Anda di halaman 1dari 69

Koleksi KANG ZUSI

Serial Tujuh Manusia Harimau (8)


Amukan Pendekar Edan
Moin!!o "us#e
E$isode % Amukan Pendekar Edan
I&u'i&u #an! masih men#usui anakn#a sudah merasa aku dimana'mana( Kisah anak'anak
#an! di)ulik* #an! kemudian diin!!alkan di &a+ah $ohon dalam keadaan &olon! ke$alan#a*
semakin men!erikan(
Sudah &an#ak i&u'i&u di desa Serunai idak &erani hamil la!i( Se&a& ,ika $un hamil
mereka merasa $er)uma karena nani a$a&ila lahir sehari dua hari akan kehilan!an
anakn#a karena di)ulik( ,u!a di desa Sur#a Mulih #an! aman damai semenjak di$erinah
N#i Sur#a* mulai resah( Keresahan iu $un erasa sam$ai ke desa &uki A$i #an! erkenal
memiliki &an#ak $endekar ersem&un#i(
Tea$i desa Kuma#an $un ak lu$u dari keakuan #an! sama( Keika Gumara masih
men!o&ai Ki -adin! Ganda* mun)ullah diam&an! $inu Ki Puih Kela&u( Meliha keadaan Ki
-adin! Ganda* Ki Puih Kela&u &eran#a. /"elum ada $eru&ahan unuk sem&uh01
/"elum* Tuan Guru( Silahkan masuk*1 ujar Gumara(
Ki -adin! Ganda dian!ku oleh oran! uas seelah diemukan jauh dari Guha -em&ah
Surilam( la masih dalam keadaan !ila(
/Guru Gumara*1 ujar Ki Puih Kela&u* /2asan#a anda )uma men!ha&iskan +aku men!o&ai Ki
-adin! Ganda( Ki ,en!!er sendiri sudah !a!al* karena meman! )uma Pia -oka #an! mam$u
men#em&uhkan $en#aki !ila ini(1
/Meman! sa#a )uma &erusaha*1 kaa Gumara(
/Ta$i hal #an! le&ih $enin! la!i adalah hara$an $enduduk Kuma#an ke$ada kia &erdua(
Meman! Ki ,en!!er &enar* Guru3 "eliau meme!an! silsilah ujuh manusia harimau #an!
&ukan $alsu(
Meman! kia &erdua di sini #an! se&enarn#a sudah diea$kan se&a!ai harimau'harimau
#an! s#ah(
"uki Ki Talim sendiri &a#in#a kena )ulik dan ea$ ak &erda#a( Sudah aku &a)a Kia&
Tujuh #an! aseli* meman! in!!al kia &erdua saja harimau'harimau #an! s#ah3 Ta$i
kesahihan kia &erdua &elum s#ah a$a&ila kia &elum mam$u men#er!a$ +ania edan
$en)ulik &a#i iu( Sia$a menuru $enda$a anda #an! $un#a ilmu hiam #an! kejam iu01
/Sia$a saja &oleh didu!a* asal jan!an Tuan Guru mendu!a Har+ai*1 kaa Gumara(
/Ta$i kuhara$ ju!a Tuan jan!an men#an!ka $ueriku Pia -oka31 ujar Ki Puih Kela&u(
/4an! mem&in!un!kan meman! karena saksi maa #an! ke&eulan meliha $en)ulikan &a#i iu
men#e&ukan +ania $en)ulik iu edan( ,adi sa#a ak &isa men#alahkan $enduduk sini #an!
men!ira iu Har+ai( Kau sendiri ak &isa men#an!kal &ah+a Har+ai masih dalam keadaan
edan* kan01
Gumara enan!* kendai +ajahn#a merah $adam( 5ia lalu &erkaa6 /Meman! sa#a malah #an!
le&ih men!eahui* &ah+a $elajaran #an! diunu oleh Har+ai selama ini* sam$ai dia
!ila* melalui !uru'Koleksi KANG ZUSI
!uru &erilmu sean( Andaikaa Ki 2oan masih hidu$* dia akan le&ih $arah darisekaran!(
Ki 2oan ini &ukan oran! $erama #an! men#ere Har+ai ke ilmu sean( Har+ai sendiri
$ernah &elajar $ada Ki Paa 31
/Ki Paa*1 maa Ki Puih Kela&u meloo(
/4a* Ki Paa((( a$a anda kenal dia01
/5ia eman masa ke)ilku31
/5ia $enduduk desa Tulus* #an! semula menjadi murid #o!a 2ama 4o!i* lalu menda$a
seran!an kejam dari $ade$okan Ki 2oan( Ilmun#a #an! le&ih men!uamakan samadhi dia
in!!alkan( 5ia murad( -alu dia mendirikan $ade$okan sendiri den!an Ilmu Ko&ra(
Har+ai $ernah me+arisi ilmu ini* dan sa#a !a!al men)e!ahn#a( Ta$i &a!aimana$un* sa#a
idak #akin &ah+a Han+ai menn$elajari ilmu $emakan &a#i( "ea$a$un* dia &erdarah Ki
Kara* a#ahku(((( A#ahku &erdarah harimau se$eri ju!a anda( 7o&alah Tuan Guru jan!an
&er&uruk san!ka $ada Har+ai(1
/Penduduk #an! &er&uruk san!ka* Guru Gumara31 kaa Ki Puih Kela&u(
/8mon!an mereka harus uan )e!ah kalau &e!iu31 ujar Gumara( Gumara masih memiji
&a!ian aas maa Ki -adin! Ganda #an! ak mau mem&uka maan#a iu sejak dio&ai( -alu
dia mem&eri is#ara $ada Ali9 su$a#a men!!endon! Ki -adin! Ganda masuk kamar( Meman!
nasi& $endekar ini ama &uruk( Keluar!an#a ak sudi meneriman#a kem&ali dalam keadaan
!ila(
5an mun)ullah $ula diam&an! $inu $endekar muda 5asa -aksana* murid Ki Puih Kela&u(
5ia mela$or. /Tuan Guru* &a#i Tanka#a &aru saja di)ulik oleh $endekar edan(1
Gumara )e$a men#ela. /Pendekar edan0 Kamu #akin oran! edan &isa jadi $endekar dan kamu
#akin !elar $endekar &isa $ula men)ulik &a#i01
/Ma#i &a#i iu diemui di &a+ah $ohon rusasa deka sumur* dalam keadaan ke$alan#a
&olon!*1
kaa 5asa -aksana(
Gumara )e$a men#am&ar kain sarun!( -alu dililikann#a kain sarun! iu ke lehern#a* dan
dia men!ajak Ki Puih Kela&u dan muridn#a menuju rumah Tanka#a(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode :
Amukan Pendekar Edan
"e!iu mereka sam$ai di rumah Tanka#a* maka N#i Tanka#a meraa$( Tanka#a lan!sun!
menudin! Gumara. /Hara$ Tuan Guru &uka ma#a &a#i kami* su$a#a en!kau ahu &ea$a
kejamn#a Pendekar Edan Har+ai memakan &enak &a#i kami31
U)a$an iu men#en!a elin!a Gumara( Namun kesa&arann#a luar &iasa( 5ia ama enan!
menuju ke em$a &a#i iu di&arin!kan* eruu$ kain &aik( 5an disin!ka$kann#a kain
$enuu$ iu( -alu dia liha ke$ala &a#i iu &olon!( Ma#a iu ak la!i $un#a oak*
sudah dihisa$ oleh +ania edan #an! men)ulik iu(
5iuu$n#a kem&aii kain &aik iu( Gumara menaa$ Tanka#a( 5ia men)o&a me#akinkan.
/Kaakanlah $en)ulik #an! kejam ini $endekar edan* +alau$un se$en!eahuanku ak $ernah
ada Koleksi KANG ZUSI
$endekar #an! edan se&a& oran! edan ak la#ak dise&u $endekar( Ta$i* sekiran#a ada
$endekar edan* maka se&aikn#a jan!an dikaikan den!an nama Har+ai31
Suaran#a lem&u a$i hain#a ersiksa( Tanka#a masih &elum $uas( 5an mem$eran#akan.
/,ika meman! Har+ai idak men)ulik &a#i* enu dia menea$ di sau em$a31
/Meman! dia menea$ di sau em$a( Sun!!uh menderia keadaann#a di em$a iu31 ujar
Gumara(
/5imana em$a iui1 an#a Tanka#a(
/5i se&uah !uha* di -em&ah Surilam*1 ujar Gumara(
/Anda menjamin dia ada disiu sekaran! ini01
/Sa#a menjaminn#a( 5ia meman! !ila di sana( Mun!kin dia akan !ila erus menerus di
sana* sam$ai mai( ,elas &ua uan jaminan sa#a01 an#a Gumara(
Tanka#a ak menja+a&( -alu men#eleluk A&un! -e!o#o. /Kun)i dari semua &en)ana ini
se&euln#a er$ikul di&ahu seoran! $endekar +ania* $ueri Tuan Guru Puih Kela&u(
Han#a dia #an! &isa men#em&uhkan ke!ilaan Har+ai( Ta$i kia $ernah menden!ar sendiri*
dia menolak(
Karena )em&uru(1
;ajah Ki Puih Kela&u merah $adam(
/"aiklah kalau &e!iu uduhann#a( Ini &aru sau oran! #an! menuduh dan mem$ersalahkan
$ueriku( Ta$i jika nani uduhan ini menjalar ke seluruh Kuma#an* mau ak mau sa#a ak
&isa &erdiam diri( Sa#a akan )ari $ueriku #an! men!hilan! iu sam$ai keemu( -alu aku
$aksa dia men!o&ai ke!ilaan Har+ai* su$a#a $endekar edan ini jan!an la!i mem&ua
keka)auan i&u'i&u #an! memiliki &a#i31 kaa Ki Puih Kela&u* #an! lan!sun! mem&ua
Gumara ak &isa menahan kesa&arann#a* hin!!a Gumara &eran#a. /Tahukah uan Guru* &ah+a
anda erlalu a!un! unuk menuduh Har+ai se&a!ai $endekar edan #an! memakan oak &a#i0
Tidak men#esalkah uan Guru #an! mulia men!aakan hal iu di de$an ma#i di rumah duka
ini0 "ukankah uduhan iu men)oren! muka semua urunan Ki Kara01
/Aku ada usul* uan'uan*1 Tanka#a menen!ahi* /Kesu)ian hai Guru Gumara mau$un Ki
Puih Kela&u idak $ernah kami ra!ukan( Ta$i kesu)ian hai Har+ai mau$un Pia -oka
enu &elum kia &ukikan( Kini kem&ali ke$ada jaminan Ki Gumara adi<(1
1(((Men!enai Har+ai01 $oon! Gumara(
/4a( Karena sa#a san!si a$a &eul Har+ai iu menea$ di sau em$a #an! dise&u Guha
Surilam(
Tem$a iu suli diem$uh( Teruama &a!i kami oran! a+am( ,an!an'jan!an keeran!an ini
sekedar melindun!i nama &aik Ki Ka(1
/Tuan &isa sa#a &anu unuk ke sana( Nah* &aiklah sekaran! ju!a Tuan &ersama sa#a*
den!an saksi'saksi Ki Puih Ke9a&u dan muridn#a 5asa -aksana dan kalau $erlu seoran!
la!i( A&un! -e!o#o(
Mari kia &eran!ka ke sana unuk memuaskan hai anda( Sekali!us mem&ukikan &ah+a
Har+ai idak erli&a dan menea$ di !uha iu dalam keadaan edan(1
Tanka#a mau$un A&un! -e!o#o ke&in!un!an den!an anan!an iu( Ta$i keika Tanka#a
men#aakan* /"aik sa#a iku anda(1 A&un! -e!o#o $un men#aakan kesediaan(
Koleksi KANG ZUSI
/Tuan Guru meme!an! an!an A&un! -e!o#o* dan sa#a meme!an! an!an Tanka#a*1 ujar Gumara
$ada Ki Puih Kela&u(
/A$a #an! dimaksud meme!an! an!an kami01 an#a Tanka#a(
/Su$a#a anda ak merasa leih &erjalan ke sana( 5an +aku &isa le&ih di$ersin!ka*1
ujar Gumara(
-alu mereka menin!!alkan rumah duka iu( "e!iu memasuki semak dan jalan $inas* Gumara
meme!an! an!an Tanka#a( -an!kahn#a men!!e&u&u* dan Tanka#a keheranan karena irama
lan!kahn#a seakan'akan idak $ula &er$ijak di &umi( "e!iu$un A&un! -e!o#o* keheranan
&ersan!aan (karena idak merasa se$eri melan!kah melainkan sediki mela#an!( ,u!a
keheranan a$a&ila dia menerjan! $ohonan maka ro&ohlah $ohonan iu(
5an le&ih heran la!i keika mereka menuruni lem&ah an$a n!eri(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode =
Amukan Pendekar Edan
,u!a* keika mereka harus melon)a &au run)in! demi &au run)in! #an! &a!ai om&ak di
dasar lem&ah iu* mereka &erdua ini( A&un! -e!o#o dan Taka#a sama keheranan( Mereka ak
sem$a &er)aka$( Ta$i ju!a ak men!eluh lelah(
/Iulah !uha iu* di aas iu*1 kaa Gumara(
/Unuk $erama kali aku meliha ada !uha di siu*1 ujar Ki Puih Kela&u(
/Guha iu kini menjadi !uha sean*1 ujar Gumara(
/Sa#a ak in!in naik ke sana*1 kaa Tanka#a(
/Sa#a ju!a idak*1 ujar A&un! -e!o#o(
/Kalau &e!iu &iarlah sa#a dan Ki Puih Kela&u saja #an! memanja ke aas( Tuan
Tanka#a((( hara$ Tuan $er)a#a kesaksian Ki Puih Kela&u* &ah+a Har+ai ada di aas
siu* dalam !uha iu31
/"a!aimana su$a#a sa#a $uas* kalian &erdua se&a!ai $endekar &esar mem&a+an#a ke &a+ah01
an#a Tanka#a
/Usul #an! &aik*1 ujar Ki Puih Kela&u(
/"aik kalau &e!iu* kendai susah men#er!a$ Har+ai karena ena!an#a ena!a sean(1
/Kalau $erlu kia $in!sankan*1 kaa Ki Puih Kela&u(
/"iar aku #an! meneak ura darah $in!sann#a nani(1
Tanka#a $uas sekali( "aik dia mau$un A&un! -e!o#o* sama erheran'heran meliha dua
$endekar kesohor ini memanjai dindin! lem&ah iu &a!ai dua ekor )i)ak #an! salin!
&er$a)u(
Sei&a di &i&ir !uha* meman! dua $endekar iu a!ak kesulian* namun akhirn#a mereka
&erdua &erhasil masuk ke dalam !uha(
Koleksi KANG ZUSI
Gela$(
5an sun#i3 Tak ada anda na9as kehidu$an(
/Har+ai* dimana kau01 an#a Gumara lem&u* karena )uri!a &ah+a Har+ai &ersem&un#i(
Tak ada ja+a&an( Ki Puih Kela&u lalu memoleskan ludahn#a $ada se$uluh kuku jari
an!ann#a(
5an &ersinarlah kuku iu &a!aikan lam$u( 5an eran!lah keadaan dalam !uha iu( Namun
ak am$ak Har+ai dalam !uha #an! men#eramkan iu(
Gumara erhem$as malu( 5ia menaa$ ke +ajah Ki Puih Kela&u dan &erkaa. /Sa#a ak
$erlu urun la!i( Sa#a malu &eremu muka den!an dua oran! a+am iu( 8ran! a+am han#a
in!in &uki* &ukan in!in $enjelasan &eru$a alasan( Tuan urunlah ke &a+ah sendirian(1
/Tuhan marah $adamu karena jaminan ke$asian*1 ujar Ki Puih Kela&u(
/Sa#a harus hukum diriku sendiri* Sa#a akan &era$a seoran! diri di sini selama >?
hari* uan Guru(
Sa#a malu(((*1 dan Gumara menjauhkan dirin#a ke$ermukaan !uha iu* dan airmaan#a
&er)u)uran(
/,an!an &ersedih hai( Tia$ $endekar mesi kena uji*1 kaa Ki Puih Kela&u(
/Kalau &e!iu urunlah* Kaakan $ada mereka &erdua a$a #an! kia liha* se&a& anda
di$er)a#akan se&a!ai saksi( 5an sam$aikan salam maa9 sa#a ke$ada mereka &erdua(1
/"aik(1
/,u!a maa9 sa#a #an! ulus ke$ada Tuan Guru sendiri(1
/"aik*1 kaa Ki Puih Kela&u( Gumara masih men!!eleak ke)e+a( 5an Ki Puih Kela&u
urun den!an melun)ur $ada dindin! !uha iu(
/A$a #an! sa#a liha adalah se$eri dikaakan Guru Gumara*1 ujar Ki Puih Kela&u ke$ada
Tanka#a dan A&un! -e!o#o(
/Kami kuran! jelas*1 kaa Tanka#a(
/A$a #an! dikaakan Gumara adalah a$a #an! sa#a liha( Iulah keeran!an sa#a se&a!ai
saksi( 5an Gumara iu oran! #an! ulus* &isa di$er)a#a kaa'kaan#a(1
/,adi meman! suli mem&a+a Har+ai ke &a+ah01 an#a Tanka#a(
/4an! Tuan kaakan iu &eul*1 kaa Ki Puih Kela&u(
-alu di$e!an!n#a an!an Tanka#a dan an!an A&un! -e!o#o* dan &erlom$aanlah i!a
manusia di malam kelam iu di aas om&ak'om&ak &au alam sam$ai ke e$i lem&ah*
kemudian memanjai lem&ah den!an rin!an dan kemudian sam$ai di $u)uk lem&ah disam&u
oleh 5asa -aksana(
Kemudian mereka sam$ai ke rumah duka Tanka#a( 5an Tanka#a men!umumkan keeran!an $ada
oran! #an! mela#a. /U)a$an Gumara &isa di$er)a#a( "ukan Har+ai #an! men)ulik dan
memakan oak &a#i kami* a$i +ania edan #an! lain(1
Koleksi KANG ZUSI
/A$a anda idak eri$u01 an#a iseri Tanka#a(
/Kami mem&ukikann#a sendiri* Sekaran! $un Gumara masih dalam !uha unuk mem&ujuk
Har+ai urun a$i ak &isa*1 kaa Tanka#a(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode >
Amukan Pendekar Edan
Ta$i keeran!an Tanka#a iu ak men!hi&ur $ara i&u'i&u * &ukann#a in!in ahu sia$a
$endekar edan iu( Mereka ak memerlukan $en!usuan( Ta$i mereka memerlukan $enum$asan(
Keika &a#i Tanka#a diku&urkan* &an#ak oran! hadir ju!a anak'anak sekolah( Tanka#a
&er$idao .
/"a#i kami ini adalah kor&an kei!a $en)ulikan &a#i( Kemaian harus diiklaskan karena
hal iu $ekerjaan Tuhan Maha Kuasa( Ta$i kia #an! hidu$ ak &oleh men#erah( "an#ak
i&u'i&u di Kuma#an ini #an! ke&eulan &elum erim$a musi&ah* sekaran! ini dalam
keakuan( Kami hara$* &aik dari $ihak keamanan* mau$un dari $ihak dunia $ersilaan
akan mem&anu men!uran!i ke)emasan( Karena $endekar +ania memakan oak &a#i* sekali$un
$endekar iu &ukann#a Har+ai $ueri almarhum Ki Kara* namun kejadian ini ak le$as
dari rim&a $ersilaan #an! kia oran! a+am kuran! 9aham* Ke&eulan hadir $ada $emakaman
ini Ki Puih Kela&u* #an! mun!kin da$a menjelaskan )ara $enum$asann#a(1
/"aiklah sa#a sam&u u)a$an Tanka#a sekaran! ju!a*1 ujar Ki Puih Kela&u* Tia$ murid
ada !urun#a( Tia$ $ersilaan ada medann#a( Tak &isa disan!kal* +ania !ila #an! kejam
ini enu ada !urun#a( 7uma medan #an! dia $ilih ern#aa sesa( 4aiu &a#i ak
&erdosa( Sa#a se&a!ai oran! ua #an! di$er)a#a #an! ke&eulan memiliki &e&an ahlak
unuk menum$as kejahaan* akan menerima ke+aji&an ini( Ta$i kalian #an! men!aku a+am
$un jan!an len!ah( Tia$ !ela!a men)uri!akan* la$or $ada sa#a(1
Ke&eulan hari iu hari Kamis(
"esokn#a hari ,um@a* karena iu malam iu malam ,um@a Kli+on( "an#ak i&u'i&u
melem$arkan air &erkem&an! ujuh dalam kendi #an! di$e)ah di de$an rumah( "an#ak #an!
mem&akar sean!!i dan men#an( Ta$i malam ,u1ma Kli+on ini dirasa aneh( Se&a& sejak
+aku is#a anjin! &an#ak #an! melolon!(
/Sean sedan! &erkelilin! di sini*1 ujar l&u Ka&ulono(
I&u iu mendeka$i &a#in#a( 5an &a#in#a men#edo $uik eekn#a ama kua sehin!!a dia
merin!is(
Pak Ka&ulono duduk di $in!!ir em$a idur( 5i rumahn#a idak memasan! asa$ men#an aau
sean!!i( Ta$i dia mendadak &erkaa $ada iserin#a . /Se$erin#a sa#a merasakan &au
men#an(1
/Sa#a ju!a*1 ujar iserin#a merindin!(
/Sa#a merindin!* "u*1 kaa Pak Ka&ulono(
/Sa#a ju!a merindin!* Pak*1 kaa iserin#a( Suami iseri iu keakuan( Mereka sama'
sama men)emaskan san! &a#i( -alu san! suami &eran#a. 1Tadi $inu &elakan! ada kamu
kun)i01
/Ada(1
Koleksi KANG ZUSI
/;ah* keakuan kia kali ini mele&ihi keakuan $eram$okan sen!i %? ahun #an! lalu*1
kaa Ka&ulono(
/Tolon! $eriksa la!i $inu &elakan! dan de$an* Pak*1 ujar "u Ka&ulono(
/Ha0 Aku aku31 ujar san! suami( Suami iseri iu menaa$ $ada &a#i #an! sudah
mele$askan kemoan &i&irn#a $ada eek san! i&u* Mereka )emas* jan!an'jan!an malam ini
&a#i mereka jadi kor&an $en)ulikan(
/Sein!amu* masih ada &era$a &a#i la!i #an! &elum di)ulik di sini* "u01 an#a Ka&ulono
$ada iserin#a(
/Aku &ersama se&elas i&u lainn#a( Ti!a i&u sudah kena )ulik( 5an erakhir Pak Tanka#a
dan iserin#a keim$a musi&ah( Tadi $a!i &aru diku&urkan &a#in#a( "a!aimana $erasaan
kau* Pak01
/Aku san!si $ada anak ini*1 kaa Ka&ulono* lalu menundukkan ke$ala men)ium kenin!
&a#in#a(
/"au men#an la!i31 mendadak iserin#a seen!ah ke)u &eru)a$( 5an Ka&ulono mulai
ke&in!un!an(
/4a* &au men#ann#a he&a*1 kaa Ka&ulono(
/,an!an'jan!an $endekar edan iu sedan! men!elilin!i rumah kia*1 kaa san! iseri(
/Mari kia men#erah saja*1 ujar san! suami* #an! mandi kerin!a dan merasakan la!i &au
men#an(
-alu &au kem&an!(
/"au kem&an! ma#i* "u* a$a kau rasakan01 an#a san! suami( "u Ka&ulono memejamkan
maa* dan mulai menan!is. /4a* &au kem&an! la!i* &au kem&an! ma#i( Kurasa* $en)ulik
&a#i ini &ukan manusia( Ta$i oran! halus* Pak(1
/Kia jan!an idur* "u( "au men#an dan kem&an! semakin men#en!a*1 kaa suamin#a(
Keika keduan#a merindin! n!eri* mendadak mereka salin! &eraa$an muka(
Keduan#a meloo n!eri3 Mereka menden!ar ada oran! melan!kah di &elakan! da$ur(
/;ah* iu dia ru$an#a* "u( Kini !iliran &a#i kia*1 ujar Pak Ka&ulono* mulai
men)u)urkan air maa3
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode A
Amukan Pendekar Edan
Suami iseri iu salin! &erdeka$an sem&ari mendeka$i san! &a#i( Ti&a'i&a erden!ar
keukan $inu di &elakan!(
/Aduh* "u3 Iu dia*1 ujar san! suami* #an! le&ih n!eri dan merindin!( Ta$i iserin#a
&erkaa le&ih sa&ar. /Ta$i mun!kin saja iu &ukan $en)ulik( Mun!kin iu ean!!a kia(1
Pinu iu dikeuk la!i( "u Ka&ulono mem&eranikan diri &eran#a. /Sia$a #an! n!eok
$inu iu01
Kali ini &elum keden!aran sahuan( 5an san! suami &erkaa. /,an!an an#a la!il Iu
$asi $endekar edan $en)ulik31
Koleksi KANG ZUSI
Keduan#a e!an!( Pinu iu dikeuk'keuk la!i* sam$ai "u Ka&ulono mem&eranikan diri
&eran#a.
/Sia$a n!eok iu31
/Sa#a(1
/Sia$a01
/Har+ai* sa#a haus( Sa#a la$ar*1 erden!ar sahuan(
"u Ka&ulono se!era mendeka$i &a#in#a* /Aduh* nak* kau akan )elaka* nak(1
Menjerilah* "u* su$a#a keahuan oran!*1 kaa san! suami(
/Kaulah* Pak(1
/Suaraku ak mau keluar(((*1 ujar Ka&ulono(
/Aku la$ar((( "uka((( "uka* (((*1 erden!ar suara( Pak Ka&ulono !emearan* ju!a
iserin#a( 5an karena mereka ak mau mem&uka* ru$an#a $inu iu ak dikun)i( Pinu iu
er&uka((((
Sau sosok +ania den!an ram&u erurai* &eron!ka melan!kah masuk( "u Ka&ulono
&iar$un n!eri mendeka$i anakn#a* meman! #akin iu enun#a Har+ai anak Ki Kara( ,u!a
san! suami masih sem$a men!in!a +ajah iu(
Suami iseri #an! keakuan iu meren!ek(
/,an!an am&il anak kami((( jan!an<(1
/Aku la$ar*1 ujar Har+ai #an! ram&un#a kusu masai* &eron!ka( Har+ai semakin maju(
Ada kein!inan menjeri( Ta$i "u Ka&ulono ak kuasa( Suaran#a er)ekik sendiri si
keron!kon!an( Pak Ka&ulono sudah $asrah( Tu&uhn#a &asah &ermandi kerin!a( Namun dia
men)o&a mem$erkua &ain den!a mem$erhaikan !erak'!erik Har+ai( Har+ai &erdiri di
am&an! $inu kamar den!an &ola maa men!erikan( 5ia men#erin!ai( 2asan#a se$eri
men!ini$ &a#i #an! dideka$ &u Ka&ulono(
5alam kee!an!an &e!iu* Har+ai masih saja &erdiri* men#erin!ai mne!erikan(
/Iu a$a #an! dideka$0 Makanan01 an#a Har+ai(
/Aduh jan!an<jan!an<dia<kalau kau la$ar* am&il a$a saja makanan di meja iu31 Har+ai
meliha unjuk &u Ka&ulono( -alu dia keheranan mundar'mandir men!elilin!i meja( "e!iu
uu$ nasi dia &uka* lan!sun! saja dia an!ka &akul nasi dan dia laha$ makan nasi iu
an$a men#ua$* mulun#a se$eri mulu &a&i #an! makan am$as dedak(1 5an dalam sekeja$
maa nasi se&akul iu ha&is( Sisa nasi iu masih ada di $in!!ir &i&ir(
Suami iseri iu masih e!an!* ak men#aksikan $er&uaan Har+ai( -allu mereka
&erdeka$an la!i meliha Har+ai melinas $inu( Ta$i dia erus melan!kah sam$ai keluar
rumah(
5an sen#a$lah3
-e!alah hai suami iseri iu( San! iseri &erkaa . /A#oh se!era uu$ $inu &elakan!
iu* Pak31
Koleksi KANG ZUSI
/Aku &elum $asi dia sudah $er!i*1 ujar san! suami(
/Kalau &e!iu deka$i &a#i ini* Pak*1 kaa san! iseri(
Ka&ulono men!!anikan $osisi iserin#a( 5ia mendeka$i &a#i( 5an +ania iu menjadi
&erani urun dari em$a idur lalu ke &elakan!( Meman! den!an na9as #an! me!a$'me!a$
dia melan!kah menuju $inu(
-alu diuu$n#a den!an kemam$uan kila( 5an lalu dia lari n!a)ir masuk kamar dan
men!hem$as den!an na9as erhem$as $ula( Keesokan $a!in#a* di de$an kanor $olisi
&erekuk luulah Pak Muja&ir den!an meraa$. /Pak* olon!lah3 Anak kami di)ulik +ania
!ila iu su&uh adi dan &elum keemu(1
Ti!a $olisi men!ikui Pak Muja&ir seelah men)aa $roses Ber&al( 5an &a#i #an!
er)ulik iu ern#aa diaruh di&alik $a!ar &am&u sumur diuu$i karun!( Ke$alan#a
kero+ak* &olon!( 8akn#a sudah disada$ san! $en#ada$(
/Kami adi malam ke&eulan meliha +ania edan iu*1 ujar seoran! anak muda(
/"a!aimana ru$an#a01
/2am&un#a kusu( "eron!ka( 5an meman! miri$ Kak Har+ai anakn#a Ki Kara*1 kaa anak
muda iu(
/Kia harus mina &anuan Guru Gumara*1 kaa lenan $olisi ,arusi(
/5ia sedan! &era$a di !uha*1 ujar Ki Puih Kela&u #an! diminai men!an!ka &a#i ke
dalam rumah( 5alam ke&in!un!an &e!iu* Ki Puih Kela&u &erkaa $ada suami iseri #an!
