Anda di halaman 1dari 35

Mijil

Poma kaki padha dipun eling


Ing pitutur ingong
Sira uga satriya arane
Kudu anteng jatmika ing budi
Ruruh sarta wasis
Samubarang tanduk
Sinom
Nulada laku utama
Tumraping wong tanah Jawi
Wong Agung ing Ngeksianda
Panembahan Senapati
Kepati amarsudi
Sudaning hawa lan nenpsu
Pinesu tapa brata
Tanapi ing siyang ratri
Amemangun karyenak tyas ing sasama
Kinanthi
Saranane wong yun luhung
etah tapa kurang guling
!linga solah jatmika
"en wi#ara kudu manis
$urih sengseming sasama
Samaning manungsa sami
Dhandanggula
%amun sira anggeguru kaki
Amiliha manungsa kang nyata
Ingkang be#ik martabate
Sarta kang wruh ing hukum
Kang ngibadah lan kang wirangi
Sokur oleh wong tapa
Ingkang wus amungkul
Tan mikir pawewehing lyan
Iku pantes sira guranana kaki
Sartane kawruh ana
Asmaradana
Aja turu sore kaki
Ana dewa nganglang jagal
Nyangking bokor ken#anane
Isine donga tetulak
Sandang kalawan pangan
"aiku bageyanipun
Wong melek sabar narima
Gambuh
Aja nganti kabanjur
arang polah kang nora jujur
"en kabanjur sayekti kojur tan be#ik
e#ik ngupayaa iku
Pitutur ingkang sayektos
Maskumambang
$aratani mring anak putu ing wuri
&en padha prayitna
Ajana kang kuma wani
$ring biyung tanapi bapa
Durma
Ingkang eling iku ngeling ana marang
Sanak kadang kang lali
&en nedya raharja
$angkono tindak ira
"en tan nggugu iya uwis
Teka meneng amung aja sok ngrasani
Pangkur
Sekar pangkur kang winarna
%elabuhan kang kanggo wong ngaurip
Ala lan be#ik puniku
Prayoga kawruh ana
Adat waton punika dipun kadulu
$iwah ingkang tata krama
&en kaesthi siyang ratri
Megatruh
Para janma sajroning jaman pakewuh
Kasudra nira andadi
&ahurune saya ndarung
Keh tyas mirong murang margi
Kasetyan wus nora katon
Pocung
Ngelmu iku kalakone kanthi laku
%ekase lawankas
Tegese kas nyantosani
Setya budya pangekese dur angkara
1. A. PANGKUR
1. Kanjeng sunan kali jaga
Ingkang ngripta kang dandhang gula yekti
Sunan gunung jati pocung
Njeng sunan bonang durma
Maskumambang yeku sunan maja agung
Tembang mijil ingkang ngripta
Sunan geseng asmane ki
2. Sunan giri smarandana
Datan kantun sunan pajang kinanthi
Sunan murya padha pangkur
Dene sinom kang ngripta
Datan sanes njeng suna giri rumuhun
Megatruh iku kang yasa
Nenggih kanjeng sunan giri
. Sekar pangkur kang!inarna
"elabuhan kang kanggo !ongaurip
#la lan becik puniku
$rayoga ka!ruh ana
#dat !aton puniku dipun kadulu
Mi!ah ingkang tata krama
Den kaesthi siyang ratri
%. Deduga la!an prayoga
Myang s!atara riringa ay!a lali
Iku parabot satuhu
Tan kena tininggalan
Tangi lungguh angadeg tu!in lumaku
Ngucap meneng anendra
Duga&duga nora kari
'. mu!ah ing sabarang karya
ingprakara gedhe kala!an cilik
papat iku datan kantun
kanggo sadina&dina
lan ing !engi nagara mi!ah ing dhusun
kabeh kang padha ambegan
papat iku nora lali
(. Kalamun ana manungsa
#nyinggahi dugi la!an prayogi
Iku !atege tan patut
#mor la!an !ong kathah
)ong deg sura daludur tan !ruh ing edur
#ja sira pedhak&pedhak
*ra !urung meni!asi
+. Mapan !ataking manungsa
$an ketemu ing laku la!an linggih
Solah muna&muninipun
$an dadya panengeran
Kang ngapinter kang bodho mi!ah kang luhur
Kang asor lan kang mlarat
Tanapi manungsa sugih
,. -eh padha mongsapa dhaa
Damar!ulan tangya sun enteni
Iki uru bisma prabu
)ong sekti mondra guna
Kalok ingrat pilih tandhing ing prang pupuh
Sura mrata jaya mrata
Tau tate angentasi
.. Surya candra lan kartika
/urang harga myang !ening jalanidhi
0ekti ma!a pasang surut
0!a maneh tamung sira
0en kalisa o!ah gingsir ing tumu!uh
1atri rina sore beda
2aya tan susah pinikir
13. /irak pindha mungg!ing !ana
Sayeng kaga !e rekta kang muroni
Sinambi kalane nganggur
)astra tumrap mustaka

