Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pemajuan Sekolah

SK PUCHONG UTAMA 3
i) Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang: PN!"!"KAN #ASMAN" $Sekolah Rendah%

!alaman

&ua'an
(S)KKUATAN:
S1 - Terdapat guru yang en!ukupi
"agi #psyen $ea%iran &idup
S' ( &u"ungan yang "aik dengan
pentad"ir)
(*)K&MAHAN:
W1 ( $elengkapan "ilik tela% laa dan
tidak en!ukupi)
W' ( *uangan "ilik st#r sepit dan rak
penyipanan "arang yang tidak
en!ukupi)
(O)P&UANG:
O1 ( +antuan perkapita yang en!ukupi
O'(,) ( Terdapat guru #psyen $ea%iran
&idup)
S+'a+egi SO, dan SO-
Tingkatkan kea%iran dala teknik
penga-aran se%arian)
S+'a+egi *O, dan *O-
Me"eli kelengkapan yang sesuai dan
"a%aru)
(C)CABARAN:
C1( $urang endapat per%atian dari
i"u"apa)
C' ( $ekurangan "a%an dan alatan untuk
en-alankan pr#-ek dala PdP)
S+'a+egi SC
SC1 ( Meli"atkan i"u"apa e"antu
urid dala pr#-ek $ea%iran
&idup yang di-alankan)
SC' ( Mena"a% setiap ta%un
keperluan PdP di dala "ilik
$ea%iran &idup)
S+'a+egi *C, dan *C-
Meli"atkan P.+/ dala engeaskinikan
kelengkapan didala "ilik $ea%iran
&idup)
P&AN TAKT"KA& -.,3
KMAH"RAN H"!UP
NKRA: Mem/e'lua0kan /eluang /endidikan 1ang 2e'kuali+i dan 2e'kemam/uan
Su2 NKRA: &"NUS3 SBT dan Ta4a'an Ba'u
Bil5 P'og'am O2jek+i6 Tanggungja4a2 Tem/oh Ko07 Sum2e'
"ndika+o'
Penca/aian
TO8 TR
1
Mereka!ipta
"angunan
se!ara
"erkupulan
dengan
peikiran
kreati0)
Meningkatkan peratus
urid "er0ikir se!ara
kreati0)
$etua Panitia dan
/uru $&
1e"ruari (
April '213
*M 122 Panitia
$&
4
kupulan
eng%antar
pr#-ek
reka!ipta
52 62
'
Meng%asilkan
pel"agai
-enis "a%an
-a%itan)
Meastikan setiap urid
engusai teknik -a%itan
dan dapat eng%asilkan
"a%an enggunakan
teknik terse"ut)
$etua Panitia dan
/uru $&
Mei ( 7ulai
'213
*M 122 Panitia
$&
4 urid
eng%antar
"a%an %asil
-a%itan)
52 62
3
Men!eriakan
"ilik
$ea%iran
&idup)
Menarik inat urid
en-alani setiap akti8iti
dala "ilik kea%iran
%idup)
$etua Panitia dan
/uru $&
Og#s(
Okt#"er '213
*M 122 Panitia
$&
4 urid
terli"at
dala
setiap
akti8iti $&
52 62
4 kupulan
Pelan OPerasi +idang $ea%iran &idup
9aa Pr#gra
O"-ekti0 Meningkatkan peratus urid endapat A dala +a%asa Malaysia
:PS* (''4) dan PAT('64)
Tep#% 1e"ruari %ingga Og#s '213
$upulan Sasaran Seua urid ta%ap ' yang per#le%i gred A dan + dala PAT '213
/uru Terli"at
Pr#ses $er-a 1) Takliat pr#gra pada
') $enal pasti kupulan sasaran daripada PAT
3) Per"in!angan pelaksanaan
;) Pelaksanaan akti8iti (7adual)
<) +a%an keperluan)))))))))))))))Set s#alan =*M122> ))))))))
7ula% ? *M322)
$ekangan (Tulis se"elu> seasa atau selepas pr#gra yang dapat dikesan
seasa peantauan atau sepan-ang pr#gra)
22/4/13: Masih ada 5 orang murid tidak hadir.
Peantauan (Ole% siapa dan "agaiana peantauan dilakukan serta ulasan)
''/;/13(/+)> 12/5/13($P)> 1</@/13> #le% /+/P$T
'2/6/13;GB: Didapati kelas beralan lan!ar...
Penilaian (Selepas pr#gra dilaksanakan) +ergantung kepada pen!apaian
#"-ekti0nya)
"bekti# telah di!apai 5$%)
Pena"a%"aikan +erdasarkan %asil penilaian/peer%atian> nyatakan
pena"a%"aikan setiap tiga "ulan (engikut keadaan) untuk
eningkatkan ke"erkesanan pr#gra (seasa dan akan datang))
&enalpasti murid tidak hadir supa'a .....
&elas dimulakan lebih a(al.
Tanda+angan Penilai :
Nama Penilai :
Ta'ikh :
*ek#d Pelaksanaan dan Penilaian Pr#gra '213
Bi
l
P'og'am
Tem/oh
Pelak0anaan
Ta'ikh
Peman+auan
Penilaian Ke2e'ke0anan
P'og'am
Cadangan
Penam2ah2aikan
Ca+a+an
1 1e" - Og#s Mendapat sa"utan dan
!apai #"-ekti0
Masa pr#gra perlu
dita"a% dari ;< init
ke se-a)
+#le% dilaksana
pada '21;
' Tidak en!apai #"-ekti0
yang di%arapkan dan
sukar dilaksanakan
Tiada Ai%ganti pr#gra
lain
3 O"-ekti0 ter!apai
sepenu%nya)
))))))))) Aiteruskan ta%un
depan)
;
<
5

Anda mungkin juga menyukai