Anda di halaman 1dari 22

1.

Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam


pendidikan
1.1 Tujuan penyelidikan dalam pendidikan
Menurut Gorg & Gall (1989), penyelidikan mempunyai rasional yang tertentu ke arah
menyumbang kepada pembinaan pengetahuan baru. Menurut Weber (1993), penyelidikan
dapat membantu penyelesaian masalah yang dihadapi dalam kehidupan. e!ara
kesimpulan, rasional membuat penyelidikan adalah berasaskan sebab"sebab berikut.
Membuat #angkaan terhadap sesuatu $enomena yang bakal berlaku (predi!tion).
%enyelidikan dapat menyediakan maklumat yang penting berkaitan dengan $enomena yang
di#angkakan, !ontohnya, #angkaan terhadap pen!apaian pela#ar dalam sesuatu peperiksaan.
Membuat penambahbaikan terhadap sesuatu keadaan atau program (&mpro'ement)
(apatan ka#ian dapat membantu indi'idu, kumpulan atau organisasi untuk memperbaiki
program yang sedia ada dan #uga sebagai asas untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

Memberi pen#elasan (e)planation)
%enyelidikan dapat men#elaskan $enomena yang dika#i.
Menyediakan deskripsi sesuatu $enomena. ((es!ription)
(apat menyediakan deskripsi berkaitan dengan bidang yang dika#i dalam membantu untuk
memahami $enomena yang dika#i.
Menyediakan maklumat statistik yang diperlukan oleh pihak tertentunya. *ontohnya, %oli!y
Makers.
Membantu menyelesaikan masalah (%roblem ol'ing)
(apat membantu ke arah penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang timbul
1.2 Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan
%enyelidikan sebagai pendekatan yang sainti$ik dalam menghasilkan ilmu mempunyai dua
!iri utama, iaitu ia di#alankan mengikut langkah-langkah yang logikal dan mematuhi
kaedah saintifik.
(a) +angkah"langkah logikal
Mengenal pasti keaslian masalah yang dika#i dan bidang pengetahuan berkaitan.
Melakukan tin#auan literatur untuk memahami bagaimana orang lain telah menghadapi,
menyelesaikan masalah,isu.
%engumpulan data se!ara tersusun dan terka-al untuk memperoleh keputusan yang sah.
Menganalisis data yang setimpal,berkaitan dengan masalah,isu.
Membuat kesimpulan dan generalisasi.
(b) %enyelidikan perlu mematuhi suatu kaedah sainti$ik. &ni bermakna ia dapat
mengintegrasikan keterangan indukti$ dan dedukti$.
Keterangan Induktif : daripada kenyataan-kenyatan khusus kepada kenyataan
umum.eseorang penyelidik membuat pemerhatian terhadap peristis-a"peristis-a tetentu
($akta"$akta konkrit). etelah penyiasatan, beliau akan membina #angkaan tertentu.
Keterangan Deduktif : daripada kenyataan umum
kepada kenyataan-kenyataan khusus ./alau 0n!ik 1
guru tidak terlatih, beliau tidak akan menggunakan
12M,12%% semasa dia menga#ar3
1.3 %endekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan
a. Pendekatan positivist
%roses penyelidikan dilakukan se!ara ob#ekti$
Menggunakan instrumen untuk mengukur pembolehubah tertentu
(ata dianalisis se!ara numerik dan #uga se!ara statistik
2ersi$at /uantitati$
4ntuk mendapatkan pen#elasan
Membuat pembuktian atau mengesahkan
4ntuk membuat generalisasi
. Pendekatan interpretive
%roses penyelidikan yang dilakukan untuk membolehkan penyelidik memahami $enomena
yang dika#i melalui penelitian kepada sub#ek yang yang ada dalam $enomena itu
Makna dan ke$ahaman diperolehi melalui penta$siran se!ara sub#ekti$ melalui pemerhatian,
dokumen atau temubual
c. Pendekatan critical
Mengka#i nilai"nilai yang ada dalam sesuatu masyarakat bagi
menentukan perkara"perkara yang kurang sesuai diamalkan
5ugas penyelidik mengutarakan pandangan dan !adangan untuk perubahan
1.! Pendekatan penyelidikan di sekolah
a. Pendekatan kuantitatif
%enyelidikan kuantitati$ ialah penyelidikan yang sistematik berdasarkan nilai numerikal atau
statistik. 5u#uannya ialah untuk 6
Mengu#i teori
Melihat hubungkait angkubah
Menerang $enomena dari segi .sebab penyebab3
Membuat ramalan
Membuat tin#auan
. Pendekatan kualitatif
atu usaha untuk memahami sesuatu situasi itu dalam keadaannya yang tersendiri.