&erduka. /"iar aku jem$u Gumara nani malam31
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode C
Amukan Pendekar Edan
Ki Puih Kela&u i&a'i&a men#adari* &ah+a idak ada !una#a menemui Gumara( 4an! le&ih
$enin! la!i menemukan $urin#a sendiri* Pia -oka( 5ia akan &er$e!an! $ada u)a$an Ki
,en!!er &ah+a saa ini dia lah sau'saun#a di Kuma#an se&a!ai Harimau erua( 5an
karena iu harus memikul an!!un! ja+a& a$a&ila keka)auan erjadi aki&a kejadian #an!
men#ere'n#ere nama dunia ke$endekaran(
Malam ini dia rem&u! den!an 5asa -aksana* muridn#a(
/Sia$kan kuda dua ekor unuk kau dan unuk sa#a( Kia harus menemukan Pia -oka den!an
)ara a$a$un( Se&a& &e&era$a &uki sudah jelas &ah+a Har+ai den!an ilmu sean #an!
mem&ua dia !ila ini sudah n!a+ur( Tidak &oleh erjadi la!i dia men#edo oak &a#i di
Kuma#an ini( Karena 7uma Pia -oka #an! &isa men#em&uhkann#a maka kia harus )ari Pia
-oka sam$ai keemu*1 demikian ujar Ki Puih Kela&u(
Koleksi KANG ZUSI
5en!an $auh 5asa -aksana $er!i ke rumah -urah( -urah enu saja den!an senan! hai
meminjamkan dua ekor kudan#a* kuda jenis Sum&a+a #an! e!a$(
Harusn#a ke&eran!kaan iu di ren)anakan le+a en!ah malam(
Tea$i di rumah keluar!a A#oman "ura+a sedan! erjadi ke!aduhan( Seoran! +ania den!an
ram&u kusu masai memasuki rumahn#a unuk men)ulik &a#i( 5an ern#aa A#oman &erani
melakukan $erla+anan( ;ania mendadak mau mem&unuh A#oman sehin!!a A#oman &ereriak(
Keika iu masuklah sau +ania la!i #an! keadaan ram&un#a le&ih men!erikan( ;ania
ini dikira A#oman adalah kom$loan +ania $erama( Tea$i mendadak +ania #an! mun)ul
iu men!!earkan suaran#a miri$ auman harimau(
/A#oh $ulan!kan &a#i iu* kalau idak urunan Ki Kara akan menerkammu31
;ania $en)ulik iu memulan!kan &a#i $ada A#oman "ura+a #an! sedan! keheranan(
/Sia$a kamu01 an#a +ania $en)ulik(
/Aku Ki Har+ai* $uri Ki -e&ai Kara #an! selalu men!uni kamu men)ulik dan memakan
&a#i'&a#i di sini( Kuran! ajar3 Keluar kau* $erlihakan $adaku ilmu kau31
A#oman "ura+a ern!an!a heran(
5an le&ih heran la!i keika dilihan#a oran! kusu masai #an! men!aku Ki Har+ai iu*
men#ere +ania $en)ulik keluar rumah A#oman "ura+a( A#oman "ura+a erkesima lalu
men#erahkan &a#in#a $ada iserin#a(
A#oman keluar rumah meliha kejadian #an! menakju&kan3
5ua $endekar +ania sedan! adu kekuaan dalam ke!ela$an malam( Tidak jelas &a!in#a la!i
mana #an! Ki Har+ai mau$un la+ann#a(
Ki Puih Kela&u mau$un 5asa -aksana sudah &erada diem$a kejadian karena ada oran!
#an! mela$orkan $adan#a( Ta$i &a!in#a &elum jelas sia$akah dua $endekar +ania iu( la
kuair* salah seoran! dianara #an! dua iu adalah Pia -oka $urin#a sendiri( Maka dia
se!era &ereriak. /Pia -oka Hai'hai men!hada$i la+an31
Ki Har+ai &arusan saja melakukan endan!an &er&alik sehin!!a +ania $en)ulik iu
ersun!kur(
Mun!kin $in!san(Har+ai lalu &erdiri e!a$ dan &erkaa ke arah Ki Puih Kela&u. /Sa#a
&ukan Pia -oka3 Sa#a Har+ai3 Sa#a idak men)ulik &a#i(1
Ki Puih Kela&u er)en!an!( -e&ih er)en!an! la!i dia meliha &ea$a )ekaann#a Har+ai
menan!kis seran!an mendadak dari +ania ak dikenal #an! jadi la+ann#a iu(
Semenara erjadi $er!umulan seru* A#oman "ura+a mendekai Ki Puih Kela&u dan &erkaa.
/Tuan !uru* kia sudah salah uduh( -a+an Har+ai iulah $en)ulik &a#i #an! se&enarn#a(
"a#i sa#a ham$ir saja &erhasil diram$asn#a* unun! di&ela oleh Har+ai31
/Ha01
/Sa#a idak &erdusa*1 ujar A#oman "ura+a(
Koleksi KANG ZUSI
Ki Puih Kela&u lan!sun! erjun ke arena* seelah da$a mem&edakan mana #an! Har+ai
dan mana #an! &ukan( "edan#a )uma $ada ika ke$ala( 4an! $akai ika ke$ala iu la+ann#a
Har+ai(
Ki Puih Kela&u lan!sun! memulai den!an jurus harimau men!iari la+an( 5ia kemudian
men!ham&ur den!an )akar eruju $ada sasaran #an! ke&eulan sedan! mundur men!am&il
kuda'kuda unuk men#eran! Har+ai( Ser!a$an iu men!enai kedua &ahu la+ann#a* #an! lia
an!!uh memuar &adan dan menjun!kirkan Ki Puih Kela&u* Tea$i den!an &erkele&a Ki
Puih Kela&u sudah menjelma jadi harimau* ini keahuan keika ekor harimau iu men!i&as
dan mem&eli leher +ania $en)ulik iu( ;ania $en)ulik iu menjeri lanan!(
San! harimau idak mem&eri am$unan la!i( 5ia men)ekikn#a erus kendai den!an li!a
sekali +ania $en)ulik &erjun!kiran( Tam$ak $er!umulan iu makin melemah dan melemah(
-alu men!aumlah suara dahs#a( Ta$i kemudian oran! meliha Ki Puih Kela&u #an! sudah
&erdiri Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode D
Amukan Pendekar Edan
/5imana Ki Har+ai 01 an#a Ki Puih Kela&u(
"arulah oran! menjadi sadar dan men)ari dimana Har+ai( Tern#aa Har+ai idak am$ak
la!i(
Ta$i idak ada #an! ahu* &ah+a Har+ai &arusan saja &i)ara den!an isri A#oman "ura+a(
Kaan#a
. /Unun!lah &a#imu selama* "u( 4an! selama ini men)ulik adalah murid'murid Ki Kem&ar
saja(
5ia &arusan mun)ul men)ari man!sa karena men!eahui ke$ala anak i&u ku)irn#a i!a( Nah*
selama in!!al(1
/Kemana kau* Har+ai01
/Sa#a akan melanjukan $erjalanan* "u(1
/A$a kamu $erlu $akaian #an! &aik01
/Ini )uku$*1 kaa Har+ai
-alu ia men!ham&ur &a!ai roke dan melon)a dari $ohon ke $ohon an$a dikeahui oran!(
5i la$an!an* Ki Puih Kela&u masih &eran#a la!i $ada 5asa -aksana . /Sudah kamu
emukan Har+ai* 5asa01
/"elum*1 ujar 5asa -aksana* /Ta$i &arusan sa#a &aru di&eriahu seseoran! &ah+a ada
+ania #an! melon)a dari $ohon ke $ohon* erus ke arah selaan(1
/Ah* sa#an! dia &e!iu &erjasa a$i erle$as &e!iu saja*1 ujar Ki Puih Kela&u(
Sian! iu &an#ak oran! #an! menononi ma#a #an! masih erka$ar di la$an!an iu(
Se&a!ian &esar mukan#a &a&ak &elur( Memar( Ta$i &ahu dan dadan#a ko#ak &er&ekas
)akaran( Nama Ki Puih Kela&u di&i)arakan seharian iu( 5an mun)ullah A#oman "ura+a
mem&a+a &eria( 5ia men)eriakan Har+ai men!u)a$kan selama in!!al ke$ada iserin#a(
/4an! er$enin!* iseri sa#a $un#a kesan Har+ai idak !ila*1 ujar A#oman "ura+a(
Koleksi KANG ZUSI
/Meman! &e!iu ada $ersilaan( Pen!erian edan dalam diri $endekar #an! sedan!
menunu ilmu &er&eda den!an oran!'oran! !ila &iasa( Kini er&uki &ah+a Ki ,en!!er
&enar( Iu di&a)an#a $ada Kia& Tujuh #an! aseli* #aiu* ada dianara urunan Ki Kara
harus melakukan rim&a edan &a!ai salah sau !odokan ka+ah )andradimuka( Ta$i #an! le&ih
$enin! la!i adalah kesaksian sa#a men!enai &ajin!an $ersilaan #an! &aru ku&unuh*
A#oman31
/Kesaksian a$a #an! Tuan Guru liha01
/4an! elah ku&unuh iu adalah N#i Kem&ar(1
/N#i Kem&ar iu sia$a* Tuan Guru01 an#a A#oman "ura+a(
/Iseri Ki Kem&ar( Ki Kem&ar adalah dua oran! !uru ilmu i&lis #an! $ade$okann#a ada di
"uki Kem&ar( Ilmu iu aneh( 5ua anak kem&ar #an! kemudian dise&u Ki Kem&ar* menunu
ilmu a$i dia harus men)ari iseri #an! erdiri dari dua &a#i kem&ar +ania<<<<<<( -alu
men!em&aralah dia kemana'mana meliha i&u'i&u #an! &aru melahirkan &a#i( Tia$ i&u #an!
&aru melahirkan &a#i sau &ukan kem&ar lalu di)ulik dan dimakann#a &enakn#a( Sam$ai
kemudian diemukan i&u #an! melahirkan &a#i kem&ar( -alu Ki Kem&ar men#erahkan &a#i
kem&ar iu ke$ada san! !uru( Menjelan! &a#i'&a#i iu menjadi anak $era+an* +aku iulah
dua $emuda kem&ar iu mem$erdalam ilmu i&lisn#a( Seelah dua &a#i kem&ar adi jadi
$era+an* lalu dika+ini(
Ta$i dua'duan#a mandul( Ki Kem&ar mai* #an! in!!al adalah N#i Kem&ar( 5ua $en!anu
ilmu i&lis ini akhirn#a menamakan dirin#a ju!a Ki Kem&ar( Iulah )eria #an! kuden!ar(
Ta$i sekaran! sudah menjadi ken#aaan &ah+a sau dari $endekar #an! kejam ini sudah
mai( Kukira Har+ai* $er!i unuk men)ari Ki Kem&ar #an! sau la!i( Mudah'mudahan
&e!iu( Namun kasihan* dia masih dalam keadaan !ila( Karena iu kia ea$ $erlu
men)ari Pia -oka(1
/Sa#a akan men!a+al Tuan*1 ujar 5asa -aksana(
/Tenu( Ini &a!ian dari maa $elajaranmu dariku31 kaa Ki Puih Kela&u(
Ke&eran!kaan Ki Puih Kela&u kali ini an$a rahasia(
Se&a& -urah sudah memerinahkan $enduduk Kuma#an unuk mele$as &eliau( "eliau dian!!a$
&erjasa sekali( Meman! selama ini nama &eliau kuran! kesohor se&a& erhim$i oleh
keenaran almarhum Ki -e&ai Kara(
5ua ekor kuda merin!kik( -alu Ki Puih Kela&u &erkaa. /Aku jamin* selama aku
men!em&ara(
idak ada $endekar &usuk #an! &isa men!a)au Kuma#an( -udahku akan kuin!!alkan di &umi
desa ini((((1 &eliau meludah ke em$a jurusan* kemudian men!aakan /Selama in!!al31
/Selama jalan* Tuan Guru31 suara $enduduk !e!a$ !em$ia(
Suara dera$ kaki kuda iu kemudian menjauh ke arah selaan* Kuda'kuda iu menero&os
semak &elukar* dan keika i&a di$er&aasan &eliau &erkaa $ada 5asa -aksana. /Kia ke
"uki A$i(1
/5imana dan sia$a di sana* Ki Guru01
/Aku elah $uluhan ahun idak jum$a den!an Ki Sur#a Pinani di "uki A$i( A!akn#a Pia
-oka mem$erdalam ilmun#a di sana*1 ujar Ki Puih Kela&u(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode 8
Amukan Pendekar Edan
Koleksi KANG ZUSI
Kuda'kuda iu men#e&eran!i sun!ai dan mem&elah sun!ai iu den!an &elahan #an!
men!a!umkan se$eri keika Na&i Musa mem&elah -au Merah(
Te$a keika dua ekor kuda #an! diun!!an!i Ki Puih Kela&u dan 5asa -aksana iu
mendaki "uki Merah iu* maka mun)ullah di sore iu seekor harimau ua* sehin!!a Ki
Puih Kela&u se!era &erkaa $ada 5asa -aksana. /5asa* a#oh )e$a urun( Kia disam&u
oleh seoran! Guru "esar(1
Mereka urun dari kuda( -alu Ki Puih Kela&u &erkaa $ada 5asa -aksana den!an e!as.
/Tununlah kudaku ke aas(1
5asa -aksana den!an )ekaan menunun kuda menaiki &uki* Ki Puih Kela&u men!!eram*
lalu menjelma menjadi seekor harimau( 5ua harimau salin! &erhada$an( 5an kemudian
salin! &er!ula'!ulaan jun!kir &alik3
Ta$i((( enu idak ada #an! kalah dan #an! menan!( Iulah u$a)ara rindu anara
se$er!uruan(
5an kemudian* kemudian sekali* kedua'dua harimau #an! sudah salin! kan!en iu sudah
menjelma kem&ali se&a!ai dua $endekar Ki "ua#a Pinani dan Ki Puih Kela&u3
/Anakmu sudah kulaih &aik31 kaa Ki Sur#a Pinani(
/5ia ada di sini sekaran! ini31
/Ha01
/5ia ada di sini01
/Kau jan!an men!i!au( Aku han#a melaihn#a sam$ai Ilmu A$i( Selanjun#a ia harus
men)arin#a sendiri( ,adi kedaan!anmu ke $ade$okan "uki A$i ada kaiann#a den!an Pia
-oka01
/4a* Ki Sur#a Pinani1
/Tenu ada sesuau #an! $enin!*1 kaa Ki Sur#a Pinani(
-alu Ki Puih Kela&u diajak memasuki $ade$okan( N#i Sur#a Pinani mun)ul mem&a+a
minuman(
Minuman madu(
/Ada &eria sedih dari salah sau saudara kia #an! sudah almarhum(1
/Har+ai $ueri Ki Kara01 an#a Ki Sur#a Pinani(
/"eul( 5ia dalam keadaan !ila(1
/Meman! &e!iu #an! aku den!ar dari Ki ,en!!er*1 ujar Ki Sur#a Pinani(
/Anakku iu meman! keras ke$ala(1 kaa Ki Puih Kela&u(
Koleksi KANG ZUSI
/"ukan dia #an! keras ke$ala* Ki Puih Kela&u( Tea$i seia$ $endekar #an! akan
men)a$ai kemaan!an sein!ka Guru* $erlu melalui &er&a!ai )o&aan( A$a &edan#a den!an
keadaan kia dulu* se&elum kia dis#ahkan jadi harimau( "ukan &e!iu01
Ki Puih Kela&u meminum madu iu la!i( "eliau lalu &erkaa. /"ea$a$un ju!a* seidakn#a
kedaan!an sa#a ini unuk men!u)a$kan erimakasih( Kalau Pia -oka idak &ermukim di
sini sekaran!* iu meman! sudah suraan31
/"ahkan dia menolak men!o&ai ke!ilaan Har+ai adalah suraan( Semua sudah sa#a &a)a
kem&ali dalam Kia& Tujuh( Ke!ilaan Har+ai ini $un sudah suraan( Mereka me+arisi
Kia& Tujuh han#a se&a!ai suau lom$aan ke jurus de$an( 5i de$an mereka iu sedan!
menun!!u suau Kia& #an! le&ih he&a dari Kia& #an! kia +arisi( 4aiu Kia& Harimau
Puih( Semo!a anak urunan #an! me+arisi kia& iu kelak )uku$ a&ah dan &ukann#a
&er)erai &erai31
Ki Puih Kela&u menun!!u ha&isn#a +ejan!an Ki Sur#a Pinani( "aru dia kemudian &erkaa.
/,adi dunia $ersilaan ini masih akan &erlanju01
/Akan &erlanju erus( seirama den!an $ersenjaaan nuklir dan roke( "edan#a* roke
idak $un#a rohani( Ta$i seoran! $endekar memiliki rohani( Memiliki ruh( 7o&a uan
$ikirkan* sia$a #an! mendoron! uan ke "uki A$i ini jika &ukan ruh $endekar0 Han#a
mem&uan! +aku(1
/Karena ikaan &ainku den!an Ki Kara*1 ujar Ki Puih Kela&u* /Aku kasihan meliha
Har+ai men!em&ara dalam ke!ilaan( Sedan!kan kun)i o&an#a ada di an!an anakku* #an!
se&enarn#a mam$u men#em&uhkan Har+ai(1
/Kini Ki Guru ak $erlu risau la!i*1 ujar Ki Sur#a Pinani* /Semua soal sudah ada
aanann#a dan ada #an! Menaa( ,adi &ukan idak mun!kin &ah+a !ilan#a Har+ai an$a
suau ke$erluan(1
Kaa'kaa oran! &ijaksana dan ari9 meman! selalu er&uki ke&enarann#a( 5alam
$erjalanan mau $ulan! ke Kuma#an* Ki Puih Kela&u dan 5asa -aksana harus &er&elok ke
desa Serunai karena e&in! kulon runuh(
5esa Serunai dalam keadaan e!an!3 Seoran! $endekar +ania sedan! men!o&rak'a&rik desa
iu dan elah mene+askan se&elas oran! $enduduk( Padahal* desa ini $ernah men!alami
&en)ana he&a keika kehilan!an seraus oran! #an! er&aik se&a!ai um&al dan man!sa
ilmu i&lis(
Penduduk keakuan* meraa$* menjeri dan menan!is3
Ki Puih Kela&u &erkaa $ada 5asa -aksana. /Kau a+asi keadaanku di sini3 Ini enu
$endekar !ila #an! &ikin !ara'!ara31
/"aik* Tuan( Tuan akan sa#a a+asi erus31
-alu men!ham&urlah Ki Puih Kela&u keudara den!an suara auman #an! seram( 5ia sudah
sekele&aan ahu* &ah+a sau $er!uruan si9a i&lis sedan! melakukan keEaliman di desa
Serunai(
Harimau ua iu se!era men)akar seoran! $endekar #an! mau menelanjan!i seoran! !adis
#an! diseren#a dari dalam rumah(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode F
Amukan Pendekar Edan
Koleksi KANG ZUSI
5en!an )akarn#a diko#akn#a $endekar sinin! iu sehin!!a u&uhn#a &enar'&enar er&elah
dua* ke)uali ke$alan#a3
Sekeika iu ju!a erden!arlah suara !emuruh kaki kuda men!hilan! menuju ke en!!ara(
/Sekaran! aku ahu*1 ujar Ki Puih Kela&u* /"ah+a #an! melakukan kejahaan ini sama
den!an #an! di Kuma#an( Kem&arann#a N#i Kem&ar( Ter&uki mereka menuju ke "uki Kem&ar
iu(1
/Sa#a akan memeriksa #an! in!!al(1 ujar 5asa -aksana(
/4an! in!!al )uma sau iulah( 4an! sudah mam$us sa#a ko#ak adi dan iu )uku$ menjadi
maa $elajaran &a!i Kem&aran l&lis iu(1
/Kia $ulan! sekaran!* Tuan Guru301
/Kia minum uak dulu di sini( Tuak di sini san!a enak karena di)am$ur sari madu*1
Ta$i di a+al malam iu* +arun! sudah uu$ sejak mun)uln#a eror N#i Kem&ar( 2umahG
rumah $un sudah erkun)i(
Ki Puih Kela&u men!euk $inu se&uah +arun! #an! uu$( Pemilikn#a* Tola keakuan(
/Sa#a Ki Puih Kela&u &ukan oran! jaha( Sa#alah #an! sudah men!usir $enjaha dari
"uki Kem&ar adi*1 Ki Puih Kela&u menjelaskan( -alu a!ar le&ih me#akinkan $emilik
+arun!* &eliau menam&ahi6 /Sa#a sudah lama merindukan minuman uak Serunai #an!
nikma(1
Tola menoleh $ada iserin#a( Iserin#a men!an!!uk(
-alu Tola mem&uka $inu( Ki Puih Kela&u mem&un!kuk diikui oleh 5asa -aksana(
/Ini muridku( Kami ke&eulan le+a ke sini keika kami menden!ar desa ini dilanda
keakuan( Ta$i $er)a#alah* mereka ak &erani kem&ali ke sini la!i( "oleh kami duduk01
/Silahkan Tuan Guru*1 ujar Tola(
Ki Puih Kela&u &ersama 5asa -aksana duduk den!an so$an(
/Tuak $anas #a301 ujar san! Guru(
/"aik* Tuan(1
Sem&ari menikmai minuman uak $anas #an! seda$ iu* Ki Puih Kela&u &eran#a. /Sudah
&era$a kali N#i Kem&ar men#eran! desa kalian01
/Ini #an! kedua( Ta$i unun!lah #an! $erama mereka da$a diusir oleh $endekar sinin!
#an! men!amuk(1
/Kenalkah kalian $endekar edan iu01 an#a Ki Puih Kela&u(
Koleksi KANG ZUSI
/Kami men!enaln#a( Seahu kami dulu dia melaih sila di sini* )uma saja sila iu
mun!kin sila sesa( Seraus $enduduk semuan#a mai keika diajakn#a men#er&u 5esa
Sur#a Mulih* &e!iu$un kuda'kuda semua mai( 5an lima $en!a+aln#a hasil )ulikan dari
desa Tulus $un mai( Mereka men#er&u &ersama Ki 2oan(1
/Se&enar nak*1 ujar Ki Puih Kela&u sera#a men!hiru$ uak* /Kamu kaakan Ki 2oan
erli&a &ersama Har+ai01
/4a( Kami selalu akan men!enan! duka)ia iu( Ta$i keika Ki Kem&ar men!o&rak'a&rik
desa Serunai* jusru Ki Har+ai* dalam keadaan sinin!* mun)ul mem&ela kami dan elah
diusirn#a $ara $enjaha iu ke en!!ara(1
/,an!an in!a se!ala #an! &uruk men!enai Ki Har+ai( In!alah #an! &aik'&aik saja #an!
$ernah dia sum&an!kan unuk menenramkan hai kalian( Tan$a &anuann#a* enu sudah
diha&isi desa kalian ini31
/"ahkan mereka sudah mem&akar dua rumah*1 ujar Tola(
/Sun!!uh jaha ilmu i&lis Ki Kem&ar( Ta$i jika kami nani melanjukan $erjalanan* aku
ada $esan unuk Har+ai(1
/Melanjukan $erjalanan *Tuan Guru0* an#a Tola(
/Tuan jan!an menin!!alkan desa kami dulu* Tuan Guru3 Kami mohon san!a* karena kami
aku dan sudah idak &isa idur sejak seran!an $erama( Mereka kejam dan &erin!as*1
ujar iseri Tola(
/Ta$i aku ak &isa menunda(*1 ujar Ki Puih Kela&u( /Se&a& aku$un sedan! men)ari
$ueriku(1
/Ah* Tuan Guru( Kami kira Tuan Guru mau &ermukim di desa kami a!ak le&ih lama*1 ujar
Tola(
/Kami &uuh ada $endekar #an! melindun!i kami*1 kaa iseri Tola( -alu Ki Puih Kela&u
menoleh $ada 5asa -aksana(
/Pahamkah kau men!a$a aku meliha +ajahmu* 5asa01 an#a san! Guru(
/Sa#a $aham* Tuan(1
/Kalau &e!iu sia$kan kudaku( "iar aku sendiri #an! $er!i( 5an kau kuii$kan amana*
a!ar menjadi anak $anah $erama jika $ara $en!a)au iu daan! ke sini*1 ujar Ki Puih
Kela&u den!an nada akEim(
5asa -aksana &erdiam sejenak( Tola &eran#a .1,adi $endekar muda inikah #an! akan
mem&ela kami01
/Kuulan!i .5ia akan menjadi anak $anah $erama #an! melesa unuk menan!kis seran!an
N#i Kem&ar( ,elas01
/2i&uan erima kasih* Tuan*1 ujar Tola #an! lan!sun! memeluk den!kul Ki Puih Kela&u(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode %?
Amukan Pendekar Edan
Koleksi KANG ZUSI
5an dalam $erjalanan &erkuda menin!!alkan desa serunai di lem&ah &a+ah sana #an! selama
ini ak dikenaln#a* erden!ar suara jeri $ekik manusia( Suara iu di&a+a oleh an!in
dari lem&ah &a+ah sana iu( Ta$i Ki Puih Kela&u men!alami kesulian den!an kudan#a(
"eliau meliha e&in! ini erlalu )uram( Namun &eliau sudah mendu!a* $asilah jeri
$ekik manusia di &a+ah iu enun#a karena mun)uln#a san! $en!a)au la!i( ,an!an'jan!an
N#i Kem&ar la!i3
Padahal #an! mem&ua $enduduk desa ke)il iu menjeri &ukanlah karena mereka #an!
eran)am(
Tea$i mereka &elum $ernah men#aksikan suau $erkelahian #an! &e!iu seru sema)am
sekaran! ini(
Keika iu maahari akan er&i( Gerom&olan N#i Kem&ar &aru akan memasuki desa iu*
namun sudah di)e!a oleh seoran! $endekar +ania )om$an!')am$in! den!an se$asan! $edan!
di an!ann#a(
-ima &elas ekor kuda merin!kik( Keika iulah Har+ai men)e!a $ara $en!a)au iu* #an!
menuru $ara saksi maa di desa iu* semula idak men!!unakan $edan!n#a( Pendekar
+ania iu lan!sun! melon)a ke udara* den!an &un#i auman harimau* namun dia &ukan
harimau3 5ia an$a $edan!* a$i mela#ani la+an den!an an!an koson!3
Mereka ju!a heran sejak ka$an $endekar +ania iu menda$akan $edan!( Se&enarn#a hal
iu erjadi dalam sekele&aan( 5ena!n jurus kesinin!an* dia men!amuk menerkam* a$i
kemudian diki&askan oleh N#i Kem&ar* dan erjun!kirlah dia ke semak dalam keadaan ak
&erda#a( Mendadak dia menden!ar suara &erseru . Har+ai3 Surandar31
5ua $edan! mela#an! &a!ai kilaan di su&uh hari iu<<<((lan!sun! dian!ka$ !a!an!n#a
oleh Har+ai( 5en!an dua $edan! iulah $erem$uran iu dila#ani oleh $endekar sinin!
#an! num$an! men!ina$ di desa ke)il iu(
Mereka semua erka!um'ka!um( 8ran! #an! num$an! men!ina$ selama i!a malam an$a makan
iu ern#aa seoran! $endekar #an! luar &iasa* Mereka ini$ dari )elah rumah &am&u
mereka &ea$a dua $edan! iu mela#ani om&ak'om&ak #an! mela#an! dan melese ak jadi
men!enai u&uhn#a(
N#i Kem&ar $enasaran( 5ia men!ham&ur keudara* dan den!an ka#u &ula lima hasa iu
se&a!ai senjaan#a((( dia menjauhkan diri ke &umi lalu memuar u&uhn#a( Ki Har+ai
jusru masuk di anara $uaran ka#u &ula iu a!ar dua $edan!n#a &erhasil mem&a)ok
u&uh la+ann#a( Ta$i ia$ $edan! iu men!enai* lalu mem&al( 5an mem&al erus sehin!!a
Har+ai )e$a melon)a ke luar dari $uaran ka#u &ula di an!an N#i Kem&ar( Pedan! iu
kini di!unakann#a unuk mem&a)ok ka#u &ula iu* Maa $edan! Surandar iu lan!sun!
masuk ke ka#u &ula iu* dan di sinilah eruji keram$ilan $endekar( Ka#u &ula #an!
di$e!an! N#i Kem&ar* dan $edan! #an! sudah &erkai den!an ka#u &undar iu* #an!
!a!an!n#a di$e!an! era oleh Har+ai* mem&ua keduan#a harus salin! Hmem&anu
keseim&an!an@ a!ar jan!an erkena )elaka(
2u$an#a maa $edan! Surandar iu masuk &e!iu dalam ke ka#u &ula iu sehin!!a dua
$endekar #an! sama kua iu salin! mem&anin!kan diri ke anah a!ar senjaan#a idak
le$as( Har+ai men!i&askan Pedan! Surandar #an! sau la!i* #an! di an!an kiri a!ar
men!enai ke$ala N#i Kem&ar(
"e!iu $edan! iu men!enai kenin! N#i Kem&ar* ern#aa han#a &un#i lo!am melenin! saja
#an! keden!aran(
Koleksi KANG ZUSI
Makin lama ke!esian dua $endekar #an! &erahan meme!an!i senjaa sera#a men#eim&an!kan
diri dalam jum$alian iu((( semakin kua* sehin!!a #an! jusru er&on!kar adalah
anah'anah sekiar(
"ahkan &ekas ela$ak kaki kedua $endekar iu mem&ua &olon!an &ekas di anah(
Anak &uah N#i Kem&ar ada #an! idak &isa menahan diri( 5ia erjun den!an ke&eranian
i&lis memasuki $erem$uran seru iu* se&a!ai oran! kei!a( Ta$i $ukulan on!ka &ula
anak &uah ini dian!kis oleh $edan! di an!an kiri Har+ai3 Pedan! iu melen!ke
memasuki on!ka &ula iu((((
Anak &uah N#i Kem&ar ini sial( 5ia luma erinjak jum$alian kaki Ki Har+ai dan kaki
N#i Kem&ar sendiri(
Tu&uhn#a han)ur( Keika iu $ulalah seekor kuda men#eruduk dari arah kulon Ki Puih
Kela&u men!aum sera#a men!ham&urkan diri ke udara* dan dia elah menjelma menjadi
harimau la$ar(
5ua )akarann#a lan!sun! men#er!a$ dua anak &uah N#i Kem&ar #an! erlam&a naik ke kuda*
lalu kedua'duan#a jauh di&anin! oleh harimau ua #an! mun)ul mendadak(
Harimau ua iu men!ham&ur memasuki $er!ulaan Ki Har+ai la+an N#i Kem&ar3 Ta$i ini
$ulalah #an! mem&ua maa $edan! Har+ai le$as dari ka#u &ula di an!an N#i Kem&ar*
dan dalam sekele&aan* le&ih )e$a dari kila* N#i Kem&ar men!ham&ur ke $un!!un!
kudan#a dan men!hilan!( Ta$i anak &uahn#a #an! ke&in!un!an menjadi man!sa )akaran Ki
Puih Kela&u #an! men!amuk3
Keika sudah ak ada la+an la!i* Ki Puih Kela&u &erseru. /Ki Har+ail1 Har+ai mun)ul
den!an sen#um men#erin!ai( 5ia sudah miri$ oran! !ila kem&ali dan((( an$a meme!an!
$edan!* 5ia duduk di se&uah &an!ku $anjan!* lalu iduran di sana* se$eri dia idur di
sana i!a hari #an! lalu an$a makan(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode %%
Amukan Pendekar Edan
Ki Puih Kela&u merasa hi&a meliha keadaan Har+ai( Pakaiann#a )om$an! )am$in!(
Se&aha!ian ram&unBa sudah men#au sau den!an lainn#a( 2am&u iu sudah miri$ saran!
