan ari rencana #ang tela! i"uat.
Periksa -c!eck1
Kegiatan pemeriksaan segala proseur #ang tela! i&alankan guna memastikann#a
agar tetap "er&alan sesuai rencana sekaligus memantau kema&uan #ang tela!
itempu!.
+inak -act1
5eninaklan&uti ketiga langka! #ang itempu! sekaligus memutuskankan proseur
"aru guna meng!inari ter&ain#a kem"ali masala! #ang sama atau menetapkan
sasaran "aru "agi per"aikan "erikutn#a.
.iklus PD3A "erputar secara terus menerus engan iselingi ole! siklus Standarize-
Do-Check-Act -.D3A1 i antaran#a. Dalam langka! .tanar -.tanarize1 paa siklus ini'
segala proseur "aru #ang tela! iputuskan paa langka! +inak -Act1 alam siklus PD3A
se"elumn#a isa!kan men&ai peoman #ang ,a&i" ipenu!i. .D3A $okus paa kegiatan
pemeli!araan' seangkan PD3A le"i! mengacu paa per"aikan.
Berbicara dengan Data
5asala! #ang ter&ai "aru apat itemukan pemeca!ann#a engan mengumpulkan an
mengo"servasi "er"agai ata #ang "erkaitan engan masala! terse"ut. +anpa aan#a ata
#ang terintegrasi an relevan' mana&emen tiak apat menemukan solusi #ang paling e$ekti$.
Proses adalah Konsumen
+erapat ua macam konsumen alam kaizen *
Konsumen internal
Konsumen #ang "eraa i perusa!aan. 6ang ianggap se"agai konsumen internal
aala! proses' se!ingga proses !arus iper!atikan an iperlakukan la#akn#a
konsumen secara n#ata.
Konsumen eksternal
Konsumen #ang "eraa i pasar' "aik iniviu maupun organisasi.
Sasaran
.asaran ak!ir kaizen aala! tercapain#a 2ualit#' 3ost' Deliver# -23D1 secara e$ekti$ an
e$isien.
5S aala! suatu metoe penataan an pemeli!araan ,ila#a! ker&a secara intensi$ #ang
"erasal ari %epang #ang igunakan ole! mana&emen alam usa!a memeli!ara keterti"an'
e$isiensi' an isiplin i lokasi ker&a sekaligus meningkatan kiner&a perusa!aan secara
men#eluru!. Penerapan 7. umumn#a i"erlakukan "ersamaan engan penerapan kaizen agar
apat menorong e$ektivitas pelaksanaan 7.. Di Inonesia metoe ini ikenal engan istila!
74' seangkan i Amerika an Eropa ikenal engan 73.
Isi ari 7. antara lain *
1. Seiri -4ingkas1'
5erupakan kegiatan men#ingkirkan "arang0"arang #ang tiak iperlukan se!ingga
segala "arang #ang aa i lokasi ker&a !an#a "arang #ang "enar0"enar i"utu!kan
alam aktivitas ker&a.
3ara melaksanakan Seiri i tempat ker&a *
ang!ah"ang!ah Seiri #
8unakan Kartu Penana Di"uang
a. Pertama' kenali "arang #ang tiak iperlukan
". +empelkan Kartu Penana Di"uang -Disposal Notice Card1 paa setiap "arang
terse"ut engan petun&uk *
11 A$a% "arang terse"ut
91 Menga$a% "arang terse"ut "eraa i situ
:1 Mili! sia$a atau berasal dari mana "arang terse"ut an "ila !arus i"uang
Barang tidak
diperlukan
Barang
diperlukan
Ringkas
Barang tiak iperlukan tapi
!arus isimpan
Barang #ang kaang kala
igunakan
Barang #ang sering igunakan
Di"uang atau i&ual
5encari solusi untuk "arang
#ang mem"utu!kan "ia#a
pera,atan #ang "esar
Letakkan "erekatan engan
tempat penggunaan
Disimpan aman engan tana
petun&uk #ang &elas
Barang tiak iperlukan an
tiak ipakai agar i"uang'
atau "ernilai apat i&ual.
Barang #ang tiak ipakai an
mem"utu!kan "ia#a "esar'
apat i"uang
c. Paa saat mencapai "atas ,aktu #ang itetapkan -misaln#a 109 "ulan setela!
penempelan kartu1' kartu terse"ut iperiksa untuk meli!at apaka! "arang terse"ut
masi! i"utu!kan lagi atau tiak.
9. Seiton -4api1
5en#usun segala sesuatu !arus iletakkan sesuai posisi #ang itetapkan se!ingga
mua! an siap igunakan paa saat iperlukan. +empat untuk semua an semua i
tempatn#a.