2agaimana indi'idu itu bertindak, berinteraksi, men#alani kehidupan harian se!ara neutral,
menun#ukkan reaksi dalam menghadapi liku"liku kehidupan yang ditempuhi, &nput akhirnya
ialah satu hasil ka#ian yang memberi ke$ahaman yang mendalam mengenai kehidupan
sebenar responden yang dika#i (%atton, 1987). 5u#uannya ialah6
Memerihal sesuatu $enomena untuk tu#uan memahaminya
Meneroka sesuatu bidang yang belum dan kurang dika#i
Memahami perspekti$ responden ka#ian terhadap sesuatu $enomena yang dipilih
Memahami sesuatu $enomena sosial se!ara mendalam
Membina teori melalui pendekatan indukti$ (teori yang dibina berasaskan data ka#ian)
c. Pere"aan Ciri-ciri Penyelidikan #uantitatif dan Penyelidikan #ualitatif
PERKARA KUANTITATIF KUALITATIF
Istilah yang berkaitan
dengan pendekatan
Eksperimental
Hard data
Perspektif luaran
Empirikal
Positivist
Fakta sosial
Statistik
Etic
Etnografi (Kajian tentang sosio budaya
Kerja lapangan
Soft data
Symbolic !nteraction
Perspektif dalaman
"aturalistic
Et#nomet#odologi
$iskriptif
Pemer#atian turut serta
P#enomenological
$okumentari
%i&ayat #idup
Kajian kes
Ekologikal
Emic
Konsep utama Pembole# uba#
'engoperasi $efinisi
Kebole#percayaan
Hipotesis
Kesa#an
Kesignifikanan statistik
%eplikasi
ramalan
'akna
Pema#aman sejagat
$efinisi situasi
Ke#idupan #arian
Pema#aman
Proses
%undingan
bertujuan praktikal
pembinaan sosial
(rounded )#eory
Gabungan teori Structural functionalisim
%ealism* Positivism
+e#avioralisme
,ogical Empiricm
Systems )#eory
Symbolic !nteraction
Et#nomet#odology
P#enomenology
+udaya
!dealisme
Gabungan Akademik Psikologi
Ekonomi
Sosiologi
Sains politik
Sosiologi
Sejara#
-nt#ropologi
atlamat 'enguji teori
'emperjelaskan fakta
Peri#alan statistik
Hubungan antara pembole# uba#
%amalan
'embina konsep
'emeri#al realiti pelbagai
(rounded )#eory
'eningkatkan pema#aman
Reka bentuk +erstruktur
$itentukan lebi# a&al
Formal
Spesifik
Prosedur kajian yang terperinci
)erbuka kepada peruba#an
Fleksibel
.mum
'embuat tekaan ter#adap cara
penyelidikan
Penulisan !adangan
penyelidikan
Panjang lebar
)erperinci dan jelas fokusnya
Prosedur spesifik dan terperinci
)injauan ba#an kajian yang mendalam
$itulis sebelum data dipungut
'enyatakan #ipotesis
%ingkas
Spekulatif
'encadangkan bidang penyelidikan yang
#endak dikaji
$itulis selepas mendapat seba#agian
daripada data
)injauan ba#an kajian tidak mendalam
Pernyataan pendekatan yang umum
"ata Kuantitatif
Koding bole# dikira
Kiraan dan ukuran
Pembole#uba# yang bole# didefinisikan
Statistik
$iskriptif
$okumen peribadi
"ota kerja lapangan
(ambar
Pendapat perseorangan
$okumen rasmi
+a#an/ba#an artifak
Persampelan +esar
+erstrata
Kumpulan ka&alan
)epat
Pemili#an secara ra&ak
'enga&al pengganggu pembole#uba#
Kecil
)idak me&akili populasi
Persampelan teoritikal
Perposive (bertujuan
Teknik # kaedah Eksperimen
)injauan
)emubual berstruktur
Kuasi eksperimental
Pemer#atian berstruktur
Set data
Permer#atian
'engkaji pelbagai dokumen dan artifak
Pemer#atian turut serta
)emubual tidak berstruktur
$ubungan dengan
responden
0angka pendek
Hubungan tidak akrab
'engekalkan status sebagai penyelidik
dan responden
Empati
'enekankan unsur kepercayaan
Kesamarataan
Hubungan mesra
%esponden sebagai rakan
'engutamakan keobjektifan
Alat Ka%ian !nventori
Soal selidik
!ndeks
Komputer
Skala
.jian
-lat perakam suara
)ransciber
Penyelidik bertindak sebagai alat kajian
Analisis data $eduktif
$ilaksanakan selepas pungutan data
Statistikal
+erterusan
'odel* tema dan konsep
!nduktif
-nalisis bersifat induktif
1onstant 1omparative met#od
Permasalahan dalam
menggunakan pendekatan
'enga&al pembole# uba# yang lain
)erlalu rigid
Kesa#an
'engambil masa panjang
Kesukaran menyaring data
Kebole#percayaan
Prosedur tidak rigid
Sukar mengkaji responden yang besar
jumla#nya
1.$ %tika dalam penyelidikan pendidikan
a) %tika penyelidikan
0tika penyelidikan meru#uk kepada peraturan"peraturan, !ode atau satu set prinsip,nilai
moral yang berperanan sebagai panduan dalam men#alankan penyelidikan. %ara penyelidik
perlu menunu#ukkan perlakuan yang mematuhi etika semasa men#alankan penyelidikan.
a) #od etika penyelidikan
(alam etika penyelidikan berbeberapa elemen perlu diberi perhatian oleh penyelidik seperti
berikut6
i. &endapat #eenaran 'informed consent(
&su mendapat kebenaran daripada responden untuk ka#ian adalah kompleks.
8&n$ormed *onsent9 meru#uk kepada kebenaran yang diberi oleh responden setelah
memahami beberapa perkara berikut6
o Matlamat dan tu#uan ka#ian
o 1pa yang dikendaki oleh responden
o emua akibat yang mungkin timbul daripada penglibatan, tidak dalam penyelidikan.
o ekiranya $okus atau sampling berubah, perundingan semula perlu dibuat
o (alam kes yang melibatkan responden yang kurang berupaya untuk memberi kebenaran
seperti ada penyakit mental atau kanak"kanak, !adangan ka#ian mesti diterangkan dan
#usti$ikasi prosedur untuk melindungi hak responden.
ii. Pengliatan 'Participation(
o 2akal responden perlu diberitahu tentang matlmat, kaedah, $aedah dan masalah yang
mungkin timbul dalam ka#ian.
o Mereka #uga patut diberitahu setakat mana penglibatan mereka dalam penyelidikan tersebut.
o Mereka perlu diberitahu penarikan diri dalam ka#ian tidak memba-a apa"apa kesan negati$
o Mereka boleh membuat komplain terhadap tingkahlaku penyelidik dengan mengikut prosedur
tertentu.
iii. #erahsiaan 'Confidentiality(
o *adangan dan pelan ka#ian mesti menyatakan bagaimana kerahsian maklumat di#amin
berkesan.
o %erlindungan hak responden diutamakan.
o %rosedur tidak telalu rigit yang mengongkong respondent.
o %engka#i mungkin boleh berkongsi maklumat dengan ahli kumpulan dalam komuniti
penyelidikan
iv. )nomiti
o %enyelidik mesti men#amin anomiti kepada peserta, !ontohnya identiti respondent.
v. *undingan '+egotiation(
o *undingan meliatkan perkara-perkara erikut,
Mendapat kebenaran dari institusi
Mendapat kebenaran untuk a!!ess data
%enggunaan data
%enulisan laporan
Melindungi peserta daripada masalah yang timbul
-ag -aimanakah prosedur rundingan yang oleh diikuti oleh Penyelidik.
Mendapat kebenaran se!ara $ormal daripada pihak berkenaan untuk men#alankan ka#ian.
Memberi rangka pro#ek,!adangan,pelan kepada guru besar,pengetua sekiranya penyelidikan
di#alankan di sekolah.
:angka,pelan,!adangan harus menerangkan dan #usti$ikasi prosedur yang akan diiukti untuk
8!learing9 data 8$ield9 berkait dengan peserta seperti transkrip, nota pemerhatian, bukti
dokumen dan memasukkan data ini dalam laporan akhir atau teks umum.
5erangkan makna anomiti dan kerahsian kepada peserta ka#ian.
5entukan sama ada peserta akan menerima satu salinan laporan dan,atau dra$ laporan atau
transkrip temubual.