&urun!3 5an karena kehi&aan hai iu Ki Puih Kela&u in!in sekali mem&a+an#a ke
Kuma#an(
5i$erhaikann#a )alon $endekar &esar iu men!!eleak di aas &ale &am&u an$a
mem$edulikan sia$a$un( 5iham$irin#a $ueri almarhum $endekar &esar Ki Kara iu((((
/Nak Har+ai*1 ujarn#a* den!an lem&u( Ta$i Har+ai diam saja(
/Nah* kenalkah kamu $ada sa#a nak01 Har+ai menaa$ Ki Guru iu( Maa iu )uma menaa$
koson!( Koson! &a!ai &ola ka)a( Seakan idak men!enaln#a3
/Maukah kau $ulan! ke Kuma#an01 an#a Ki Puih Kela&u Har+ai men!!eleak saja( Ki
Puih Kela&u $uus asa( -alu dia &erkaa $ada &e&era$a oran! desa ke)il iu.
/Sa#a akan $er!i( Sa#a akan men!u)a$kan erimakasih ke$ada kalian( Toon!lah urus dia(
5ia ini )alon $endekar &esar( 5an dia ini $ueri $endekar &esar #an! sa#a sudah an!!a$
saudara sa#a sendiri31
Koleksi KANG ZUSI
Ki Puih Kela&u lalu men)ari kudan#a( Seelah &eliau naik ke $un!!un! kuda* &eliau
&eran#a $ada $enduduk desa iu. /A$a nama desa kalian ini01
/5esa Merani* Tuan Guru*1 ujar seoran! lelaki ua(
/"aikiah( Sa#a ii$kan oran! ini( Se&enarn#a !adis ini &ukan oran! !ila( 5ia dalam
keadaan n!elmu( 5ia oran! &aik*1 kaa Ki Puih Kela&u(
/Meman! dia &aik* Tuan Guru* 5ia elah dua kali mem &anu kami unuk mem&ela diri aas
ke&iada&an !erom&olan N#i Kem&ar*1 ujar lelaki ua desa iu(
/Maa9( Sa#a daan! ke sini sudah menin!!alkan sam$ah'sam$ah( Ma#a'ma#a !erom&olan N#i
Kem&ar iu #an! sa#a maksudkan den!an sam$ah( 5an se$eri ju!a sam$ah* dia men!oori
desa(
Karena iu &uan!lah sam$ah'sam$ah iu*1 lalu Ki Puih Kela&u menendan! ujun! umin#a
$ada $aha kudan#a* dan kuda iu merin!kik sera#a men!an!ka kedua kaki de$ann#a* dan
kemudian men!ham&ur ke de$an di$a)u oleh $endekar ua iu(
Mendadak Har+ai &a!ai ersinak dari idur* $adahal ia ak idur( -alu dia kea+a
sendiri3 8ran!'oran! desa #an! a+am iu han#a menononin#a( Keua desa iu lalu &erkaa
$ada $enduduk.
/Marilah kia &iarkan dia den!an dunian#a( Kia kem&ali ke rumah masin!'masin!( Ma#a'
ma#a iu lem$arkan saja ke huan su$a#a dimakan oleh sri!ala' sri!ala(1
/Kia )o&a mem&ujukn#a su$a#a dia mau makan* Pak*1 ujar seoran! $erem$uan ua(
/4a* sudah i!a hari i!a malam dia idak makan*1 kaa $erem$uan lain la!i( Tea$i
eua desa iu &erkaa. /8ran! #an! ilmun#a in!!i* sudah ak mem&uuhkan makanan la!i(
5ia makan den!an udara dari lan!i iu(1
Tea$i se)ara mendadak Har+ai melan!kah men!ham$iri seoran! $erem$uan ua( Mulan#a
$erem$uan ua adi keakuan( Har+ai &erkaa $adan#a. /Aku la$ar* "u31
/8h #a0 Mari* mari ke rumahku* &iar kau kujamu makan*1 kaa $erem$uan ua iu( la
mendadak se$eri manusia normal kem&ali( l&u iu menjamu Har+ai makan di rumahn#a(
Ta$i dia idak men#enuh $irin! aluminium iu* melainkan lan!sun! men!am&il &akul
&erisi nasi( 5an dilaha$n#a nasi se&akul iu sam$ai ha&is(
/Kau idur di sini* #a Nak01 &ujuk $erem$uan ua iu(
Har+ai diam saja( -alu dia se$eri er!oda oleh sau nada #an! menden!in! di
elin!an#a3
5ia melom$a den!an )ekaan ke luar rumah( 5an se&elum $erem$uan ua iu &eran#a*
dilihan#a Har+ai sudah men!ham&ur ke udara lalu hin!!a$ di$ohon sa+o dan melon)a
la!i ke $ohon nan!ka dan kemudian dia han#a kelihaan &a!ai lom$aan &ola a$i dan $ohon
ke $ohon* erus ke aas e&in!(
/Sun!!uh ajai&*1 ujar $erem$uan ua #an! men#aksikan keanehan iu* 5an meman!lah
sun!!uh ajai&( "a!ai an!in mem&u&u Har+ai &erlari erus ke sau arah* arah kuIon*
sam$ai kemudian dia sudah &erdiri di $inu !er&an! desa Serunai(
5ia men#andar saja di &a+ah $ohon &erin!in( Padahal seharusn#a dia iku erli&a den!an
kejadian #an! disaksikann#a3 4a* sam&il erkekeh'kekeh Har+ai meliha seoran! lelaki
muda* $endekar 5asa -aksana* sedan! menan!kis $ukulan'$ukulan ka#u &ula N#i Kem&ar(
Koleksi KANG ZUSI
Keika sau sa&ean melinan! ka#u &ula iu men!enai $un!!un! 5asa -aksana* $endekar
muda iu ersun!kur( Namun dia masih sem$a menan!kis $ukulan N#i Kem&ar den!an
kakin#a* se&elum ka#u &ula iu men!hanam ke$alan#a( 5asa -aksana &an!ki* dan den!an
&erdiri e!ak kini dia menan!kis hanaman ka#u &ula den!an kuakan kedua an!an( Iulah
kuak an!kisan a$i(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode %:
Amukan Pendekar Edan
Tia$ ka#u &ula iu men!hanam* kedua an!an 5asa -aksana men!uakkann#a la!i( 5an
mem&ersilah $er)ikan a$i3
Har+ai erarik oleh a$a #an! dia saksikan( 5ia melan!kah menin!!alkan $ohon &erin!in
iu* lalu mendekai em$a $erkelahian( Mendadak i!a oran! anak &uah N#i Kem&ar
&erlarian men)ari kudan#a* lalu melom$a ke $un!!un! kuda masin!'masin!(
Padahal Har+ai idak meli&akan diri dalam $ersilaan #an! dia ka!umi iu( 5ia
erkekeh'kekeh a$a&ila dilihan#a N#i Kem&ar men!hanamkan senjaan#a lalu dia sendiri
er&anin! &er!uliran di anah &erka an!kisan 5asa -aksana( N#i Kem&ar kesal meliha
ada oran! erkekeh'kekeh( Ta$i keika dilihan#a #an! erkekeh iu adalah Har+ai* dia
lan!sun! &er&alik men!hanamkan senjaan#a ke arah u&uh Har+ai( Ta$i #an! erkena
adalah $un!!un! 5asa -aksana* #an! men)e!a hanaman iu den!an u&uhn#a sendiri( 5an
keika hanaman &erikun#a* ka#u &ula iu jusru er$e!an! oleh !en!!aman Har+ai dan
dia lan!sun! &alikkan &adan sehin!!a N#i Kem&ar erlem$ar( Senjaan#a kini &erada di
an!an Har+ai( N#i Kem&ar ke&in!un!an( 5ia kini merasa sau la+an dua( Keika dia mau
$an!!il anak &uahn#a* anak &uahn#a jusru melarikan diri ere&ih dahulu( N#i Kem&ar
$uus asa sekeika iu ju!a( Seelah en!ak'en!ok kiri kanan maka dia &erla!ak mau
men#eran! 5asa -aksana #an! ea$ &erdiri e!ak( Ta$i sekeika iu ,u!a N#i Kem&ar
melarikan diri dan naik ke $un!!un! kudan#a( Har+ai melem$arkan ka#u &ula iu kearah
N#i Kem&ar( N#i Kem&ar men#an!!e$ senjaan#a( Keika iu &erham&uran $ulalah a+a
erkekeh Har+ai(
N#i Kem&ar !eram* lalu meludah( 5an kemudian mema)u kudan#a menin!!alkan desa Serunai(
Har+ai menoleh $ada 5asa -aksana( Maan#a &er&inar $ada lelaki $erkasa iu* seakan
&ainn#a er!on)an!( 5asa -aksana &eran#a $adan#a. /Kaukah $ueri Ki -e&ai Kara #an!
ermashur iu01
/4a( Mari mandi*1 ujar Har+ai(
/Mandi01 an#a 5asa -aksana keheranan(
/Mari kia mandi di Pan)uran "urun! l&lis* di &uki sana iu*1 ajak Har+ai(
/Tidak( Ilmu kami &ukan ilmu i&lis*1 ujar 5asa -aksana(
/Kamu enu murid Ki Puih Kela&u*1 ujar Har+ai(
/"enar(1
/Kau mesi di&eri hadiah( 5i sini ada uak #an! enak* karena $en#adun#a ukan! uak
#an! ulun!(
Mari iku aku*1 kaa Har+ai( 5asa -aksana kali ini men!ikui Har+ai( 5ia )uma heran*
in!kah lakun#a kali ini &ukan in!kah oran! edan(
Koleksi KANG ZUSI
Keika memasuki +arun!* dia heran karena ak ada la!i &am&u'&am&u &uluh #an! &iasan#a
di!anun!kan die$i +arun!( "am&u iu &iasan#a ada* dan &erisi uak( 5en!an kesal
Har+ai men!!e&rak meja dan &erseru. /Ajan! "aur3 Hai Ajan! "aurl Keluar3 "eri aku
uakmu #an! enak31
Seoran! $erem$uan )anik keluar( Har+ai mem&enakn#a. /Mana Ajan! "aur3 Aku mau minum
uak31
/Ki Ko&ra<*1 ujar $erem$uan )anik iu(
/Aku &ukan Ki Ko&ral Aku Ki Har+ai3 Mana Ajan! "aur suamimu31
/A$akah Tuan lu$a((( &ah+a suamiku e+as &ersama %?? $asukan #an! men#er&u -em&ah Sur#a
Mulih0 5ia e+as &ersama kudan#a*1 kaa $erem$uan iu(
Menden!ar keeran!an iu* Har+ai er&elalak ka!e( Ti&a'i&a dia in!a $asukan &erkuda
#an! ko)ar'ka)ir karena diseran! Nenek Tua den!an senjaan#a )am&uk asa$ iu(
Kuda dan manusia salin! a&rakan* ada #an! &erham&uran masuk juran! e&in!(
/"ukan seraus oran! #an! e+as((( Ta$i %?A oran!( 4an! selama )uma dua oran!( 2u$an#a
di anara anak &uahku iu ada Ajan! "aur( 8h(((*1 lalu dia merasa $usin!(
5ia jauh di anah dan men!!ele$ar se$eri oran! a#an( 5an keika 5asa -aksana mau
men!an!kan#a* se&uah ena!a dalam #an! dahs#a melem$arkan $endekar muda iu keluar(
Har+ai men!amuk( Ke!ilaann#a men!erikan3 5an kemudian dia &erlom$aan dari $ohon ke
$ohon* urun ke lem&ah &a+ah dan kemudian i&a kem&ali ke desa Merani dalam keadaan
lelah erhu#un!( 5ia men!!eleak kem&ali di aas &ale &am&u di de$an rumah eua(
"e!iu dia i&a'i&a ersenak seelah idur &e&era$a jam* dia &erkaa. /Aku la$arl
"eri aku makan31
/Mari iku l&u*1 ujar $erem$uan ua di anara #an! menonon* /"ukankah kau se&elum ini
ju!a makan di rumahku01 Tu&uh Har+ai &a!aikan idak &erda#a( 5ia di$a$ah $erem$uan ua
iu* di&anu oeh Pak Teua desa( Kali ini dia ak menun!!u hidan!an( 5ia lan!sun!
menuju un!ku(
Nasi #an! &erada di keru)u kukusan iu dimakann#a sekeika iu ju!a den!an laha$ dan
unas Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode %=
Amukan Pendekar Edan
Semenara iu* Ki Puih Kela&u sudah i&a di Kuma#an( la lan!sun! ke rumah -urah
memulan!kan kuda( Kemudian &eran#a. /Ada &eria $enin! selama sa#a menin!!alkan
Kuma#an* Pak -urah01
/Ada*1 sahu Pak -urah(
/"eriahu sa#a(1
/Guru Gumara sudah kem&ali( "ahkan sudah men!ajar di SMP dan SMA kem&ali*1 ujar san!
-urah(
Koleksi KANG ZUSI
Ki Puih Kela&u sen!aja le+a di sekolah em$a Gumara sedan! men!ajar( Ta$i &eliau
idak mam$ir( Sei&a dirumah* Ki Puih Kela&u men!hem$askan u&uhn#a di &ale( 5ia lelah
sekali(
Tea$i sera#a menelenan! &e!iu &eliau mem&a#an!kan $uri #an! dia sa#an!i( 5i mana
Pia -oka sekaran!0 Men!a$a aku men!ikui naseha Ki Sur#a Pinani a!ar mem&iarkann#a
men!em&ara0
Tern#aa sudah menjelan! sore keika Ki Puih Kela&u masih !elisah memikirkan nasi&
Pia -oka* dan keden!aran keukan $inu(
/Sia$a01
/Gumara(1
/8h* kau3 Masuk* masuk31
Keika Gumara sudah di$ersilakan duduk* Ki Puih Kela&u &erkaa 6 /5i sam$in! aku
!em&ira kau sudah men!ajar* $erlu ku&eriahukan $adamu* &ah+a adik irimu Har+ai
sekaran! ini &erada di desa ke)il Merani( Tak jauh leakn#a dari desa Serunai(
Keadaann#a )om$an!')am$in! dan men#edihkan( Aku sudah mem&ujukn#a a!ar dia mau di&a+a
$ulan! ke sini* a$i dia han#a diam*1
Gumara han#a &erdiam diri(
Kelihaann#a dia ak hirau den!an )eria Ki Puih Kela&u( -alu $endekar ua iu
&eran#a . /Tenu Anda ke sini ada sau maksud(1
/4a(1
/Ada #an! in!in Tuan an#akan* Guru01
/Sa#a in!in menan#akan Pia -oka( Sa#a kira Ki Guru mem&a+a $ulan! Pia -oka( Tam$akn#a
idak ada*1 lalu erden!arlah na9as $anjan! Gumara dan kemudian ia &erdiri(
/5udukiah*1 ujar Ki Puih Kela&u(
/7uma sekedar iu sa#a ke sini*1 ujar Gumara* kemudian dia $amian( 5an ak ada alasan
$endekar ua iu unuk men)e!ahn#a $er!i( Sei&a di rumahn#a dia &eran#a $ada Ali9 .
/Sudah kau anar sari daun sirih iu ke rumah Ki -adin! Ganda01
/Sudah( Ta$i ia ea$ saja ak sudi meminumn#a*1 kaa Ali9(
/Mun!kin ruhku dalam keadaan koor* Ali9( "iasan#a seia$ mim$i &erujud ken#aaan( Kali
ini !a!al( Aku $ernah &ermim$i di !uha Surilam* &ah+a Har+ai sedan! &ermukim di desa
Merani(
Keika aku ke sana* dia ak ada( -alu aku &ermim$i la!i men!enai daun sirih unuk
$en!o&a saki !ila Ki -adin! Ganda( Tern#aa ak ada $eru&ahan( Mun!kin aku $erlu
mem&ersihkan diri la!i unuk sau jan!ka +aku #an! a!ak lama(1
/Kasihan anak'anak SMP dan SMA akan erlanar jika Tuan Guru &olos la!i men!ajar( Tuan
Guru Ke$ala sudah &erkeluh kesah $ada sa#a karena uan ama serin! mem&olos( 5i sini*
mana ada la!i ena!a $en!ajar* uan01
/Iu aku $ahami* "ahkan aku $ernah memina di$e)a saja( Ta$i )elakan#a dia men!an!!a$
aku ini &ukan sekedar Guru SMP dan SMA( 5ia men!an!!a$ aku ini seoran! su$erman( Aku
$endekar Koleksi KANG ZUSI
he&a( Padahal aku han#a manusia &iasa* #an! memiliki kele&ihan a$i ju!a kekuran!an(
Inilah susahn#a jadi oran! kam$un!(1
/Sekaran! a$a #an! Tuan Guru $ikirkan01 an#a Ali9(
/Aku merasa $erlu &era$a( Aku in!in menda$akan ilham* di mana kini Pia -oka &erada(1
/Tuan enu ama men)inain#a*1 kaa Ali9(
/Meman! sa#a men)inain#a( Keadaan ini sejak semula sudah idak menjadi )eria &aru
la!i jika sekiran#a idak ada Har+ai( Sun!!uh aneh* dia* adik iri sendiri* &isa
men)inaiku31
/Sa#a den!ar iu idak &eul( 5ia &ukan sedarah den!an Tuan* karena Tuan se&euln#a
)uma anak an!ka Ki Kara*1 ujar Ali9(
Gumara melon!o3 5ia heran* &elakan!an ini &an#ak dia den!ar )eria demikian( Keika ia
$ernah ersesa ke $ade$okan Ki Kem&ar* ju!a Ki Kem&ar men)eriakan hal ini3
Tan$a ia sadari ia men!aum &a!ai harimau* sehin!!a Ali9 melom$a keakuan( Ali9 mandi
kerin!a(
5en!an !emear dia &erkaa . /Maa9kan sa#a* Tuan Guru( Sa#a aku Tuan jadi marah*1
Gumara han#a &erdiam diri( Keika hidan!an makan malam disediakan oleh Ali9* Gumara
&erkaa .
/-u$akah kau* aku masih menjalani $uasa $uih* sian! malam01
/Mana ada oran! &er$uasa sian! malam* Tuan Guru01
/8ran! mai $uasa sian! malam( Aku sekaran! ini sedan! menjalani mai(1
U)a$an iu mem&ua Ali9 melon!o(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode %>
Amukan Pendekar Edan
5an $a!i ini* $a!i #an! )emerlan! ini* keika Gumara &an!un idur diden!arn#a &isikan
halus(
Gumara &ukan &ermim$i3 Ini adalah +isik(
/Guru( Ke mana $un sa#a $er!i* en!kau adalah Guru*1 suara &isikan ini jelas adalah
suara +ania(
/Sia$a anda01 an#a Gumara(
/Aku* Pia -oka(1
/Pia -oka01 Gumara er$eranja* ham$ir saja ak &isa men!uasai diri(
/,an!an &im&an!( ,an!an heran( "ea$a$un Guru adalah Guru( Sa#a sekaran! ini sudah
sam$ai $ada in!kaan men!irimkan +isik( Sa#a da$a men!hu&un!i ruh anda dalam jarak
ak er&aas den!an &isikan(1
/Pia -oka3 5i mana kau sekaran! ini01
Koleksi KANG ZUSI
/Aku &erada di dukuh salah seoran! $endekar harimau #an! erin!!i( Aku &erada di dukuh
Ki 7a H#a(1
/Ki 7a H#a01
/4a( Kena$a harus ka!e01
/Ki 7a H#a adalah Guru den!an ilmu erin!!i* "eliau idak &isa kia jum$ai se)ara
&erhada$an muka( Karena dia han#a mem$erlihakan )aha#an#a saja( ,adi kau sudah
menda$akan ilmu 7aha#a01 an#a Gumara &erseman!a(
-alu ak ada suara +isik la!i(
/Pia -oka31 seru Gumara( Tak ada +isik la!i dan ak ada +isik la!i(
Keika iu* di 5ukuh Ki 7a H#a* Pia -oka sedan! memejamkan maa den!an henin!(
Sedan!kan di hada$ann#a Ki 7a H#a men!a+asi* dua'duan#a dalam keadaan &ersila(
-alu san! Guru mem&uka maa( 5en!an suara $erlahan dia &eran#a . /Sam$aikah !earan
suaramu $adan#a01
/Sam$ai( 5ia &er)aka$')aka$ den!an &i&irn#a* a$i sa#a &er&i)ara den!an !earan roh*1
kaa Pia -oka(
/"a!us(1
/"a!aimana den!an maa sa#a #an! &ua* Ki Guru01
/Kau masih akan ea$ dalam keadaan &ua* anakkul Pekerjaan &esarmu menun!!u di de$an(
Kau harus erus melaih !earan roh sam$ai &isa men!!earkan rohmu iu semakin ajam(
Keajaman adalah rahasia semua ilmu $uih( Ta$i se$uih'$uih ilmu adalah ilmu #an!
er)anum dalam Kia& Harimau Puih(1
/Adakah harimau $uih iu01
/Ada( "ulun#a $uih se$eri halusn#a &ulu kelin)i( Ta$i ilmu #an! sein!!i iu mun!kin
idak akan $ernah dimiliki oleh !enerasi Tujuh Harimau( Mun!kin keurunann#a kelak(
Sia$a ahu iu keurunan kau nani* Pia -oka01
/Sa#a0 Si &ua jelek ini akan $un#a urunan01 an#a Pia -oka(
/Aku &ilan! sia$a ahu( 2ahasia iu semuan#a ada dalam Kia& Tujuh* a$i oran! #an!
sau'saun#a memiliki dan memahami isin#a sudah mai* Ki Tun!!al Sur#a Mulih(
Pe+arisn#a kelak akan men!eahui soal iu* sedan!kan sa#a idak ahu sia$a $e+aris ilmu
Ki Tun!!al #an! se&enarn#a(1
Pia -oka erdiam &e&era$a saa( Ada sau soal #an! masih dirisaukann#a* enu(
Sia$a$un #an! &ernasi& se$eri dia akan risau sema)amn#a $ula( 4aiu ke&uaan maa(
/Kena$a kau menan!is* nak01 an#a Ki 7a H#a seelah meliha eesan airmaa Pia -oka
&erham&uran(
/Ki Guru elah men!eahui(1
Koleksi KANG ZUSI
/Meman! jika seoran! $endekar +ania jauh )ina* &er&eda den!an $endekar $ria* Sa#a
#akin* &a&+a se&enarn#a Gumara iu men)inaimu ju!a*1 ujar Ki 7a H#a* Aduh* inilah #an!
dihara$kan Pia -oka( Ke$asian ini(
Seoran! $endekar &esar se$eri Ki 7a H#a* jika sudah &i)ara soal #akin* iu $eranda
u)a$ann#a &isa di$e!an!(
/7uma* anakku* unuk sam$ai ke sana* di&uuhkan &er&a!ai $en!alaman maan!( Perkaaan
Ki idaklah semudah men!u)a$kannBa( Semua $endekar #an! sudah merasa $andai &ersila*
lalu merasa dirin#a Ki( Ki iu Suhu dalam ilmu oran! 7ina( Suhu iu Guru( 5an seia$
Guru se&euin#a harus sudah sia$ me+ariskan ilmu( Sela!i $e+arisn#a &elum ersedia* dia
&elum &erhak dian!!a$ Ki* aau* Guru* aau* Suhu( ,elas01
/,adi Ki Guru sudah #akin jodohku ini Gumara01 an#a Pia -oka(
/Aku )uma #akin &ah+a dia men)inaimu( Soal jodoh* iu &ukan &a!ian sa#a mau$un Gumara(
Sekaran!* kuhara$ kau &ersa&ar* Tin!!al saja di ruan! $era$a ini unuk &e&era$a lama(
Unuk mem$erajam ilmu !earan( Ilmu !earan ini kun)i semua )a&an! $ersilaan* nak(1
-alu san! Guru menin!!alkan muridn#a di ruan! $era$a iu( 5an Pia -oka men)o&a
mem$erajam !earan(
Gearan iu harus dimulai den!an !erak duduk( 5alam duduk ada !erak #an! &ukan
di!erakkan oo* melainkan oleh !earan( Tu&uh san! murid akan men!!elear( -alu $osisi
kem&ali ke semula(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode %A
Amukan Pendekar Edan
Ki Puih Kela&u &arusan saja mandi &un!a di malam ,um@a Kli+on iu( "eliau in!in
menda$akan keenan!an( "eliau sudah ak hendak memikirkan $urin#a Pia -oka* mau$un
nasi& muridn#a 5asa -aksana( Keika ia mere&ahkan diri di &ale &am&u dalam rumahn#a*
dia i&a'i&a menden!ar desir suara n!in! #an! $anjan! di elin!a kanann#a( Menuru
Guru &eliau dahulu* suara n!in! di elin!a kanan &a!i seoran! $esila haruslah
di$eran#akan( Maka den!an a!ak !emear* &i&ir Ki Puih Kela&u &eran#a.
/2oh sia$a #an! &er!ear $ada elin!aku sekaran!01
/Pia -oka*1 erden!ar suara +isik(
/Ha0 Pia -oka01
/Aku( Puri &a$ak(1
/8h* anakku( 2u$an#a kau dalam keadaan sejahera( 5i mana kau sekaran! anakku01
/Sa#a sedan! me!uru den!an eman a#ahanda*1 suara +isik menjelaskan(
/Ini idak ada lain dari Ki 7a H#a( Han#a murid Ki 7a H#a #an! $andai men#am$aikan
!earan roh( ,adi kau &erada di $edukuhan Ki 7a H#a01
/"enar* a#ahanda(1 Air maa Ki Puih Kela&u sekeika iu ju!a &er)u)uran(
Koleksi KANG ZUSI
/8* nak( Aku &ers#ukur kau sam$ai $ada &eliau* Semua harimau men#e!ani Harimau Tua iu(
"era$a lama kau akan me!uru di sana* nak01 -alu len#a$lah +isik iu* Pia -oka ak
di$erkenankan men)eriakann#a( 5an ke!em&iraan #an! melua$'lua$ iu mem&ua Ki Puih
Kela&u men!enakan $akaian ku$luk se&o'n#a* lalu melan!kah e!ar menuju rumah Guru
Gumara(
Han#a Ali9 #an! ada di rumah(
/5i mana Guru Gumara01 an#a Ki Puih Kela&u(
/"eliau han#a menin!!alkan selem&ar sura ini unuk Guru Ke$ala SMP dan SMA #an! mesi
sa#a sam$aikan &esok $a!i* Tuan Guru(1
/Tidakkah kamu menden!ar $esann#a &ah+a dia ke Pedukuhan erenu01
/4a* #a* ke $edukuhan( Guru Gumara )uma &ilan! akan meminjam kuda Ki -adin! Ganda #an!
n!an!!ur sejak !uru iu !ila( -alu di&ilan!n#a* akan $er!i jauh( 4a* #a* dise&un#a ke
$edukuhan(1
Ki Puih Kela&u erharu . /8* &e!iu &esarn#a )inan#a ke$ada $uriku* Tidak aku san!ka
ada lelaki #an! )inan#a se&esar )ina Guru Gumara(1 -a!i'la!i* Ki Guru #an! ua iu
harus men)u)urkan airmaan#a( 5ia meme!an! &ahu Ali9 sera#a &erkaa . /Ali9( ,ika dua
oran! a+am* $ria dan +ania* #an! salin! men)inai* mun!kin idak &an#ak ujian dan
)o&aann#a* maka ujiann#a akan &erli$a !anda( l&lis'i&lis mem&en)i mereka( Halan!ann#a
adalah raja'raja i&lis #an! me+ariskan ilmun#a ke$ada $endekar'$endekar ilmu hiam31
/Sa#a ak men!eri* Tuan Guru*1 ujar Ali9(
/4a* ak a$alah( Karena kau oran! a+am*1 ujar Ki Puih Kela&u* lalu $amian(
"eliau mendaan!i rumah Ki -adin! Ganda( 5ida$ain#a Ki -adin! Ganda dalam keadaan
miri$ oran! olol(
/Sa#an!* seelah aku keahui dari Ki ,en!!er* em#aa dia &ukan seoran! $e+aris harimau
#an! ujuh* N#i -adin! Ganda( Tia$ oran! #an! idak &erhak $ada sesuau se)ara s#ah*
menan!!un! &e&an( Ta$i inilah suraan nasi&n#a( Meman! &era(1
5i&elain#a ke$ala oran! #an! men!ira dirin#a Harimau Kuma#an iu* #an! em#aa 7uma
eri$u oleh Kia& Tujuh #an! $alsu( Ke$endekaran #an! dida$akann#a selama ini
ern#aa disodorkan oleh i&lis #an! sen!aja men!!oda dirin#a sehin!!a merasa salah
seoran! Harimau Kuma#an(
/,ika anakku kem&ali* semo!a dia sudi men#em&uhkan -adin! Ganda( Ta$i kemam$uan
men#em&uhkan iu &erdasarkan ilham( ,ika ilham idak &erseuju* dia akkan men!o&ai*
Ta$i jika seuju* enu dia mau( 7onohn#a Har+ai( "ahkan Ki ,en!!er sendiri #an!
meminan#a* ia menolak men#em&uhkan ke!ilaan Har+ail*1 ujar $endekar ua iu(
N#i -adin! Ganda erisak'isak . /Ka$ankah $uri Tuan Guru iu kem&ali0 Kami $un selalu
&erhara$ la )e$a kem&ali(1
/-an!kah* jodoh* rejeki dan mau* &ukan manusia #an! &isa menenukann#a( Han#a Tuhan
Maha Pemilik Nasi& #an! menenukann#a( Kia sekedar &erusaha(1
/Ta$i masih unun! nasi& suamiku keim&an! nasi& Har+ai( Kasihan anak Ki Kara iu*
harus men!em&ara den!an se!ala )o&aan*1 kaa N#i Ganda(
Koleksi KANG ZUSI
/"ahkan kini $un dia masih men!hada$i &aha#a( Ta$i iu semua $erjalanan nasi& seoran!
)alon $endekar ulun!( Karena ia urunan Ki -e&ai Kara idaklah mun!kin ia akan
menderia erus(
Penderiaan seoran! $endekar den!an landasan ilmu $uih adalah men!usir i&lis #an!
hin!!a$ dalam u&uhn#a( Kurasa kini Har+ai men!alami $erjuan!an le&ih &era31
5u!aan Ki Puih Kela&u iu &eul( Har+ai kini jadi ononan Serial Tujuh Manusia
Harimau (8) ' E$isode %C
Amukan Pendekar Edan
Penduduk desa Serunai ru$an#a sedan! di&anai( Ma#a'ma#a &er!elim$an!an( Har+ai
kela&akan(
5an* #an! le&ih kela&akan la!i adalah 5asa -aksana( Karena iulah N#i Kem&ar semakin
merajalela( 5ia &er$uar den!an kudan#a* dan dia sa&e $un!!un! $endekar muda iu
hin!!a ersun!kur ak &er!erak la!i( Meliha 5asa -aksana ersun!kur* Har+ai men!amuk(
"a!aikan er&an! keika sau jurus an!in ri&u melonarkan u&uhn#a men!hajar $un!!un!