$angikete !angsalan kang sekar pangkur
2aon sabin ing na!ala
Kinarya langen pribadi

1. B. POCUNG
1. /rotyas !uyung nulat sekar gandanya rum
#ngrerujit nala
"ina lutan bangkit lalis
Tulus lalu lila lamun pinetika
2. Iya mathuk bakal ya tansah kepethuk
Tinemune nyata
0ekti marga isi&isi
)ite dhu!ur angel tumi&tumiyungna
. 0en satuhu arum nja!i lebetipun
Tan nganggo pulasan
Mongka sudarsana yekti
#!eh mulya ngambar gandane kusuma
%. 2apak pocung cangkemmu marep mandhu!ur
Saba mu ing sendhang
$encokanmu lambung kering
$rapteng !isma si pocung mutah gu!aya
'. #ngkara gung neng angga agung gumulung
4egolonganira
Tri loka kere kongsi
0en den umbar ambabar dadi rubeda
(. $angajabku du!e gegayuhan luhur
Mandhegani bangsa
Mbrastha kemiskinan yekti
S!asembada murah sandang pangan papan
+. 0en !us iku nagri kita bakal maju
datan ketinggalan
lan bangsa mancanegari
ja kesu!en dadi negara berkembang
,. 2apak pocung dudu !atu dudu gunung
sabamu ing alas
ngon ingone sang bupati
prapteng marga si pocung lembehan grana
.. 2apak pocung amung sirah la!an gembung
$adha dikunjara
Mati sajroning ngaurip
Si pocung dadi dahana
13. 2apak pocung dudu tampar dudu dadhung
Da!a kaya ula
$enclokanmu kayu garing
$rapteng griya si pocung ngetokne cahya
1. C. MIJIL
1. Duksamana durung ana listrik
Nganggo lampu teplok
$adhang mbulan tur akeh kancane
Tetembangan njoget genti&genti
Majune di gilir
Surak rame gupyuk
2. Nggaru mluku nganggo kebo sapi
Durung ana traktor
/am sepuluh teka kirimane
2apa tani enggala nglereni
Nggone nambut kardi
Nuli mentas !isuh
. andhe dhuh biyung !ayah apa iki
rembulan !us ngayom
ing gegana ting abyor lintange
titi sonya puspita kasilir
marutaris kengis
sumrik gandanyarum
%. $adha dipun eling mring pitutur ing ngong
Sira uga satriya arane
Kudu anteng jatmila ing budi
1uruh sarta !asis
Samubarangipun
'. Dipun nedya pra!ira ing batin
Nanging aja katon
Sasabana yen durung mangsane
Kakendelan aja !ani mingkis
)inika ing batin
Den samar ing semu
(. "an dimanteb mring pangga!e becik
la!an !ekasingong
aja kurang iya panrimane
yen !is tinitah marang -yang )idhi
ing badan puniki
!is papancenipun
+. Deda lanne guna la!an sekti
Kudu andhap asor
)ani ngalah dhu!ur !ekasane
Tumungkulla yen dipundukanni
1uruh sar!a !asis
Samubarangipun
,. /a!a tengah dadi lumbung pari
#sil gotong royong
$anca usaha katindakake
$ara !arga sarta para tani
Sregep nyambut kardi
Mamrih adil makmur
.. "anang !adon ora ana kari
2isane kalakon
Kacukupan kang dadi butuhe
Kanggo srana anggone leladi
"abuh ing nagari
2ekti ing -yang agung
13. $oma kaki dipun eling
Ing pitutur ingong
Sira uga satriya arane
Kudu anteng jatmika ing budi
1uruh sarta !aris

