Anda di halaman 1dari 19

Isu-Isu Etika Guru

Maksud Etika
Guru
Isu-isu Etika
Guru
Kesantunan
guru
Kepedulian guru
Penampilan guru
Berniaga di
sekolah
Kerjaya
sambilan
Pengurusan
masa
Pengurusan
kewangan
i. Isu Kesantunan Guru
Tingkah laku yg mampu menjalinkan hubungan
yg baik antara satu sama lain yg menjadikan
sesuatu pergaulan itu berada dalam keadaan
harmoni dan mesra.
Kesantunan melibatkan perlakuan verbal dan
nonverbal.
Noriati (2004 ! kesantunan yg bermula drpd hati
yg ikhlas dan jujur akan men"ahirkan perlakuan
sama ada perlakuan berbahasa atau perlakuan
bukan berbahasa yg menyenangkan semua
pihak.
Ia mengandungi nilai sopan santun#etiket dalam
pergaulan harian.
$ntara kesantunan berbahasa yg
perlu dipatuhi oleh setiap guru%
& Kata&katanya mengandungi maksud ujaran yg
jujur' ikhlas dan benar.
& (enggunakan intonasi suara yg sesuai dgn
maksud ujarannya.
& (enghormati pihak yg mendengar.
& Tidak membolot per)akapan' tidak men)elah'
pentingkan diridan pandangan diri shj.
& (engelakkan pihak yg mendengar tersinggung.
& (ematuhi peraturan berbahasa yg menepati
masyarakat setempat.
*iri&*iri Kesantunan Guru%
& Ikhlas' jujur' baik hati' penyayang dan sanggup
berkorban.
& +ersyukur dan berterima kasih atas nikmat dan
kebaikan yg diperolehi.
& +erani' tegas dan mampu membetulkan perkara&
perkara keji drpd berlaku.
& (engharagai dan menghormati pihak lain ,#pun
kalangan yg muda' )a)at' miskin dan kurang
)erdas.
& (enggunakan kata&kata utk perkara&perkara yg
baik dan bukan utk menyakiti pihak lain.
& -eramah' pemurah dan bersedia membaiki
kelemahan diri.
ii. Isu Kepedulian Guru
Everyone thinks of changing the
world, but no one thinks of
changing himself
- Leo olstoy
Beralih kepada kepedulian guru
dalam konteks sekolah! guru yang
peduli akan menumpukan
perhatian mereka terhadap
pelajarnya.
Mereka melakukan tindakan-
tindakan untuk memenuhi
keperluan dan kehendak pelajar
yang belum dipenuhi.
Mereka mementingkan
perkembangan pelajarnya dari
segi "E#I.
Membentuk pelajar se$ara holistik
Menjadi modal insan dengan
keperibadian yang disanjung oleh
semua.
Mengeratkan hubungan dengan
pelajar
Mendengar pandangan pelajar
Mewujudkan suasana yang
kondusi%! memahami pelajarnya
se$ara indi&idu! berempati dan
memenuhi keperluan akademik
dan emosi pelajar.
iii.Penampilan Guru
'iri-$iri peribadi yang dimiliki oleh
guru termasuklah sikap!
keper$ayaan! minat apresiasi dan
nilai-nilai.
(tewart )*++,- mende%inisikan
penampilan sebagai tret-tret
perwatakan dan personaliti yang
dianggap perlu untuk kejayaan
seseorang sebagai guru.
.oward )*++/- menghuraikan
empat $iri utama yang
merangkumi penampilan guru
serta sahsiah yang se$ara
signi%ikannya dapat menghasilkan
hasil pembelajaran yang lebih
baik.
Penampilan untuk
perbe0aan
Penampilan untuk
berdialog
1isilusi )disillusionment-
1emokrasi
Berniaga di (ekolah
Guru sepatutnya melaksanakan
tanggungjawabnya sebagai pendidik
di dalam bilik darjah dan bukannya
menjalankan perniagaan di sekolah.
(ebenarnya melanggar etika
perkhidmatan awam dan guru terikat
dengan Perintah 2m yang bertujuan
mengawal tingkahlaku dan etika
pekerja dalam perkhidmatan awam.