N#i Kem&ar( 5ua kaki Har+ai menje$i $in!!an! N#i Kem&ar* kuda merin!kik sekeika3 5ua
kaki Har+ai ea$ menje$i* dan !e&rakan ela$ak an!ann#a melakukan jurus &a)okan ke
leher N#i Kem&ar #an! merasa semakin lemah* ura darahn#a di leher se$eri mem&eku*
lalu dia jauh ke anah dalam keadaan erelun!ku$* erhim$i oleh Har+ai ((( dan kuda
#an! diun!!an!i iu merin!kik den!an dua kaki ke aas( Kuda iu &a!ai menjeri meliha
keadaan N#i Kem&ar(
Har+ai meliha la!i seoran! $enduduk Serunai* i&u ua rena* di&anai ke$alan#a den!an
ka#u &ula* senjaa khas $asukan N#i Kem&ar( Har+ai jadi !eram dan &uas meliha
ke!anasan iu( 5ia &er$uar &a!ai !asin! er&an! men#er!a$ si $em&anai( -ima jarin#a
menem&us dada anak &uah N#i Kem&ar dan keika $en!!anas iu jauh ke anah* lima
$an)uran darah mun)ra dari dada oran! iu(
Anak &uah N#i Kem&ar semuan#a larl( Tin!!al seekor kuda saja #an! merin!kik memuari
N#i Kem&ar #an! masih erelun!ku$(
Har+ai meliha sekelilin!( Pasukan $en!a)au sudah &erlalu semuan#a( Ta$i ma#a'ma#a
&er!elim$an!an dalam $o sisi men!erikan( Seakan'akan seluruh &umi Serunai erim&un
ma#a(
Keika Har+ai len!ah dalam &ain erharu* keika iu $ulalah N#i Kem&ar &an!ki* lalu
)e$a &erdiri dan )e$a $ula men#am&ar u&uh 5asa -aksana lalu mem&a+an#a naik ke
$un!!un! kuda(
Meliha 5asa -aksana kena )ulik* Har+ai jadi ka!e( 5ia erkesima sesaa karena
men#an!ka N#i Kem&ar adi sudah mam$us( Terkesima inilah #an! mem&ua dia erlam&a
melom$a unuk menerjunkan diri dari udara men!hajar ke$ala N#i Kem&ar #an! dilarikan
kudan#a dan men!!endon! 5asa -aksana iu( Namun ea$ melese &e&era$a jari saja*
sehin!!a erjan!an Har+ai ak men!enai( Malah u&uhn#a mena&rak $ohon Serunai dan
ro&ohlah $ohon Serunai iu er&on!kar dari anah &ersama akar'akam#a #an! er)era&u(
Na9as Har+ai ,adi sesak( Tea$i +aku unuk men!ejar sudah idak ada la!i( la sedih
meliha keadaan desa Serunai #an! $unah oleh ser&uan kejam N#i Kem&ar #an! se$erin#a
mem&alas dendam(
;aku Har+ai &ersedih meliha duka')ia a&adi &e!ini* dia se$erin#a idak dalam
keadaan edan(
5ia menan!is erisak'isak( -alu dia menden!ar suara seoran! ua* ru$an#a sau'saun#a
lelaki #an! masih hidu$(
Koleksi KANG ZUSI
Har+ai )e$a mendekai u&uh ua #an! men!!ele$ar dalam keadaan sekara iu(
/Pak "isu31 seru Har+ai( 5ia men)o&a men!an!ka lelaki ua iu* -elaki ua #an! selama
ini dikenal &isu iu &erkaa 6 /Tak $erlu diolon! la!i* nak( Aku mene$ai janji
urunan $enduduk Serunai* Aku &ukan &isu selama ini* nak( Aku han#a mem&isu( Aku
men)o&a memendam sejarah masa silam desa ini( Aku melarikan diri dari $edukuhan Kem&ar
di &uki se&elah sana iu* karena in!kar $ada ilmu dari dua lelaki kem&ar #an! melamar
dua adik kem&arku( Se$uluh ahun laman#a aku men)o&a men!han)urkan ilmu &usuk iu(
Sam$ai dua lelaki kem&ar iu e+as lalu aku melarikan diri ke sini( Aku men#amar di
sini se&a!ai oran! &isu #an! dikasihani( Ta$i ru$an#a* seeah main#a Ki Kem&ar* maka
dua adik kem&arku masih melanjukan +arisan ilmu i&lis iu (((
dan inilah akhirn#a( Aku mai( 7uma se&elum aku mai aku in!in &er$esan karena aku
salah seoran! #an! $ernah mem&a)a 2ahasia Kia& Tujuh( 4aiu &ah+a kau se&a!ai urunan
Ki Kara akan me+arisi kerja keras unuk memusnahkan semua ilmu hiam dan koor di
ka+asan Tujuh "uki( 5an enan! lelaki #an! di)ulik adi* adalah u!asmu unuk
men#elamakan dia* se&a& dia $e+aris ilmu Ki Puih Kela&u( Sekaran!* &a&akan &aru akan
kau mulai la!i( lkui erus sam$ai ke mana $un salah seoran! dari adik kem&arku #an!
masih hidu$( Naman#a #an! indah( Sari Ma+ar* serukanlah ((( a!ar dia ins#a9* nak( Kini
aku han#a &isa men#aakan &ah+a(((*1 lalu er)era&ulah n#a+a lelaki ua #an! selama
ini disan!ka &isu(
Har+ai men!hela na9as( Inilah akhir sejarah desa Serunai seelah se&elumn#a sudah
men#erahkan %?? n#a+a $endudukn#a di -em&ah Kulon(
Se$i dan henin!(
Har+ai masih &erdiri er$aku &a!ai $aun!( 5ia men)u)urkan airmaa( Namun kemudian
dadan#a sesak( 5an dia lanas &eru&ah se$eri oran! edan kem&ali( 5ia &er$uar'$uar
i&ara &an!au $uih #an! men!iari saran!( Tia$ &enda dan $ohon #an! erkena $uarann#a
um&an! Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode %D
Amukan Pendekar Edan
5an keika dia dalam $uarann#a #an! $enuh keedanan iu* #an! menum&an!kan rumah'rumah
#an! ak ada !unan#a la!i iu (((( Har+ai &ereriak sen#arin!'n#arin!n#a( Teriakan iu
erden!ar oleh Pia -oka #an! sedan! men#usuri sisi desa Serunai( Makin &er!e!as dia
melan!kah( Makin jelas eriak edan iu( Sam$ai di !er&an! dilihan#a sosok #an!
men!!ila iu( Sun!!uh men!erikan keika $esila iu meru&uhkan se&uah rumah den!an
ena!a #an! san!a luar &iasa(
/A$a #an! sedan! di$er&uan#a01 an#a Pia -oka heran(
/5ia sedan! menjalani masa edan dari suau !em&len!an ilmu $ersilaan #an! in!!i*1
keden!aran +isik( Pia -oka idak la!i melakukan komunikasi den!an Ki 7a H#a* !urun#a(
Ta$i dia harus menden!ar +isik hain#a sendiri* &eru$a suara( Suara #an! konkri( Ini
jusru le&ih suli( Se&a& idak seia$ +isik &isa di$er)a#a( ,ika &ain koor* +isik
iu &ukan &erari suaran#a sendiri( Melainkan suara raja i&lis( 5an &ila salah an!ka$
elin!an#a #an! menden!ar iu &isa menda$a $eunjuk #an! sesa3
/"ukankah dia Har+ai01 u)a$ Pia -oka(
Koleksi KANG ZUSI
/Meman! dia Har+ai( 5ia menjadi !ila dan akan erus !ila karena kau idak sudi
men!o&ain#a*1
erdesak +isik(
-alu* ro&oh la!ilah se&uah rumah( 2umah erakhir #an! diro&ohkan oleh ena!a edan
Har+ai(
5e&u men!e$ul ke udara* diserai eriak Har+ai(
5esa Serunai sudah raa( 5an Har+ai se)ara i&a'i&a meliha sosok'sosok manusia
&erdiri deka !er&an!( Har+ai men#erin!ai men!ham$iri oran! #an! &erdiri iu(Se&elum
i&a dia &eran#a .
/Sia$a kau0 Sia$a01
/Aku( Pia -oka*1 sahu Pia -oka(
/Sia$a Pia -oka01
/Aku $endekar &ua &ermaa sau*1 Har+ai melom$a )ekaan dan kemudian meme!an! &ahu
Pia -oka . /Aku &isa men!o&ai oran! &ua31
/Ta$i aku idak &isa men!o&ai oran! !ila*1 kaa Pia -oka(
/Sia$a kamu01 an#a Har+ai keheranan(
/Aku sain!anmu(1
/A$a iu sain!an01
/Aku musuhmu*1 kaa Pia -oka( Har+ai melom$a mundur dan mulai memasan! kuda'kuda(
Har+ai &ereriak dalam jarak %? de$a dan menanan! . /A#oh seran! aku31
Pia -oka menden!ar +isik . /,an!an seran! dia( 8&ai dia a!ar dia &erhuan! &udi
ke$adamu(1
;isik iu diera+akan Pia -oka . /Aku ahu en!kau 2aja l&lis #an! men!!odaku( 5alam
ilmu $ersilaan* idak ada isilah huan! &udi( 4an! mem$un#ai isilah iu )uma i&lis*
Aku ahu* nenek mo#an! desa Serunai ini dulu men!ikui ilmu i&lis* &er!uru $ada "urun!
l&lis &ermandikan $an)uran i&lis dan men#em&ahn#a( ,an!an !oda aku(1
Har+ai se)ara mendadak melakukan $ersia$an em$ur( 5ia men!iari Pia -oka den!an
jurus &an!au $ui& men!iari saran!( Pia -oka idak meru&ah e!ak( "e!iu dia
menden!ar +isik .
/Kanan31 sekeika dia melakukan an!kisan dari seran!an arah kanan* dan dia an!ka$
kaki Har+ai #an! ham$ir menerjan! lehern#a( Sekeika dian!ka$ di$elinir dan
diham&urkann#a u&uh Har+ai dan Har+ai dalam keadaan e!ak* namun ak &isa &er!erak
la!i karena dua ela$ak kaki Har+ai er&enam( Ta$i Har+ai men!amuk )e$a hin!!a
er&on!karlah anah iu( "a!aikan &an!au dia er&an! ke udara( Ta$i &a!ai harimau Pia
-oka melom$a ke udara dan &era&rakanlah keduan#a di udara den!an $ukulan dan
an!kisan sam$ai keduan#a jauh ke anah(
5ua $endekar iu sama merasa(ela$ak kakin#a er&enam ke anah( 5an sama men!ham&ur
la!i sam$ai anah #an! adi erinjak menin!!alkan &ekas dan anah #an! men!ham&ur(
Keduan#a kini malah &a!aikan dua ekor harimau kum&an! #an! &erarun! di udara( Keika
a&rakan u&uh mereka erjadi* dua'duan#a salin! &u#ar erse&a& &enuran masin!'masin!(
5an sama hin!!a$ di $ohonan* lalu men!ham&ur la!i ke udara dan &er&enuran la!i den!an
dahs#a(
Koleksi KANG ZUSI
5ua'duan#a hin!!a la!i di dahan* lalu sama men!ham&ur la!i ke udara #an! kali ini
salin! men#er!a$ dan sama'sama jauh(
5i anah keduan#a &erdiri &erhada$an( 5alam jarak deka dua'duan#a melakukan $ukulan'
$ukulan lam&an karena sama men!!unakan ena!a dalam( Keika keduan#a men!uji ela$ak
an!an masin!'masin!* ela$ak an!an iu salin! menem$el dan !eser men!!eser( Pada
mulan#a kerin!a(
Kemudian ela$ak an!an mereka se$eri sama han!us( Sediki demi sediki asa$ keluar
dari ela$ak'ela$ak an!an #an! &er!esekan iu( Maa Har+ai am$ak meloo( Maa Pia
-oka ju!a meloo( Tela$ak an!an mereka mele$uh( Sama mele$uh3 Se&a!ian kuli #an!
han!us &ahkan le$as dan &erjauhan( Ta$i dua'duan#a sama an!!uh(Ta$i ak seoran!$un di
anara dua $endekar ini #an! mau men#erah
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode %8
Amukan Pendekar Edan
"iar$un dua'duan#a sama'sama &erahan den!an menahan $erna9asan* namun ena!a mereka
&elum ena!a seoran! suhu( Tena!a iu ha&is( 5an dua'duan#a jauh dianam dalam keadaan
ak sadarkan diri(
5an sam$ai malam menjadi !ulia* Har+ai dan Pia -oka masih sama'sama men!!eleak(
Namun Pia -oka #an! le&ih dahulu sadarkan diri( 5ia ka!e karena di u&uhn#a ada dua
&uah $edan!(
Pedan! iu idak dikenaln#a se&elumn#a( Se&euln#a* $edan! iu adalah $edan! kem&ar
Surandar(
Pia -oka e!ak( Akan di$un!un#a $edan! iu karena men!ira iu $edan! hadiah se)ara
!hai&( Ta$i diden!arn#a +isik . /,an!an am&il( Iu senjaa milik Har+ai(1
Pia -oka mundur( Mundur( Kemudian &erlalu( "elum sem$a sam$ai ke !er&an! desa* Pia
-oka menden!ar seruan . /Hai* jan!an lari31
Pia -oka mem&alik( 5ilihan#a Har+ai sudah sadarkan diri( Malahan sudah e!ak den!an
!a!ah meme!an! dua $edan! di an!ann#a(
/,an!an lari se&elum aku $isahkan ke$alamu den!an &adanmu* a#oh31 eriak Har+ai(
/Musuh $anan! di)ari* a$i kalau menanan! jan!an dielakkan*1 ujar +isik di
elin!an#a(
Namun Pia -oka han#a e!ak den!an e!a$* menani*menani* sem&ari men!aur
$erna9asann#a(
5an ini mem&ua $endekar edan iu semakin keedanan( 5ia han#a melon)a'lon)a
men!elilin!i Pia -oka den!an $ermainan $edan!n#a( Namun Pia -oka sia$ sia!a(
Semenara iu* N#i Kem&ar sedan! meniu$ ke$ala 5asa -aksana( Tiu$an sihir iu &erhasil(
N#i Kem&ar &erseru . /A#oh &eran!ka ke Serunai unuk men#er!a$ dua $endekar Kuma#an(
Ta$i kamu harus memulai dulu men!han)urkan mereka* 5asa -aksana3 Kami di &elakan!mu31
/"aik* N#i Kem&ar3 Sa#a akan han)urkan mereka*1 kaa 5asa -aksana(
/A#oh sekaran!3 Kia harus di sana se&elum 9ajar( Maa'maamu sudah me#akinkanku* &ah+a
dua $endekar iu sedan! sia$ &erem$ur< kia masuk dalam keadaan mereka sedan!
&erem$ur* karena kia akan meman)in! di air keruh dan musi mere&u selendan! Pia
-oka dan $edan! Har+ai<(
Koleksi KANG ZUSI
5an* in!a* 5asa -aksana* kamu harus men!uamakan kehan)uran Har+ai* se&a& $edan!
Surandar iu le&ih kuin!inkan dari$ada selendan! hijau Pia -oka31
/Sia$* Tuan Gurul1 dan 5asa -aksana melon)a ke $un!!un! kudan#a( 5an keika 9ajar
men#in!sin!* Har+ai masih saja men!iari Pia -oka den!an jurus &an!au $uih
men!kiari saran!(
Pia -oka +as$ada erus* menun!!u kemun!kinan seran!an )urian( Maa dua $edan! Surandar
&erkila'kila #an! diki&as'ki&askan Har+ai dalam men!iari Pia -oka iu( 5an*
se$eri sudah die&akn#a* Pia -oka &erkeli keika Har+ai men!ham&ur unuk mene&as
lehern#a* Maa $edan! iu er$elese keika men!enai &ahu kanan Pia -oka* dan Har+ai
erham&ur ke udara oleh endan!an &alasan( Har+ai meru&ah jurusn#a menjadi jurus
&an!au ka+in a!ar dia da$a mene&as dada la+ann#a* ea$i Pia -oka menan!kisn#a den!an
men#er!a$ $er!elan!an Har+ai* lalu mem&anin!n#a sekeika( Har+ai mem&al ke udara
karena dua $edan! iu men!hanam anah(
Keika ini $ulalah Har+ai se$eri sadar &e&era$a saa3 5ia in!a* kele&ihan $edan!
Surandar adalah &ila dia dihenakkan ke &umi lalu mem&ua $eme!an!n#a mem&al( "e!iulah
keika Pia -oka sudah keemu )ara $en#er!a$an* dia melon)a den!an kaki ke aas lalu
men#er!a$ Har+ai #an! )e$a men!hanam maa $edan! ke &umi( Sehin!!a dalam keadaan
u&uhn#a di)en!keram Pia -oka* maka Pia -oka iku ersere ke udara(
Keduan#a jauh di &umi* dan menjelan! jauh $edan! sudah dihanamkan ke &umi* sehin!!a
dalam keadaan erkena ser!a$ )en!keraman iu Pia -oka iku &ersama u&uh Har+ai
er&an! ke udara(
Maahari mulai meneran!i &umi(
Har+ai &erhasil le$as dari )en!keraman Pia -oka* Keika dia men!a#unkan $edan!
Surandar kanan dan kiri((( keika iulah erden!ar dera$ ela$ak kaki kuda #an! &an#ak
sekali(
/Kia kena ser&u31 seru Pia -oka(
Musuh $un sudah men!e$un! dari se!ala $enjuru( Tea$i Har+ai masih melakukan seran!an
$ada Pia -oka #an! )uma menan!kis dan menan!kis karena dilihan#a seoran! $endekar
muda melom$a dari kuda dan meme!an! senjaa ka#u &ula ' o#a ' #an! den!an sera
mera men#eran! Har+ai( Har+ai &ereriak. /Hai 5asa -aksana kamu #a31 ea$i o#a iu
dia#unkan ke arah ke$ala Har+ai* namunsudah dije$i oleh keiak Pia -oka menjelan!
ke$ala Har+ai remuk( 5asa -aksana iku &ersama Pia -oka #an! men!e$i o#a iu dan
den!an jun!kiran salo maka erle$askan ka#u &ula iu dari an!an 5asa -aksana #an!
erlem$ar jum$alian(
Pia -oka ham$ir mem&uan! o#a #an! dian!!a$n#a senjaa murahan iu* a$i kemudian
diden!arn#a +isik. /,an!an( A+as kiri31
5ia memuar u&uh ke kiri dan melakukan an!kisan keika mendadak N#i Kem&ar
men!hanamkan ka#u &ula ke ke$ala Pia -oka dan !a!al(<
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode %F
Amukan Pendekar Edan
5asa -aksana ke&in!un!an karena i&a'i&a sadar &ah+a dia sudah erkena sihir N#i
Kem&ar(
Keika dia meliha N#i Kem&ar men#eran! Har+ai den!an ilmu sean ka+in* maka
dihanamn#a ke$ala N#i Kem&ar se&elum &e&era$a kali endan!ann#a suli dian!kis oleh
$edan! Har+ai( Ilmu ke&al N#i Kem&ar )uku$ am$uh( Sehin!!a $edan! Surandar erle$as
dari an!an Har+ai* jauh ke anah* mem&al la!i ke udara* dan N#i Kem&ar in!in
melom$a unuk men!am&il $edan! iu(
Koleksi KANG ZUSI
Keika iulah o#a dian!an 5asa -aksana men#a&e ulan! kerin! kaki N#i Kem&ar* dan
N#i Kem&ar ,auh jum$alian( Keika iu Pia -oka han#a &erdiri e!ak( la )uma menonon
$erem$uran seru dua la+an sau( N#i Kem&ar meman! )uku$ ke&al men!hada$i $edan!
Surandar #an! dihanamkan &erkali'kali oleh Har+ai( Har+ai le!a karena $edan! #an!
se&uah la!i sudah di an!an 5asa -aksana(
"ea$a$un ke&aln#a N#i Kem&ar menahankan maa $edan! dari sa&ean Har+ai dan 5asa
-aksana* dia akhirn#a kualahan ju!a( 5ia lari se)e$a kila menuju kudan#a lalu
melom$a ke $un!!un! kuda(
Har+ai men!ejarn#a den!an &erlom$aan dari dahan ke dahan $ohonan erus men#usul N#i
Kem&ar den!an $asukann#a ke arah en!!ara( 5asa -aksana &erhasil mem&a)ok anak &uah N#i
Kem&ar( 5an kudan#a dia re&u dan den!an ena!a mudan#a dia $a)u kudan#a men#usul
Har+ai(
Tam$ak jelas Har+ai melom$a dari $ohon ke $ohon( 5an keika kuda #an! diun!!an!in#a
sudah sejajar den!an Har+ai6 5asa -aksana &erseru. /Melom$a ke sini* Ki Har+ai31
Har+ai melom$a dari $u)uk $ohon $u)un!* mela#an! dan kemudian $anan#a sudah
menem$lok di &elakan! u&uh 5asa -aksana( 5asa mema)u kudan#a le&ih )ekaan* urun naik
&uki(
Sei&a di kaki "uki Kem&ar* Har+ai &erkaa. /Kia &erheni di sini su$a#a dia men!ira
kia idak men!ejam#a la!i(1
5asa -aksana urun dari kuda( Har+ai masih di $un!!un! kuda( 5en!an suara manja dia
&erkaa.
/Gendon!lah aku su$a#a aku &isa urun(1
/Kau &isa molom$a sendiri ke &a+ah*1 ujar 5asa -aksana(
/Aku in!in su$a#a kau men!!endon! sa#a*1 kaa Har+ai(
Perasaan $endekar muda iu mendadak ahu a$a #an! dikehendaki Har+ai( Ta$i karena
merasa &erhuan! &udi &isa le$as dari sihir $endekar N#i Kem&ar* dia menurui kein!inan
Har+ai( Keika iu ia )uma merasa er$aksa men!!endon! Har+ai* lanas &erkaa.
/Se&enarn#a ilmuku $anan! men#enuh +ania(1
/Meman! iu $anan!an jika +anian#a idak suka( "eda den!an jika kau !endon! +ania
#an! menolakmu(1
Har+ai men!!eleak di aas rum$u( Maahari akan en!!elam keika iu( Sinarn#a #an!
kekunin!an* mem&ua dua $aha Har+ai am$ak &a!ai em&a!a #an! men!!iurkan(
/Aku leih( Tulan!'ulan!ku merasa n!ilu( Maukah kau men!urui sa#a3 7uma memija'mija
saja31
/Iu $anan! dalam ilmuku( Heran sekali meman!* oran! semua men!an!!a$ kamu $endekar
edan(
Ta$i &erhada$an den!an sa#a kamu se$erin#a +ajar dan seha(1
/Aku !ila an$a $ria( Ta$i aku se!ar dan seha karena &ersama kau*1 kaa Har+ai(
Keika iu $ikiran 5asa -aksana ka)au( 5an sesun!!uhn#a dia er!oda keika $aha iu
dilihan#a sam$ai dua kali(
Koleksi KANG ZUSI
7e$a 5asa -aksana mem&uan! muka( -alu &erkaa. /Aku jan!an sam$ai kau !oda hin!!a
melan!!ar $anan!an #an! di+ejan! oleh Guruku(1
/Hei* iu sun!ai31 seru Har+ai la!i(
/Kalau sun!ai* kena$a01
/Aku in!in mandi31 kaa Har+ai(
/Mandilah sendiri kesana31
/Tidak* aku in!in mandi &ersamamu 5asa -aksana31
/Iu le&ih $anan!an la!i3 Seluruh $elajaranku akan kem&ali $ada Guru jika aku
melakukan $elan!!aran*1 kaa 5asa -aksana(
/"aik* aku akan mandi sendiri*1 ujar Har+ai(
5asa -aksana lan!sun! men!hem$askan u&uhn#a di rum$uan( Terden!ar suara u&uh Har+ai
#an! men)e&ur masuk ke sun!ai(
5asa -aksana &elum ha&is heran( Men!a$a dia #an! sudah dikenal edan se$erin#a &eru&ah
jadi manusia +ajar0 5iam&iln#a dua $edan! Surandar( 5ia men)o&a menelii huru9 !undul
#an! erera di $edan! iu( Ta$i ia ak da$a mem&a)an#a( -alu erden!arlah suara.
/Tolooon!31
5asa -aksana &erdiri* dan meliha Har+ai sedan! men!!a$ai'!a$ai di sun!ai(
/Tolon!(((31
/A$a31
/Am&ilkan $akaianku31 seru Har+ai
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode :?
Amukan Pendekar Edan
5asa -aksana ham$ir saja er!oda( ,ika saja dia sem$a meliha Har+ai dalam keadaan
elanjan! &ula* ia akan merana( Kesakian ke$endekarann#a #an! sudah dia da$a dari Ki
Puih Kela&u akan )o$o den!an sera mera( 5ia akan jadi oran! a+am men!hada$i
&elanara #an! men!erikan ini(
-alu dia an!!a$ saja eriakan Har+ai idak ada( 5ia lan!sun! melom$a ke kuda dan
mema)u kudan#a kem&ali ke arah desa Serunai( 5ia in!in &erjasa $ada !urun#a den!an
jalan mem&ujuk Pia -oka a!ar kem&ali ke Kuma#an( 5ia &uuh a!ar disa#an! oleh Ki Puih
Kela&u jika &erhasil mem&ujuk Pia -oka3
Ta$i Har+ai #an! meliha 5asa -aksana mendadak menin!!alkann#a* sekeika iu ju!a
&a!ai oran! edan memaki'maki den!an u)a$an'u)a$an kuukan #an! koor( 5en!an
&erelanjan! &ula dia melom$a dari dalam sun!ai* lalu &er$akaian den!an men!!eruu3
5i$e!an!n#a $edan! Surandar den!an dua an!ann#a3
Koleksi KANG ZUSI
5ia men!amuk den!an mem&a&i &ua sehin!!a $edan! #an! salin! &eradu iu &a!ai kila dan
$eir keika malam mulai i&a( 5en!an $enuh ke!ilaan Har+ai melom$a ke aas $ohon*
lalu melom$a la!i dan melom$a la!i(
"arulah keika maahari er&i* lom$aan edan iu akhirn#a sam$ai &ere$aan keika
5asa -aksana selesai men!u&urkan ma#a $enduduk Serunai den!an $en!u&uran sau lo&an!(
Har+ai mun)ul diam'diam( 5ua $edan! di an!ann#a( 5ia meliha 5asa -aksana &i)ara
den!an Pia -oka #an! &aru mem&uan! $a)ul( (
/Kaakan $ada a#ahku* &ah+a $en!em&araan ilmuku masih jauh*1 u)a$ Pia -oka(
/Aku &erhara$* jika aku sudah naik ke $un!!un! kuda* hendakn#a kau iku &ersamaku ke
Kuma#an*1 ujar 5asa -aksana(
Ti&a'i&a Pia -oka dan 5asa -aksana menden!ar &un#i $edan! &eradu( Keduan#a sama
serenak menoleh kearah suara iu( Tam$aklah Har+ai den!an !erak edan &ereriak
dahs#a.
/"ajin!aaaaaaaaaaan31
5alam sekeja$ maa maa $edan! iu &erkele&aan ham$ir mene&as leher 5asa -aksana jika
idak se!era di$inasi oleh Pia -oka #an! men!hadan! $edan! iu den!an !erak jurus
diam(
,urus diam iu adalah #an! ersuli dari semua ilmu $ersilaan jasad +ada!( Seluruh
$ern9asan den!an hidun! iulah #an! mem&ua $edan! Surandar iu mem&al kem&ali se&elum
men#enuh &a!ian u&uh Pia -oka( Har+ai semakin edan dan den!an mem&a&i &ua sera
$enasaran $edan! Surandar iu &erkali'kali disa&ekann#a ke u&uh la+ann#a( Terakhir*
Pia -oka menden!ar +isik.
/Hanam &ahun#a den!an sisi ea$ak an!an kirimu31
Sisi ela$ak an!an kiri Pia -oka mendara )erma $ada &ahu Har+ai( Pedan! dian!an
kanan Har+ai le$as( Har+ai am&rol ersun!kur dan idak sadarkan diri(
Pia -oka masih e!ak( 5ia &uuh +isik la!i( -alu diden!arlah +isik iu. /"erjalanlah
ke imur(
Sekaran! ju!a(1
Pia -oka an$a men!u)a$ se$aah kaa menin!!alkan 5asa -aksana #an! er$elon!o
men#aksikan dahs#an#a $eran! andin! #an! &arusan erjadi( la masih er$elon!o
men#aksikan $er!in#a Pia -oka( -alu 5asa -aksana melan!kah mendekai u&uh Har+ai
#an! masih men!!eleak( -alu $erasaan kasihann#a &an!ki( 5ia men#aksikan seoran!
$endekar #an! menderia $en#aki edan ini haruslah mele+ai kesen!saraan(
5asa -aksana mulai &im&an!( 5ia idak ahu a$a ke+aji&an #an! mesi dilakukan
selanjun#a( ,ika Har+ai sadarkan diri nani* ada dua kemun!kinan akan erjadi( Kedua'
duan#a meru!ikan &a!i dirin#a(
Perama* jika Har+ai sadar lalu masih marah den!an !ila se$eri adi* &isa saja ke$ala
er$isah dari u&uh karena die&as $endekar edan iu(
Kedua* jika dia sadarkan diri lalu kem&ali men!!oda den!an ra#uan &irahi* mun!kin saja
!odaan iu mem$an( -alu seluruh ilmu $e+arisan Ki Puih Kela&u akan menjadi a&u(
Musnah3
7uma* men!a$a Har+ai &e!iu marah0 A$a karena diin!!alkan0 Aau karena salah du!a
lalu )em&uru0
Koleksi KANG ZUSI
5asa -aksana masih di&ekali $erasaan halus manusia+i* rasan#a ak la#ak menin!!alkan
Har+ai #an! masih hidu$( Sedan! ma#i $enduduk Serunai saja $un diku&urkan3
Ta$3 ke&im&an!an adalah &a!ian dari &aka ke$endekaran( Ke&im&an!an dalam melakukan
indakan #an! &elum er+ujud* menjadi $endekar &erji+a &esar( Iulah $esan Ki Puih
Kela&u(
Maka dia $uuskan $er!i dari siu* Enah kemana* erserahlah( 4an! eran! dia melom$a
ke $un!!un! kuda( Ta$i menjelan! kuda iu di$a)un#a* keden!aran suara &erhi&a'hi&a.