2eritahu peserta apa yang dibuat dengan maklumat yang diberi.
ediakan satu rangka tu#uan dan keadaan ka#ian untuk peserta.
;u#ur tentang tu#uan ka#ian dan keadaan dalam mana ka#ian di#alankan.
%erundingan amat penting untuk men#ayakan penyelidikan.
<. 1 /enis-jenis penyelidikan
a( Penyelidikan asas
%enyelidikan yang di#alankan untuk menerbitkan dapatan baru, ilmu baru atau teori baru.
%enyelidikan asas6
Menekankan penemuan pengetahuan semata"mata untuk pengetahuan.
+ebih menumpukan ka#ian teori"teori yang -u#ud dalam bidang pendidikan se!ara lebih
mendalam.
Memperoleh data empirikal yang boleh digunakan untuk mengembangkan dan menilai
teori.
/urang berorientasikan !ara"!ara ke arah penyelesaian masalah praktis
( Penyelidikan gunaan
2ertu#uan untuk menyelesaikan masalah praktis yang dihadapi atau untuk mengu#i sesuatu
teori untuk menilai kegunaannya dalam arena pendidikan.
(apat memberikan data sama ada menyokong sesuatu teori, mengubah suai, atau
mengembangkan sesuatu teori baru.
c( Penyelidikan tindakan
/a#ian tindakan dalam pendidikan ialah ka#ian yang di#alankan oleh guru untuk meningkatkan
keberkesanan penga#aran (*arl Gli!kman, 199<)
d( Penyelidikan penilaian
%enyelidikan penilaian ialah penyelidikan yang dilakukan untuk menilai sesuatu program.
2iasanya ia menilai kesesuaian, ke!ekapan, keberkesanan dan impak sesuatu program
yang telah di#alankan.
2.2 Pengenalan kepada pelagai jenis reka entuk
penyelidikan pendidikan
Penyelidikan kuantitatif
a( #ajian eksperimental
%eserta"peserta diagihkan se!ara ra-ak (random assignment) kepada dua kumpulan.
/umpulan pertama diberi ra-atan kaedah pertama. /umpulan yang kedua diberi ra-atan
dengan kaedah kedua. (i akhir ka#ian min prestasi kedua"dua kumpulan dibandingkan untuk
mengka#i keberkesanan kedua"dua ra-atan yang telah diberikan. 1ndaian dibuat baha-a
kumpulan"kumpulan ini tidak mempunyai apa"apa perbe=aan dalam semua aspek sebelum
ra-atan. . yarat tiada perbe=aan ini ditentukan dengan !ara menga-al pembolehubah"
pembolehubah ka-alan
( #uasi-eksperimental
%eserta"peserta tidak dibahagikan se!ara ra-ak. /edua"dua kumpulan diasingkan
menggunakan pengasingan yang sedia ada. ebelum ka#ian di#alankan kedua"dua kumpulan
diberikan u#ian pra. elepas itu kumpulan pertama men#alani ra-atan dengan kaedah pertama ,
sementara kumpulan yang satu lagi diberi ra-atan dengan kaedah kedua. elepas tamat ka#ian
kedua"dua kumpulan mengambil u#ian pas!a. %restasi kedua"dua kumpulan sebelum dan
selepas ka#ian dibandingkan untuk menentukan perbe=aan keberkesanan ra-atan"ra-atan
yang telah diberi.
c( #ajian tinjauan
/a#ian tin#auan melibatkan penggunaan soal selidik atau penggunaan maklumat statistik
untuk mengumpulkan data mengenai sesuatu populasi, pemikiran atau tingkahlaku mereka.
tatistik deskripti$6 min, mod, median, peratus, kekerapan
d( #ajian korelasi
Menentukan perhubungan di antara dua pembolehubah yang dapat diberikan nilai numerikal
Penyelidikan kualitatif
a( #ajian etnografi
atu ka#ian yang melibatkan sekumpulan manusia untuk mengka#i sosio budaya mereka.
( #ajian kes
Menurut Merriem (1998), ka#ian kes digunakan untuk memahami mendalam tentang sub#ek yang
dika#i, memokus tentang proses berbanding output, mementingkan penemuan bukannya
pengesahan sesuatu teori atau dapatan. Melibatkan seorang indi'idu, sekumpulan manusia,
satu masyarakat, satu bilik dar#ah.
c( #ajian sejarah
Mengka#i tentang sebab"sebab, kesan"kesan atau ke!enderungan dari peristi-a lepas yang
mungkin boleh membantu untuk menerangkan perkara"perkara pada masa sekarang dan
peristi-a"peristi-a yang di#angka masa akan datang.
d( #ajian naratif
atu #enis ka#ian yang digunakan untuk memahami atau mengka#i bagaimana manusia membina
makna dalam kehidupan mereka. &a memberi tumpuan kepada makna yang dita$sirkan oleh
manusia kesan daripada peristi-a"peristi-a yang berlaku dalam kehidupan mereka.
0. Prosedur penyelidikan pendidikan
0.1 &enyatakan masalah kajian
Masalah ka#ian merupakan istilah yang digunakan meru#uk kepada isu atau persoalan pokok
yang kita akan ka#i.
0.2 &enetapkan ojektif kajian
>b#ekti$ ka#ian menyatakan dengan spesi$ik perkara"perkara yang ingin diselidiki dalam
sesuatu penyelidikan yang di#alankan. &a #uga menggambarkan pembolehubah yang terlibat
dalam sesuatu penyelidikan.
0.0 &ementuk soalan kajian
oalan ka#ian dibina berdasarkan ob#ekti$ ka#ian. oalan ka#ian mestilah #elas, tepat dan
ber$okus. oalan ka#ian membantu penyelidik memberi halatu#u yang #elas kepada proses
penyelidikan dan meudahkannya menulis laporan penyelidikan
0.! &enghasilkan hipotesis kajian
2agi ka#ian kuantitati$ hipotesis digunakan untuk menentukan samada sesuatu yang dika#i itu
benar atau salah, ra-atan ber#aya atau tidak dsbnya. (/a#ian 0)perimental, kuasi"e)perimental,
korelasi)
0.$ &elakukan tinjauan literatur
5in#auan literatur diperlukan untuk membolehkan penyelidik mengetahui senario,
perkembangan dan isu"isu yang berkaitan dengan penyelidikan yang akan di#alankan. &a
membantu penyelidik menyatakan masalah ka#ian, ob#ekti$ dan persoalan ka#ian. eterusnya
teori"teori yang berkaitan dengan isu yang dika#i dan dapatan"dapatan ka#ian yang lepas
boleh membantu penyelidik membin!angkan dapatan ka#iannya.