Kerjaya (ambilan
Kakitangan awam perlu memohon
kelulusan untuk melakukan kerja
sambilan bagi menambah
pendapatan.
Kelulusan hanya akan diberikan jika
kerja sambilan itu tidak ber$anggah
dengan peraturan yang ditetapkan
misalnya kerja sambilan itu tidak
dilakukan dalam waktu bekerja dan
tidak menjejaskan tugas mereka.
Mengadakan kelas tuisyen atau kelas
tambahan se$ara online .
Mengikut pekeliling kementerian!
guru-guru dilarang mengadakan
kelas tuisyen dan jika guru ingin
mengadakan kelas tersebut! beliau
tidak boleh mengajar melebihi enam
jam seminggu. Beliau mesti
mendapatkan kebenaran daripada
Pejabat Pendidikan terlebih dahulu.
idak menerima wang bayaran kelas
tuisyen murid terutamanya jika
beliau mengajar anak muridnya
sendiri.
Pengurusan Masa
Pengurusan masa ialah peran$angan
masa yang berkesan sama ada se$ara
harian! mingguan atau jangka masa
panjang untuk memberikan masa bagi
akti&iti kuliah! belajar! riadah!
tanggungjawab peribadi dan rehat
)Good! 34/5-
1alam aspek pengurusan masa untuk
dirinya! seseorang guru perlu
meran$ang P6P mengikut tempoh
masa dengan baik agar tidak
memba0irkan masa pelajar.
Kaji kes 7
(eorang guru (ejarah masuk ke bilik
darjah dua puluh minit lewat. Beliau
mengajar se$ara gopoh-gapah kerana
ingin menghabiskan topi$ yang telah
diran$angkan.8leh kerana kesuntukan
masa! beliau tidak memberi murid
peluang untuk menyoal atau melakukan
sesi perbin$angan mengenai topik yang
diajar. 2dakalanya! beliau terpaksa
mengambil waktu yang berikutnya
kerana perlu menyelesaikan tugasnya
serta menghabiskan sukatan pelajaran.
#e%leksi7
(ebagai bakal guru! buat
renungan tentang kes di atas dan
bin$angkan apakah kesan situasi
tersebut kepada murid se$ara
amnya dan pro%esion keguruan
khasnya.
Pengurusan Kewangan
Guru melakukan pembelian
tanpa mengikut tata$ara
pembelian.
Guru tingkatan yang mengutip
yuran khas.
Guru harus sentiasa
mengamalkan si%at kemuliaan
kesederhanaan serta
kebijaksanaan berhemat dalam
pengurusan kewangan diri dan
keluarga.
9. Peringkat-Peringkat
Perkembangan Guru

Menjadi seorang guru yang berjaya mengambil
masa! anda perlu mengamalkan sikap ingin
Peringkat-Peringkat
Perkembangan Guru
Pengertian
Peringkat
Perkembangan
Guru
eori peringkat
Teori
Keperihatinan
(Fuller, 1969)
Lima Peringkat Perkembangan Guru
(Trotter, 1986)
Diri
Tugas
mpak
!o"is
!o"is
Lan#utan
$ekap
%ahir
Pakar
mplikasi kapa&a Guru
Perbe'aan
antara !o"is
&engan pakar
:belajar untuk mengajar; sebagai proses
Pembelajaran (epanjang .ayat.
(eni pengajaran boleh dipelajari dan
merupakan gabungan pengetahuan!
pengalaman praktikal serta ketelitian dan
re%leksi terhadap amalan diri.
Apakah peringkat-peringkat perkembangan yang
saya jangka akan lalui dalam tiga tahun pertama
pengalaman mengajar?
4.1.1 Teori Keprihatinan (Fuller, 1969)
Teori Keprihatinan mengkonsepsikan perkembangan guru sebagai
proses yang dilalui oleh guru dari peringkat keprihatinan terhadap
diri (guru) kepada tugas (pengajaran) dan seterusnya kepada
impak (pelajar).