/Tolon! aku(((
olon! aku31
5asa -aksana ham$ir saja mema)u kudan#a kalau idak se!era dia menden!ar jerian
memilukan.
/Kasihani aku<31
5asa -aksana lon)a urun dari kudan#a( 5ia ham$iri Har+ai( Har+ai dalam keadaan
lemah dan &erkaa. /"eri aku makan dan minum( Aku la$ar dan haus(1
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode :%
Amukan Pendekar Edan
Si9a mudah kasihann#a 5asa -aksana menonjol sekali* Se!ala $er&uaan manusia* ke&aikan
dan ke&urukann#a meman! er!anun! dari nian#a( 5an nia 5asa -aksana &ukanlah unuk
men)ari kenikmaan se+aku dia men#ua$i Har+ai #an! makan den!an laha$( Nasi dan
makanan iu ham$ir &asi* di$erda$a dari $uin!'$uin! rumah #an! ro&oh di Serunai iu(
Har+ai makan dan minum den!an laha$( Unun!lah masih ada sisa uak #an! &elum han)ur
a&un! &am&un#a( Tuak adalah minuman $okok desa ini(
/Aku kedin!inan*1 ujar Har+ai(
/4a* aku ahu( 5esa ini meman! desa #an! in!!i* &ukan0 ,adi udara di sini din!in( Kau
$endekar(
Harus mam$u menahan din!in &ukan01
/Kamu &aik sekali* 5asa -aksana*1 ujar Har+ai(
/Aku &er&ua &aik &ukan sem&aran!an( Aku ahu ke$ada sia$a aku musi &er&ua &aik( Aku
ahu urunan sia$a kau*1 kaa 5asa -aksana(
/Aku $uri $endekar -e&ai Kara*1 kaa Har+ai(
/Aku sudah ahu( 5an kelihaann#a kau seha'seha saja*1 (Padahal maksud u)a$an iu
adalah. Kamu kelihaann#a idak !ila(
/Aku la$ar la!i*1 ujar Har+ai(
/"aiklah* Kau un!!u di sini(1
/Nani dulu31 ujar Har+ai men)e!ah se&elum 5asa -aksana &erlari(
/Ada a$a01
Koleksi KANG ZUSI
5uduklah dulu( Aku mau an#a sesuau( 2asa'rasan#a* kau menin!!alkan sa#a keika sa#a
mandi di sun!ai( Ter n#aa kau sen!aja menemui Pia -oka( Unuk a$a kau menemuin#a01
/Aku menemui Pia -oka karena dua nia( Perama in!in meliha keadaann#a lalu
mem&ujukn#a $ulan! ke Kuma#an( Se&a& aku ini murid a#ahn#a( ,ika aku mem&a+an#a ke
Kuma#an* enu san! Guru akan senan! aas jasa &aikku( Kau ahu* seia$ murid in!in
menanamkan jasa &aik $ada Guru(
"aru dia idak dilu$akan Guru( "ukan &e!iu01
/4an! kedua01 an#a Har+ai(
/Terin!a olehku ma#a &er!elim$an!an( "elum diku&ur* -alu aku men!ajak Pia -oka unuk
men!u&urkan ma#a iu dalam sau lo&an!* dan +aku iulah en!kau daan!* &ukan01
/4a( Aku daan! den!an ama kesal*1 kaa Har+ai(
/Kau enu )uri!a ju!a*1 kaa 5asa -aksana(
/Aku &ukan saja )uri!a( Ta$i aku &en)i3 "en)i31
5asa -aksana dilirik oleh Har+ai* lalu am$aklah maan#a &er&inar'&inar men#inarkan
ke&irahian seseoran! #an! &uuh kasih(
/Se&enar aku akan men)ari makanan unukmu(*1 kaa 5asa -aksana(
/Ta$i sekaran! ini aku idak la$ar la!i*1 kaa Har+ai(
/Ha0 KoI &isa !iu01
/Aku sekaran! ken#an!( Aku jadi ken#an! karena kamu emani aku &er&i)ara* Maukah kau
menemani sa#a &i)ara sam$ai malam01
/Tenu(1
/Aku in!in mem&i)arakan enan! diriku #an! malan!(1
/Silahkan(1
/Maka ja+a&lah $ri&ahasaku ini( 5alam ilmu sila $ri&ahasa adalah &a!ian dari jurus
hai(
Pernahkan kau da$a +ejan!an ini dari Gurumu01
/4a( 5alam $ersilaan* salah &i)ara* n#a+a mela#an!(1
/Nah* kalau &e!iu kau $ernah ahu a$a iu kem&an!*1 kaa Har+ai(
/Kem&an! iu &un!a*1 kaa 5asa -aksana(
/"un!a iu +an!i(1
/Tenu( Puik &un!a iu +an!i*1 kaa 5asa -aksana*
/-alu $ernah $ula kamu men!eahui kum&an!01
Koleksi KANG ZUSI
/Tenu( Kum&an! iu nama &inaan!(1
/,ika aku kem&an!* enu kau kum&an!*1 kaa Har+ai(
Menden!ar iu &ulu roma 5asa -aksana merindin!( Ta$idia le&ih merindin! se+aku meliha
maa Har+ai #an! men#orokan &inar &irahin#a #an! kelihaann#a &a!ai kila di malam
!ela$(
/Se&aikn#a aku $er!i men)ari makanan*1 kaa 5asa -aksana(
/Kalau &e!iu aku ahu isi haimu*1 kaa Har+ai(
/,an!anlah kia &i)ara hal Iu*1 kaa 5asa -aksana(
/Kau men!elak( Tanda ada !adis #an! kau )inai31 udin! Har+ai(
/Aku han#a meme!an! amana*1 kaa 5asa -aksana(
/Sia$a #an! mem&erimu amana01
/Guruku( Amana iu &era*1 kaa 5asa -aksana(
/Sekaran! aku ahu( "ukankah !urumu adalah Ki Puih Kela&u01 dan Har+ai lan!sun!
&eru&ah jadi &uas* &erdiri e!a$ meme!an! dua $edan! Surandar dian!ann#a(
/Akan kue&as sia$a #an! men!halan!ikul*1 lalu $edan! iu diadun#a sehin!!a erden!ar
&un#i !emerin)in! #an! dahs#a( "ahkan kilaan a$i(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode ::
Amukan Pendekar Edan
5asa -aksana keakuan3 Tea$i dia idak &oleh men#erah* meni$u* aau$un muna9ik oleh
!erakan iu(
Seoran! $endekar $anan! &erekuk luu den!an !erakan( 5an sekiran#a dia mau memilih
jalan #an! !am$an!* dia enu &isa( Main !om&al saja3 Tea$i $anan!an seoran! $endekar
jusru &ermain !om&al( Karena iu keika dua maa $edan! &er!emerin)in! men!an)am
lehern#a* dia ea$ Har+ai den!an maa &erin!as(
/Kamu mem$un#ai ilmu( Sa#a $un mem$un#ai ilmu31 kaa 5asa -aksana(
/A#o keluarkan ilmumu*1 ujar Har+ai(
/Sa#a idak akan men#eran!mu31
/A#oh seran!3 Mana ilmumu31
/Ilmu kami dimulai den!an $erkaaan( Aku han#a akan mem$erin!akanmu3 Ta$i in!a* jika
kau mulai men#eran!ku* ilmuku adalah indakan( Kau &erindak* aku$un akan &erindak(1
Koleksi KANG ZUSI
Sesun!!uhnBa mereka &ukan &erdua( Ada seoran! saksi #an! &aru urun dari $un!!un! kuda
meliha $eren!karan iu( Ti&a'i&a san! saksi ini men#aksikan !emerin)in! $edan! iu(
5an Har+ai #an! semula e!ak lalu &eru&ah &a!ai $uaran roda $edai3 Tu&uhn#a #an!
&er$uar &a!ai roda $edai iu &a!ai men!!elindin! menuju sasarann#a( 5asa -aksana
sudah men!aur na9as den!an dua an!an erjulur kede$an den!an ela$ak an!ann#a #an!
meraa$( Gelindin!an iu disam&u oleh dua ela$ak an!an 5asa -aksana* sehin!!a
mem&allah san! $en!!elindin!i 5asa -aksana sendiri er)en!an! den!an keam$uhann#a
men)o&akan an!kisan ena!a dalamn#a(
-alu dia &erkele&a memuar arah* sehin!!a dia &erada di sam$in! keika Har+ai sekali
la!i men#eran! den!an u&uhn#a #an! men!!elindin!( 5ari sam$in! iulah 5asa -aksana
men!eluarkan jurus harimau men!i&askan ekor( Har+ai &erhasil menje&ak jurus iu
sehin!!a kaki 5asa -aksana den!an endan!an ki&asan ekor &erhasil erkena je$ian kedua
kaki Har+ai( Se&elum 5asa jauh erjun!kal ke &elakan!* $edan! di an!an kanan Har+ai
mene&as ke arah leher* ea$i unun! 5asa se!era menundukkan ke$ala( Saksi #an!
menonon e!an!* )e$a mem&uan! na9as karena dia kira leher 5asa -aksana akan
er$en!!al( 5ia se&a!ai $enonon sudah ak sa&aran la!i unuk iku erli&a(
Tea$i kini dilihan#a 5asa -aksana sudah mere&u $edan! Surandar di an!an kiri
Har+ai( Tan$a ra!u $edan! Surandar iu &er&alik mau men!hanam ke ke$ala Har+ai( Ta$i
ajai&3 Pedan! iu ru$an#a ak sudi men#akii $emilikn#a( "e!iu maa $edan! iu
men!hanam jida Har+ai* erden!arlah &un#i n#arin! diserai a$i &erkila( Malah
erle$as dari an!an 5asa -aksana(
Keadaan 5asa -aksana &eru&ah dalam siuasi eran)am( 5ia mundur* dan mundurn#a iu
mem&ua Har+ai )e$a mem&a&an#a* a$ala!i $edan! adi sudah kem&ali ke an!ann#a( 5ua
&a&aan kiri kanan #an! dian!kis oleh 5asa -aksana den!an lom$aan'lom$aan ke aas
iu adalah mem&aha#akan(
San! saksi #an! nonon di &alik kudan#a iu semakin e!an!( Tia$ Har+ai mem&a&a
dila#ani 5asa -aksana den!an melom$a* hin!!a e&asan iu )uma men!enai an!in di &a+ah
ela$ak kaki( Ta$i si $en#aksi di &alik kuda iu kuair* a$a&ila 5asa -aksana erus
melakukan hai iu* da#a lom$an#a akan &erkuran!* dan $edan! iu &isa mem&unun!kan
kakin#a( Maka den!an kekuairan #an! ama &esar* san! $enonon* den!an ak &isa sa&ar
la!i men#aksikan &aha#a iu* lalu &erseru. /2u&ah den!an jurus harimau erke$un!3 ,urus
harimau erke$un!31
Seruan ini diden!ar oleh 5asa -aksana( Seman!an#a &er!elora( Har+ai ju!a menden!ar(
"erin!asn#a am&ah &uas( 5ia sa&ekan $edan!n#a unuk mene&as kaki 5asa -aksana se&elum
5asa meru&ah jurus(dan keika iu den!an idak didu!an#a dia merasakan $edih
$in!!an!n#a diseran! la+an lain dari &elakan!( Se$eri kena ki&asan ekor harimau(
Har+ai sem$a &erkeli menjun!kir erkena sa&ean la+an lainn#a( "e!iu dia &an!ki
&erdiri unuk mela#ani dua la+an* dia meru&ah $ermainan( 5ia )uma &erdiri e!ak ea$i
mem$ermainkan jurus $ermainan $edan! se&a!ai dindin! &er$uar( ,urus ini &era &a!i
la+an* karena si9an#a idak men#eran! melainkan menje&ak(
/Kau min!!ir 5asa31
/"aik* Guru31 sahu 5asa -aksana min!!ir menuju kuda( 4a meman! &eul* $enonon adi
meman!lah Guru* Ki Puih Kela&u* #an! ak akan e!a meliha muridn#a eran)am mai
kon#ol(
Kini den!an meli&akan diri* $ada se&enarn#a dia &ukan mau men!han)urkan Har+ai( 5ia
jusru in!in men#um&an!kan ilmu ke$ada $uri almarhum saha&an#a ini3
Koleksi KANG ZUSI
5en!an suara men!aum dia menerjan! dindin! $edan! &er$uar iu* ea$i harimau iu
jusru erjun!kal ke &elakan!( 5ia men!aum dan menerjan! la!i den!an &erhasil kali ini
karena kedua'dua $edan! iu erlem$ar ke udara( Har+ai )e$a melom$a ke udara mere&u
dua $edan!n#a* lalu mendara di anah den!an hanaman dua maa $edan!n#a ke $un!!un!
harimau(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode :=
Amukan Pendekar Edan
"ukan $un!!un! harimau iu #an! erkena* melainkan anah #an! lan!sun! &erham&uran
semenara eakan dua $edan! $ada anah iu mem&ua dua $edan! iu mem&al ke udara
&ersama Har+ai #an! meme!an! dua !a!an!n#a( 5i udara Har+ai men!adu dua maa $edan!
iu sehin!!a arah iauhn#a ke &umi menjauhkan jarak( Maka sei&a di anah* den!an dua
kaki er&elesek masuk anah hin!!a maa kaki* Har+ai &erdiri e!ak kokoh dan &erkaa.
/"aru aku ahu kamu iu Ki Puih Kela&u31 (((
ini diu)a$kan seelah Ki Puih Kela&u menjelma jadi manusia kem&ali(
/"eul* nak(1
/Aku &an!!a mela+an Tuan(1
/Aku &ukan mau men!ha&isi kamu( 7uma mau men!ajarmu(1
/4an! $enin! aku ahu* &ah+a kau &e!iu !eol mem&a#an!i $erarun!an sa#a mela+an 5asa
-aksana a!ar dia &isa kau $un!u manu3 /
/,an!an &eren!kar den!anku( A#ahmu dulu idak $ernah &eren!kar den!anku(1
-alu am$ak anah men!ham&ur keika dua kaki Har+ai men)ua ke aas* dan dalam
seke&aan dua maa $edan! men!!edor &ahu kiri dan &ahu kanan Ki Puih Kela&u( "e!iu
&erkele&a* sehin!!a 5asa -aksana kuair !urun#a akan e+as* $adahal idak( Gedoran
maa $edan! iu ,usru mem&ua Ki Puih Kela&u sekeika iu $ula menjelma jadi harimau
dan men!eluarkan jurus harimau meliha &an!kai( ,urus ini &er&aha#a( Karena a$a&ila
san! Guru kuran! men!aur $erasaan* ke$ala Har+ai &isa kena erkamn#a( Maka dia )uma
men!em&an!kan &un!a'&un!an#a saja sekedar men!elak $edan! iu sam$ai ke sasaran
&er&aha#a* #aiu $ada &a!ian n#ali( Perkelahian iu &oleh dikaakan i&ara Ku)in!
mem$ermainkan Tikus( Ini mem&ua Har+ai !eram karena dirin#a )uma dijadikan ikusn#a*
dan idak memun!kinkan dia men!am&il inisiai$( 5ia sadar* Ki Puih Kela&u han#a
men!in!inkan dia jadi lelah( Karena iu Har+ai men!adu la!i maa $edan!n#a den!an
seman!a edan(
Ta$i dia sudah lelah( Kesem$aan erakhir han#alah den!an )ara meneakkan dua maa
$edan! ke &umi* a!ar dia mem&al ke udara( 5ia mem&al ke udara* lalu men!a#unkan dua
kakin#a keika di udara iu* a!ar dia da$a mela#an! jauh dan jauhn#a di aas $ohon(
Har+ai hin!!a$ di $ohon( 5ari aas $ohon iu erden!arlah kea+a edann#a #an!
&erderai'derai( Kea+a iulah #an! mem&ua Ki Puih Kela&u men#in!kir mendekai 5asa
-aksana( -alu &erkaa. /Kasihan dia( Sun!!uh aku men!asihani dia mele&ihi kasihanku
$ada Pia -oka(1
/Aku ak &uuh dikasihani( Ha#o jamah u&uhku ke sini31 ru$an#a u)a$an Ki Puih Kela&u
iu keden!aran sam$ai ke aas $ohon iu(
/Kalau kau idak ke sini* aku #an! ke sana31 eriak Har+ai la!i dan keden!aranlah
suara era+an#a #an! &erderai(
Koleksi KANG ZUSI
/Anakmu sudah mem&ela 5asa -aksana( Kini kamu $un mem&ela 5asa -aksana sehin!!a aku
makin ahu &ah+a kalian semua iu menjadi $en!halan! seluruh ujuan hidu$ku31
/Aku ak men!halan!i ujuan hidu$muJnak( Aku )uma men!halan!i a!ar muridku idak mai
kon#ol oleh $edan! sakimu( Kuhara$ kau urun* su$a#a kau sudi menden!ar +ejan!anku(
Kau idak &er&a$ak la!i* aku in!in men!!anikan kedudukan a#ahmu unuk menasehaimu31
/Aku edaaaan3 Per!iiiiii31 Teriakan iu &ukan menim&ulkan &en)i( Ta$i menim&ulkan &elas
kasihan( Se&a& seelah &ereriak &e!iu Har+ai keden!aran menan!is den!an isakan #an!
men!hi&akan hai(
Ki Puih Kea&u menaa$ $ada 5asa -aksana( Kaan#a. /Kau sudah a&ah meme!an! e!uh
amana !uru( "a!aimana jika aku $eran#akan $adamu* a$akah kau &ersim$ai ke$ada dia01
/Maksud Tuan Guru* a!ar sa#a men)inai dia01 an#a 5asa -aksana(
/"e!iulah( Ta$i iu &ukan amana( Iu han#a &uah $ikiran(1
/Tidak* Tuan Guru( Sa#a akan memilih amana uan #an! $erama( 4aiu melanjukan
urunan uan a!ar er)i$a &i&i un!!ul #an! kua dan &aik( ,ika sa#a men)inai dia*
urunan sa#a akan kuran! +aras(1
/Ta$i Pia -oka ju!a &ua31
/"edan#a lain* Tuan Guru( Sa#a men)inai Pia -oka karena sa#a $auh dari a+al( Ta$i
jika Tuan Guru $un#a &uah $ikiran a!ar sa#a men)inai Har+ai* iu anda emukan di
en!ah jalan( Padahal $erjalanan &ain sa#a ini sudah a!ak jauh( Karena adi iu )uma
&uah $ikiran* &ukann#a amana* sa#a han#a akan unduk $ada amana(1
San! Guru men!uji den!an $eran#aan. /Tidak kau den!ar isak an!isn#a di aas iu01
/Sa#a menden!ar( Ta$i idak er!oda( 5ia edan*1 kaa 5asa -aksana(
/Iu &ukan edan #an! sesun!!uhn#a( 5ia edan karena iu &a!ian dari $erjalanan unuan
ilmun#a*1
kaa san! Guru* men!uji la!i(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode :>
Amukan Pendekar Edan
Karena keas#ikan mem&eri +ejan!an $ada muridn#a* Ki Puih Kela&u er)en!an! meliha
$an)aran a$i kua &a!ai &ola a$i men!ham&ur dari $ohon ke $ohon lain dan $ohon lain
menuju en!!ara(
/Kasihan( la harus men!em&ara la!i*1 kaa Ki Puih Kela&u(
/Mun!kin dia ke desa Merani*1 kaa 5asa -aksana(
/"a!aimana den!an Pia -oka01 an#a Ki 5asa -aksana(
/Sa#a kira dia masih akan men!em&ara le&ih lama la!i(1
Koleksi KANG ZUSI
/Sa#a men!u)a$kan selama aas $ermainanmu( Ta$i in!a* seoran! $endekar ak &oleh
as#ik den!an sau jurus $ermainan saja( Iu akan men!uras ena!a* Seia$ lom$aan ke
udara akan le&ih men!uras da#a ahanmu keim&an! kau melakukan $ermainan &a+ah(1
/-ain kali akan sa#a in!a $esan Tuan Guru*1 ujar 5asa -aksana(
/Kukira ada &aikn#a kau menemani $erjalanan sa#a( Sa#a &arusan saja menemui N#i Tun!!al
Sur#a Mulih di $ade$okann#a* "eliau idak me+arisi ilmu suamin#a( Ta$i anjurann#a
san!a &aik(
Aku mesi menemukan &e&era$a harimau asal* $e+aris s#ah ujuh harimau( Menuru N#i
Tun!!al* ujuh manusia harimau harus men!adakan $eremuan( "an#ak hal &esar #an! mesi
direm&u!kan(1
/"oleh sa#a men!eahui nama Tujuh Manusia Harimau iu* Tuan Guru01 an#a 5asa -aksana(
/"oleh saja( Aku han#a akan men#e&ukan nama #an! aku keahui( Se&a& jumlah ujuh iu*
#an! han#a men!eahui )umalah Ki Tun!!al dan $e+arisn#a( Pe+arisn#a inilah #an! masih
!ela$ &a!i kami( Ta$i &e&era$a nama se$eri namaku* Ki ,en!!er* Ki Sur#a Pinani* Ki
Madu Prakasa* Ki 7a H#a* seidakn#a meru$akan lima harimau #an! s#ah &erdasar Kia&
Tujuh #an! aseli(1
/Ki -adin! Ganda &ukan salah seoran! ujuh harimau01
/Tern#aa ia &ukan( Seelah jadi harimau s#ah* la suhu( Tak $ernah erjadi seoran! suhu
menjadi !ila se$eri &eliau( Ta$i ia a&ah*1 kaa Ki Puih Kela&u(
-alu dia melom$a ke $un!!un! kuda(
/Aku se&euln#a ama rindu &eremu muka den!an $ueriku*1 ujar san! Guru keika mereka
mulai mema)u kudan#a(
/Kia menuju ke $asen!!erahan*1 ujar Ki Puih Kela&u(
/A$a iu $asen!!erahan01 an#a 5asa -aksana(
/Pasen!!erahan adalah em$a isiraha seoran! suhu*1 ujar Ki Puih Kela&u* /Ta$i
$enamaan iu )uma aku #an! men!!unakan( Ku&erikan khusus $ada Ki 7a H#a( Aku menda$a
+an!si* &ah+a $ueriku Pia -oka sedan! &er!uru $ada &eliau(1
Kuda iu semakin di$a)u ken)an!(
Keika kuda iu melinas desa Merani* 5asa -aksana sem$a menoleh ke desa iu* sia$a
ahu ia men!eahui Har+ai ada disiu(
Keika 5asa menoleh* Ki Puih Kela&u ahu( "eliau &arkaa. /2u$an#a kau masih menaruh
$erhaian menen!ok desa iu(1
/Sa#a kuair kalau kia kena je!al la!i oleh Har+ai* Tuan(1
/Maksudmu &ukann#a kau men!kha+airkan nasi& $endekar edan iu01 an#a san! !uru
menje&ak(5asa -aksana han#a mem&un!kam mulu* karena jika dia salah menja+a& maka
nilain#a &isa dian!!a$ rendah oleh Ki Guru( Meman! Har+ai erja!a dari idurn#a di
am&in &am&u keika dia menden!ar dera$ kaki kuda di lem&ah &a+ah(
Koleksi KANG ZUSI
5ia duduk* men!usukan ram&un#a le&ih kusu la!i lalu kea+a men#erin!ai( 5ia lalu
&erkaa den!an hi&a den!an air maan#a #an! &er)u)uran. /Akan &e!inikah nasi&ku selalu0
Tidak akan $emah ada oran! #an! men)inaiku31
Airmaan#a &er)u)uran* -alu dia meme!an! dua $edan!n#a* dan men!adu maa dua $edan! iu
hin!!a &er!emerin)in!an* -alu &erkum$ullah $enduduk Merani iu sera#a &erseru. /A#oh*
$endekar3 Mainkan ilmu edanmu la!il1
/Ini edan3 Ini edan31 kaa Har+ai mulai melon)a(
Tin!kah lakun#a mem&ua $enduduk Merani erhi&ur dan era+a( Tea$i seia$ dia
men!eluarkan jurus'jurus #an! dimina* $enduduk ak ahu airmaan#a semakin &an#ak
&erham&uran( 5an iu mem&uan#a lemas( 5ia menan!is meren!ek ma)am anak ke)il* lalu
&erjalan sem$o#on!an menuju nenek ua dan &erkaa. /Aku la$ar* &u* Aku haus dan la$ar(
Kasihani aku* aku la$ar* la$ar* la$arrrr(1
/Mari ke rumahku*1 ujar san! nenek( Ta$l Har+ai sudah melon)a le&ih dahulu dan masuk
ke rumah $erem$uan ua iu dan men!am&il nasi #an! sedan! dijaran! dalam kukusan( Asa$
men!e$ul* nasi iu ham$ir masak* ea$i sudah dikerumas oleh jari an!an $endekar edan
iu* den!an laha$ masuk ke mulun#a(
Kemudian dia men!an!ka !enon! ke)il &erisi air( Mulu !enon! #an! le&ar iu
men!u)urkan air ke mulu Har+ai* a$i sekalian $ula den!an iu $endekar edan sudah
mandi((((
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode :A
Amukan Pendekar Edan
Semenara iu* di em$a $era$aann#a* di -em&ah Tujuh "idadari* Guru Gumara malam iu
meliha um$ukan )aha#a melin!kar di sekiarn#a( -in!karan iu &undar sekali den!an
!aris en!ah sekiar se$uluh meer( Keika ia meliha ke lan!i* ru$an#a sinar )aha#a
iu e!ak lurus ke aas* &ere$aan den!an &inan! Kenus(
Gumara memejamkan maa( Anara idur dan idak* dia men#aksikan dua ekor kuda di$a)u
$enuh menuju ke sau $ade$okan #an! rumah'rumahn#a &ersih den!an )a $uih( la meiha
seoran! $endekar ua men#am&u dua $endekar &erkuda iu* Namun ia idak jelas sia$a
mereka &eri!a iu(
Mereka am$ak salin! &eramah amah(
Gumara lalu mem&uka maa( la &elum $uas( Tea$i se&elum dia menda$a ja+a&an 9irasa*
erden!arlah suara hiruk $ikuk( Ada suara eriakan mina olon! dari arah selaan(
Gumara &erdiri den!an si!a$( Tam$akn#a suara eriakan iu semakin dahs#a( -alu
$endekar $endiam ini melom$a si!a$ menin!!alkan -em&ah Tujuh "idadari kearah
$edukuhan(
Sesun!!uhn#a $edukuhan iu jauh leakn#a( Tea$i karena lem&ah ini menam$un! suara*
keden!arann#a ama deka( Gumara menem$uh jarak iu den!an jurus lom$aan demi lom$aan
harimau a$i(
"a!ai harimau a$i ia lan!sun! men!aum keika dia da$ai enam oran! anak'anak muda
&unun! sedan! di)am&uk oleh 5asa -aksana "unun!( Pakaian mereka aneh( Semua anak
remaja iu mam$u menan!kis )am&ukan iu( 5asa -aksana "unun! am$akn#a !a+a ju!a oleh
$erla+anan mereka( Gumara han#a menonon sejenak mem&iarkan $enduduk $edukuhan iu
masih menjeri(
Koleksi KANG ZUSI
Keika 5asa -aksana "unun! akan men)am&uk anak $alin! remaja #an! dikenal Gumara di
Kuma#an &ernama 7aruk Puih iu* Gumara &erseru e!as .