0.1 &erancang kaedah kajian
Menentukan instrumen, prosedur pelaksanaan ka#ian
0.2 &ereka entuk kajian
%enyelidik perlu menentukan pendekatan kualitati$ atau pendekan kuantatitai$ yang akan
digunakan. 1pakah #enis penyelidikan yang akan digunakan. %enyelidik #uga perlu
menentukan apakah teknik pengumpulan data.
0.3 &enentukan prosedur persampelan
%ersampelan merupakan aspek penting dalam penyelidikan. ampel yang betul perlu dipilih bagi
sesuatu ka#ian supaya dapatan dari sampel boleh menggambarkan !iri populasi atau
menggambarkan sesuatu kes atau sesuatu $enomena yang dika#i
0.4 &emina instrumen kajian
&nstrumen ialah alat untuk membolehkan penyelidik membuat pengukuran atau membuat
pengumpulan data. &nstrumen yang sedia ada boleh digunakan. ;ika instrumen belum ada
penyelidik perlu membina instrumen yang diperlukan
0.15 &enyatakan kesahan dan keolehpercayaan instrumen kajian
&nstrumen yang akan digunakan perlulah ditentukan kesahannya. 5erdapat beberapa
kesahan yang perlu ditentukan, iaitu kesahan kandungan, kesahan konstruk dan kesahan
muka. eterusnya kebolehper!ayaan instrumen #uga perlu ditentukan. /ebolehper!ayaan
meru#uk kepada ketekalan (konsistensi) alat pengukuran
0.11 &enentukan prosedur pengumpulan data
%rosedur pengumpulan data perlu diran!ang dengan teliti supaya data yang dikumpul adalah
men!ukupi, tepat dan dapat menggambarkan dengan benar persoalan, isu, $enomena atau kes
yang dika#i.
0.12 &engumpul data
elepas membentuk persoalan ka#ian atau hipotesis ka#ian, maka data perlu dikutip.
Maklumat dapat diperolehi daripada berbagai"bagai sumber. 5erdapat berbagai strategi dan
teknik yang kita gunakan untuk mengumpul data"data atau maklumat dalam penyelidikan.
1pa yang penting ialah strategi dan teknik yang dipilih mempunyai !iri"!iri kredibiliti,
keob#ekti$an, kebolehanper!ayaan, keesahan dan kebolehan untuk generalisasi.
0.10 &enganalisis data
(alam langkah ini, penyelidik menganalisis data yang telah dikumpul itu dengan
menggunakan kaedah yang paling sesuai untuk membuktikan persoalan ka#ian atau
hipotesis yang dibentuk dapat disokong dan dan dibuktikan kebenarannya. 1nalisis se!ara
kualitati$ dan #uga kuantitati$ dapat di#alankan untuk menentukan sama ada ob#ekti$ ka#ian
di!apai atau tidak.
0.1! &emincang hasil kajian
(apatan ka#ian haruslah dibin!angkan, berdasarkan perbandingan dengan teori dan
dapatan ka#ian"ka#ian yang lepas. ?asil perbin!angan akan menghasilkan rumusan,
penambahbaikan,!adangan dan &mplikasi penyelidikan.
0.1$ &elaporkan kajian
etelah data diter#emah dan dibuat kesimpulan maka penyelidik perlu menulis laporan
tentang apa yang didapati dalam ka#ian yang telah dilakukannya. (alam laporan penyelidik
perlu menulis tu#uan ka#ian, menerangkan tentang latarbelakang ka#ian, ob#ekti$ ka#ian,
persoalan ka#ian atau hipotesis ka#ian, terangkan rekabentuk ka#ian, !ara data di analisis,
penerangan tentang dapatan ka#ian dan #uga !adangan"!adangan yang perlu bagi
men#a-ab masalah yang telah dikenal pasti.
! Penyelidikan Tindakan
a. 6efinisi dan konsep
@ /a#ian yang dilakukan se!ara terus untuk menyelesaikan sesuatu masalah sosial
(+e-in,19AB)
@ atu pendekatan penyelidikan untuk mempertingkatkan kualiti %&%(0lliot, 1981)
@ /a#ian yang sistematik ke arah usaha"usaha untuk meningkatkan amalan pendidikan oleh
golongan yang terlibat dalam pendidikan (0bbutt, 1997)
. Ciri-ciri penyelidikan tindakan
@ Matlamatnya perubahan yang positi$ akan berlaku pada akhir penyelidikan
@ /a#ian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sosial, masyarakat, pendidikan
@ /a#ian untuk memperbaiki keadaan semasa
@ 2erkaitan dengan tugasan harian
@ /a#ian tindakan ialah suatu proses re$lekti$ inkuiri re$leksi kendiri
@ %engka#i terlibat se!ara langsung dalam ka#ian
@ /a#ian tindakan ditentukan oleh pengamal sendiri(pra!titioners)
@ /a#ian tindakan dilaksanakan se!ara sistematik
@ 1da tindakan praktikal & inter'ensi (treatment)
@ (ata lebih !enderung berbentuk gabungan antara kuantitati$ dan kualitati$
@ atu proses yang berulang atau berterusan (cyclical basis)
@ +ebih ber$okus kepada proses berbanding output
@ 5idak digunakan untuk mengu#i hipotesis
c. #epentingan penyelidikan tindakan
4ntuk menambahbaik penga#aran &pembela#aran
Meningkatkan kualiti diri sebagai pendidik
Memperbaiki keadaan tempat ker#a
Meningkatkan kepuasan beker#a
%eluang untuk membuat perubahan ke arah peningkatan pro$esionalisme (hasil
pengupayaan)
%embangunan pro$esionalisme
$.5 #ajian tindakan
a. ;enis ka#ian tindakan
(i) #ajian tindakan kritikal
/a#ian tindakan yang di#alankan untuk mengubah nilai atau amalan dalam sesuatu masyarakat
atau diri sendiri.
(ii) #ajian tindakan praktikal
/a#ian tindakan yang dilakukan se!ara langsung oleh untuk membaiki amalan praktikal
seperti menambahbaik amalan sendiri dalam pelaksanaan ker#a, menambahbaik amalan
murid, menyelesaikan masalah, meningkatkan kualiti %&% dan sebagainya.