Samubarangipun
1. D. KINANTHI
1. Nalikanira ing dalu
)ong agung mangsah semedi
Sirep kang bala!anara
Sadaya !us sami guling
Nadyan ari sudarsana
)us dangu nggenira guling
2. Kukusing dupa kumelun
Ngeningken tyas kang apekik
Ka!engku sagung jajahan
Nanging saget angikipi
Sang resi kaneka putra
Kang anjog saking !iyati
. Kagyat risang kapirangu
1inangkul kinempi&kempit
Duh sang retnaning ba!ana
0a ki tukang !alang ati
0a ki tukang ngenes ing tyas
0a ki tukang kudu gering
%. Teka ndadak melu&melu
Kaya budine !ong ceplik
"ali yen kalengkangningrat
Ing ba!ana amur!ani
Mustikaning jagad raya
Dhemen lalen sangga runggi
'. Sun iki ngembani !u!us
De!a sang -yang -odipati
2athara sukma ka!ekas
Sira ingkang den paringi
Nenggih maosadi lata
$anguripe !ong sabumi
(. $unapa tamirah ingsun
$rihatin !as pagung mijil
Tuhu dahat tanpa karya
Sengkang rine mekan 4usti
4elung rinusak sekarnya
Suma!ur gambir melathi
+. Midering rat angelangut
"elana njajah negari
Mubeng tepi ning samodra
Sumengka anggraning !ukir
#nelasak !ana !asa
Tumuruning jurang trebis
,. 4i!anging surya mbok gunung
Teki kang pindho !lingi
Tan gumingsir prapteng pejah
Mung sira kang condhong budi
$eksi reng mangsa kunarpa
Sun dhandhang dadiya krami
.. Sulung enjang dhuh mbok gunung
$ustaka pinudyeng krami
Ngur matiya raganing!ang
"amun tan bisa karonsih
#ncur kaca dhuh bandara
Kang dadi rasaning ati
13. 2okor siti dhuh mbok gunung
#ga!e cu!aning ati
5irak arga mungg!ing !ana
Kra!itan selehing gendhing
Durung tutug jejagongan
Kasusu tinundhung mulih
1. E. SINOM
1. Nulada laku utama
Tumrape !ong tanah ja!i
)onga gung ing ngeksi ganda
$anembahan senapati
Kepati amar sudi
Sudaning ha!a lan nepsu
$inesu tapa brata
Tanapi ing siyang ratri
#memangun karya nak tyas ing sasama
2. $unika serat ka!ula
Katura sira !ong kuning
Sapisan salam pandonga
Kapindo takon pa!arti
/are sirarsa laki
Ingsun mung se!u jumurung
#mung ta !ekasi !ang
4elang alit mungging driji
"amun sida aja lali kalih kula
. 2ang bang !etan !us rahina
)ungua nggenira guling
Medala la!ang butulan
"a!ang gedhe den jageni
)anci punapa iki
)ancine sa!ung kaluruk
6myung s!arane sat
Mager sari padha tangi
)us rahina !ong bagus enggal !ungua
%. "aksi tane janma tama
#mbeg rereh raras ririh
Tan tinggal duga prayoga
1iri ngatan sah liniling
"amun micara manis
Netya sumeh semu arum
Tanggap nging nora calak
Ka!ignyan dineleh !uri
Ngarah arah nut !ahyaning kala mangsa
'. Sun iki dhutaning nata
$rabu kenya majapahit
Kekasih Damar Sasangka
#tma mantune ki patih
Magang anyar a!ak mami
"ahta bisma praptaningsun

Ingutus Sang Narpendah
Kinen mocok murdataji
Marmaningsun ingutus y!a mindho karya
(. Tumraping !arga negara
Marang dhasaring negari
Kang !inastan pancasila
#ja nganti padha lali
/alaran iku dadi
$angiket ingkang satuhu
Mrih manunggaling bangsa
2eda&bedaning agami
Nora perlu padha kanggoregejegan
+. Nadyan tekan jaman kapan
/i!ane pancasilais
Kanggo nggayuh karukunan
Myang tentreming lahir batin
Sabab ing jaman mangkin
#keh !ong kang !us anyingkur
Tumpraping pancasila
Iku eman&eman yekti
Kang ateges datan ngurmati pejuang
,. )e!angsalan roning kamal
$ra anom den ngati&ati
)reksa kang pinetha janma
4olek ka!ruh kang sajati
Kolik priya upami
#nganggo!a reh kang tuhu
Kapika pasren karna
4egelang mungg!ing dariji
#y!a tinggal mi!ah lali pari!arna
.. Ing marga tan kacarita
Ing geladhag sampun prapti
"aju lun alun utara
Sami ninggali !aringin
Kagunganing narpati