(i) Peringkat Keprihatinan Terhadap Diri/ Kemandirian Diri
Peringkat kemandirian diri guru berasa bimbang tentang
kemampuan diri untuk mengawal kelas dan apa jua yang akan
diperkatakan oleh ibu bapa serta guru-guru lain.
Seringkali keprihatinan dan kebimbangan terhadap kemampuan
diri akan berkurangan setelah beberapa bulan pertama mengajar.
(ii) Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas
Peringkat tugas peringkat perkembangan kedua, iaitu
keprihatinan guru adalah terhadap memperaiki penga!arann"a
serta isi kandungan mata pela!aran.
Peranangan pengajaran tidak lagi ber!okus kepada pengawalan
disiplin kelas tetapi ber!okus kepada #ara$#ara memperaiki
strategi penga!aran serta penguasaan isi kandungan pela!aran.
(iii) Peringkat %mpak
Peringkat ketiga dalam perkembangan guru, iaitu guru mulai
melihat pela!arn"a seagai indi&idu "ang mempun"ai pelagai
keperluan.
"uru lebih mengambil berat tentang pertumbuhan dan
perkembangan pelajarnya.
ikirkan tentang diri anda! "ada jangkaan
anda, anda berada pada peringkat
perkembangan yang
mana satu? #engapakah anda menyatakan
demikian?
"ernahkan anda diajar atau menemui guru
yang tidak lagi memperlihatkan peningkatan
diri dalam profesionnya? "ada pandangan
anda, mengapakah hal ini terjadi kepada
golongan guru tersebut? Apakah langkah-
langkah proaktif yang boleh diambil untuk
memastikan situasi ini tidak terjadi kepada diri
anda?
4.1.' (ima Peringkat Perkemangan )uru
(i) Peringkat *o&is
"uru mula mempelajari ara mengajar.
#empelajari !akta, konsep dan peraturan asas
pengajaran.
#asih belum dapat menangani tugas-tugas harian
seorang guru.
$apat membentuk satu peta kogniti! tentang tugas-
tugas am seorang guru pro!essional melalui kursus
yang ditawarkan dalam program %ja&ah Perguruan.
(ii) Peringkat *o&is (an!utan
#enambah dan memantapkan ke!ahaman !akta,
konsep, prinsip berkaitan pengajaran dan
pembelajaran.
Pengalaman awal kepada amalan bilik darjah
membantu membina keyakinan diri.
'imbingan guru mentor amat penting dalam
mengekalkan minat dan moti(asi guru no(is lanjutan.
(iii) Peringkat +ekap
"uru yang memiliki kelayakan ikhtisas.
)ebih memberikan !okus kepada pembelajaran murid.
#emahami prinsip dan konsep pembelajaran dalam
pelbagai situasi dan juga situasi yang khusus.
#emiliki pelbagai strategi pengajaran dan mampu
menyesuaikannya mengikut keperluan pelajar yang
berbe&a.
(i&) Peringkat ,ahir
#ahir dalam bidangnya.
"olongan yang diingati dan disanjungi oleh bekas
pelajar.
"aya lanar dan spontan yang membolehkannya
membuat keputusan intuisi.
Kaya dengan pengalaman dan dapat menganalisis
serta menyusun maklumat yang kompleks berkaitan
sesuatu situasi pembelajaran seara kreati! dan unik.
(&) Peringkat Pakar
"uru pakar yang gemilang dan terbilang
$apat memahami dan menangani maklumat yang
banyak dan pelbagai dan masih mempunyai gaya
pengajaran yang lanar.
*rang yang berautoriti dalam pro!esionnya.
%dea dan kemahiran boleh mempengaruhi polisi-polisi
berkaitan pengendalian pengajaran di bilik darjah.
4.' Per!alanan dari *o&is ke Pakar $
%mplikasi kepada )uru
$uat ramalan tentang di manakah
anda akan berada %& tahun dari
sekarang?
Adakah anda masih menganggap diri
anda sebagai pelajar kaedah
pengajaran walaupun anda merupakan
guru yang berpengalaman?
'uba anda fikirkan apakah yang
boleh anda lakukan supaya anda
berkembang secara berterusan
sehingga menjadi guru pakar?