. 7su pendidikan erkaitan kajian tindakan
i. 2agaimana ka#ian tindakan dapat meningkatkan kualiti penga#aran dan
pembela#aranC
ii. Meningkatkan ke$ahaman dan penglibatan gutugutu dalam penyelidikan tindakan
c. Proses kajian tindakan,
Proses kajian tindakan,
i. Mengenal pasti masalah berkaitan amalan
ii. Meran!ang tindakan
iii. Melaksana tindakan
i'. Mengumpul data dan menganalisis
'. Membuat re$leksi terhadap tindakan
'i. Mengambil tindakan susulan
'ii. Meran!ang kitaran kedua
Proses kajian tindakan,
i. Mengenal pasti masalah berkaitan amalan
Masalah yang dipilih daripada pengalaman dalam proses penga#aran dan pembela#aran.
Masalah yang dipilih dalam ka-alan penyelidik dan boleh diselesaikan oleh penyelidik.
Masalah boleh diselesaikan dalam #angkamasa yang ditetapkan.
ii. Meran!ang tindakan
Memilih apakah tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Menyediakan #adual
pelaksanaan penyelidikan, instrumen pengumpulan data, kaedah analisis data serta
menyediakan peralatan yang diperlukan. Menyediakan !arta Gantt pelaksanaan proses
penyelidikan.
iii. Melaksana tindakan
Men#alankan penyelidikan seperti yang yang telah ditetapkan. %enyelidik sendiri yang
men#alankan penyelidikan kerana penyelidik adalah #uga instrumen ka#ian. 2antuan #uga
boleh diperolehi daripada rakan se#a-at sebagai !ontoh membuat rakaman 'ideo proses
penga#aran dan pembela#aran, atau membuat pemerhatian menggunakan senarai semak.
Damun urusan temubual, mengumpul maklumat seperti dokumen sokongan lain dibuat
sendiri oleh penyelidik
i'. Mengumpul data dan menganalisis
(alam ka#ian tindakan mengumpul data dan menganalisis ber#alan serentak. (ata atau
maklumat yang dikumpul dianalisis berterusan untuk melihat kema#uan yang di!apai oleh
sub#ek. (i samping itu analisis berterusan membolehkan penyelidik menentukan kesesuaian
tindakan untuk membolehkan modi$ikasi tindakan dibuat atau memlaksanakan tindakan baru
yang di$ikirkan sesuai.
'. Membuat re$leksi terhadap tindakan
:e$leksi di peringkat akhir sesuatu kitaran membolehkan penyelidik menilai kesan tindakan
atau ra-atan yang telah di#alankan. %enyelidik boleh membuat ta$siran ke#ayaan atas
ra-atan yang diberikan. (ia boleh meneruskan ra-atan ke dalam kitaran yang seterusnya
sekiranya ra-atan kurang berkesan dengan membuat pengubahsuaian ra-atan atau
mengenalkan ra-atan yang baru. (ia #uga boleh menamatkan ka#iannya sekiaranya dia
berpuas hati dengan pen!apaian murid"muridnya.
:e$leksi bukan saha#a boleh dilakukan di peringkat akhir kitaran, re$leksi boleh dilakukan
#uga pada mana"mana peringkat dalam satu kitaran. :e$leksi seperti ini membolehkan
penyelidik mempela#ari perkara"perkara yang baru atau terus membuat penambahbaikan
tanpa perlu menunggu pada kitaran yang seterusnya.
'i. Mengambil tindakan susulan
5indakan susulan dibuat selepas tamat sesuatu ka#ian tindakan. &a membolehkan penyelidik
memperbaiki amalannya dan mengambil langkah perlu dalam meningkatkan kualiti %&%nya
'ii. Meran!ang kitaran kedua
Memikirkan langkah"langkah penambahbaikan yang akan dilaksanakan dalam kitaran kedua
atau kitaran seterusnya
1. Cadangan kajian tindakan
Eokus ka#ian , masalah ka#ian
oalan ka#ian
umber literatur
:eka bentuk ka#ian
ub#ek ka#ian
%elan tindakan
trategi pengumpulan data
1nalisis data
;adual ker#a
%erbelan#aan
umber ru#ukan
Cadangan kajian tindakan
i. 8okus kajian 9 masalah kajian
Menetukan isu,masalah yang ingin dika#i berdasarkan re$leksi pengalaman penga#aran dan
pembela#aran yang lepas, atau masalah yang sedang dihadapi. &su atau masalah itu
samada masalah guru, masalah murid, menambahbaik amalan guru atau amalan murid. &su
yang ingin dika#i itu haruslah dalam ka-alan guru dan mampu diselesaikan oleh guru
sendiri.
ii. :oalan kajian
Menentukan soalan ka#ian yang #elas dan ber$okus. /edua"dua !iri ini membantu penyelidik
meran!ang tindakan yang sesuai, merekabentuk ka#iannya, men!ari literatur yang sesuai
dan memilih sub#ek ka#ian.
iii. :umer literatur
umber literatur haruslah membolehkan penyelidik menulis latarbelakang ka#ian,
merekabentuk ka#iannya dan membin!angkan dapatan ka#iannya. umber literatur boleh
diambil daripada #urnal, buku, prosiding seminar, thesis, laporan dan sebagainya.
iv. *eka entuk kajian
%enyelidik harus menentukan pendekatan yang akan digunakan samada pendekatan
kualitati$, pendekatan kualitati$ atau kombinasi kedua"dua pendekatan. eterusnya tentukan
#enis data yang diperlukan dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan.
v. :ujek kajian
ub#ek ka#ian boleh melibatkan satu bilikdar#ah, sekumpulan murid atau seorang murid atau
guru sendiri sebagai sub#ek. ub#ek yang dipilih adalah berdasarkan kaedah persampelan
bertu#uan (purposeful sampling) yang mempunyai !iri yang menepati ob#ekti$ ka#ian.