De!adaru /aya daru
$inacak suji tosan
Ngrembuyung rone ngayomi
$ating kla!er salure nyela pang !reksa
13. )aringin kembar tinilar
Mlaku&mlaku alon sami
Malebet gedhong njenggarang
Sasana!aka nami
Sinangga sakaneki
5acah patang puluh !olu
4yane para bupatya
Mi!ah sagung para mantri
Samya seba tinindhihan !rangkanata
1. F. DHANDANGGULA
1. Kekidungan kang ma!a pepeling
Ngelingaken mrih tindak utama
)ong urip iku !ajibe
Ngagengna darmanipun
Kanthi rila terusing ati
Sira !ajib lenggana
Manungsa puniku
5inipta datan sampurna
"an manehe tan bisa urip pribadi
Tansah butuh !ong liya
2. #ja nya!ang mring bedaning kulit
#ja nya!ang bedaning agama
Iku kanca nira kabeh
Sanadyan drajadipun
"u!ih cendhek la!an si reki
2ecik den kurmatana
Sesamaning makhluk
0en iku !us katindhakna
Mesti sira tetep bakal den payungi
4usti kang Maha Nasa
. )ardining kang sasmita jinar!i
!ruh kukum iku !atekira
adoh marang kanisthane
pamicara puniku
!ah reseping sagung miyarsi
tatakrama puniku
ngedohaken panyendhu
kagunan iku kinarya
ngupa boga dene kelakuan becik
!eh rahayuning angga
%. Dandhanggula ngresepake ati
"amun sinom renyah mi!ah grapyak
0en pangkur sereng !ateke
4ambuh ma!a pitutur
0en prihatin nembanga mijil
Kasmaran smarandana
Maskumambang trenyuh
4alak greget nyekar durma
0en megatruh gegetunang nglut lan sedhih
$ocung gecul sembrana
'. Iku kabeh !atak tembang yekti
"amun sira arsa ngripta sekar
Kajaba guru lagune
Ingkang perlu den emut
Saben tembang yekti tan sami
4uru !ilanganira
)us pinathik baku
"agu !inengku ing sastra
0en !us iku pedhotane kang premati
$ryoga katindhakna
(. Sinarka arsa mur!akani
Masjid demak kang agung ba!era
7ndah asri su!arnane
Saka sinungging !ungu
Kuning gadhing akarya asri

$lataran gilar&gilar
#sri yen dinulu
$ayon katon maya&maya
#njenggarang kukuh bakuh edi peni
Karya ascaryaning tyas
+. Mulya yekti pigunane masjid
Tumrap kegiyataning agama
#gama islam mekare
Ngibadah mring -yang #gung
4usti #lloh kang maha asih
$apan kinarya dak!ah
Nggegulang mring mring ngelmu
Saraking agama islam
Mula !ajib masjid iku denpepetri
Tulus trusing !ardaya
,. Sapa !ong kang akarya kang masjid
#gung adi luhung kang sanyata
1aden patah asmane
2ra!ijaya sunu
1atu agung ing majapait
Miyos saking g!agarba
$utri cempa ayu
)au ta raden patah
)i!it timur !ineleg sagunging ngelmi
Sarak agama Islam
.. Sinengkuyung sagunging pra!ali
/anma tuhu sekti mandra guna
)ali sanga nggih arane
Dhihin Syeh Magrib tuhu
Sunan ngampel kang kaping kalih
Tri sunan bonang ika
Sunan giri catur
Syari8udin sunan drajat
#nglenggahi urutan gangsal sayekti
Iku ta !arnanira