/Henikan31 5asa -aksana "unun! mem&alik( "e!iu dia meliha Gumara* dia arahkan
)am&ukn#a dan sekele&aan )am&uk iu meme)u ke arah Gumara( Gumara meme!an! )am&uk iu
se&elum men!enai u&uhn#a* lalu dalam seke&aan )am&uk iu &er&alik mem&ua 5asa
-aksana "unun! erlem$ar ke udara(
7aruk Puih &erseru . /Pak Guru31 -alu dia &erlari memeluk Gumara( Anak'anak remaja
&unun! #an! lain$un memeluk Gumara . Tala!o "iru* A!un! Ki9li* A&an! Ijo* Aria Kunin!*
Sura ,in!!a #an! kelihaann#a mereka semua merasa rindu(
5asa -aksana "unun! &an!ki* lalu &ereriak. /N#i Kem&ar3 Tolon! aku31 N#i Kem&ar
masih &er$elukan den!an anak'anak &uahn#a* lelaki'lelaki e!a$ #an! kesemuan#a
keiduran karena &erma&uk'ma&uk semalam sunuk(
Gumara masih meme!an! ujun! ali )am&uk( Anak'anak remaja &unun! iu merasa heran
men!a$a 5asa -aksana "unun! di&iarkan saja &ereriak'eriak(
/Hajar dia( Tuan Guru31 seru A!un! Ki9li(
/Aku ke sini )uma unuk men#elamakan kalian( Hei* Pendekar "unun!( Se&aikn#a
in!kakan dulu ilmu kau se&elum mela+anku( Aku $erinahkan sam$ai se$uluh hiun!an
a!ar kau $er!i dari sini &ersama sekuu seanmu31
/Nani dulu3 Aku mohon sau ja+a&an31
/Kaakan $adaku* di mana sekaran! oran! muda #an! nen#amar memakai namaku01
/5asa -aksana01 an#a Gumara(
/4a(1
/A$a $erlun#a den!anku01
/Ada $erlun#a unukku( 5ia $ernah &er!uru ke$adaku3 Ku$erinahkan a!ar dia men#amar
&elajar $ada Ki Puih Kela&u( Ta$i se$erin#a dia &erkhiana karena idak kem&ali
la!i(1
/Sun!!uh li)ik* kau3 Kau suruh men#amar &elajar $ada Ki Puih Kela&u unuk a$a01
/Unuk men)ulik Pia -oka di kemudian hari( Kau ahu* aku men)inai Pia -oka( Aku
in!in ilmun#a( "ukankah Pia -oka iu sain!anmu0 Musuhmu01
Gumara ersen#um( Kaan#a sera#a menoleh $ada A!un! Ki9li . /Ini* si $emain !iar dari
Kuma#an* se$u$un#a* akan le&ih ahu(1
A!un! Ki9li &erkaa . /Guru Gumara ((( sa#a $ernah menjelaskan $ada Ki 5asa -aksana
"unun! ini ((( &ah+a uanlah #an! $un#a hak unuk jadi suami Ki Pia -oka( "ukan dia3
Ta$i kami selalu kena siksa &ila menjelaskann#a( Kena$a uan idak &unuh saja dia
sekaran!0 Aau kami mem&unuhn#a01
Menden!ar iu 5asa -aksana "unun! men#em&ah'n#em&ah( 5ia &erluu di anah(
Koleksi KANG ZUSI
/Aku akan hiun! sam$ai se$uluh( -alu kau dan sekuumu en#ah dari $edukuhan ini( Ini
dukuh su)i* $endudukn#a a+am ak sudi mela+an( ,an!an kalian $eras oran!'oran! a+am*
karena do@a mereka akan lan!sun! dika&ulkan a$a&ila kau &er&ua kejam $ada mereka(
Sau((( 5ua<(1
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode :C
Amukan Pendekar Edan
2u$an#a N#i Kem&ar dan anak &uahn#a $un akhirn#a menden!ar an)aman iu( Sehin!!a*
keika Gumara sudah men!hiun! . /Tujuh ((( dela$an (((*1 dia se!era mem&eri is#ara
$ada anak &uahn#a unuk se!era ka&ur(
/((( Sem&ilan ((( se$uluh31 seru Gumara dan mem&alik )am&uk lalu mele)u 5asa -aksana
"unun!(
Pendekar &unun! iu melolon! kesakian( Gumara melem$arkan kem&ali $e)u )am&uk iu
$ada 5asa -aksana( Sehin!!a A!un! Ki9li &eran#a . /Kena$a Guru kem&alikan01
/Iu senjaan#a( Se&aikn#a kia jan!an memakai senjaa la+an*1 ujar Gumara menjelaskan(
Tak lama kemudian* han#a !um$alan de&u #an! &eer&an!an karena kuda'kuda $endekar
&ajin!an iu &erlom&a )e$a menin!!alkan $edukuhan iu(
Seelah mereka $er!i* Gumara &erkaa $ada rejama'remaja &eran!an &unun! iu . /,an!an
ke)il hai karena an!an kalian #an! )a)ad( ,u!a jan!an men!an!!a$ &ersalah karena
kalian $ernah iku jadi anak &uah 5asa -aksana "unun!( ,an!an3 Semua $en!alaman ada
!unan#a( Asal ahu &aasn#a( Aku $ernah &ermim$i* $ada suau malam kalian &erkum$ul di
-em&ah "idadari unuk memulai ilmu Persilaan Sejai &ersama Ki Pia -oka( Salahkah
mim$i sa#a iu01
/Mim$i iu &eul* Guru31 ujar 7aruk Puih(
/5alam mim$i iu* Ki Pia -oka &erkaa* &ah+a kalian semuan#a kelak akan dikenal di
ka+asan $ersilaan se&a!ai ENAM PEN5EKA2 "UNTUNG( Salahkah mim$iku iu01
/Mim$i anda &eul* Tuan Guru31
/Nah* kalau iu &eul* a$a #an! sudah kalian jalani selama ini adalah &a!ian dari
$en!!em&len!an ilmu se$eri #an! erera dalam Kia& Tujuh( Ta$i harus kalian in!a(
"an#ak $endekar sesa sekaran! ini* #an! men!!unakan anak'anak semuda kalian( Se$eri
haln#a 5asa -aksana "unun! #an! &erdalih akan menda$akan Kia& Tuiuh den!an
men!!unakan kalian se&a!ai amen!( Masih kalian in!a* dulu $ernah men#er&u dan &ikin
ka)au di Kuma#an0 Nah* sekaran! aku in!in meluruskan jalan kalian aas kesesaan #an!
di&ua oleh 5asa -aksana "unun!( Mari ke -em&ah "idadari a!ar kalian &isa kulaih
melanjukan laihan #an! di&eri oleh Ki Pia -oka(1
/5i mana Ki Pia -oka sekaran! ini* Guru01
/Aku idak ahu( 4an! $asi* dia sedan! mem$erdalam ilmun#a( Tenu dia akan &erjum$a
suau kali den!an N#i Kem&ar #an! sudah &er!a&un! den!an 5asa -aksana "unun!*1 ujar
Guru Gumara(
-alu &eran!kalah anak'anak muda iu men!ikui Guru Gumara menuju -em&ah "idadari unuk
menda$akan !em&len!an &aru(
Koleksi KANG ZUSI
Sei&a di -em&ah "idadari* A!un! Ki9li &eran#a $ada Guru Gumara . /Tuan Guru* kena$a
anda idak &er!a&un! saja den!an Ki Pia -oka01
/Suli sekali( Saudari se$u$umu iu seoran! keras ke$ala( 5ia ak sudi men#em&uhkan
$en#aki !ila adik iriku Har+ai( Han#a karena mendu!a'du!a &ah+a aku akan men)inai
Har+ai( A$a masuk akal saudara sedarah &isa jadi suami'isri01
/Ta$i kami den!ar Tuan Guru meman! &ukann#a $ura Ki Kara*1 kaa A!un! Ki9li(
/5arimana kau den!ar01
/Keika kami di$erkenalkan den!an Ki Kem&ar( Aku men#e&u nama Ki Pia -oka unuk
menjelaskan dia se&a!ai saudara se$u$uku( -alu 5asa -aksana "unun! di&erikan
keeran!an oleh Ki Kem&ar &ah+a anda* Tuan Guru ((( maa9* anda dikaakann#a &ukan
kakak'&eradik den!an Har+ai( Malahan dia ramalkan anda akan menjadi suami Ki Har+ai(
Mana #an! &enar01 an#a A!un! Ki9li(
/4an! &enar adalah Har+ai men)inaiku( la suli mele$askan )inan#a( la men)inaiku
seen!ah mai( Aku adalah iisan darah Ki Kara( 5ia $un iisan darah Ki Kara(
Kalian sudah dii$u oleh ran!kaian )eria $alsu( Unuk mem&edakan #an! &enar dan #an!
$alsu mudah saja( Kalian $ernah iku den!an !erom&olan sean 5asa -aksana "unun!( Iu
$en!alaman he&a( Ta$i a$akah $en!alaman iu ak le&ih dari $en!alaman meram$ok dan
mem$erkosa +ania0 "e!iu ju!a den!an N#i Kem&ar* isri Ki Kem&ar3 "ukankah $endekar
+ania ini men#ukai &erhu&un!an den!an anak'anak lelaki &erusia muda0 Ini suau &uki
&ah+a ilmu Ki Kem&ar di+ariskan se)ara sesa( Semua $en!ikun#a sesa( 5an karena iu
semua )erian#a sesa dan $alsu $ula( la sen!aja men#e&ar kisah $alsu men!enaiku a!ar
aku ka+in den!an Han+ai dan idak jadi mem$erisri Pia -oka( Tahu kalian* &ah+a $ara
$endekar sesa keakuan a$a&ila aku men!a+ini Pia -oka kelak akan melahirkan &i&i
urunan $endekar un!!ul0 Iulah soaln#a( Karena )eria $ersilaan idak akan musnah
dari &umi ini( "e!iu $un urunan darahn#a( 5emi !uru'!uru erhorma se&elumku*
)eriaku ak &ohon!*1 ujar Guru Gumara(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode :D
Amukan Pendekar Edan
Menden!ar $enjelasan iu* A!un! Ki9li mau$un 7aruk Puih er$ana( Kedua anak remaja ini
serin! mem&i)arakan kisah se!ii!a Guru Gumara* Ki Pia -oka mau$un Ki Har+ai(
7aruk Puih &eran#a $ada Guru Gumara . /,adi Ki Har+ai idak akan sem&uh !ilan#a jika
idak dio&ai oleh Ki Pia -oka01
/Menuru Ki ,en!!er* salah seoran! dari Harimau Tujuh meman! &e!iulah( Sedan!kan &enda
saki $en!o&an#a adalah Inan Solaiman Permaa Hijau( Keika Pia -oka menolak
men!o&ai ke!ilaan Har+ai* dia &ukikan $enolakan iu den!an mem&uan! inan saki iu(
Ke udara31
/Alan!kah sa#an!n#a*1 ujar 7aruk Puih(
/Ta$i iu ak &isa disalahkan( Pe$eran!an ada dua ma)am( Pe$eran!an den!an senjaa( 5an
$e$eran!an den!an mulu* #aiu 9inah( Kadan!kala $e$eran!an den!an 9inah ini jusru
&isa mem&unuh( 5ia mem$en!aruhi akal manusia* sehin!!a ka+an $un jadi la+an( Ki Kem&ar
sudah me+arisi $eran! 9inah ini urun emurun( Mun!kin #an! erkena $en!aruh kisah
9inah iu adalah Koleksi KANG ZUSI
Pia -oka sendiri( Sehin!!a dia #akin aku ini &ukan anak Ki Kara dan &isa ka+in den!an
Har+ai(
Maka dia &uan! inan saki #an! &isa men#em&uhkan oran! !ila(1
/Kalau &e!iu &ukankah Ki Pia -oka &isa diluruskan0 Tan!ka$ dia* lalu $aksa dia31 kaa
7aruk Puih( Anjuran anak remaja iu mem&ua Guru Gumara era+a ke)il(
/Tujuh Harimau harus &ersau3 Sa#a sendiri menden!ar &isik'&isik N#i Kem&ar den!an anak
&uahn#a &e&era$a hari #an! lalu( "ah+a anda* Guru Gumara adalah salah seoran! dari
Tujuh Harimau( 5ia ju!a men!aakan* Ki Pia -oka la+an &era( Karena dia $e+aris dari
salah se&ran! Harimau Tujuh( Kalau Ki Pia -oka menolak anda* iu &erari dia &elum
la!i a9dol unuk dise&u salah sau Harimau Tujuh* &ukan0 "ukan01
/5alam dunia $ersilaan* semua kemun!kinan adalah mun!kin( Ta$i mun!kin ju!a* dia masih
dalam alam $en!!em&len!an ilmu #an! le&ih in!!i( Meman! usulmu &aik( Enam harimau
&ersau unuk menjinakkan Ki Pia -oka( Iu usul he&a( Ta$i mun!kin Pia -oka $un#a
jalan sendiri karena dalam $en!!em&len!an*1 kaa Guru Gumara(
/-alu Tuan enu ahu* di mana Ki Pia -oka sekaran! ini*1 ujar A!un! Ki9li(
/Karena kamu mendesak unuk sa#a ja+a&* akan sa#a ,a+a& sekaran!. 5ia sekaran! &erada
dalam &im&in!an Ki 7a H#a* salah seoran! $endekar Harimau #an! mela+an musuhn#a )uma
den!an )aha#a31
Anak'anak remaja iu er)en!an!( 7aruk Puih &eran#a.
/Tuan Guru idak memiliki ilmu iu0 "isa kami di&eri01
/Iu ilmu erin!!i( "ahkan $eran! dijaman moderen ini kelak &ukan la!i men!!unakan
$eluru(
Ta$i $eran! )aha#a*1 ujar Guru Gumara(
/Ki Pia -oka sekaran! ini di $edukuhan Ki 7a H#a01 an#a A!un! Ki9li den!an $enuh
seman!a(
Guru Gumara memejamkan maa sejenak( 5alam &er$ejam maa iu seakan'akan dia meliha
suau kejadian dahs#a(
/Suau kejadian dahs#a #an! suli ku)eriakan*1 ujar Gumara( Kejadian dahs#a iu
meman!lah sedan! erjadi( 2u$an#a* Ki Puih Kela&u men#uruh muridn#a* 5asa -aksana*
$ulan! ke Kuma#an naik kuda( Karena Ki Puih Kela&u in!in menea$ semenara di
$edukuhan Ki 7a H#a menani kem&alin#a $ueri &eliau er)ina* Pia -oka(
Ta$i 5asa -aksana sin!!ah dulu di desa Merani( 5ia &erhara$ &eremu den!an Har+ai(
Namun desa Merani #an! $endudukn#a )uma FD oran! iu sedan! men!alami mala$eaka( 5asa
-aksana &unun! &ersama N#i Kem&ar sudah mem&anai >% oran!( Sedan!kan Har+ai )uma
&erdiam diri saja* malahan dia se$eri ak $un#a $erasaan* idur men!aeleak* menden!ar
jeri $ekik $enduduk #an! $anik iu(
Malahan dia era+a sem&ari iduran( Keika rumah nenek ua di!eledah N#i Kem&ar* lalu
nenek ua iu &ereriak* &arulah Har+ai den!an )ekaan men!am&il dua $edan! Surandar
dan men!ham&ur men!hanam $in!!an! N#i Kem&ar( 5ia men!amuk dahs#a( N#i Kem&ar jun!kir
&alik sekeluar dari rumah( Har+ai men!ejarn#a den!an eriakan men!erikan( 5asa -aksana
"unun! men)e!an#a( 7am&ukn#a menan!kis $edan! Surandar* dan mem&eli di !a!an! $edan!
Koleksi KANG ZUSI
iu* dan den!an mudah mem&ua Har+ai erjun!kir* Namun $edan! iu idak le$as* sekali
la!i dia harus hada$i dua ke$un!an $endekar sean(
Har+ai menjeri lanan! se&elum dua $edan! diarahkan ke $ada dua ke$ala la+an( Tea$i
la+an sudah men!ham&ur ke udara( Har+ai menekankan $edan! ke &umi* dan men#usul la+an
ke udara(
5i udara dia erkena u&rukan dan jauh ke &umi* "e!iu dahs#a jauhn#a sam$ai
u&uhn#a mem&lesek masuk anah hin!!a den!kuln#a(
5an dia ak &isa &erkuik den!an $edan!n#a( 5ua kali $edan! iu dia eakkan ke &umi*
&aru kemudian u&uhn#a keluar &a!ai air mun)ra &ersama mun)ran#a anah3
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode :8
Amukan Pendekar Edan
Keika iu keadaan Har+ai ea$ saja suli( 2u$an#a 5asa -aksana "unun! mau$un N#i
Kem&ar men!in!inkan $edan! Surandar #an! saki iu( "erkali'kali erjadi $er!ulaan di
udara den!an kemam$uan ilmu masin!'masin!(
4an! &erunun! adalah N#i Kem&ar( 5en!an meni$u Har+ai a!ar le&ih lama la!i &erem$ur
di udara* +aku 5asa -aksana "unun! !a!al mere&u $edan!* N#i Kem&arlah #an!
mere&un#a( 5ia jauh di &umi menani jauhn#a Har+ai #an! sudah sia$ akan die&asn#a(
Namun keika dia akan die&as se&uah keajai&an im&ul( Seekor kuda men#eruduk dan
seoran! $endekar muda lon)a dari kuda dan mere&u $edan! di an!an N#i Kem&ar(
5asa -aksana "unun! &erseru. /Hai* dia muridku31
5asa -aksana menja+a&. /Anda $endekar &unun! #an! keji3 Aku &ukan muridmu Aku
musuhmu31
/Pen!khiana31 eriak 5asa -aksana "unun! #an! melom$ai u&uh 5asa -aksana( 5asa
-aksana an$a ra!u mene&as $edan! Surandar di an!ann#a( Si &unun! &erlumuran darah*
dan keika ia &erusaha mundur unuk lari* sau e&asan la!i mun)ul dari &elakan!* kali
ini dari Har+ai(
5asa -aksana "unun! ersun!kur( 5ia sem$a memaki. /Kamu m)n!khianai diriku(1
/Kamu men!oori kesu)ian $ersilaan31 &anah 5asa -aksana* #an! den!an )ekaan &er&alik
men!uakkan kaki menan!kis erjan!an N#i Kem&ar(
5asa -aksana #an! &unun!* #an! ham$ir sekara* masih ju!a &erusaha menan!ka$ kaki 5asa
-aksana muda((( dan $endekar muda ini ersun!kur lalu ke$alan#a diendan! oleh N#i
Kem&ar(
Tendan!an iu jadi idak am$uh se&a& $un!!un! N#i Kem&ar dihanam $edan! Surandar di
an!an Har+ai( 5asa -aksana &an!ki( 5ia meli&a 5asa -aksana "unun! masih &erusaha
&erdiri* ialu disa&en#a $edan! iu e$a men!enai leher( Ke$ala si &unun! iu
er$isah dari &adan* dan ke$ala iu men!!elindin!(
Har+ai era+a er&ahak( Ta$i N#i Kem&ar men#er!a$ len!ann#a keika iu* dan $edan!
Surandar le$as karena )en!keraman adi( 5asa -aksana* san! $endekar muda #an! &eru&ah
&erin!as* men!hanamkan $edan!n#a $ada N#i Kem&ar* Pedan! &eradu $edan!( Ta$i 5asa
-aksana in!a keam$uhan $edan! iu* Ialu dia eakkan ke &umi* sehin!!a keika N#i
Kem&ar men!a#unkan $edan! mau mene&as* 5asa -aksana sudah men!udara( Keika N#i Kem&ar
mau meneakkan Koleksi KANG ZUSI
$edan! ke &umi* se&uah ser!a$an ke$ak &an!au mener$a &ahun#a* sehin!!a N#i Kem&ar
ersun!kur* jum$alian* mena&rak $ohon ram&uan dan $ohon iu ro&oh &er)era&u &ersama
akarn#a(
Makin seru erkena ser!a$an &e!iu* semakin an!!uh ena!a dalam N#i Kem&ar( Ti&a'i&a
saja mun)ul i!a $endekar la!i( 5ua oran! Ki Kem&ar #an! sudah mai* dan sau la!i N#i
Kem&ar #an! sudah mai3
N#i Kem&ar di&anu oleh i!a sosok roh halus3 N#i Kem&ar &ereriak $ada Har+ai dan
5asa -aksana. /N#a+a kalian in!!al sejen!kal( Serahkan $edan! kem&ar Surandar iu3 Iu
milikku #an! s#ah* #an! diram$as oleh Ki Tun!!al Sur#a Mulih31
/Kau &erdusa*1 ujar Har+ai( 5asa -aksana #an! adi san!a &uas* kelihaan mulai
&er!idik(
Har+ai ju!a ke&in!un!an men!hada$i am&ahan i!a sosok roh halus #an! menjelma menjadi
ra!a men!erikan(
/Kalian &erdua sudah diam&an! kemaian*1 an)am N#i Kem&ar* /Ilmuku di&anu oleh ruh
suamiku dan ruh saudara kem&arku &esera suamin#a( Kini serahkan $edan! Surandar iu
se&elum kalian mai kon#o31
/,an!an31 i&a'i&a mun)ul suara dari semak'semak(
5an mun)ullah Pia -oka den!an se&uah )am&uk dian!ann#a( Keika N#i Kem&ar melom$a*
se&elum melom$a &ahkan Pia -oka sudah ahu &ah+a dia akan men#eran! Har+ai( 7am&uk
asa$ iu men)i$akan asa$ sekeika iu ju!a* se&elum N#i Kem&ar sam$ai ke sasaran* dan
Har+ai sudah men!elak ke sam$in! sehin!!a N#i Kem&ar ersun!kur men)ium anah(
-an!sun! saja i!a kali )am&ukan asa$ diarahkan Pia -oka $ada i!a ruh $endekar sean*
maka erden!arlah eriakan diserai a$i #an! men!udara( 5i udara am$ak i!a &ola a$i
men!erikan* semakin jauh dan semakin jauh( N#i Kem&ar ahu* &anuan ruh sudah !a!al*
dan dia &uru'&uru melarikan diri memasuki semak dan menemukan $asukann#a di sana( Tak
lama kemudian N#i Kem&ar sudah melarikan diri &ersama anak &uahn#a menin!!alkan lem&ah
iu( "un#i ela$ak kaki kuda semakin menjauh dan menjauh(
5asa -aksana* #an! merasa &erhuan! &udi* men!ham$iri Pia -oka( Har+ai melirik* lalu
meludah(
/Ke$andaian anda mele&ihi Guru*1 ujar 5asa -aksana(
Mendadak se&uah erjan!an men!hanam dada Pia -oka( Ta$i Pia -oka )uma &erdiri e!a$*
dan Har+ai #an! menendan! malah jun!kir &alik ke &elakan!( 5asa -aksana heran dan
&erseru.
/,an!an urukan ha+a na9su anda31
Kini Har+ai menerjan! 5asa -aksana dan mere&u kem&ali $edan!n#a Serial Tujuh Manusia
Harimau (8) ' E$isode :F
Amukan Pendekar Edan
Har+ai sudah &erdiri e!a$ den!an dua $edan! Surandar( Pia -oka masih &erdiri saja
meme!an! )am&uk asa$n#a( 5asa -aksana ke&in!un!an( ,u!a kuair jika dua $endekar +ania
iu akan &erem$ur(
Koleksi KANG ZUSI
/Kuhara$ kalian &erdua da$a menahan diri*1 kaa 5asa -aksana( Perkaaan iu dija+a&
Har+ai den!an men!adu dua maa $edan! Surandar #an! mener&ikan kilaan a$i keika
$edan! iu &er!erin)in! sau den!an lainn#a(
Har+ai ra!u* $edan!n#a #an! dia adu sau sama lain kemudian dia kem&an!kan keaas dan
&ereriak. /Aku idak !ila31
/Kau meman! idak !ila*1 ujar 5asa -aksana* /Kau )uma idak &isa men!!unakan akalmu(1
Han#a Pia -oka #an! masih &erdiam diri( "ainn#a kasihan meliha in!kah dan $erkaaan
Har+ai( 5ia er!oda unuk meru&ah sika$( 5ia in!a* &ah+a ala $en#em&uh saki !ila
Har+ai han#alah Permaa Hijau Solaiman( Ta$i $ermaa iu sudah dia &uan! ke udara
dulu(
/Har+ai* aku akan men#em&uhkanmu( Ta$i jan!an !an!!u $erjalananku*1 kaa Pia -oka(
/Aku akan iku anda* Pia -oka31 ujar 5asa -aksana(
/Tidak( Kau ja!alah Har+ai( 5ia $erlu dikasihani31
/Aku ak $erlu dija!a3 Aku ak $erlu dikasihanil1 kaa Har+ai dan meliha Pia -oka
&erlalu(
5en!an &erin!as Har+ai menaa$ ke maa dua $edan!n#a(
5an den!an sekua ena!a dia hanamkan dua maa $edan!nBa ke &umi( 5ia men!udara* lalu
i&a la!i di &umi dalam keadaan men)e!a lan!kah Pia -oka(
Pia -oka enan! den!an )am&uk dian!ann#a( -alu 5asa -aksana melom$a )e$a( 5ia
&erdiri di en!ah'en!ah( 5ia &erhada$an den!an Har+ai* lalu &erhada$an la!i den!an
Pia -oka( Ke$ada Pia -oka dia &erkaa. /7e$alah )ari o&a $en#em&uh $endekar !ila
ini(1
Menden!ar iu* dalam sekele&aan dua kali hanaman $edan! Surandar men!!e&uk $un!!un!
5asa -aksana* #an! men!aum dua kali erkena !e&ukan iu( Auman iu miri$ auman harimau(
Hal ini mem&ua Har+ai heran karena $edan!n#a ak mem$an(
Padahal* $ada deik iu di $edukuhan Ki 7a H#a* Ki Puih Kela&u ju!a men!aum dua kali
karena merasa erkena !e&ukan( Ki 7a H#a &erkaa. /Murid anda ersun!kur* namun idak
luka dan mai(1
5an meman!lah 5asa -aksana idak luka dan idak mai( Ta$i dia $in!san3 Har+ai sendiri
malah men!ira $endekar muda iu mai(
5ia &eruu dan menan!is. /Aku ak &ermaksud unuk mem&unuhmu(((*1 lalu dia menoleh
la!i mau meliha Pia -oka* ea$i Pia -oka sudah idak ada la!i(
/Kau idak mai* kan01 ujar Har+ai keika u&uh 5asa -aksana dielenan!kann#a(
/Hei* kau idak mai kan01
/Aku masih hidu$*1 ujar 5asa -aksana* sera#a &erdiri(
/Aku idak !ila* &ukan01
Koleksi KANG ZUSI
/Kau idak !ila( Kau &e!ini )anik( Kau da$a menjadi $endekar #an! +aras asal saja kau
sudi men#isiri ram&umu*1 kaa 5asa -aksana(
5en!an men!u)a$kan kaa'kaa iu* se&euln#a 5asa -aksana &ukanlah jauh )ina( ,auh
)inan#a $erama kali han#a ke$ada Pia -oka* keika dia meliha BBajah #an! &e!iu
jelia* sesuai den!an #an! di)eriakan oleh !uru $eraman#a #an! kini sudah mai
er&unuh(
-alu dia menoleh ke$ada !urun#a #an! men!anu ilmu sesa iu( Pun!!un! iu er&elah(
5an ke$alan#a sudah idak &ersau la!i den!an lehern#a( 5asa -aksana erharu sejenak
saja* a!ar idak er!elin)ir $ada si9a )en!en!(
/Maukah kau mem&anuku01 an#a 5asa -aksana $ada Har+ai(
/Unuk anda se&a!ai $ujaan hai sa#a* sa#a akan sia$ sedia(1
/"anu aku men!u&urkan $uluhan ma#a ak &erdosa ini( ,u!a ma#a &ekas !uruku #an!
$erama*1
ujar 5asa -aksana(
5an &ersama $enduduk desa Merani* diku&urlah >% ma#a $enduduk dan ju!a ma#a 5asa
-aksana "unun!( Saa >% ma#a $enduduk dimakamkan* an!isdan raa$ keden!aran(
Seha&is $emakaman* nenek erua &erkaa. /"iar$un >% ji+a sudah mela#an!* se&a!ai oran!
erua sa#a men!u)a$kan s#ukur $ada Tuhan dan kalian &erdua( Kukira* oran! jaha akan
masih men!!an!!u keenraman oran! &aik se$eri kami( Kalian &erdua oran! &aik( A$a
salahn#a kalian &erdua in!!al &ermukim di desa kami ini( Se&a!ai suami iseri(
Men#am&un! keurunan( Se&a!ai $en!a+al hai kami a!ar kami idak dikejar rasa aku(1
Har+ai memandan! $ada 5asa -aksana( 5ia &erhara$ sen#um( 5ia &erhara$ 5asa -aksana
menja+a& hara$an $enduduk desa Merani iu(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode =?
Amukan Pendekar Edan
Ta$i lain #an! dihara$* lain $ula ken#aaan( 5asa -aksana &er&i)ara san!a hai'hai.
/Kalau meman! sudah jodoh* enu hara$an Nenek menjadi kenBaaan( Tea$i kami &erdua
sama'sama $endekar( Kami &erdua i&ara &ersaudara( Sa#a sendiri masih akan meneruskan
$erjalanan( Se&a& Guru sa#a* Ki Puih Kela&u* mem&eri amanah a!ar sa#a kem&ali ke
Kuma#an( Ke&eulan meman! sa#a akan mam$ir ke Merani sini* menen!ok keadaan dia a$akah
seha( 2u$an#a erjadi mala$eaka( Sehin!!a sa#a erli&a(1
/,adi anda menolak $erminaan Nenek01 an#a Har+ai(
/Sa#a han#a menjelaskan adan#a sa#a di sini*1 kaa 5asa -aksana(
/Kalau kau idak )ina $ada sa#a* kena$a idak &ererus eran! saja0 Sa#a malu3 Sa#a
malu31
Peremuan #an! mesin#a erja!a oleh keluhuran &udi iu* lanas jadi &eru&ah ka)au(
Har+ai melon)a ke en!ah'en!ah u$a)ara iu den!an mem&a&i &ua lalu men!a)u'a)ukan
dua $edan! Surandarn#a( 5an &ereriak &erkali'kali. /Aku &en)i $adamu3 Aku jijik
$adamu3 Aku &en)i3 "en)i3
"en)iiii31
Koleksi KANG ZUSI
5asa -aksana men!hada$3 hal ini den!an enan!( 5ia mendekai kudan#a( -alu meme!an!
ali kendali kuda iu* menununn#a dan &erkaa $ada oran! sedesa. /Maa9kan sa#a( Karena
sa#a sekedar sin!!ah( Selama in!!al(1
Har+ai !eram* 5ua $edan! Surandar dian!ann#a* seakan sia$ akan mene&as ke$ala 5asa
-aksana( 5en!an eriak lanan! dia a#unkan $edan! iu ke ke$ala 5asa -aksana( Pedan!
iu mem&al diserai suara aum harimau #an! keluar dari mulu 5asa -aksana(
5asa -aksana ersun!kur* Serenak den!an iu* di $edukuhan Ki 7a H#a* Ki Puih Kela&u
$un ersun!kur(
5an Har+ai semakin men!amuk3 5ia eakkan $edan! Surandar ke &umi* dan u&uhn#a
men!ham&ur ke udara &ersama $edan!n#a( 5i udara dia men!adu dua maa $edan!n#a* am$ak
)aha#a a$i &erkila'kia(
/,ika kamu $er!i ju!a* n#a+amu akan mela#an!(1
/Aku memikul amana !uruku( Pendekar akkan &eru&ah $endirian*1 kaa 5asa -aksana(
"a!ai kila $edan! Surandar dua'duan#a akan memen!!al leher 5asa -aksana* #an! se!era
menundukkan ke$ala men!hindari( Tea$i* keika iu $edan! iu ea$ memen!!al leher*
dan leher iu $uus((( #aiu leher kuda iu(
Tu&uh kuda iu men!!ele$ar keika leher iu $uus( 5asa -aksana in!a $esan !uru a!ar
menja!a na9su amarah( 5ia ekan rasa don!koln#a* lain )e$a men!ham&ur melarikan diri
menin!!alkan desa Merani(
5ia erus &erlari ken)an! menero&os semak &elukar* men!i&as $en!halan!* kadan!kala
jauh jum$alian( Namun dia merasa harus lari dan harus lari( Makin jauh larin#a*
semakin kua ena!an#a* kadan! diselin! oleh ena!a dalam keika dia menerjan! $ohon
&esar dan $ohon iu ro&oh(
5alam $elarian iu* 5asa -aksana mendadak &erheni* karena merasa ersesa( 5ia
menden!ar dua oran! sedan! &er&i)ara( Sau suara +ania* sau la!i suara $ria(
/Ki ,en!!er( Sa#a ke sini unuk memina maa9 karena sa#a $ernah men!hina hadiah saki
dari anda(
Tuan enu &erke)il hai karena Inan Permaa Hijau #an! da$a men#em&uhkan oran! !ila
iu sa#a &uan!(1
/Ananda Pia -oka jan!an men!ira iu hadiah dari sa#a( Sesuai $esan Ki Tun!!al Sur#a
Mulih se&elum main#a* &aran! saki iu meman! milik Anda* Anda mem&uan!n#a* iu hak
Anda31
/Ta$i Ki ,en!er( Sa#a mina &anuan anda unuk men)arin#a31
/Iu milik Anda* anakku( Anda harus men)arin#a sendiri(1 -alu Ki ,en!!er &eran#a.