vi. Pelan tindakan
%eran!angan yang teliti membantu penyelidik melaksanakan ka#iannya se!ara sistematik
dan dapat menyiapkan ka#ian dalam tempoh masa yang ditetapkan. 1kti'iti yang akan
di#alankan, pihak yang terlibat, keperluan peralatan dan prosedur pelaksanaan ka#ian
disenaraikan dan dinyatakan dengan #elas
vii. :trategi pengumpulan data
trategi pengumpulan data melibatkan penentuan #enis data, instrumen yang digunakan dan
teknik pengumpulan data dinyatakan dengan #elas
viii. )nalisis data
/aedah analisis data dinyatakan dengan #elas. Dyatakan samada menggunakan markah
mentah, gred, statistik deskripti$ (data kuantitati$) atau menggunakan analisis kandungan
(data kualitati$)
i;. /adual kerja
Menyediakan !arta Gantt pelaksanaan ka#ian mengandungi akti'iti yang akan di#alankan dan
#angkaan tarikhnya
;. Perelanjaan
enaraikan perin!ian keperluan bagi men#alankan ka#ian beserta kos yang diperlukan
;i. :umer rujukan
umber literatur boleh diambil daripada #urnal, buku, prosiding seminar, thesis, laporan dan
sebagainya. %enulisan ru#ukan haruslah menggunakan $ormat 1%1
2. #ajian Tindakan, #aedah pengumpulan data kajian
tindakan
i. Temu ual6 5emu bual berstruktur, semi"struktur, tidak berstruktur
&erstruktur / mempunyai jadual k#usus* soalan disediakan dalam urutan2 digunakan dengan meluas dalam
tinjauan dan kajian pasaran3 +ertujuan untuk mendapatkan maklumat asas atau untuk membuat pengesa#an
'epara(berstruktur / soalan spesifik disediakan dan ditanyakan tetapi pencungkilan dilakukan dengan bebas
ke atas ja&apan yang diberikan2 sesuai untuk individu dan kumpulan
Tidak berstruktur 4 penyelidik bole# meneroka dan melakukan pencungkilan dengan bebas2 perlu ada
kerangka atau senarai tema atau topik yang dike#endaki2 sesuai untuk individu atau kumpulan (kumpulan fokus2
penyelidik perlu ma#ir
Kumpulan )okus
-paka# temu bual kumpulan fokus5
)emu bual diinisiasi ole# penyelidik2 selalu digunakan untuk kajian pasaran dan parti politik
)erletak antara temu bual individu dengan pemer#atian kumpulan secara naturalistik
Selalunya berfokuskan tema tertentu atau suatu set isu k#usus
Perbincangan dika&al moderator
$ata diperole# daripada interaksi antara a#li kumpulan* bukan antara penyelidik dan a#li kumpulan
ii. Pemerhatian, Pemerhati penuh< peserta seagai pemerhati< pemerhatian penuh
%emerhati penuh F eorang penyelidik merupakan salah seorang peserta yang dika#i.
%eranannya sebagai penyelidik tidak diketahui oleh peserta. egala tingkahlaku peserta
diperhatikan oleh penyelidik untuk membuat ka#ian mengenai isu yang dika#i. %enyelidik
boleh membuat !atatan apa yang telah diperhatikannya di masa lain apabila tidak bersama"
sama dengan peserta.
%eserta sebagai pemerhati F (alam situasi ini $ungsi penyelidik diketahui oleh peserta.
%enyelidik turut serta men#alani akti'iti bersama"sama peserta yang dika#inya. (alam masa
yang sama penyelidik membuat !atatan apa yang diperhatikannya.
%emerhatian penuh F %enyelidik tidak langsung mempunyai interaksi dengan peserta. (ia
hanya membuat pemerhatian penuh dan membuat !atatan tingkahlaku peserta
iii. 6ata erentuk dokumentasi
2erbagai maklumat seperti minit mesyuarat, laporan, , prosiding seminar, thesis, laporan
kertas pro#ek penulisan ilmiah, ma#alah, surat khabar dan sebagainya boleh digunakan
sebagai maklumat penyelidikan.
iv. Triangulasi data kajian
5riangulasi, iaitu membanding pelbagai #enis data daripada pelbagai kaedah, pada masa
berbe=a dan, daripada sumber yang berlainan. 5riangulasi data dapat meningkatkan
kesahan dan keboleh per!ayaan penyelidikan tindakan3
3. #ajian Tindkan, #aedah pengumpulan data kajian
tindakan
7. :enarai semak pemerhatian
enarai semak mengandungi senarai item"item atau akti'iti"akti'iti yang telah ditentukan
untuk diperhatikan dalam sesuatu pemerhatian. Menggunakan senarai semak, seseorang
pemerhati boleh memberi tumpuan kepada akti'iti yang di$okuskan dan membantunya
menetukan kekerapan sesuatu akti'iti berlaku.
*ontoh
77. *akaman video dan kaset
:akaman 'ideo boleh digunakan untuk merakamkan sesuatu $enomena atau peristi-a yang
dika#i. ebagai !ontoh seorang penyelidik membuat rakaman satu sesi penga#aran dan
pembela#aran. :akaman tersebut kemudiannya dianalisis untuk membolehkan penyelidik
membuat analisis isu yang dika#inya. :akaman 'ideo membolehkan seseorang penyelidik
merakam semua peristi-a yang berlaku dan tiada maklumat yang terlepas berbanding melalui
bentuk pemerhatian yang lain.
777. =og
*atatan log seperti buku log #uga boleh digunakan sebagai maklumat. %erkara yang di!atatkan
dalam buku log boleh digunakan sebagai bukti penglibatan atau akti'iti yang dilakukan oleh
seseorang
7>. +ota lapangan
Dota lapangan merupakan penulisan yang dibuat oleh penyelidik berdasarkan apa yang
didengar, dilihat, pengalaman yang dilalui dan pemikiran yang timbul semasa mengumpul
dan membuat re$leksi terhadap data. Mengandung deskripsi dan dialog yang rele'en
tentang latar konteks dan peserta yang dika#i. ebagai bukti yang membantu proses
membuat analisis ka#ian.
>. 8otografi
Gambar$oto boleh digunakan sebagai sumber maklumat.esuatu peristi-a atau $enomena
yang dirakam melalui gambar$oto boleh digunakan untuk menganalisis akti'iti yang
dilakukan, memberi gambaran peristi-a yang berlaku, siapa yang terlibat atau men#adi bukti
penglibatan seseorang.
>7. Portfolio
%ort$olio mengandungi maklumat peribadi, bidang tugas, penglibatan dan hasil ker#a
seseorang. %ort$olio sering digunakan sebagai salah satu sumber maklumat dalam menilai
kualiti diri dan kompetensi diri seseorang dan kualiti ker#a yang dihasilkannya
>77. -orang catatan temu ual
2orang !atatan temubual digunakan sebagai ganti temubual yang tidak direkodkan. *atatan
temubual mengandungi perkara"perkara penting yang ditekodkan semasa temubual
di#alankan
>777. :lid
lid boleh digunakan untuk menggambarkan turutan sesuatu proses atau sesuatu peristi-a.
7?. =aporan jurnal
+aporan yang ditulis tentang sesuatu pengalaman atau peristi-a yang dilalui oleh seseorang
untuk melakukan re$leksi supaya seseorang mendapat pembela#aran daripada pengalaman
yang dilalui3
?. 6iari
*atatan peristi-a"peristi-a yang berlaku dalam kehidupan seseorang yang ditulis setiap
hari. (iari boleh digunakan sebagai data akti'iti atau peristi-a yang berlaku pada seseorang
indi'idu.