13. Kaping nenem kanjeng sunan kali
/aga raden mas Said parabnya
Nenggih kasapta candhake
0eku jeng sunan kudus
/ak8ar sidik syeh magribi duk taksih alit
#stha sunan muriya
Kang uga sinebut
1aden umar said ika
/angkep sanga sunan gunung jati nenggih
)inastan 8atahillah
1. G. MEGATRUH
1. kacarita kyana patih dhendhabahu
pan sar!ia teken encis
amenggang gesar !a!ulung
apindha jakir nagari
yen ka anggul janma menggok
2. #y!a kliru kang jeneng urip iku
0a kang gumelar neng bumi
Sing bisa branahan iku
1un tumurun ing salami
Tetu!uhan ke!an janma
. Kabeh iku mung manungsa kang pinujul
marga du!e lahir batin
jroning urip iku mau
isi ati kla!an budi
iku pirantine e!ong
%. Sigra milir sang gethek si nangga bajul
Ka!an dasa kang njageni
Ing ngarsami!ah ing pungkur
Tana pi ing kanan kering
Sang gethek lampahnya alon
'. Dhuh 4usti ku Sri 1ama kang hambeg sadu
$atik bra hatur hudani
Kalamun kusumaningrum
Dyah Sinta sinaut !ani
Dening Ngalengka sang katong
(. yen !oh&!ohan enak mentah iku timus
enak mateng iku k!eni
manggis enak blibaripun
palem enak mateng ati
salah enak rada bosok
+. Nora kena sinelak selak pineluk
Mringkang ngadhang adhang sisip
0en lara anggepi reku
Temah kether maring ngening
#doh kaelet tan adhoh
,. Kang!as kitha mangsa kenaa kaliru
Su!anda&su!anda yekti
Sasra bau sasra bau
0en lagi kinarya silih
0ekti lang sipating loro
.. Dhuh Dhuh De!a 2athara ingkang linuhung
Mugi paringa aksami
Mring dasih kang !las ayun
Kasangsaya gung prihatin
Sru nalangsa jroning batos
13. $uluh puluh !us begjane a!ak ingsun
Kudu pisah yayah !ibi
Tan langgeng den mong !ong sepuh
2aya !us karsaning )idhi
$inasthi dhe!e !ak ing ngong
1. H. GAMBUH
1. Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur
Tanpa tutur katula&tula katali
Kadulu !arsa kapatuh
Katutuh pan dadi a!on
2. "an sembah sungkem ipun
Mring -yang Sukma elinga sireku
#pan titah sadaya amung sadermi
Tan !elangsira andhaku
Kabeh kagungan -yang Manon
. Marmane sira sagung
#neng donya y!a kong si kaugung
Dipun becik mring sasama ning dumadi
Supaya nora kadu!ung
Mrih rahayu ning lalakon
%. #na !ong u!is sepuh
Du!e anak loro tan langkung
"anang !adon !is di!asa tekeng !anci
Kang !atek kosok !angsul
Ngalor ngidul nora cocok
'. Kang !adon banget !ungkul
)ekel sregep samubarang laku
Dasar gemi nastiti sar!a mrantasi
$aga!eyan kasar alus
Kabeh gelem ara mopo
(. 2eda lan kakangipun
6!is bodhokesete kalangkung
Tur !egahan lumuhan sabarang kardi
2oros ngebreh tanpa petung
#pa&apa ora enjoh
+. #ja nganti kabanjur
2arang polah ingkang nora jujur
0en kabanjur sayekti kojur tan becik
2ecik ngupayaa iku
$itutur ingkang sayektos
,. 0en !ong mangkono iku
Nora pantes cedhak mring !ong agung
Nora !urung anuntun pangga!e juti
Nanging ana pantesipun
)ong mangkono didhedheplok
.. $itutur bener iku
Sayektine apantes tiniru
Nadyan metu saking !ong sudra pepeki

