Anda di halaman 1dari 7

PENILAIAN KURSUS

KRL3033
Kaedah Penyel i di k an Dal am
Pendi di k an Sek ol ah Rendah

Sem 2
2013/14

FAKULTIPENDIDIKAN&PEMBANGUNANMANUSIA


1

KANDUNGAN

1.0 Pengenalan 2

2.0 Hasil Pembelajaran Kursus 2

3.0 Penilaian Kursus:
3.1 Pemberatan penilaian kursus 2
3.2 Agihan pemberatan kerja kursus 2

4.0 Bentuk Kerja Kursus: 3

Skala Pemarkahan Kerja Kursus
5.1 Skala pemarkahan proposal penyelidikan

i. Cover tugasan kumpulan 5


2

1.0 PENGENALAN
Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang
berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teori-
teori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak.
Kemahiran-kemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sampel,
kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat
membina satu proposal penyelidikan yang kemas.


2.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS
i. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan
sekolah rendah. (C3)
ii. Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosedur kajian dan persampelan.
(C2, A2)
iii. Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan
sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL 1)
iv. Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan. (C4,
CT7)
v. Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3)
vi. Menghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5)


3.0 PENILAIAN KURSUS

3.1. Pemberatan
Kategori Pemberatan
Kerja kursus 60%
Peperiksaan akhir 40%
JUMLAH 100%


3.2. Agihan Pemberatan Kerja Kursus
Bentuk Kerja Kursus Jenis
Tugasan
Jumlah (%)
Tugasan 1 (Individu ) Penulisan
cadangan
penyelidikan
40%
Tugasan 2 (Individu ) Forum atas talian 20%
JUMLAH 60%


3

4.0 BENTUK KERJA KURSUS

Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang
sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.


4.1 Tugasan Individu 1 (Penulisan kertas cadangan penyelidikan 40%)


BIL. PENILAIAN KRITERIA PEMARKAHAN
1

Bab 1 Pengenalan (20%)

Pendahuluan
Latar belakang kajian
Pernyataan masalah
Kerangka Konseptual
Objektif kajian
(maksimum 3 objektif)
Soalan kajian (antara 3
5 persoalan)
Kepentingan kajian
Batasan kajian
Definisi pembolehubah
Rumusan


Komponen Lemah (1-5) Sederhana (6-15) Cemerlang (16-20)

Bab 1

Tajuk yang
sesuai
Masalah kajian
yang jelas
Objektif dan
soalan kajian
yang sesuai
Tajuk dan
masalah kajian
tidak sesuai,
tidak jelas dan
tidak terkini
dengan bidang
pendidikan
sekolah
rendah
Objektif dan
soalan kajian
mengukur
dengan tidak
tepat.
Tajuk dan
masalah kajian
sesuai dan
jelas dengan
bidang
pendidikan
sekolah rendah
Objektif dan
soalan kajian
mengukur
dengan tepat.Tajuk dan
masalah kajian
sangat sesuai,
jelas dan terkini
dengan bidang
pendidikan
sekolah rendah
Objektif dan
soalan kajian
mengukur dengan
tepat.


2

Bab 2 Tinjauan literatur
(10%)

Pendahuluan
Teori dan konsep berkaitan
Kajian-kajian lepas
Rumusan


Komponen Lemah (1-3)

Sederhana (4-7) Cemerlang (8-10)
Bab 2

Ulasan teori dan
kajian lampauTeori dan
kajian lampau
tidak
mencakupi isu
kajian

Teori dan
kajian lampau


Teori dan kajian
lampau
mencakupi isu
kajian


3

Bab 3 Metodologi (10%)

Pendahuluan
Rekabentuk kajian
Persampelan
Instrument kajian
Analisis data (deskriptif)
Rumusan
Komponen Lemah (1-3)

Sederhana (4-7) Cemerlang (8-10)
Bab 3

Kesesuaian
rekabentuk
metodologi
Kaedah analisis
data
Kesinambungan
antara elemen di
atasMetodologi
dan analisis
data tidak
sesuai dan
tidak tepat


Metodologi dan
analisis data
kurang sesuai
dan kurang
tepat


Metodologi dan
analisis data
sesuai dan tepat

4

* Panduan Umum Penulisan kertas cadangan penyelidikan

a. Bilangan Rujukan (minimum 20 ; tahun rujukan 2000 ke atas)
b. Bilangan patah perkataan minimum 5000 (Bab 1 : 2000 p.p; Bab 2: 2000 p.p;
Bab 3: 1000 p.p) tidak termasuk rujukan dan lampiran.
c. Format penulisan:
1. jenis font (times new roman, size 12)
2. jarak 2.0 (double spacing)
3. margin 1.5 inch
4. Saiz kertas A4
5. Format APA edisi ke-6
d. Penulisan dalam bentuk Word dokumen.

Tarikh akhir penghantaran tugasan 1 (kertas cadangan
penyelidikan) adalah pada Minggu ke 9 (27 April 2014)

4.2 Tugasan Individu 1 (Forum atas talian 20%)

BIL. MINGGU SOALAN FORUM
1

Minggu 2

(Tarikh penghantaran tugasan e-
forum 1: 24 Februari 2014 hingga
9 Mac 2014)


Soalan forum 1 : 4% (jawapan + 3 respon)

Disediakan oleh pensyarah masing-masing

2

Minggu 4

(Tarikh penghantaran tugasan e-
forum 2: 10 Mac 2014 hingga 23
Mac 2014)


Soalan forum 2 : 4% (jawapan + 3 respon)

Disediakan oleh pensyarah masing-masing

3

Minggu 6

(Tarikh penghantaran tugasan e-
forum 3: 24 Mac 2014 hingga 13
April 2014)


Soalan forum 3 : 4% (jawapan + 3 respon)

Disediakan oleh pensyarah masing-masing

4

Minggu 8

(Tarikh penghantaran tugasan e-
forum 4: 14 April 2014 hingga 27
April 2014)

Soalan forum 4 : 4% (jawapan + 3 respon)

Disediakan oleh pensyarah masing-masing

5

5

Minggu 10

(Tarikh penghantaran tugasan e-
forum 5: 28 April 2014 hingga 10
Mei 2014)


Soalan forum 5 : 4% (jawapan + 3 respon)

Disediakan oleh pensyarah masing-masingPERHATIAN

Segala perkara yang berkaitan kerja kursus MESTI
merujuk dan mengikut arahan pensyarah kumpulan
kuliah masing-masing.
4.3 Peperiksaan Akhir 40%


BIL. PENILAIAN BENTUK SOALAN
1 PEPERIKSAAN AKHIR (40%) 40 SOALAN ANEKA PILIHAN

6RIS
SEMESTER 1 SESI 2010/2011

KOD & NAMA KURSUSKRL 3033
KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

TAJUKDISEDIAKAN OLEH:

NAMA NO. MATRIK PROGRAMPENSYARAH/PENYELIA: ____________________________________________


Tarikh :____________________________________


PEMARKAHAN

Anda mungkin juga menyukai