4. Pertimangan semasa mengumpul data kajian tindakan
4.1 #esahan dan keolehpercayaan data
4.1.1 #eesahan,
/eesahan bermaksud kebenaran yang dapat menggambarkan $enomena sosial sebenar
seperti yang dimaksudkan (Hammerslay 1990:!)
/esahan ka#ian tindakan dapat ditingkatkan melalui6
(a) /ritikan luaran (keaslian data)
%endapar pakar diperlukan untuk memberi pandangan kepada dapatan. %engesahan dan
pandangan yang diberikan oleh pakar akan meningkatkan kesahan dapatan..
(b) /ritikan dalaman (ketepatan data)
(apatan atau hasil ka#ian dientangkan kepada rakan se#a-at atau orang yang pernah
men#alankan ka#ian yang sama. %andangan atau pengesahan yang diberikan akan
meningkatkan kesahan dapatan.
(!) 5riangulasi data
Membanding pelbagai #enis data daripada pelbagai kaedah, pada masa berbe=a dan,
daripada sumber yang berlainan
4.1.2 #eolehpercayaan,
/ebolehper!ayaan meru#uk kepada ketekalan data yang disepakati oleh beberapa
penyelidik yang sama atau penyelidik lain, sama ada dalam situasi yang sama atau yang
berbe=a (Hammerslay 199"a:#!)
/ebolehper!ayaan data ka#ian tindakan dapat ditingkatkan antaranya melalui6
%enulisan nota lapangan yang sistematik
4#ian rintis temu bual
%embentangan hasil laporan untuk interpretasi semula
%englibatan yang lama dengan tempat ka#ian
%emerhatian yang berterusan dalam satu tempoh masa tertentu.
4.2 %tika kajian tindakan
(alam etika penyelidikan tindakan berbeberapa elemen perlu diberi perhatian oleh
penyelidik seperti berikut6
&. Mendapat /ebenaran (in$ormed !onsent)
&&. %englibatan (%arti!ipation)
&&&. /erahsiaan (*on$identiality)
&G. 1nomiti (keselamatan)
" %enyelidik mesti men#amin anomiti kepada peserta, !ontohnya identiti respondent.
G. :undingan (Degotiation). :undingan melibatkan perkara"perkara berikut6
Mendapat kebenaran dari institusi
Mendapat kebenaran untuk a!!ess data
%enggunaan data
%enulisan laporan
Melindungi peserta daripada masalah yang timbul
4.0 #eupayaan data kajian digeneralisasi
(apatan ka#ian tindakan tidak boleh dibuat generalisasi. &ni adalah kerana sesuat ka#ian
tindakan adalah unik untuk sesutu kelompok manusia, seseorang indi'idu atau sebuah bilik
dar#ah. Walaubagaimana pun untuk membuat generalisasi perkara"perkara berikut harus
dilakukan6
/a#ian diulang semula d tempat lain. (i samping itu, data yang dikumpul mestilah tepat dan
penerangan yang dibuat adalah terperin!i. ;ika dapatan adalah tekal maka generalisasi
boleh dibuat
)nalisis data kajian tindakan
15. 6ata kualitatif
(ata kualitati$ dianalisis menggunakan pendekatan analisis kandungan. 1nalisis kandungan
melibatkan proses mengkod data, mengkategori data, menyusun data dalam grid analisis
dan mengenalpasti tema,pola dan makna.
1nalisis kandungan melibatkan tiga peringkat utama, iaitu aksial coding, selecti$e coding
dan pembentukaaan tema. %ada peringkat aksial !oding maklumat yang me-akili !iri
tertentu dikodkan kepada kod"kod tertentu. /od"kod kemudiannya dikelompokkan ke dalam
kategori"kategori tertentu. /ategori"kategori kemudiannya dikelompokkan ke dalam tema"
tema tertentu
6ata kuantitatif
(ata ka#ian tindakan dianalisis menggunakan statistik deskripti$ iaitu $rekuensi, peratusan,
min, mod, median dan sisihan pia-ai.
+atihan
(i) *arikan min bagi set markah berikut
A3, 3A, 8B, H1, HB dan 9A
A3 I 3A I 8B I H1 I HB I 9A
Min J """""""""""""""""""""""""""""""""""" J BH.3
B
(ii) *arikan mod bagi set markah berikut
3A, A3, 9<, HB, 88, HB, 8B, 9A
Mod ialah skor yang mempunyai kekerapan tertinggi iaitu HB
(iii) *arikan median bagi set data berikut6
Median ialah penengah taburan markah
(a) 3.1, <.H, A.H, <.9, 3.A, A.1, 3.H, A.3, A.H
<.H, <.9, 3.1, 3.A, 3.H, A.1, A.3, A.H, A.H
Median ialah 3.H
(b) 3.1, <.H, A.H, <.9, 3.A, A.1, 3.H, A.3, A.H, A.8
<.H, <.9, 3.1, 3.A, 3.H, A.1, A.3, A.H, A.H, A.8
3.H I A.1
Median J """""""""""" J 3.9
<
(i') *arikan sisihan pia-ai bagi set markah berikut
AA, 7K, 38, 9B, A<, AH, AK, 39, AB, 7K
AA I 7K I 38 I 9B I A< I AH I AK I 39 I AB I 7K
Min J ) """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" J A9.<
1K
) ) F ) () F ))L
AA AA"A9.< J "7.< 27.04
7K 7K"A9.< J K.8 0.64
38 38"A9.< J "11.< 125.44
9B 9B"A9.< J AB.8 2190.24
A< A<"A9.< J "H.< 51.84
AH AH"A9.< J ".<.< 4.84
AK AK"A9.< J"9.< 17.64
39 39"A9.< J "1K.< 104.04
AB AB"A9.< J"3.< 0.64
7K 7K"A9.< JK.8 27.04
M 2522.36
% J M( ) F ))
<

n"1
% J <7<<.3B
1K"1
% J <7<<.3B
9
J 1B.HA
&enghuraikan data kajian tindakan
Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal
Menghubungkaitkan data dengan literature
Merumus dan membin!ang hasil ka#ian
/etika membahaskan dapatan ka#ian seseorang penyelidik haruslah mengaitkan dapatan
ka#ian dengan pengalamannya. (ia perlu membuat perbandingan dapatan dengan
amalannya untuk membuat penambahbaikan kepada amalannya, amalan muridnya untuk
meningkatkan lagi keberkesanan %&%. eseorang penyelidik #uga perlu membandingkan
dengan teori dan dapatan ka#ian"ka#ian lepas untuk menyemak samada dapatan ka#ian
selari dengan teori dan ka#ian lepas atau bertentangan untuk membolehkannya membuat
perbin!angan dan merumuskan dapatan ka#iannya. eseorang penyelidik harus mampu
menyatakan implikasi ka#iannya kepada dunia pedidikan dan boleh memberi !adangan
untuk ka#ian yang seterusnya dan men!adangkan penambahbaikan kepada pendidik lain.