"amun becik tuturipun
Iku pantes sira anggo
13. Sikidang umbagipun
Ngadelaken kebat lumpatipun
$an si gajah ngadelaken gung kang inggil
6la ngadelaken iku
Mandine kalamun nyakot
9. MASKUMAMBANG
1. Nadyan silih bapa biyung kaki nini
Sadulur myang sanak
Kalamun muruk tan becik
Nora pantes yen den nuta
2. #pan kaya mangkono !atekan iki
Sanadyan !ong tu!a
0en du!e !atek tan becik
Mi!ah tindak tan prayoga
. #ja sira niru tindak kang tan becik
Nadyan ta !ong liya
"amun pamuruke becik
Mi!ah tindake prayoga
%. )ong tan manut pitutur !ong tu!a ugi
-a nemu duraka
Ing donya tumekeng akhir
Tan !urung kasurang&surang
'. Maratani ing anak putu ing !uri
Den padha prayitna
#ja na kang kuma!ani
Ing bapa tanapi biyang
(. Dhuh anak mas sira !ajib angurmati
Marang yayah rena
#ja pisan kuma!ani
#nyenyamah ga!e susah
+. Mugi #lloh ingkang maha asih
Tumunten paringa
$epenget kang padha lali
7linga mring kautaman
,. 6ripira pinter samubarang kardi
Saking ibu rama
Ing batin saking -yang )idhi
Mulane !ajib sinembah
.. $utri cina gelangsaran melas asih
Mala kelas!ara
$edhangen juren !ak mami
#ja andeda!a lara
13. Narimaa yen nuju nampa seserik
#!it sira uga
"ali nggonmu ga!e serik
7linga purbaning sukma
10. ASMARANDANA
1. /omblah !anuh ingkang !adi
Mangkana upami nira
$amestri ku!ajibane
Den !anuh budining priya
Dimen tuk sih tan kendhat
Mbok mana!a !u!uh !u!uh
)ikaning tyas marang sira
2. /amane nyata !us keksi
Sapa gelem nambut karya
2akal nampa pitu!ase
Nging padha eling&elinga
Sosial mring sesama
Nggenya sami golek butuh
Tan mung nggo dhiri priyangga
. !us begjane !ongkang sugih
samu barang kasembadan
!ragad kapetung sepele
kabutuhan !us sumadya
kepara kari aba
donya iki pancen makmur
mung emane durung !rata
%. kang kulina den adhepi
rekasane ngupa boga
repot rumpil abot angel
mula jeneng kasarasan
kang butuh !ragad larang
nora kober dipun rembug
kepara den sepelekna
'. pembangunan jaman iki
ing alam kang !us mardika
ketara kamakmurane
yen sina!ang sakeplasan
!rata sanus!antara
nging yen mlebet njajah dhusun
pranyata bangkit den makna
(. dhusun pancen katon asri
samubarang !us rinasa
nuhoni paugerane
tumata tentrem raharja
nanging sanyatanira
apa ora amung palsu
sokur yen pancen !us mulya
+. Ngungak jaman duk ing uni
Negara kita jinajah saiki kari penake
2isane kelakon rata
Makmur desa ngadesa
Saranane tetep kudu
Sengkut gumregut makarya
,. "umrah tumrap !ong ngaurip
Dumunung sadhengah papan
Tan ngrasa cukup butuhe
Ngenteni rejeki tiba
"amun tanpa makarya
Sengara bisa kepthuk

Kang mangkono bundhelana
.. Nginguk pa!artos ing ja!i
1eregan barang trus mundhak
#ja mung gedhe sambate
Iku !us ingaran lumrah
Sayekti kabeh imbang
Tan ana reregan mudhun
/angkeping sen isen donya
13. Negara mardika iki
Tinarbuka kalodhangan
Tumrap kabeh sapa !ae
Kang kepengin kecukupan
2ebas nggennya makarya
)aton ay!a kongsi ngganggu
Katentremaning bebrayan
11. DURMA
1. #yo kanca gugur gunung bebarengan
#ja ana kang mangkir
#mrih kasembadan
Tujuan pembangunan
$ager apik dalan resik
"atar gumelar
)isma asri kaeksi
2. $aman& paman apa !artane ing ndalan
Ing ndalan keh pepati
Mati kena apa
Mati pinendang ligan
Ing jaja terusing gigir
#kari raga
2adan kari gumlinting
. Krodha ngunus candrasa 1ah!ana mangsah
4alak mangkrak angerik
5andra samakilat
-ingayat tan umesat
/anthayu miber ngungkuli
4umreng nga!iyat
Dasamuka nuntuti
%. 2ener luput ala becik la!an begja
5ilaka mapan saking
Ing badan priyangga
Dudu saking !ong liya
$ramila den ngati ati
Sakeh dirmaga
Singgah ana den aglis
'. Matur nembah duk !au ka!ula tengga
Sedheng kidang munya njrit
Tinarka paduka
Nimbali ing ka!ula
Dadya ka!ula tinuding
Nusul paduka
Nanging ka!ula ajrih
(. #pa silih pinangan ing mong ta sira
Nulya prapta ning ari
"aksmana!idagda
$ucat kena ing !isa
Martyas sang 1ama nulya ngling
#ri laksmana
Mantili anengngendi
+. Kadya pinuh sariranya dening kang rah
)au ta sang apekik
1ega!a kumesar
Muring ring tyas mangarang
Marang ngendi sira yayi
/arang hingungak
Mana!atibeng trebis
,. tiningalan tan ana !au kang gar!a
la!an ta ing kang rayi
laksmana punika
dereng panggih lan raka

