Anda di halaman 1dari 51

Bengkel i-Think

Hasil Pembelajaran
Peserta akan di
perkenalkan kepada
program i-think dan
penggunaan peta
visual dalam
pembelajaran
Peserta akan dapat
mengenali program
i-think
Peserta akan dapat
membezakan jenis-
jenis peta visual
Peserta akan dapat
menggunakan 8
peta visual bagi
mewakili 8 proses
pemikiran
Pengenalan kepada Program i-
Think

3
Brace map/ peta dakap
4
Penyoalan
Reflektif
Kemahiran
Berfikir
Peta Visual
Rangkaian
Kolaborasi
Membangunkan
Kecenderungan
Peribadi
Membentuk
persekitaran
6 TITIK PERMULAAN
Bagaimanakah visual berperanan
dalam dunia kita?
90% daripada maklumat di terima oleh otak kita
dalam bentuk visual

40% daripada gentian saraf bersambung kepada
otak melalui retina

36,000 mesej visual dalam sejam didaftarkan oleh
eyes

Source: Eric Jensen, 1996: The New Science Of Teaching And Training
Alat visual membantu pelajar memperoleh
bentuk visual untuk mengaitkan otak dan minda
dalam ikatan persamaan untuk membuat
perkaitan dan bentuk.

Alat visual memberikan guru bentuk yang
praktikal untuk menyampaikan isi kandungan
pembelajaran dan proses pemikiran.
PETA VISUAL
Apakah dia peta visual?
Digunakan untuk
menggalakkan
KBAT
PETA
MINDA
Sumbangsaran
bagi pemikiran
kreatif
Peta
konsep
Susun atur
grafik bagi
penikiran
analitikal.
8
Peta Pemikiran
Mendefinisikan
mengikut konteks
Menerangkan menggunakan
kata/ frasa adjektif
Membanding beza
Pengelasan
Membuat turutan
Sebahagian daripada
keseluruhan
Sebab dan kesan
Analogi
Visual pemikiran yang
umum untuk kelas dan
sekolah
Sumbangsaran
Peta minda
webbing
Kluster
Untuk pengetahuan
individu
Peta konsep
Pengurusan Grafik
berkaitan tugas
Kitaran Hidup:Sains
Kronologi: Sejarah
Untuk tugasan yang
lebih terperinci
Gambar rajah venn:
Matematik
JENIS-JENIS PETA VISUAL
Apakah
Apabila dilaksanakan secara
menyeluruh di sekolah, Peta
Pemikiran menyediakan cara
yang konsisten dan brain
compatible untuk guru-guru
menyampaikan maklumat, dan
bagi pelajar untuk belajar dan
mengekalkannya.

Peta Pemikiran adalah bahasa
bagi lapan bentuk visual bagi
setiap proses pemikiran.
Pemikiran Kritis
Bagaimana anda membuat pelajar anda BERFIKIR
tentang PEMIKIRAN mereka?


Adakah metakognitif?
"TAHU YANG KAMU TAHU, DAN TAHU YANG KAMU
TIDAK TAHU" ("Know that you know and know that you do not
know")
John Flavell (1976) mula memperkenalkan istilah metakognisi
yang ditafsirkan sebagai "pengetahuan seseorang tentang proses
kognitifnya"


Frame of Reference(Bingkai Rujukan)
The Frame of Reference akan terdapat di SEMUA
Peta Pemikiran.

The Frame of Reference (F.O.R.) meminta pelajar
untuk "Fikirkan tentang PEMIKIRAN mereka".

Ia menggalakkan Pemikiran Refleksi / kritikal
dan metakognisi.
Frame of Reference(bingkai rujukan)
Kenapa maklumat ini penting?
Di mana anda peroleh maklumat
Apakah yang mempengaruhi maklumat pada peta?
Bagaimana anda tahu apa yang anda tahu?
Bagaimanakah maklumat ini berkaitan dengan piawai
atau membantu kami memenuhi matlamat kita?
Bagaimanakah maklumat ini berkaitan dengan
pelajaran sebelumnya?
Apakah maklumat yang paling relevan dan tidak relevan
pada peta anda?
Adakah perubahan maklumat tersebut jika diberitahu
dari perspektif yang berbeza?
Bagaimana anda akan menggunakan maklumat ini
untuk melanjutkan pengetahuan anda tentang
kandungan?
Proses pemikiran
1. Mendefinisi
2. Menerang
3. Membanding beza
4. Membuat urutan / menyusun
5. Sebab dan akibat
6. Menganalogi
7. Hubungan seluruh-bahagian
8. Membuat pengelasan/ pengkategorianFor defining in context
topik
Proses pemikiran: mendefinisi
1. Circle map: Peta Bulatan
Bingkai rujukan :
Dari mana anda
ketahui
mengenai topik?
AKTIVITI 1:

Apakah yang anda ketahui mengenai durian? Bentangkan
hasil anda dalam peta bulatan.
CIRCLE MAP PETA BULATAN
Circle Map/Peta
Bulatan
THINKING PROCESS:
NOTES:
Mendefinisi
Topik
Semua
yang saya
tahu
Dari mana saya
tahu tentang ini?
Bingkai rujukan
Boleh digunakan
untuk:
Sumbangsaran
Mendiagnos
pengetahuan yang
lampau
refleksi
Circle Map
earthworms
Help plants
Lives in soil
slimy
Enemies
are birds
2,700 kind
Lay eggs
Vibrations
Nocturnal
No feet
have hair


Need
moisture
Tube shaped body
Science kit
Internet
Teacher Books
By Alex and
Michel
For describing things
Proses pemikiran: mencirikan
2. Bubble map: Peta Buih
Kata kunci dalam penggunaan Peta
Buih
Menerangkan
Kualiti
Mengenalpasti ciri-ciri
Bubble Map/
Peta Buih
PROSES PEMIKIRAN:
NOTES:
Penerangan (adjektif
atay frasa adjektif
sahaja)
Sifat (Attributes):
Matematik
Ciri-ciri
(Properties):
Sains
Adjektif, frasa, ciri-
ciri, sifat
Benda yang ada
terangkan
Hanya adjektif!
Science
For comparing & contrasting
Double Bubble Map
Peta Buih Berganda
PROSES PEMIKIRAN:
NOTES:
Banding beza
Berkaitan dengan
Venn Diagram
Persamaan/ciri
sepunya
Perbezaan/unik
Kod warna
Biology
Membuat Pengelasan
Kategori
Peta Pokok
Peta Pokok
NOTA:
Kelaskan, asingkan,
kategorikan
*perlu di
GARISKAN!
Tajuk, topik, kategori
Kategori atau
kumpulan
Penerangan, contoh
Induktif /
Deduktif
BENTUK:
PROSES BERFIKIR:
Classification of objects in our
classroom
Length
Longer than 1 metre
Less than metre
Between 1 metre
and metre
Hubungan Seluruh-Bahagian
Peta Dakap
Peta Dakap
BENTUK:
PROSES BERFIKIR:
NOTA:
Hubungan Seluruh-
Bahagian, Struktur
Sebahagian
daripada
Fizikal,
benda
maujud
Keseluruhan
Bahagian
utama
Pecahan
kecil
skeleton
skull
torso
lower body
Cranium
Facial bones
Back bone
ribs
Hip bone
femur
tibia
fibula
By Brett
Science
For seeing events in sequence
Flow Map/
Peta Aliran
BENTUK:
THINKING PROCESS:
NOTES:
Urutan, Susunan,
kitaran,dll.
Plot,
Proses,
Kronologi
Langkah utama
Penerangan tentang
langkah utama
Boleh dilukiskan
dari pelbagai
arah
Untuk memahami Sebab dan
Akibat
Notemaking Guide for Learning Thinking Maps
Multi-Flow Map
Peta Alir pelbagai
BENTUK:
Proses Pemikiran:
NOTES:
Sebab dan akibat
penaakulan, Ramalan
Sebab
Perkara
Kesan
Menyatakan sebab
Menganalisis kesan
jika-maka
apabila-jadi
Boleh dijadikan sebelah
sahaja
I put too much
water in
I did not measure
my flour accurately
I opened the oven
door too soon
My cake sunk
in the middle
I put too much
water in
I did not measure
my flour accurately
I opened the oven
door too soon
My cake sunk
in the middle
I was upset
Mum made
another cake
It cost
more money
Melihat analogi/ hubungan
yang sama
Peta Titi
Peta Titi
BENTUK:
PROSES PEMIKIRAN:
NOTA:
Melihat Analogi
Hubungan yang Sama
Bagaimanakah
kedua-duanya dapat
dikaitkan?
RF: __________
Kenalpasti perkaitan
Faktor Penghubung
Aktiviti 1:
Baca teks mengenai red alert
Dalam kumpulan bina peta pemikiran berdasarkan
maklumat yang terdapat dalam teks tersebut
Sekian, terima kasih