:. Seiso -4esik1
5erupakan kegiatan mem"ersi!kan peralatan an tempat ker&a se!ingga segala
peralatan ker&a tetap ter&aga alam konisi #ang "aik.
;. Seiketsu -4a,at1
5erupakan kegiatan men&aga ke"ersi!an pri"ai sekaligus mematu!i ketiga ta!ap
se"elumn#a.
7. Shitsuke -4a&in1
Pemeli!araan keisiplinan pri"ai masing0masing peker&a alam men&alankan seluru!
ta!ap 7..
&a$i
Susun
Barang selalu
diperlukan
Barang igunakan selalu
Barang #ang kaang kala
igunakan
Barang tiak iperlukan tapi
!arus isimpan.
Disimpan engan aman isertai
tana petun&uk #ang &elas
Dapat iletakkan seikit le"i!
&au!
Penerapan 7. !arus ilaksanakan secara "erta!ap sesuai urutann#a. %ika ta!ap
pertama -seiri1 tiak ilakukan engan "aik' maka ta!ap "erikutn#a pun tiak akan apat
i&alankan secara maksimal' an seterusn#a
5an$aat pelaksanaan 7. *
pPogram 7. meli"atkan semua orang an menorong ke ara! peningkatan kualitas an
prouktivitas maka perlaksanaan program 7. se"agai sala! satu asas penilaian prestasi akan
menorong orang melaksanakan "ersunggu!0sunggu! melaksanakan program ini.
Pengurangan Bia#a Prouksi *
5engurangkan inventori
5eng!alang sala! letak peralatan an perkakas
5eng!alang ke"ocoran min#ak' tenaga' "a!an menta! an lain0lain
Kerapian *
5engurangi penggunaan ka,asan<tempat secara "erle"i!an
5empermua! pencarian peralatan an pem"orosan "a!an "aku
5empermua!kan penga,asan
Pen#elenggaraan *
5en&aga an meningkatkan kemampuan mesin' peralatan
5en&aga an meningkatkan keta!anan<kea,etan mesin an peralatan
5engurangkan pem"orosan an kaar kerusakan "arang<alat
Kualitas *
5eningkatkan prouktivitas an kualitas !asil prouksi
Keselamatan *
5eminimalkan kecelakaan ker&a
5emper"aiki keaaan tempat ker&a
5eng!ilangkan tempat kecelakaan ker&a
5engurangi keteleoran an kelela!an
5ematu!i peraturan0peraturan K:
5otivasi *
Komunikasi #ang "aik antar orang
5em"entuk isiplin #ang "aik
5em"entuk semangat ker&asama an ker&a kelompok
BA'A(MA)A M*)'AMAKA) 5S
a. 5eli"atkan semua orang
.emua orang #ang aa i alam suatu organisasi mesti meli"atkan iri i alam
program 7.
.emua orang !arus mema!ami = se"a" munasa"a! program
7. !arus iamal i tempat ker&a #aitu *
1. tempat ker&a #ang "ersi! mempun#ai P4/DUK+I>I+A. tinggi
9. tempat ker&a #ang "ersi! mempun#ai 5U+U<KUALI+A. tinggi
:. tempat ker&a #ang "ersi! menurunkan BIA6A P4/DUK.I
;. tempat ker&a #ang "ersi! memastikan PEN8I4I5AN tepat paa ,aktun#a
7. tempat ker&a #ang "ersi! aala! tempat ker&a #ang .ELA5A+
=. tempat ker&a #ang "ersi! mem"erikan .E5AN8A+ BEKE4%A #ang tinggi
Program 7. akan le"i! "erman$aat &ika i&aikan sala! satu kegiatan i alam
suatu organisasi kecil.
". 5eli"atkan Pengurus /rganisasi
Program terse"ut !arus i&alankan alam masa "eker&a se"agai program #ang
resmi' tetapi ia tiak !arus ianggap se"agai tam"a!an tugas alam ,aktu ker&a
#ang le"i! -overtime1 atau i luar ,aktu ker&a.
.etiap orang !arus i"erita!u secara pentingn#a program terse"ut.
Ketua organisasi !arus mem"uat pengumuman resmi mengenai kelancaran
program terse"ut i pusat in$ormasi -in$ormation0s!aring1 #ang apat i"aca ole!
semua orang.
Kepimpinan Ketua Pega,ai Esksekuti$
? Ketua Pega,ai Eksekuti$ seniri !arusla! menaru! minat #ang "an#ak an mempun#ai
komitmen alam program terse"ut
? Beliau tiak se!arusn#a mem"eri tugas pemimpin kepaa orang lain.