!au duk panusulneki
tibeng !e!isa
pucat netya maputih
.. $alarasan undurrira saking tanam
Kuneng !u!usen malih
Sang rama!ijaya
"a!an ari laksmana
Kidang mas kang sampun keni
$ejah binekta
Marang nggene kang rayi
13. Mituturi sang putri mantili dirja
0en ramabadra mangkin
Myarsa jrih dosanya
Denira numpes ditya
Ing balane Sri bupati
Mila tan nedya
Ngupaya gar!aneki
'( $askumambang )dalam kandungan*
&alam bahasa jawa +kumambang+ yang berarti mengambang( $enggambarkan bayi
manusia yang masih mengambang diperut ibunya( Watak lagu ini nelangsa lan keranta,
ranta(
&ownload
-( $ijil )lahir*
&alam bahasa jawa +mijil. mbrojol. men#olot+ yang berarti mun#ul atau keluar(
$enggambarkan kelahiran bayi( Watak lagu ini asih lan tresna(
&ownload
/( Sinom )muda*
&alam bahasa jawa +kanoman+ yang berarti muda atau usia muda( $enggambarkan #erita
masa muda yang indah. penuh dengan harapan dan angan,angan dan men#ari ilmu untuk
mewujudkannya( Watak lagu ini grapyak lan renyah(
&ownload
0( Kinanthi )tuntunan*
&alam bahasa jawa +kanthi+ yang berarti tuntunan atau dituntun untuk menggapai masa
depan( $enggambarkan masa di mana manusia membentuk jatidiri dan meniti jalan menuju
#ita,#ita(
&ownload
1( Asmarandana )asmara*
&alam bahasa jawa +tresna+ yang berarti #inta atau kasmaran( $enggambarkan masa di
mana manusia dirundung asmara. dimabuk #inta. ditenggelamkan dalam lautan kasih(
Watak lagu ini sengsem(
&ownload
2( 3ambuh )ke#o#okan*
&alam bahasa jawa +jumbuh atau sarujuk+ yang berarti #o#ok( $enggambarkan komitmen
manusia yang sudah menyatakan #inta dan siap untuk berumah tangga( Watak lagu ini
kulina lan nepung,nepungke(
&ownload
4( &handhanggula )senang*
&alam bahasa jawa +kasembadan+ yang berarti kesenangan( $enggambarkan keberhasilan
membina rumah tagga dan #ita,#ita yang ter#apai( Watak lagu ini luwe lan ngresepake(
&ownload
5( &urma )dermawan*
&alam bahasa jawa +darma aatau weweh+ yang berarti dermawan dan senang bersedekah(
$enggambarkan wujud dari rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan semua yang
terbaik( Watak lagu ini nesu lan muntab(
&ownload
6( Pangkur )menjauhi hawa na7su*
&alam bahasa jawa +mungkur+ berarti menjauhi( $enggambarkan manusia yang
menyingkirkan hawa na7su angkara murka. na7su negati7 yang menggerogoti jiwanya( Watak
lagu ini sereng lan tegas(
&ownload
'8( $egatruh )kematian*
&alam bahasa jawa +megat roh+ yang berarti keluarnya roh( $enggambarkan terlepasnya
roh atau kematian manusia( Watak lagu ini nglara lan sedih(
&ownload
''( Po#ung )dibungkus mori putih*
&alam bahasa jawa +po#ong+ yang berarti sudah dibungkus( $enggambarkan kematian
manusia lalu dimandikan. dishalatkan. dan siap dikuburkan( Watak lagu ini sembrana. ge#ul.
ora ana greget saut(
&ownload