/Unuk a$a &a!imu &aran! saki iu la!i01
/Unuk men#em&uhkan Har+ai*1 kaa Pia -oka(
/Suau nia #an! luhur( Nah* silahkan Anda )ari sendiri*1 kaa Ki ,en!!er(
/Sa#a sudah men)arin#a di Tujuh "uki Saki( Mun!kin ia ada di sini*1 kaa Pia -oka(
Koleksi KANG ZUSI
/Sudah $asi idak( Tidak di sini*1 kaa Ki ,en!!er(
Pia -oka menarik na9as $anjan!( 5ia lalu men!haur sem&ah dan &erlalu dari siu( Ti&a'
i&a 5asa -aksana mem&unuin#a dari &elakan!( 5asa -aksana &erusaha men!ejar le&ih
)e$a* namun suli(
5i en!ah huan &elanara &arulah dia &erhasil men)e!a( Pia -oka heran. /Kena$a Anda
di sini01
/Unuk men!a+al Tuan( Sa#a kuair Tuan dihalan!i musuh( Ini sesuai den!an $esan
a#ahanda Tuan( "ah+a sa#a akan mendam$in!i Anda* se&a& &eliau &erkein!inan kia &erdua
melanjukan keurunan &eliau(1
Maa Pia -oka meloo( 5ia &erkaa. /Tidak kau liha maaku )uma sau0 Tak sadar kau
&ah+a aku &ua01
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode =%
Amukan Pendekar Edan
Meman! jika diliha den!an se&elah maa* u&uh 5asa -aksana !a!ah dan e!a$ sekali(
Kee!a$an iu meman! miri$ Gumara( Pia -oka lalu &erkaa den!an nada kasihan. /Aku
hormai kemauan kerasmu unuk men!a+alku( Ta$i sa#a sekaran! idak mem&uuhkan
$en!a+alanmu(1
/Anda meman! keras hai*1 kaa 5asa -aksana(
/5unia kia sama( Mun!kin ilmu kia sum&ern#a sama( Ta$i jalan kia &er&eda*1 ujar Pia
-oka(
/A$a ari hidu$ ini &a!i Anda0 Pen!asin!an01 an#a 5asa -aksana(
/Pen!asin!an aau &ukan* iu urusanku sendiri31
/Ta$i ja+a&lah. A$a ari hidu$ ini &a!i Anda0 ,a+a&lah31 Pia -oka melirik* la!i'la!i
dia kasihan meliha $endekar e!a$ dan !a!ah se$erin#a manusia lu!u(
/Ari hidu$ ini &a!i sa#a adalah men#esuaikan !erak den!an hai( 5an men#esuaikan
u)a$an den!an hai*1 ujar Pia -oka(
/Sun!!uh in!!i ilmu Anda*1 kaa 5asa -aksana(
/Tidak ada ilmu #an! in!!i &a!i sia$a #an! in!in menunu ilmu( Ta$i kamu sudah
men)o&a men!alami* se&a!aimana semua $endekar men)o&a men!alami( Se&aikn#a kamu
renun!i(1
/Sa#a sudah merenun!i( Keluh kesah a#ah Anda* Ki Puih Kela&u enan! diri anda* $un
sudah sa#a den!ar( Sa#a am&ah idak men!eri* men!a$a Anda se$eri oran! #an!
men!asin!kan diri0 Sa#a in!in men!a+al anda* menemani* mem&anu anda dalam keadaan
&a!aimana$un3 Ta$i anda men!hindar( A$akah Anda merasa sa#a ini le&ih rendah01
/Tak ada #an! rendah dan ak ada #an! in!!i*1 kaa Pia -oka( 5asa -aksana merasa
di&eri hara$an( -alu &erkaa. /Nah( semua sudah sesuai(1
/Sesuai0 Sesuai &erari &erim&an!31 &anah Pia -oka(
/Maksud Anda sa#a idak da$a men!im&an!i anda01 an#a 5asa -aksana(
Koleksi KANG ZUSI
/Kamu salah 9aham( 4an! sa#a maksud seim&an! adalah a$a&ila a$a #an! dihai kamu* ada
dalam hai sa#a( A$a #an! ada di hai sa#a* ada di hai kamu0 Nah kalau &elum 9aham
ju!a a$a #an! ada di hai kamu* idak ada di hai sa#a( Men!eri kau01
Menden!ar iu 5asa -aksana er$eran!ah( Ta$i dia ju!a &ukan $endekar sem&aran!an(
Karena kea&ahann#a dan keras hai dia &erekuk luu* &er!uru $ada Ki Puih Kela&u(
/Se&elum a#ahanda uan L Ki Puih Kela&u L mem&eri &a#an!an &ah+a sa#a di!em&len!n#a
unuk menjadi menanun#a* sa#a sendiri sudah jauh )ina $ada uan* $endekar Pia -oka
#an! erhorma31
/7ina01 Pia -oka ersen#um !eli(
/4a(1
/Kamu men)inai sa#a01
/4a* sa#a men)inaimu* Pia -oka31
/A$a kamu idak salah alama01
/Tidak salah alama* $endekar3 /
/Mun!kin salah(((1 5asa -aksana jusru am&ah &erseman!a. /,ika Guru sudah mem&erikan
9a+a &ah+a anakn#a akan dijodohkann#a ke$adaku* a$a iu salah alama01
Pia -oka era+a run#am( -alu &erkaa. /5arimana a#ahku Ki $uih Kela&u da$a menerka
masa de$anku sedan!kan &eliau &ukan ahli ramal01
/5ari Kia& Tujuh*1 ujar 5asa -aksana(
/A$a kaa ramalan iu01
/Sa#a han#a di&eri kesem$aan mem&a)a se&a!ian( 5an disiu sa#a &a)a* sau kalima
samar'samar* &ah+a $endekar em$a men#an men#e&ar &au sa1a maahari er&enam #an!
jan!!un#a $uih kela&u* suau saa akan menda$akan $ueri #an! &er!uru $ada ahli
silsilah dan sejarah* dan )alon suamin#a adalah $endaan! dari ne!eri jauh( "ukankah
sa#a ini $endaan!01
/Pendaan! iu ada dua( Se&a!aimana Kia& Tujuh $un ada dua* #an! sau $alsu( Pendaan!
$erama adalah !uru sa#a* Guru Gumara* dan $endaan! lainn#a adalah kamu(Kamu in!!al
erka saja* hai sa#a $ada kamu aau $ada Guru Gumara(1
5asa -aksana er$eranjak( 5ia jadi !u!u$( 5ia heran dan &eran#a. /,adi anda masih
men)inai Gumara01
/7ina sa#a )uma sau kali*1 kaa Pia -oka(
/,ika Guru Gumara idak men)inai anda01
/7ina sa#a ea$ sau kali1 kaa Pia -oka e!as(
Koleksi KANG ZUSI
/Iukah se&a&n#a anda ak mem&uuhkan &anuan sa#a01
/Sudah kamu ja+a& sendiri* &ukan0 Nah* jan!an &unui sa#a la!i*1 ujar Pia -oka #an!
den!an lu!as melan!kah menin!!alkan 5asa -aksana(
"u#arlah $erasaan dan $ikiran 5asa -aksana sekeika iu ju!a( 5ia #an! dinilai jujur
oleh !urun#a* mendadak in!in mem&elo(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode =:
Amukan Pendekar Edan
Tea$i andaikaa mem&elo ini dia lakukan* ini &erari dia men!khianai Guru(
Pem&eloan adalah $er&uaan keji( 4an! er&aik adalah menanam &udi( -alu dia $uuskan
akan mem&unui erus $erjalanan Pia -oka* kemana $un3
Keika $erjalanan Pia -oka sam$ai ke $an)uran Guha 5uri* er&ilah $erasaan &irahi
5asa -aksana(
Ta$i lalu &udi su)i seoran! $endekar meneran!i oakn#a* dan se!era di&uan!n#a muka
se+aku Pia -oka menan!!alkan $akaian( Meman! ada kolam #an! mem&ua Pia -oka
menikmai air #an! &ersih iu sanai &erenan!( Sehin!!a ia lu$a &ah+a senjaan#a*
)am&uk asa$* diaruh &e!iu saja di aas daunan $ohon ka)a $irin!(
Hai 5asa -aksana er!oda sekeika( 5ia sudah lolos mem&uan! muka a!ar ilmun#a ak
koor* a$i kini dia er$eran!ka$ la!i unuk men)uri senjaa saki iu(
Unun!lah sinar kesu)ian $endekar meneran!i la!i oakn#a( Kemudian dia elun!ku$kan
u&uhn#a dianara rum$uan( Sam$ai ak sadar* karena lelah* dia keiduran(
Seelah Pia -oka &er$akaian kem&ali* dia merasa haus senja iu( 5ia $anja $ohon
kela$a( 5ia am&il se&uir kela$a hijau( -alu di$ukulkann#a sisi ela$ak an!ann#a
hin!!a kela$a iu er&elah(
5iminumn#a airn#a dan dinikmain#a da!in!n#a(
"elahan kela$a iu kemudian dia &uan! ke sau em$a( 5ari em$a iu am$ak sosok
&erdiri(
/Hai* kau la!i31 seru Pia -oka sera#a kea+a(
/Aku mem&unuimu(1
/8* a$a kau ak $un#a $ekerjaan lain01
/Meman! ada $ekerjaan lain( Ta$i aku kuair anda di!an!!u dan mem&uuhkan &anuan(1
/Hah* sudahlah( Kau kerjakan $ekerjaan lain saja( Per)uma kau &unui aku erus(1
/Aku men)inai Anda* Pendekar 7anik(1
/Kau harus men#e&uku Pendekar "ua1
/"iar$un Anda &ua dua'duan#a* anda ea$ )anik31 ujar 5asa -aksana(
/Harusn#a kau &ereman den!an Har+ai( Sama'sama !ilan#a*1 ujar Pia -oka(
Koleksi KANG ZUSI
5iaa$n#a maa 5asa -aksana den!an aa$an e!as lalu &erkaa6 /,an!an kau &unui
$erjalananku la!i(1
5asa -aksana !emear( 5ia &erdiri kaku ka#ak $aun!( Ter$elon!o semenara iu Pia -oka
mele)ukan )am&ukn#a( Asa$ mene&ar ke sekelilin!( 5an idak am$ak la!i kemana arah
$er!in#a Pia -oka di maa 5asa -aksana(
Kali ini 5asa -aksana erhem$as( 5ia idak $uus asa* karena sika$ $uus asa adalah
$anan!ann#a $ara $endekar( 5ia kesal dan jen!kel( Karena iu dia erjan! se&uah $ohon
jam&u mee #an! rendah sehin!!a um&an!( 5ia &elum $uas la!i3 5ia seruduk se&uah $ohon
karan!ani #an! &erdaun le&a dan &aan!n#a ram$in!* Pohon iu ro&oh $ula3 -alu karena
kejen!kelann#a &elum ha&is* dia melakukan jurus $uar !asin! sehin!!a semua $ohonan
ke)il re&ah dan ro&oh* sedan! #an! diujun#a sasaran erakhir adalah $ohon $u)un! #an!
in!!i e!a$ iu. "a!ai harimau melom$a mau menerjan! sasaran* 5asa -aksana
mendaran#a serenak ela$ak kaki mau$un ela$ak an!ann#a(
,elen!urrr(((( Pohon $u)un! iu um&an! den!an akarn#a er)era&u* &a!ai runuhn#a
se&uah e&in!(
Tu&uh 5asa -aksana sendiri erlem$ar ke $u)uk $ohon $u)un! iu #an! sudah men)ium
anah( 5i anara daun'daunan $u)uk #an! a!ak rim&un iu* u&uh 5asa -aksana er!eleak(
Ter!eleak ak &er!erak la!i( 4a* dia &ukann#a mai( Ta$i dia $in!san( "e!iu melua$
jen!keln#a* sehin!!a ena!a #an! mero&ohkan $ohon $u)un! iu adalah $un)ak ena!a dari
seluruh ilmu sila #an! dimilikin#a(
Tak lama kemudian* hujan $un urun( "arulah 5asa -aksana sadar dari $in!sann#a erkena
hujan #an! mem&asahi u&uhn#a( Ta$i dia idak men#in!kir( 5ia er!eleak menelenan!*
den!an kedua an!an mele&ar dan mem&iarkan u&uhn#a &asah ku#u$ &ermandikan hujan(
Seelah $uas* &aru dia &erdiri( 5ia melan!kah sem$o#on!an di en!ah hujan le&a iu(
5ia erus melan!kah an$a $eduli ke arah imur( 5ia em&us huan &elanara #an! le&a
dalam hujan #an! le&a( Anehn#a* &inaan!'&inaan! &uas &ukan menerkamn#a( Mereka
malahan men#in!kir seakan'akan meliha Hraja huan@ sedan! le+a &asah ku#u$(
Kemudian sam$ailah 5asa -aksana dalam keadaan masih &asah ku#u$ iu ke se&uah !er&an!
desa(
Ger&an! iu $uih &ersih( Ini $eranda &ah+a desa ini dimukimi oleh oran! &aik'&alk( la
melan!kah erus* kemudian &ereduh di se&uah +arun!( 5i&ukan#a )in)in emasn#a* dan dia
&erkaa $ada $enja!a +arun!. /Ini keka#aanku( Tukarkan den!an makanan dan minuman uak
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode ==
Amukan Pendekar Edan
7in)in emas #an! di&erikan 5asa -aksana iu diolak( Ujar $enja!a +arun! iu. /Kami di
desa ini idak &iasa menam&ah kesusahan oran! #an! menderia(1
/A$a nama desa ini01 an#a 5asa -aksana(
/5esa Tulus* Tuan( A$a Tuan $endekar $en!em&ara01 an#a $enja!a +arun! iu(
/4a( Sa#a sedan! mela)ak jejak seoran! $endekar(1
Koleksi KANG ZUSI
/Pendekar jaha01 an#a $enja!a +arun!( la menuan!kan uak ke man!kuk &aok kela$a #an!
&erukir( 5asa -aksana menen!!ak minuman iu* lalu menja+a&. /5ia $endekar &aik( Seoran!
!adis )anik den!an senjaa )am&uk(1
/8* dia iu( Sa#a melihan#a memasuki "iara Puih*1 ujarn#a( Menden!ar ujar iu* 5asa
-aksana ak jadi mene!uk la!i(
/En!kau #akin01
/Sa#a #akin( Karena kami di sini men!enaln#a*1 kaa $enja!a +arun! iu(
/Kalau kau meman! men!enaln#a* )o&a se&ukan naman#a(1
/Pendekar Pia -oka*1 sahun#a( -e!a rasan#a dada 5asa -aksana( Kalaulah dia idak
la$ar dan haus* kalaulah idak $ula hujan le&a* mau rasan#a dia ke "iara Puih iu(
Seelah menen!!ak uak seman!kok la!i* dia &eran#a .
/Sia$a Keua desa ini01
/2ama 4o!i*1 sahu oran! iu(
/Nama iu $ernah kuden!ar dari Guruku( "eliau ahli ena!a dalam( "eliau men!uasai ilmu
Sila 5ela$an "a#an!an( "eul dia01 an#a 5asa -aksana(
/Tuan &eul( Ta$i sekaran! ini &eliau masih mai suri(1
/Mai suri01 5asa -aksana ern!an!a( Karena mai suri adalah &a!ian dari kelanjuan
$ersilaan in!ka in!!i( Arin#a* seoran! $endekar #an! &aik akan selalu men!alamin#a
dan keika seelah men!alamin#a seluruh !erak dan jurus $ersilaann#a han#alah Hdiam@(
/Kalau &e!iu aku akan makan dan men!ha&iskan minumanku dulu*1 ujar 5asa -aksana* #an!
lan!sun! makan laha$ den!an diselin! minum uak( 5ia kemudian sudah memasuki "iara
Puih iu(
Se$i sekali( 7uma seoran! $emuda remaja &erke$ala &oak #an! men#am&un#a(
/Tuan in!in menemui sia$a01 an#a si &oak(
/Sa#a akan menemui amu #an! menjen!uk Keua*1 Kaa 5asa -aksana(
/Maksud Tuan menemui Pendekar Pia -oka01 an#a si &oak(
/"eul(1
/Sa#an! &eliau idak da$a diemui( "eliau sedan! &ersemedhi* men!o&ai Keua kami a!ar
se!era hidu$ kem&ali( Maksud sa#a* sadar dari mai surin#a(1
/-ho* $endekar iu &isa men!o&ai01 an#a 5asa -aksana(
/5ia sekedar men)o&a men!o&ai( 5en!an arus ena!a dalamn#a #an! di $indahkan( Tia$
&eliau le+a di sini* usaha iu selalu di)o&an#a*1 kaa si &oak(
Makin jelas &a!i 5asa -aksana* &ah+a ilmu Pia -oka sudah &e!iu in!!i( Ko&aran asmara
semakin mem&akar diri $endekar muda iu( 8leh !ejolak iu $ulalah dia masuk se+aku si
&oak Koleksi KANG ZUSI
&erlalu( 5ia masuk saja( Ta$i ru$an#a konsenrasi Pia -oka sudah demikian he&a*
sehin!!a dia idak menden!ar sediki$un lan!kah masukn#a 5asa -aksana* 5asa -aksana
duduk &ersila di &elakan! $endekar +ania iu( Mendadak sonak* $erhaian 5asa -aksana
&er)a&an!( Telin!an#a #an! ajam menden!ar suara !eduru ela$ak kaki kuda( 5ia
em$elkan daun elin!an#a ke lanai marmer ruan!an iu( Makin jelas3
Maa 5asa -aksana se!era er&um&uk $ada )am&uk saki #an! diaruh dilanai* diujun!
den!kul Pia -oka(
Se!era dia sam&er )am&uk iu( 5ia men!ham&ur menin!!alkan ruan!an iu* dan lan!sun!
keluar "iara3
Konsenrasi Pia -oka se)emil$un ak &eru&ah3 5asa -aksana meredakan $enduduk desa #an!
mulai ka)au &alau( Mereka mulai menjeri keakuan seelah menden!ar suara eriak'
eriak $asukan $en#er&u &erkuda #an! sudah diam&an! $inu desa(
Meliha senjaa ka#u &ula sejenis o#a #an! dia)u'a)ukan $asukan &erkuda iu* 5asa
-aksana ahu* ini adalah !erom&olan $endekar sean #an! di$im$in oleh N#i Kem&ar3
Pasi3
Pasukan iu ak &erani mele+ai $inu !er&an! seelah 5asa -aksana mele)ukan )am&uk
saki dian!an kanann#a( Asa$ men!e$ul( 5an 5asa -aksana men!an)am. /Ini &aru
senjaan#a #an! men!hadan! kalian( "elum la!i oran!n#a( Se&aikn#a kalian $er!i(1
/"unuh dia31 eriak N#i Kem&ar dari aas kudan#a* /2e&u senjaan#a(1
-ima $endekar sean den!an on!ka &ula lan!sun! melon)a men!e$un! 5asa -aksana( 5asa
-aksana men!!unakan an!kisan'an!kisan* dan sekali'sekali mele)u )am&uk dan asa$ $un
men!e$ul( Namun dia ku+alahan(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode =>
Amukan Pendekar Edan
5asa -aksana am&ah erdesak( 5alam keadaan erdesak iu* sau sa&ean o#a dari aas
kuda e$a men!enai siku an!an kanan 5asa sehin!!a )am&uk saki iu erle$as( "e!iu
meliha )am&uk iu erle$as* N#i Kem&ar melon)a dari $un!!un! kuda* &a!ai er&an!*
men#am&ar )am&uk iu* 7am&uk iu sudah &erada di an!an N#i Kem&ar sekaran!( 5i an!an
kirin#a kini senjaa o#a3
Keika iulah Pia -oka ersenak dari semedhin#a $ula3 5asa -aksana men!amuk unuk
mere&u kem&ali )am&uk iu( Sau endan!an kaki diserai $ukulan o#a an!an kiri N#i
Kem&ar* mem&ua 5asa -aksana er$elanin! dan &er$uar &a!ai !asin!( 5ia sem$a
meman9aakan $uarann#a unuk menerjan! em$a anak &uah N#i Kem&ar hin!!a keem$a'
em$an#a men!!ele$ar &er$usin! de&u(
Ta$i N#i Kem&ar lalu &erseru. /7e$a $er!i dari sini3 Senjaa ini le&ih uama dari
n#a+a 5asa -aksana31
Keika N#i Kem&ar memuar kudan#a unuk menin!!alkan $inu !er&an! 5esa Tulus* se&an#ak
:=
oran! anak &uahn#a #an! selama $un memuar haluan kudan#a( Kuda'kuda iu merin!kik
karena di$aksa $uar haluan( Kaki'kaki de$an kuda iu men)ua eran!ka ke aas(
Koleksi KANG ZUSI
Ti&a'i&a keika kuda sia$ di$a)u dan komando akan diu)a$kan* erden!ar &a!ai !unur
suara men!hadan!. /-e+ai dulu ma#aku se&elum kalian kem&ali ke "uki Kem&ar(1
/Ki Har+ai<*1 N#i Kem&ar &erkaa !u!u$( N#i Kem&ar mele)ukan )am&uk saki iu a!ar
dia dilindun!i a&ir asa$( Ta$i )am&uk iu &er&un#i &a!ai $eir namun idak
men!eluarkan asa$( 5alam ke!u!u$an iu Har+ai men!ham&ur ke udara den!an dua $edan!
Surandar &erkila( Pedan! iu memen!!al leher sau demi sau anak &uah N#i Kem&ar(
Ke$ala'ke$ala iu se)ara 9anasis &er!elindin!an di anah disa$u de&u( 5an N#i Kem&ar
am&ah ke&in!un!an( -e&ih &in!un! la!i seelah dia mau men!hindar $edan! malahan jauh
dari kuda( 7am&uk iu di$e)un#a la!i3 Ta$i asa$ idak keluar(
5ia ak ahu* di $inu !er&an! den!an e!ak e!a$ Pia -oka men!irimkan arus din!in ke
)am&uk milikn#a a!ar asa$ ak mun)ul( Har+ai )e$a melom$a jum$alian sera#a mene&as
sau demi sau leher la+ann#a* den!an e&asan an!an kiri dan an!an kanan* 5arah
man)ur dari'ia$ leher #an! er$en!!al( N#i Kem&ar menden!ar eriakan dari sisa anak
&uahn#a #an! menjadi $anik.
/I&u(((olon! sa#a31
N#i Kem&ar meliha anakn#a #an! remaja* dua oran!* Puera Pueri Kem&ar dalam keadaan
!a+a disiksa oleh 5asa -aksana den!an endan!an jurus !asin!n#a( Meliha anakn#a
keje$i dan eran)am !a+a* N#i Kem&ar men!ham&ur ke udara sera#a meme)ukan )am&ukn#a(
Keika iu Har+ai nreneakkan dua maa $edan! Surandarn#a ke &umi* dan dia men#usul
men!ham&ur di udara dan keika iu $ulalah dua an!an N#i Kem&ar disa&e oleh dua
$edan! Surandar iu* $onon! sekeika3 7am&uk saki iu jauh ke &umi* dan er)i$alah
asa$ e&al #an! se&elumn#a didahului &un#i ma)am $eir(
Kini Har+ai harus &erem$ur den!an N#i Kem&ar dalam !ela$ asa$( 5ia &erhai'hai
memasan! elin!a( 5i sinilah erjadi $un)ak adu ajam rasa* N#i Kem&ar den!an dua
an!ann#a #an! &unun! er$en!!al* enulah &erusaha men#elamakan diri(
Keika i&a'i&a dia den!ar. /,an!an lari31 au'au Har+ai sudah &erdiri di
hada$ann#a( Har+ai den!an !eram dianara a&ir asa$ &erkaa. /Kini !iliranmu di&unuh
seelah kamu $uas mem&unuh*1
dan den!an dua kele&aan kila $edan!* ke$ala N#i Kem&ar le$as dari lehern#a* lanas
dia ro&oh(((
/,an!an &unuh anak'anak remaja iu*1 kaa Har+ai ke$ada 5asa -aksana #an! sia$
men!a#unkan dua !e&rakan $ukulan sisi len!an $ada leher dua $uera $ueri remaja iu(
/Pendekar #an! mem&unuh remaja dikuuk Kerajaan -an!i31 seru Har+ai la!i(
-alu Har+ai menunun kuda dan men!ham$iri Puera Pueri Kem&ar* anak kandun! N#i
Kem&ar dan N#i Kem&ar(
5ua remaja iu naik ke $un!!un! kuda iu( -alu Har+ai men#e$ak $ana kuda iu dan dua
remaja $uera $ueri iu $un hilan! dalam keka&uran irai asa$ #an! &elum sirna(
Tak ada la!i #an! &ersisa(
Seluruhn#a mai* ke)uali dua remaja #an! di$erkenankan $er!i iu( 5asa -aksana men!hela
na9as dalam'dalam( 5ia men)ari')ari )am&uk #an! adi jauh* Tea$i )am&uk iu sudah
dian!an Pia -oka #an! masih &erdiri e!ak( Har+ai menaa$ Pia -oka( Pia -oka $un
menaa$ Har+ai(
Har+ai melakukan $ermainan dua $edan! den!an &un#i !emerin)in! #an! menim&ulkan a$i(
Ti&a'i&a dia menden!ar suara $ekik Pia -oka. /"erheni main sila !ila iu31
Koleksi KANG ZUSI
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode =A
Amukan Pendekar Edan
Menden!ar eriak iu* Har+ai &erheni &ermain $edan!( 5ia &erdiri e!ak den!an sika$
&eran!(
/Sia$a kau se&enarn#a #an! &erani'&erani men)e!ah suka)iaku01
/Kesini kau31
/Unuk a$a01 an#a Har+ai an!kuh sera#a men!adu dua $edan!n#a(
/Aku akan men#em&uhkan saki !ilamu31 seru Pia -oka(
/Aku idak &uuh $erolon!anmu3 Aku le&ih un!!ul dari kau31 Har+ai meneakkan dua
$edan!n#a ke &umi* sehin!!a dia mem&al ke udara dan in!in mendara di &ahu Pia -oka(
Pia -oka )uma memuar &adan sediki a!ar ak erkena senuhan kaki la+ann#a(
Mereka &erhada$an dalam jarak deka(
Har+ai melem$ar $andan! men!hina. /Mukamu &uruk3 Maamu &ua sau31 Pia -oka ea$
enan! sera#a semakin men!aur na9as lon!!ar* lon!!ar* dan lon!!ar( Hal ini dirasakan
arusn#a oleh Har+ai* Sehin!!a dia se$eri merasa erkena arus lisrik dalam jarak
deka iu* maka dia menjauh dan menjauh* 5alam jarak lima meer dia memaki. /A#oh
seran! aku den!an )am&uk asa$mu iu31
Pia -oka diam( Har+ai am&ah sesum&ar &ereriak.
/A#ohhhh31 Pia -oka ea$ e!ak &erdiri( 5an 5asa -aksana* dalam keadaan n!eri* mulai
men!an!sur lan!kah mendekai Pia -oka(
/-elaki !a!ah3 Kau olol men)inai oran! &ua se&elah31 hina Har+ai seelah meliha
5asa -aksana &erdiri dideka Pia -oka(
Har+ai mem$erlihakan $ermainan sila !ila kem&ali( 5ia men!ham&ur ke udara* mene&as
$u)uk'$u)uk $ohon kela$a den!an $edan!n#a* mendara dianah dan meneakkan dua maa
$edan!n#a sehin!!a dia mem&al la!i* Pia -oka han#a &erdiri e!ak(
/"iarkan dia* Ki Pia -oka*1 ujar 5asa -aksana(
/Kau ak $un#a &elas kasihan( Kau )e!ahlah dia main !ila erus &e!iu3 Mana si9a
ksaria jananmu* he murid a#ahku01 an#a Pia -oka(
5asa -aksana menja+a&. /Kalau aku men)e!ahn#a &erari aku kasihan $adan#a( Aku kuair
dia men!ira aku men)inain#a31
/,adi sia$a la!i #an! &isa kau )inai* $endekar muda01 an#a Pia -oka(
/Sa#a han#a men)inai Tuan*1 ujar 5asa -aksana(
Koleksi KANG ZUSI
/7is* aku &en)i menden!arn#a*1 lalu Pia -oka &er&alik masuk !er&an! menuju Kuil Puih(
5asa -aksana er$en!aruh oleh anjuran Pia -oka adi( 5ia jen!kel meliha in!kah $olah
Har+ai #an! am&ah edan iu( "an#ak $u)uk $ohon ke$ala menjadi !undul karena e&asan
$edan!n#a(
/"erheniiiii31 eriak 5asa -aksana( 5alam ke!ilaann#a diudara iu* menden!ar suara
5asa -aksana men#uruhn#a &erheni* Har+ai mela#an! ke arah 5asa -aksana &erdiri* lalu
jauh dianah dihada$ann#a3
"ukan jauh( Ta$i am&ruk( Keha&isan ena!a( 5en!an na9as eren!ah'en!ah Har+ai
&erkaa.