? Beliau &uga !arus menun&ukkan si$at kepimpinann#a i alam %a,atankuasa Pemanu
-.teering 3ommittee1 7. .okongan .emua Pi!ak
? Keraguan seperti @mengapaka! pengumuman pem"uangan itampalkan untuk .eiriAB'
@5engapaka! 7. ianggap penting untuk pem"aikan i "a!agian0"a!agian tertentuAC !arus
ilen#apkan.
? .etiap a!li &a,atankuasa !arus sentiasa mem"erita!u semua pi!ak mengenai kema&uan
pelaksanaan 7. i peringkat &a"atan.
? .etiap a!li &a,atankuasa !arus mem"eri galakan an "im"ingan kepaa orang ramai
supa#a apat meli"atkan iri alam aktiviti0aktiviti pelaksanaan 7..
BA8AI5ANA 5E5PE4+AHANKAN
PELAK.ANAAN A5ALAN 7.
Amalan .eranta D Pu"lisiti
? .epanuk0sepanuk' cogan0cogan kata' poster0poster an surat0surat
#ang iearkan kepaa anggota0anggota pertu"u!an -ne,sletter1
!arus igunakan engan sepenu!n#a untuk menarik per!atian semua
pi!ak kepaa program terse"ut.
? Buku0"uku panuan an risala!0risala! #ang menerangkan @5engapa
7.B' @Apa itu 7.C an @Bagaimana untuk melaksanakan 7.C !arus
icetak an ise"arkan ole! semua pi!ak.
? .eorang pakar alam "iang terse"ut !arus mem"uat ka&ian semula
mengenai pelaksanaan 7. ari masa kesemasa untuk menapatkan
penapat<maklum"alas an meningkatkan lagi keaaan semasa.
? Lati!an asas -in0!ouse training1 an pengalaman ari &a"atan0&a"atan
#ang tela! mengamalkan 7. apat mencapai kema!iran #ang
iperlukan an &uga ke$a!aman ter!aap cara0cara agensi lain
melaksanakan 7..
? 5engam"il "a!agian i alam @Perauan 7. apat mem"eri
"a!agian0"a!agian "erkenaan orongan #ang le"i! tinggi emi
meningkatkan lagi ta!ap pem"aikan
La,atan Auit an .istem Peng!argaan
? .etiap "ulan' sekumpulan peker&a ari "er"agai tanggung&a,a"
peker&aan ipili! an itugaskan mela,at "a!agian' menilai setiap
unit "erasarkan ukuran pen&agaan ke"ersi!an tertentu.
? Keputusan ka&ian terse"ut !arus itampalkan an anugera!0anugera!
i"erikan kepaa para peker&a #ang tela! menun&ukkan peru"a!an
peru"a!an penting. Ini akan memupuk sikap tanggung&a,a" #ang
le"i! tinggi' meningkatkan ke"anggaan ter!aap tempat ker&a an
menganggapn#a se"agai keupa#aan iri seniri.
Penilaian ole! Ketua Pega,ai Eksekuti$
Ketua Pega,ai Eksekuti$ -3E/1 perlu*
? Ketua Pega,ai Eksekuti$ -3E/1 !arus mela,ati Ba!agian0"a!agian ari
masa ke semasa an mem"uat peng!argaan kepaa kekuatan an
mem"uat teguran kepaa kelema!an pelaksanaan 7. i setiap unit
tempat ker&a.
? 5enasi!at %a,atankuasa pemanu 7. untuk mengam"il langka! i
ka,asan0ka,asan #ang masi! "ole! iper"aiki.
? 5emeriksa kema&uan pelaksanaan terse"ut.
? 5em"eri peng!argaan kepaa amalan0amalan #ang le"i! "aik
Pelaksanaan Lain0lain Program Peningkatan Kualiti
-Kaizen1
? 7. terutama sekali i ta!ap .eiton memerlukan prinsip an kema!iran
Kaizen tertentu #ang apat icapai melalui program lati!an #ang
ian&urkan engan "aik.
? .eiton memerlukan penekatan meng!uraikan masala! #ang
munasa"a!. Dalam ertika #ang seemikian' ia aala! tema #ang "aik
untuk aktiviti0aktiviti Kumpulan Ka,alan 5utu -2331.
? .eiton &uga memerlukan iea0iea #ang kreati$. /le! itu ia mempun#ai
pertalian engan .kim .aranan -.uggestion .c!eme1.
? Pelaksanaan 7. #ang "er&a#a' engan senirin#a akan meng!asilkan
"er"agai kesua!an #ang ketara. Ia &uga aala! langka! #ang perlu
iam"il se"elum agensi melaksanakan teknologi pengurusan #ang le"i!
ma&u seperti +23' %I+ an +P5. Ini aala! kerana 7. akan mem"ina
se"ua! asas #ang kuku! untuk se"ua! pertu"u!an ole! orang #ang
"erisiplin melalui .!itsuke