10. 8ormat Penulisan =aporan #ajian Tindakan
+atar belakang ka#ian
Eokus ka#ian , mengenal pasti masalah ka#ian
umber literatur
%elan tindakan
trategi pengumpulan data
1nalisis data
:e$leksi
+angkah seterusnya
umber ru#ukan
7. =atar elakang kajian
Memberi penerangan tentang s!enario, isu"isu dan perkembangan yang berkaitan dengan
penyelidikan yang akan di#alankan. (i bahagian ini #uga penyelidik perlu menyatakan
#usti$ikasi dan rasional mengapa ka#ian perlu di#alankan. (i samping itu penyelidik #uga harus
menerangkan kepentingan ka#ian yang akan di#alankan.
77. 8okus kajian 9 mengenal pasti masalah kajian
Memberi penerangan tentang isu atau masalah yang dika#i, bagaimana isu itu ditemui.
(alam bahagian ini penyelidik #uga perlu menerangkan dengan #elas masalah yang dika#i,
menganalisis masalah dengan mendalam sehingga boleh men!adangkan tindakan yang
paling sesuai untuk menangani masalah tersebut. alah satu $aktor yang mempengaruhi
ke#ayaan tindakan yang diambil ialah apabila penyelidik dapat menta$sir masalah dengan
tepat, mengenali pun!a dan mengaitkannya dengan pengalaman yang lepas. /esemua
perkara ini haruslah dilaporkan dalam bahagian ini.
777. :umer literatur
(alam bahagian ini penyelidik harus menulis dan merumuskan bahan"bahan literatur yang
berkaitan dengan teori dan dapatan ka#ian"ka#ian yang lepas. 2ahan"bahan sumber literatur
harus ditulis semula dalam ayat sendiri dalam subtopik yang selari dengan ob#ekti$ ka#ian.
Melalui pendekatan ini penyelidik akan dapat menulis sumber literatur dengan baik dan
rele'en dengan dapatan ka#ian yang akan dibahaskan.
7>. Pelan tindakan
(alam bahagian ini penyelidik haruslah membin!angkan dengan terperin!i langkah"langkah
yang diran!ang ketika melaksanakan tindakan. 1ntara pekara yang perlu diterangkan ialah
perin!ian tindakan yang diambil, prosedur men#alankan tindakan, data yang perlu dikumpul
dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data.
G. :trategi pengumpulan data
(alam bahagian ini penyelidik haruslah menerangkan dengan #elas kaedah, teknik dan
strategi yang telah digunakan dalam pengumpulan data.
>7. )nalisis data
(alam bahagian ini penyelidik harus memaparkan data yang dikumpul dalam dalam bentuk
#adual, !arta, gra$ dan sebaginya. %enyelidik perlu menerangkan #enis analisis data yang
telah digunakan samada penggunaan statisti! deskripti$ atau pendekatan analisis
kandungan. eterusnya keputusan analisis data diterangkan dengan #elas dan dirumuskan.
/esimpulan dibuat terhadap ob#ekti$ penyelidikan samada ianya ter!apai atau tidak.
>77. *efleksi
(alam bahagian ini penyelidik membuat re$leksi kepada keputusan penyelidikannya dan apa
yang dipela#ari daripada pengalaman men#alankan penyelidikan. (i bahagian ini penyelidik
harus mengaitkan dapatan ka#ian dengan tindakan yang telah diambil dalam aspek
kekuatan dan kelemahan tindakan. (i samping itu penyelidik #uga harus membin!angkan
usaha"usaha penambahbaikan terhadap amalannya dalam penga#aran dan pembela#aran.
>777. =angkah seterusnya
(alam bahagian ini penyelidik perlu menerangkan apakah usaha yang akan dilakukan
seterusnya berdasarkan dapatan ka#iannya. 1pakah tindakan akan diteruskan dalam kitaran
seterusnya dengan penambahbaikan atau dia perlu mengenalkan tindakan baru atau
menamatkan tindakan sekiranya masalah telah dapat diatasi. eterusnya penyelidik perlu
menerangkan implikasi dapatan ka#iannya dan memberi !adangan penyelidikan yang
seterusnya yang perlu di#alankan.
7?. :umer rujukan
(alam bahagian ini penyelidik menyenaraikan senarai ru#ukan yang telah digunakan dalam
penyelidikannya. Eormat ru#ukan 1%1 digunakan sebagai tata!ara penulisan ru#ukan yang
standard.
1!. 8ormat Penulisan artikel9makalah kajian tindakan
7. )strak
1bstrak ialah intipati yang menyatakan dengan ringkas keseluruhan ka#ian. &a meliputi tu#uan
ka#ian di#alankan, sub#ek yang terlibat, tindakan yang diambil, instrumen yang digunakan,
pelilihan sub#ek, analisis data yang digunakan, dapatan penyelidikan, implikasi ka#ian dan
!adangan untuk penyelidikan yang seterusnya. 1bstrak mestilah ditulis dengan ringkas dan
padat. 1bstrak harus ditulis dalam satu perenggan saha#a. 1bstrak yang baik dapat memberi
maklumat kepada pemba!a untuk memahami ka#ian yang telah di#alankan, proses"proses
penyelidikan dan dapatan ka#ian serta implikasi ka#ian.
77. #onteks
(alam bahagian ini penulis menerangkan konteks bagi penyelidikannya. (ia harus
menerangkan latarbelakang sekolah dan latarbelakang sub#ek. %enerangan yang #elas
kepada aspek"aspek tersebut akan memberi ke$ahaman kepada pemba!a tentang
persekitaran kehidupan sub#ek. Melalui !ara ini pemba!a akan dapat lebih menghayati
pelaporan ka#ian tindakan yang dilaporkan dalam bentuk penulisan ilmiah yang diba!anya.
&&&. Eokus ka#ian
&G. %elan tindakan
G. %elaksanaan pelan tindakan
G&. trategi pengumpulan data
G&&. 1nalisis dan penemuan
G&&&. :e$leksi dan implikasi
&N. 5indakan susulan
1$. Penyearan hasil kajian tindakan
&. eminar
&&. %enerbitan
&&&. :angkaian ka#ian tindakan (on"line net-orks)

Anda mungkin juga menyukai