/Iulah suka)ia #an! kunanikan( Tolon!lah aku3 Gendon!lah aku31
/Kau &isa jalan31
/Gendon!lah aku3 "eri aku minum3 Aku Haus3 "eri aku makan3 Aku la$ar( Kasihanilah aku3
7inailah aku31 suaran#a serak( Kerin!an#a &erleleran( 5asa -aksana menoleh $ada u&uh
#an! men!!eleak diujun! kakin#a( Tam$ak Har+ai mendon!ak mina dikasihani( Airmaan#a
men!alir(
Na9asn#a sesak( Namun 5asa -aksana &erahan unuk idak sudi men!!endon!n#a(
/Pia -okaaaaaa31 eriak Har+ai serak( Namun suaran#a ak erden!ar( Pia -oka sudah
kem&ali &ersila dide$an u&uh 2ama 4o!i #an! elenan! di aas ranjan! &erukir dalam
keadaan mai suri iu(
/Sam$ai hai kamu dua kali men#akii haiku* Pia -okaaaa31 dia &ereriak serak
dihada$an 5asa -aksana(
/5ua kali(((*1 suaran#a am&ah serak* na9asn#a semakin sesak dan 5asa -aksana #an!
ea$ e!ak i&a'i&a ka!e meliha Har+ai erjen!kan! men!!eleak(
5ia dalam keadaan $in!san( "arulah 5asa -aksana men!!endon! $endekar !ila #an! $in!san
iu(
"arulah dia &a+a u&uh merana iu ke +arun!( 5an &erkaa $ada $emilik +arun!. /Ini
)in)in emasku( Sirami ke$alan#a den!an air din!in #an! &ersih( Kalau dia sadar* &eri
dia minum air kendi le&ih dulu( Kalau dia mina uak* &aru &eri( Kemudian &eri dia
makan( Aku akan men!u&urkan ma#a'ma#a iu31
/Tuan $endekar lu$a( Ini )in)in uan* karena kami le&ih suka menolon! dari$ada
menodon!* Unuk iu ak $erlu uan! dan )in)in emas*1 ujar si $emilik +arun!( 5asa
-aksana malu* mina maa9* lalu men!u&ur ma#a'ma#a(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode =C
Amukan Pendekar Edan
Keika 5asa -aksana selesai men!u&urkan ma#a'ma#a iu* dia kem&ali ke +arun! &ersama
$enduduk 5esa Tulus #an! mem&anun#a( 5ida$ain#a Har+ai masih dalam keadaan $in!san(
5ia sendiri disu!uhi minuman uak &ersama &e&era$a oran! adi(
"elum selesai dia minum uak dua man!kok* Har+ai sadarkan dirin#a( 5ia kelihaan
&e!iu Ieih den!an nada suara mina dikasihani. /Aku la$ar dan aku haus( "eri aku
makanan( "eri aku minuman(1
Koleksi KANG ZUSI
Har+ai duduk* dan sekeika iu ju!a man!kok'man!kok &aok #an! &elum diminum &ahkan
#an! &ersisa milik oran! lain dalam sekele&aan disam&er oleh Har+ai dan dia mene!ak
minuman iu semuan#a* ermasuk #an! $un#a 5asa -aksana* sam$ai eesan erakhir(
/Tak ada makanan01 an#a Har+ai* /Aku la$ar3 -a$ar31 -alu Har+ai meliha den!an
jelalaan $emilik +arun! memindahkan nasi dari kukusan ke )em&un! nesi(
5ia idak sa&aran la!i( 5ia lan!sun! melom$a dan mere&u kukusan dan )em&un! nasi( 5an
dia sika ha&is nasi #an! di)em&un! mau$un #an! dikukusan(
/Kau elah mem&ua malu $ara $endekar*1 kaa 5asa -aksana(
/Aku01 Har+ai keheranan(
/Mesin#a kau &erindak so$an sanun( Penduduk desa Tulus ini $un#a kehalusan &udi(1
/Aku haus( Aku la$ar( Kamu marah0 Kamu idak senan!0 Kalau idak senan! mari keluar dan
unjukkan ilmumu31 suaran#a lanan!* men!!enarkan(
/Ilmumu in!!i3 Ta$i keso$ananmu rendah*1 ujar 5asa -aksana(
/Iu karena Anda sudah memiliki !adis manis $erkasa Pia -oka iu( A$a kuran!ku dari
$endekar &ua iu* ha0 A$a kuran!ku01 anan! Har+ai(
/"edan#a dia memiliki si9a ke+aniaan( 5an kau le&ih janan dari $endekar $ria(
Per&edaan ke)il* namun menenukan*1 kaa 5asa -aksana( Karena erhina &e!iu* Har+ai
anehn#a &ukan marah ke$ada 5asa -aksana* a$i kejen!kelann#a laru la!i ke$ada Pia
-oka(
5ia !e&rak meja3 5ia &enak $enja!a +arun!. /Hai3 Kamu jadi saksi3 Pan!!il $endekar
Pia -oka sekaran!ju!a3 Aku akan men!amuk31 Penja!a +arun! iu keakuan( Har+ai
men!!e&rak meja la!i3 Penja!a +arun! makin men!!i!il(
Har+ai mem&enak. /Mana dia3 Mana dia* kaaku3 Kamu idak meliha dia* ha0 Kamu mau
men#em&un#ikan dia0 A$a kamu akan sa#a e&as den!an $edan! ini* ha01
Har+ai men!a)ukan $edan!n#a( Karena oran! iu semakin keakuan* seakan'akan
men#em&un#ikan sesuau* Har+ai menem$elkan $edan! iu ke leher $enja!a +arun! iu.
/A#oh* kaakan dimana dia31
/5ia((((dia(((di Kuil Puih31 kaa oran! iu den!an na$as sesak(
/8* di sana dia #a01 kaa Har+ai den!an sen#um sinis(
-irikan maan#a #an! liar iu kemudian menaa$i seoran! demi seoran! #an! keakuan di
+arun! iu* ermasuk 5asa -aksana( 5asa -aksana &ukann#a aku $ada Har+ai( Ta$i dia
kuair kalau $edan! iu men!!esek leher oran! iu si leher &isa $uus3
/Sa&arlah31 kaa 5asa -aksana(
/A$a0 Sa&ar0 Kamu kuair aku akan mene&as leher kekasihmu iu* ha01 &enak Har+ai
den!an nada &erin!as(
Koleksi KANG ZUSI
/Kau sudah meru$akan $endekar &esar( Tak ada #an! men!alahkanmu di ka+asan mana$un( Kau
sudah ha&isi $ula n#a+a $endekar N#i Kem&ar*1 kaa 5asa sen!aja meneduhkan suasana(
/Meman! n#a+a N#i Kem&ar sudah aku ha&isi( Kini n#a+a Pia -oka #an! $erlu aku ha&isi*1
kaa Har+ai !aran!(
5ia !e&rak meja iu la!i* sehin!!a man!kok'man!kok jadi &u#ar( 5ia &ersuara lanan!.
/A#oh* $an!!il $endekar &ua Pia -oka sekaran! ju!a3 Aku sudah haus darah3Akan aku
ha&isi n#a+an#a31
,usru keika suara lanan! iu men!!ema* Pia -oka sedan! le+a ak jauh dari +arun!
iu* &arusan keluar dari "iara Puih(
-an!kahn#a erheni( 5an dia den!ar la!i suara lanan! dari +arun! iu. /Pan!!il Pia
-oka sekaran!* kalau idak leher kalian akan aku e&as31
Pia -oka den!an nada a!un! menja+a&. /Akulah Pia -oka(1 Har+ai melon)a keluar dari
+arun! den!an dua $edan! dian!an kiri dan kanan( 5ia adu dua maa $edan! iu dan
&ersesum&ar.
/Aku akan ha&isi n#a+amu* Pia -oka31
/,an!an er&uru na9su31
/Aku kini ama &erna9su31 Pia -oka enan!( Har+ai maju &e&era$a lan!kah( Penduduk
desa &ukann#a menonon* a$i &erarian masuk rumah dan men!un)i $inu Serial Tujuh
Manusia Harimau (8) ' E$isode =D
Amukan Pendekar Edan
Pia -oka menja!a jarak( 5ia &erdiri e!ak seakan'akan idak akan mela+an( Tea$i
den!an ena!a dalamn#a* Pia -oka mem&akar $ema9asann#a den!an $erlahan* lalu melalui
kedua lian! hidun!n#a dia kirim arus a$i su)i sam$ai jarak em$a &erdirin#a Har+ai*
Har+ai merasakan arus $anas iu(
5ia mundur selan!kah* ea$i ea$ men!!erak den!an dua $edan! Surandarn#a( "un#i
!erin)in! $edan! memekakkan elin!a keika dua $edan! iu diadu se)ara mahir dan )e$a(
/A#o maju kau* &ajin!an31 eriak Har+ai(
/Se&aikn#a kau #an! maju karena kau #an! menanan!31 Har+ai jadi $anas hai( 5ia
mainkan $edan!n#a la!i* lalu den!an )ekaan dia hanamkan maa $edan!n#a ke &umi dan
mem&allah dia ke udara den!an suara eriakan dahs#a(
Tea$i Pia -oka )uma men!ikui u&uh $erkasa #an! ke udara iu den!an saluran arus a$i
su)in#a* sehin!!a keika Har+ai erjun dia &ereriak. /Aduhhhh31 lalu men!alihkan
lon)aann#a mundur ke &elakan!( Ta$i an$a dia keahui se&a!ian dari &ajun#a sudah
erkena a$i( -alu dia &erlom$aan kesakian kian kemari sam$ai a$i #an! mem&akar
$akaiann#a iu $adam(
Ia &elum $uas( la maju &e&era$a lan!kah(
Pia -oka men#ia$kan )am&ukn#a( Kali ini dia men!henikan saluran arus a$i su)in#a( 5ia
&iarkan sam$ai Har+ai mendeka sam$ai $ada jarak lima meer* &aru dia sa&e )am&ukn#a
#an! sekeika men!eluarkan asa$( A!akn#a sika$n#a ini idak in!in adu kekuaan se)ara
lan!sun!( 5ia se$erin#a Koleksi KANG ZUSI
ahu kele&ihan ilmun#a sera kelemahan ilmu Har+ai( Mun!kin dalam diri $endekar ini
ada sika$ kasihan oleh kein!!ian &udin#a( Har+ai se$eri men)ari')ari dianara
!um$alan asa$ iu dimana la+ann#a( -alu dia kesal dan melakukan amukan $edan!n#a se)ara
mem&a&i &ua( Pia -oka )uma &er$indah'$indah em$a sediki'sediki saja( Ta$i $ada
sau saa se)ara mendadak +ajah Pia -oka sudah &erhada$an den!an +ajah Har+ai dalam
&e&era$a in)i saja( Har+ai meloo ka!e( Pia -oka kini $erlahan men!irim arus a$i
su)i* sam$ai Har+ai &ereriak lalu meneakkan dua $edan! ke &umi dan u&uhn#a mem&al
ke udara* dan $emandan!an sekelilin! !ela$ karena muka merasa er&akar* sam$ai kemudian
dia am&ruk di aas &u&un!an aa$ kuil $uih dan &er!ulin!'!ulin!an diaa$ kuil iu kian
kemari sera#a menjeri'jeri( Pia -oka )e$a melom$a ke aas &u&un!an( 5ia usa$ muka
Har+ai sekeika iu ju!a* sam$ai kemudian Har+ai merasa kehilan!an rasa sakin#a(
-aki mem&uka maa( Ta$i &e!iu maan#a dia &uka* dia #an! men!ira 5asa -aksana #an!
mem&elai mukan#a adi lalu meliha Pia -oka( 5ua $edan!n#a dia a#unkan* eran!kis
oleh )am&uk #an! men!eluarkan asa$* dan Pia -oka sudah jauh di$ermukaan anah den!an
lom$aan mundur(
Meman! &a!i Pia -oka* sa&ean $edan! adi meru$akan kejuan( Hin!!a keika dia jauh
di &umi &eul'&eul dia kuran! men!uasai diri dan $osisin#a idak men!unun!kan keika
iu unuk se!era &an!un( Padahal Har+ai den!an &uas sudah melom$a ke &a+ah den!an
a)uan $edan! Surandar kiri kanan unuk memen!!al leher Pia -oka( Ta$i reaksi Pia -oka
jusru menjelan! lehern#a erkena $edan! sudah menelun!ku$ sehin!!a $un!!un!n#a #an!
erkena( Keika iulah Pia -oka men!aum dahs#a &a!ai auman harimau( Ta$i )uma
aumann#a saja #an! &er&un#i &a!ai aum harimau( Pia -oka sudah &erdiri a$i dia
mem&uan! )am&ukn#a ke sam$in!( ,ari'jari an!ann#a mulai mem$ersia$kan sau jurus
harimau sia$ menerkam( Kemudian dia melin!kari lan!kah &a!ai harimau sia$ men!e$un!
musuh( Har+ai ke&in!un!an den!an dua $edan!n#a( Sehin!!a keika dia ke&in!un!an iu*
Pia -oka sudah men!ham&ur menerkam &ahu Har+ai* dua'duan#a* #an!(((men#e&a&kan
Har+ai $un mendadak men!aum dahs#a den!an suara auman harimau $ula(
Pedan! Surandar dua'duan#a enah kemana( 5ia idak men#adari diri la!i &ah+a dia
mela#ani $ermainan sila Pia -oka se&a!ai seekor harimau $ula( Keduan#a sama'sama
men!aum dan &er!umulan( Keduan#a kadan! salin! erle$as sau den!an lainn#a( Keduan#a
salin! melan!kah dalam jurus $ermainan #an! ham$ir miri$( 4aiu lin!karan jurus jarum
jam* #an! $uarann#a sau sama lain &erla+anan arah(
Penduduk 5esa Tulus #an! ke)u )uma da$a men!ini$ keheranan( Ta$i 5asa -aksana malah
e!an! lalu keluar +arun! dan &ereriak. /,an!an eruskan $erem$uran3 Kalian &erdua
sau !urul1
Tea$i a!aknBa dua $endekar iu sudah &erkonsenrasi $enuh* hin!!a ak menden!ar suara
)e!ahan 5asa -aksana(
5ua $endekar den!an sila jurus harimau iu$un sama &erhai'hai( Tea$i &a!ai dua
jarum jam #an! &erenan!an arah iu$un $ada akhirn#a sama keemu arah dan dua'duan#a
melom$a den!an auman sama salin! &eru&rukan u&uh ea$i )akar #an! sau ak men!enai
)akar #an! lain karena sudah erlem$ar ke&elakan! +aku &eru&rukan u&uh<(
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode =8
Amukan Pendekar Edan
Perarun!an an$a senjaa iu &erlan!sun! erus hin!!a maahari er&enam( Tena!a #an!
&ea$a$un am$uhn#a selama &erjam'jam iu sudah erkuras( Sam$ai keika hujan deras
urun* kedua $endekar iu masih saja &erarun! laksana dua ekor harimau la$ar(
Koleksi KANG ZUSI
Keika Har+ai erhu#un!'hu#un! man melom$ai Pia -oka* dia er$elese( Kesem$aan ini
mau di!unakan oleh Pia -oka unuk menerkamn#a( Ta$i dia sendiri $un er$elese( Gerak
Har+ai unuk &an!ki mulai lam&an( ,u!a !erak Pia -oka keika akan &an!ki kelihaan
lam&an( Keduan#a salin! maju unuk &ersia$ men)akar( Tea$i dua'duan#a jauh er$elese
dalam deik #an! &ersamaan(
-alu dua'duan#a jauh erelun!ku$( 5an sama'sama ak &er!erak la!i( 5ua'duan#a di!u#ur
oleh hujan #an! semakin deras mem&asahi &umi desa Tulus(
Tern#aa( hujan &ukan han#a mem&asahi desa Tulus* Seluruh &umi ka+asan ujuh &uki
$ersilaan di!u#ur hujan le&a( ,u!a di -em&ah Tujuh "idadari hujan semakin deras
disaa malam akan i&a iu( Keika iu( Guru Gumara #an! sedan! melaih enam remaja
&unun! an!an* er$aksa &ereriak.
/-aihan selesai31
/Semua masuk ke !uha asrama*1 ujar Guru Gumara la!i(
Anak'anak remaja &unun! iu &erlarian memasuki !uha asrama iu( Sedan!kan Guru Gumara
memasuki !uha #an! khusus unukn#a sendiri(
5alam &asah ku#u$( Guru Gumara melanjukan mem&ua ikar $andann#a* #an! sudah jadi
se$aroh( Anak'anak di !uha asrama $un menjalin ikar $andann#a(
Gumara lelah melaih* lalu men!!eleakkan u&uhn#a di &a!ian ikar #an! sudah dia
an#am(
Tern#aa menjelan! idur dia men!ulan!i &isikan &ainn#a. /;ahai Guru* masih koorkah
diriku ini0 Kena$a aku idak di&eri amsil mim$i iu0 Han#a $erasaan 9irasa saja #an!
aku da$ai( &ah+a adik iriku Har+ai mun!kin sedan! &erarun! den!an !adis #an! aku
kasihi* Pia -oka3 Aau haiku #an! masih !ela$01
Maan#a sam&il men!!eleak iu menaa$ $elia ke)il #an! n#alan#a ea$ &a!ai ak
&er!erak(
"ere$aan den!an $adamn#a $elia iu* maa Gumara eruu$( 5ia sudah han#u oleh
idur $ulas(
5alam idur iu Guru Gumara se$eri merasakan hujan le&a #an! &elum &erheni( Meman!
dia meliha sau desa #an! a$ik &ersih* Se$erin#a desa Tulus di ka+asan Kuil Puih(
Mim$i men!!am&arkan dua $endekar #an! semakin lama semakin e!as dilihan#a mandi ku#u$
disirami hujan le&a( 5ua'duan#a makin e!as* &ah+a iu adalah Pia -oka dan Har+ai(
Mereka sedan! men)ari senjaa masin!'masin!( "a!i Gumara di mim$i ini sudah jelas* #an!
$erama menemukan senjaa dua $edan!n#a sudahlah $asi Har+ai( ,u!a #an! kemudian
menemukan )am&ukn#a* adalah Pia -oka( Anehn#a* mereka &erdua se$eri akan &erduel3
"erhada$an dalam jarak sekiar enam meer* kelihaann#a mereka &erdua mun)ul den!an
ena!a &aru( Se)ara serenak $ula* dua'duan#a lan!sun! memulai senjaan#a( "aik Pia
-oka mau$un Har+ai( Har+ai men!adu $edan! serenak diserai &un#i $eir* dan Pia
-oka mele)ukan $e)u serenak &un#i $eir $ula* dan asa$ men!e$ul(
5an dua'duan#a keheranan* serenak oleh susulan &un#i $edan! )am&uk* senjaa'senala
mereka sudah le$as dari an!an mereka* &er!ani oleh suara mereka #an! sama men!aum dan
serenak men!ham&ur den!an )akaran(
Guru Gumara erja!a dari mim$in#a karena menden!ar ada &enda jauh( 5ia men!usa$'usa$
kelo$ak maan#a* karena ak jauh dan ikar an#amann#a iu am$ak dua $edan! dan di
dekan#a se&uah )am&uk(
Koleksi KANG ZUSI
/8* Guru( Kal&uku kini sudah &ersih31 dia !em&ira sekali karena mim$i iu lan!sun!
&eramsil(
Ham$ir saja dia sam&er $edan!'$edan! Surandar dan )am&uk asa$ saki iu( Tak jadi(
Karena menden!ar suara +isik. /,an!an senuh( 5ua $edan! iu unuk muridmu 7aruk Puih
dan A!un! Ki9li( 5an sau )am&uk iu unuk remaia $endiam#an! &ernama A&an! Ijo(1
/-alu a$a selanjun#a01 an#a Gumara(
/-aihlah i!a muridmu iu se)ara khusus( Kelihaann#a* $erem$uran anara Pia -oka
dan Har+ai ini idak akan ha&is'ha&isn#a( Ta$i sejak ini* en!kau sendiri idak
di$erkenankan meli&akan diri dalam $erarun!an iu( Se&a& jika en!kau erli&a* salah
sau dianara mereka akan menemui kemaian* aau dua'duan#a han)ur le&ur*1 demikian
ujar +isik iu(
/Ta$i sa#a melaih Enam Pendekar "unun! ini unuk mendamaikan mereka aau menum$as
salah sau dari mereka( Nama $endekar Harimau 4an! Tujuh akan er)emar !ara'!ara ulah
mereka*1 kaa Guru Gumara(
/,an!an mem&anah( 5an $auhi $erinah*1 ujar san! +isik(
/"oleh aku ahu* a$a #an! di$er&ua dua $endekar keras ke$ala iu di 5esa Tulus
sekaran!01 an#a Guru Gumara(
/-anjuan dari mim$imu iu*1 ujar &isikan iu
Serial Tujuh Manusia Harimau (8) ' E$isode =F
Amukan Pendekar Edan
5an meman! $enduduk 5esa Tulus sedan! men#aksikan $erarun!an hari ke':( "ekas &e)ek
hujan semalam se$erin#a diakdirkan unuk mem&ua dua $endekar &erhai'hai dan idak
la#ak er&uru na9su( Ti&a'i&a* kendai den!an se&elah maa* Pia -oka meliha adan#a
&ekas )akaran $ada $un!!un! Har+ai se+aku Har+ai menda$akan jurus harimau &alik
menerkam(
/Pun!!un!mu luka men!an!a* Har+ai31 ujar Pia -oka(
/Aku ak $eduli*1 kaa Har+ai !eram(
/Iu akan mem&ua kamu mai $erlahan'lahan31
/Persean3 A#oh* mari kia lanjukan dan kamulah #an! akan mai3 "ukan aku* a$i kamu*
kamu* kamu31 den!an sera mera dia men!!eram dan men!i&askan ,urus harimau menam$ar
den!an ekor( 4an! menam$ar muka Pia -oka adalah kaki Har+ai sehin!!a Pia -oka
er$elanin!dan &er!ulin!an di lum$ur((( #an! sekeja$ am$ak oleh Har+ai( Keika Pia
-oka akan men)o&a &erdiri* Har+ai men!!eledek kea+a. /Kamu$un erkena )akaran di
$un!!un!mu31
Pia -oka erdon!ak ka!e( Kini dia men#adari* &ah+a idak ada kele&ihan dan kein!!ian
ilmun#a erhada$ Har+ai(
/-uka ini &er&aha#a* &a!i kamu mau$un &a!i sa#a*1 ujar Pia -oka(
/Aku kehilan!an $edan!'$edan!ku31 ujar Har+ai(
Koleksi KANG ZUSI
/Aku &ahkan kehilan!an )am&uk sakiku31 Ti&a'i&a saja Har+ai men#adari &ah+a
$er)aka$an iu idak &er!una(
/Kia &erdua &isa sama'sama mai*1 kaa Pia -oka mem$erin!akan(
/Tidak $erduli3 Aku ea$ akan men!ha&isi n#a+amu erle&ih dulu31 suara Har+ai
lanan!* men#inakkan 5asa -aksana #an! masih men!ikui &unu $erarun!an #an!
ern#aa &elum ju!a &erakhir(
/Aku ea$ akan men!amuk se$eri ma)an uul #an! erluka*1 eriakn#a la!i lalu
men!ham&ur men#eran! Pia -oka den!an jurus seran!an ma)an uul dan dian!kis oleh
Pia -oka den!an aum harimau #an! mem&alikkan u&uh dan menan!kis den!an ki&asan ekor*
#aiu kaki kirin#a( Tu&uh iu &er$uar dalam $osisi &erdiri di anah #an! li)in* dan
Hekor@ #an! men!i&as iu menan!kis seran!an ,urus ma)an uul Har+ai(
/Kini aku &ukan ma)an uul la!i( Akulah $e+aris harimau Kuma#an* ilmu a#ahku #an!
s#ah31 dan dia men!aum men!ham&ur menerkam dada Pia -oka* ea$i Pia -oka )uku$ kokoh
kakin#a er&enam dilum$ur* dan dia menerima erkaman jari $ia -oka den!an jarin#a
$ula( Tela$ak'ela$ak an!an kini &eradu kua( ,urus ini adalah ,urus ena!a dalam
harimau ua* #an! ke&eulan mereka sama'sama menemukan jurus ini se)ara idak sen!aja(
Kekuaan jurus ela$ak dan jari &eradu &e!ini er!anun! dari $erna9asan( Keika Pia
-oka men)o&a men!irimkan arus a$i su)in#a le+a kedua lu&an! hidun!n#a* arus iu meman!
keluar den!an dahs#a* dalam jarak deka* namun((( idak mem&akar ram&u aau +ajah
Har+ai*
Meliha hal iu Pia -oka in!in menden!ar +isik san! Guru( Tea$i lalu dia in!a* &ah+a
dia sudah dile$as Ki 7a H#a unuk menemukan &enuk ilmun#a sendiri( Ilmu iu han#a
diemukan sendiri le+a $en!em&araan #an! $enuh anan!an( Seoran! $endekar harus
serin! erli&a dalam &er&a!ai $erarun!an se)ara kon!kre unuk menda$akan jurus'
jurus $enemuan(
Har+ai men!aum den!an ekanan ena!a dalam sem&ari menja!a keseim&an!an a!ar u&uh
idak jauh di dasar ela$ak kaki &eranah li)in( Pia -oka mem$erkua jari'jarin#a
#an! meremas jari'jari Pia -oka sem&ari menja!a $osisi &erdiri a!ar ela$ak kaki
er&enam &aik dalam $emukaan anah(
/Kau jahanam31 !eruu Har+ai(
/Kau edan*1 sahu Pia -oka den!an !eruu $ula(
/Kau &ua se&elah( Kau !adis )a)a31
/"ea$a$un he&a kia* kia &erdua eran)am &aha#a mau( -uka kia sama men!an!a di
$un!!un!(
Kau enu leih dan la$ar dan haus*1 kaa Pia -oka(
Har+ai i&a'i&a merasa la$ar dan haus( Meman! iu &eul dan mulai erasa menjalari
u&uhn#a(
Keika konsenrasin#a er&elah dua iulah* den!an kekuaan remasan dan ena!a dalam
sera $osisi &erdirin#a #an! mana$* dia &anin! u&uh Har+ai hin!!a erjun!kal ke
anah sedan!kan dia sendiri iku er&anin! ke anah masih dalam )en!keraman Har+ai*
a$i le$as oleh &anuan li)inn#a lum$ur(
Har+ai men!!ele$ar( Pia -oka menin!!alkan Har+ai &uru'&uru unuk memasuki kuil
$uih(
Seluruh u&uhn#a merasa se$eri er&akar a$i( 5ia memasuki ruan! dimana 2ama 4o!i
er&arin! mai suri( Tea$i dia in!a se&uah &ool #an! &erisi min#ak ulan! $un!!un!
harimau milik 2a#a Koleksi KANG ZUSI
2ama 4o!i unuk men!o&ai luka erkena arin! harimau dan )akaran harimau #an!
sesun!!uhn#a &er&isa( Pela#an &oak di$an!!iln#a. /Mari kau* Sakunala31
Si remaja &oak mendekain#a dan &eran#a. /A$a sa#a &isa mem&anu01
/Polesi luka di$un!!un!ku den!an min#ak ini*1 ujar Pia -oka( 2emaja &oak Sakunala
memoles luka di $un!!un! Pia -oka* lanas &eran#a $ada Sakunala. /"era$a lama kami
&erdua &erarun!* anak muda01
/Se$uluh malam sem&ilan hari*1 kaa Sakunala* /Kami $enduduk sini men!hiun!n#a(1
/Ha01 Pia -oka idak $er)a#a* se&a& dia )uma merasa dua hari dua malam saja(
/Se$uluh malam sem&ilan hari*1 kaa Sakunala &oak la!i( Pia -oka ersen#um(
/Tan$a di$oles min#ak $un!!un! harimau ini* &era$a lama seoran! #an! erluka oleh
)akaran harimau aau kena !i!i arin!n#a01
/Pendekar le&ih au*1 ujar Sakunala(
/Sa#a &ukan $ura'$ura idak ahu( Kamu enu le&ih ahu(1
/4an! erkena &isa )akar dan arin! harimau &iasan#a )uma &isa &erahan em$a$uluh hari
saja(
Sa#a rasa $enderiaan anda sudah F hari(1
/Kalau &e!iu* da#a ahan $endekar Har+ai )uma mam$u =% hari la!i( Sa#a kasihan dia
akan mai dalam ke!ilaan( Semua )ia')ian#a idak er)a$ai( Sedan!kan sa#a harus
melanjukan $eualan!an unuk menin!kakan ilmu sa#a( Se&enar la!i sa#a akan $er!i*1
kaa Pia -oka(
/Ah sa#an!( 2ama 4o!i &elum la!i sadar dari mai surin#a* uan $endekar akan
menin!!alkan kami( Kami enu akan di!an!!u la!i oleh $endekar edan iu seelah dia
sadarkan diril1
/8&ai luka $un!!un!n#a iu den!an min#ak ini*1 ujar Pia -oka(
/8&ai0 Seelah dia sem&uh dia akan &unuh kamil1 kaa remaja &oak(
/Kalau &e!iu* &udimu &elum &e!iu in!!i*1 ujar Pia -oka* kemudian dia duduk &ersila
di hada$an ranjan! em$a &er&arin!n#a 2ama 4o!i(
/En!kau meman! eladan kesa&aran dan ke&aikan* 2ama( En!kau masih lama akan
&erisiraha*1
kaa Pia -oka(
Sakunala &oak* #an! menden!ar u)a$an iu lalu men)u )urkan airmaa( 5ia masih
men!hara$ den!an u)a$ann#a #an! men!!i!ilkan rasa haru. /Tuan $endekar akan
menin!!alkan kami( Kena$a Tuan $er!i01
/Aku akan men)ari $ermaa hiiau 2aja Solaimanku #an! hilan!( 7uma iu #an! da$a
men#em&uhkan edann#a Har+ai( Ta$i andaikaa dalam =% hari ini $ermaa iu idak
dida$akan* dia akan mai*1 kaa Pia -oka &erlalu(
2u$an#a* $er)aka$an iu diden!ar dan diliha oleh Guru Gumara* kendai dalam jarak jauh
anara 5esa Tulus den!an -em&ah Tujuh "idadari( Sekeika iu ju!a dia erkeju( 5ia
in!a* +isik #an! Koleksi KANG ZUSI
diden!arn#a se$uluh hari #an! lalu( "ah+a $erarun!an anara Pia -oka dan Har+ai akan
mem&a+a kor&an. Salah sau mai* aau dua'duan#a3
Guru Gumara lu$a* &ah+a dia ak &oleh iku )am$ur( 5ia lu$a iu3 -alu dia &erseru. /Hai
$ara $endekar &unun!3Kalian $erlu menden!ar +ejan!anku(1
Enam $endekar remaja #an! seia$ oran!n#a &eran!an sau iu* &erkum$ul di hada$an San!
Guru(
-alu San! Guru mem&eri +ejan!an. /"aru saja aku menerima +an!si* &ah+a saudara(iriku
Ki Har+ai sedan! dalam keadaan &aha#a( 5ia &aru saja &erarun! den!an Pia -oka( Pia
-oka sudah menda$a kesem&uhan dio&ai oleh min#ak $un!!un! harimau( 5ia sudah &erlalu
dari sana* menin!!alkan Har+ai #an! luka'luka dan dian)am mau daam =% hari ini( ,adi
sekaran! ini aku $uuskan. Kalian akan kulaih sian! malam selama :% hari( Kia harus
men!amankan Har+ai dari &aha#a mau* se&a& aku diii$kan a#ahku a!ar menja!a Har+ai
seelah &eliau +a9a( Amana ini adalah &a!ian dari ilmuku* $endekar muda3 A#oh kia
mulai mendalami laihan sekaran!(1
-alu mun)ul &e&era$a oran! &erkuda( Mereka men#a$a anak'anak remaja #an! sedan!
&erlaih(
Pemim$in mereka menan#akan Guru Gumara( Guru Gumara sedan! &ersemedi /Kalau &e!iu kami
in!!alkan ujuh ekor kuda ini unuk kalian( Se&a!ai erima kasih dari Pedukuhan
"idadari aas &anuan kalian #an! lalu*1 ujar $emim$in mereka sera#a menin!!alkan ujuh
ekor kuda iu( 5an $amian(
Gumara masih men!adakan konak +an!si meliha keadaan 5esa Tulus( 5ia meliha Har+ai
&an!ki( -alu men!amuk &a!ai harimau la$ar( 5ia masuk menerjan! $inu seia$ rumah lalu
makan dan minum den!an edan( Tu&uhn#a merasa $anas kena &isa )akaran kuku harimau Pia
-oka dalam $erarun!an se$uluh malam sem&ilan hari iu( 5ia &ereriak. /Mana Pia -oka3
,an!an kalian sem&un#ikan3 Aku akan mem&unuhn#a den!an )akaran3 Panas3 Panas31 dan dia
men!amuk erus den!an liar di desa Tulus iu(
Penduduk men!kirik keakuan( Mereka &erhara$ Keua mereka* 2ama 4o!i* se!era sadarkan
dirin#a dari mai surin#a( Mereka n!eri meliha Pendekar Edan Har+ai #an! men!o&rak'
a&rik desan#a dan &ereriak. /Panas3 Tu&uhku $anas3 Mana Pia -oka3 Aku akan ko#ak
$erun#a den!an )akaran kukuku ini31
TAMAT

Anda mungkin juga menyukai